Jaké reformy a proč (109): Nové - ad 2. téma

25. květen 2014 | 08.00 |

V těchto šesti pokračováních (toto je druhé z nich) shrnuji a komentuji poznatky z rozpracování témat a dosavadní diskuse k tématům připravované konference a současně i odborné monografie s pracovním názvem Perspektiva a financování odvětví produktivních služeb. Příslušná témata byla zveřejněna ve druhém pokračování seriálu 17. ledna, viz:

http://radimvalencik.pise.cz/967-jake-reformy-a-proc-2.html

2. Téma:

Ekonomický růst může být současně exponenciálně dynamický a trvale udržitelný, resp. dokonce musí být exponenciálně dynamický, aby byl trvale udržitelný. Základem tohoto typu růstu jsou produktivní služby, které mají efekty znázorněné následujícím obrázkem:

Témata:

- Identifikace a katalogizace všech možností spojených s a) rychlejším profesním startem, b) zvýšením výkonnosti, c) prodloužením zenitu profesní dráhy, d) prodloužením horizontu produktivního uplatnění (v oblasti vzdělávání, péče o zdraví, výchovy, rekreačních a relaxačních aktivit, péče o rodinu, v oblasti kultury apod.

- Komplementarita uplatnění osob různého věku při vhodně volené dráze profesního uplatnění a vhodných formách týmové práce.

- Rozvoj inovačních schopností, zvyšování dynamiky inovací umožňujících "odpoutávat" ekonomický růst od závislosti na omezenosti některých přírodních zdrojů.

Co se podařilo a které nové otázky se objevily:

0pt;font-family:"Times New Roman","serif"; color:black;mso-bidi-font-style:italic">Představě o tom, že je možný takový ekonomický růst, který je současně exponenciálně dynamický a současně trvale udržitelný, brání mj. setrvačnost našeho myšlení. Pokračování růstu si zpravidla dokážeme představit jen v rámcích současného typu růstu. A každý setrvačný růst je pochopitelně dlouhodobě (dokonce většinou i v kratším časovém horizontu) neudržitelný. Aby byl růst udržitelný s exponenciální dynamikou (příp. aby jeho exponenciální dynamika dokonce vzrostla), musí dojít k proměně jeho charakteru. Analogie s tím, co se odehrálo během průmyslové revoluce, se proto přímo nabízí. Zvlášť poté, co J. Mihola dal krásný (z teoretického i estetického hlediska) model toho, co se během průmyslové revoluce událo, viz:

http://radimvalencik.pise.cz/1280-jake-reformy-a-proc-89-ekonomicky-rust-i.html

http://radimvalencik.pise.cz/1282-jake-reformy-a-proc-90-ekonomicky-rust-ii.html

http://radimvalencik.pise.cz/1283-jake-reformy-a-proc-91-ekonomicky-rust-iii.html

http://radimvalencik.pise.cz/1284-jake-reformy-a-proc-92-ekonomicky-rust-iv.html

http://radimvalencik.pise.cz/1286-jake-reformy-a-proc-93-ekonomicky-rust-v.html

http://radimvalencik.pise.cz/1287-jake-reformy-a-proc-94-ekonomicky-rust-vi.html

Proč teprve až v období průmyslové revoluce a právě v období průmyslové revoluce dochází ke dvěma vzájemně souvisejícím jevům - zrychluje se exponenciální dynamiky růstu (zvyšuje koeficient exponenciálního růstu) a výrazně roste podíl intenzivních faktorů růstu?

Podle mého názoru je to tím, že se objevil nový prostor pro ekonomický růst v podobě akumulace kapitálu. Přímé obdělávání půdy umožňovalo jen minimální pokrok (šlechtění odrůd, lepší obdělávání půdy, použití tažných zvířat, lepší skladování zásob, přechod od dvojhonného k trojhonnému hospodářství, zavlažování apod.). Inovace vstupují do ekonomického systému velmi zřídka. Exponenciální dynamika růstu je proto velmi malá a intenzivní faktory růstu prostřednictvím modelů založených na růstovém účetnictví téměř nelze identifikovat. Situace se radikálně změnila, jakmile se objevil prostor spojený s akumulaci fyzického kapitálu. Ten totiž nabídl možnosti inovací zdrojů, technologií i výrobků, a to s velkou intenzitou.

Podobnou příležitost poskytuje prostor spojený s akumulací lidského kapitálu. Ten má určitá specifika. Vzniká např. otázka, jak vyjádřit přírůstek lidského kapitálu a opotřebení lidského kapitálu. Každopádně oblast nabývání, uchování a lepšího uplatnění lidského kapitálu je rovněž oblastí, do které mohou intenzivně vstoupit inovace zvyšující (a to zásadním způsobem) efektivnost. V tomto případě je však intenzifikován intenzivní faktor růstu (lidské schopnosti - tj. to, co zvyšuje inovační aktivitu). Právě to umožní další zvýšení dynamiky exponenciálního charakteru růstu i míru působení intenzivních faktorů růstu.

Tento optimistický pohled se pochopitelně musí vyrovnat s otázkou: Proč doposud nedošlo k tomu, že oblast produktivních služeb, tj. oblast nabývání, uchování a uplatnění lidských schopností, se doposud nestala oblastí velmi intenzivního šíření inovací a inovačních vln (tak jako se touto oblastí kdysi stala a dodnes je oblast akumulace kapitálu, tj. z tohoto hlediska i oblast technického pokroku)?

Podle mého názoru je to proto, že se ještě nevyvinul trh v oblasti financování odvětví produktivní spotřeby. Přesněji řečeno - nevyvinul se investiční trh, trh financování investic v oblasti nabývání, uchování a uplatnění lidského kapitálu. A bez tohoto trhu nejenže v této oblasti nebude konkurence hnacím motorem inovací (inovací, které působí jako intenzivní, resp. super intenzivní faktory růstu), ale dochází k potlačení konkurence pseudokonkurencí s fatálními důsledky.

Místo konkurence v oblasti investování do rozvoje, uchování a uplatnění lidských schopností (tj. konkurence v oblasti naplnění reálného bohatství člověka) dochází ke konkurenci v oblasti pozičního investování, investování do společenské pozice, v oblasti přeměny majetkové výhody ve výsadu, v oblasti, ve které dochází k ekonomické segregaci společnosti. Právě to nejvíce brání přesunu těžiště ekonomiky do oblasti produktivních služeb a vedlo i k posílení role struktur založených na vzájemném krytí porušování obecně přijatých zásad.

Mimo jiné - ti, co se obávají deformující role trhu a strašáku konkurence (v důsledku nepochopení toho, o co jde, pod vlivem různých předsudků) otevírají prostor pro jeden z nejhorších fenoménů současné doby: INVESTOVÁNÍ DO SPOLEČENSKÉ POZICE, které má další velmi nežádoucí důsledky, o kterých bude ještě řeč v souvislosti s tématem 5. a 6.

Otázce, jak zabezpečit financování odvětví produktivních služeb tak, aby zde byla nastartována potřebná inovační dynamika, se budu věnovat v dalším pokračování v souvislosti s tématem 3.

(Pokračování)

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 0.00 (0x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Komentáře