Jaké reformy a proč (94): Ekonomický růst VI.

10. květen 2014 | 08.00 |

Pro úplnost uveřejňuji závěr článku J. Miholy (abych touto formou předal jeho pohled mj. i na širší kontext jeho bádání), literaturu, ze které vychází, i jeho publikace vztahující se k dané problematice.

Text J. Miholy:

Závěr

Zkušenosti s národohospodářskými a podnikovými analýzami ukazují, že úlohou statické produkční funkce je vyjádřit technologické, fyzikální a přírodní možnosti dané produkce. Podnikatel pak volí, jaké množství výrobních faktorů bude navzájem kombinovat a jakým způsobem. Jeho volba by měla respektovat jak hledisko maximalizace zisku, tak co nejlepší využití vzácných zdrojů, které vede k intenzivnímu vývoji, který pak přináší jeho konkurence schopnost. Aplikace intenzivních faktorů včetně inovací se projevuje posouváním produkční funkce. Tento proces vytváří dynamické produkční funkce, na kterých je pak možno zaznamenat intenzivní vývoj, který pozorujeme ve vývoji progresivních společností.

V souhrnu je tímto způsobem možno analyzovat vývoje národních ekonomik, globálních ekonomických celků a světa jako celku. V rámci světa má většina podstatných ekonomických charakteristik (počet obyvatel, kapitál, hrubý domácí produkt) v čase vývoj podobný vývoji exponenciálnímu, avšak nikoliv s konstantním meziročním tempem rostu nýbrž s rostoucím tempem růstu až na určitou novou vyšší úroveň. Tento nástup růstu tempa je shodný s počátky průmyslové revoluce. Významné využívání intenzivních faktorů růstu lze dokumentovat odvozením časového průběhu podílu vlivu vývoje intenzivních faktorů na vývoj produktu.

Použitá metodika je použitelná pro analýzu dopadů uvažovaných reformních zásahů v různých oblastech ekonomiky.

LiteratUra

[1]    Cyhelský, L; Mihola,  J; Wawrosz P. 2012. Quality indicators of development dynamics at all levels of the economy. Statistika (Statistic and Economy Journal) 49(2): 29 – 43.

[2]    Hájek, M.; Mihola, J.  2009. Analysis of total factor productivity contribution to economic growth of the Czech Republic. Politická ekonomie (Political economy) 57(6): 740-753.

[3]    Mihola, J. 2007. Aggregate Production Function and the Share of the Influence of Intensive Factors. Statistika (Statistic and Economy Journal) 44(2):108-132. 

[4]    OECD 2010. Ministerial Report on the OECD Innovation Strategy. Paris: OECD.

[5]    OECD 2005. The Oslo Manual for Measuring Innovation. Paris: OECD.

[6]    SCHUMPETER, J. A. 1934. Theory of Economic Development. Cambridge (Ma): Harvard University Press.

[7]    Solow, R. 1957. Technical change and the aggregate production function.Review of Economics and Statistics 39(3): 312-320.

[8]   SÖRLIN. S.; VESSURI, H. (editors) 2011. Knowledge Society vs. Knowledge Economy: Knowledge, Power, and Politics. Hampshire: Palgrave Macmillam.

[9]STEHR, N. 1994. Knowledge society. Thousand Oaks: Sage Publications.

[10]STEHR, N.; BÖHME, G. The Knowledge Society: The Growing Impact of Scientific Knowledge on Social Relations. Heidelberg: Springer.

[11]SYNEK, M.; KISLINGEROVÁ, E. 2011. Podniková ekonomika. 5. Vydání. Praha: C.H. Beck.

[12]WAEGEMANN, P. 2012. Knowledge Capital in the Digital Society. New York: CreateSpace.

[13]WÖHE, G.; KISLINGEROVÁ, E. 2007. Úvod do podnikového hospodářství. Beck Praha.

V posledních dvou letech bylo na dané téma publikováno:

WAWROSZ, Petr; MIHOLA, Jiří 2013.  The Share of Extensive and Intensive Factors on GDP Development of Selected EU Countries. European Scientific Journal. ESJ December 2013, SPECIAL edition Vol.1.

WAWROSZ, Petr; MIHOLA, Jiří 2013. "Development Intensity of four Prominent Economies ". Statistika (Statistics and Economy Journal). Vol. 93, No. 3, pp. 26-40.

WAWROSZ, Petr; MIHOLA, Jiří 2013. "Analysis of the share of the extensive and intensive factors on changes of the output on all level of the economy". Discussion on Estonian Economic Policy. Vol. 21. No. 1, pp 85-102.

WAWROSZ, Petr; CYHELSKÝ, LUBOMÍR; MIHOLA, JIŘÍ 2012. "Quality Indicators of Economic Development at All Level of the Economy". Statistika (Statistics and Economy Journal). Vol. 49, No. 2, pp. 29-43.

WAWROSZ, Petr; TURKOVÁ, Ivana 2013. "Analýza intenzity vývoje společnosti Nu Skin". Trendy v podnikání 2013 Recenzovaný sborník příspěvků mezinárodní vědecké konference. Plzeň: Ekonomická fakulta Západočeské Univerzity.

WAWROSZ, Petr; MIHOLA, Jiří 2013. "Kvalita trajektorie vývoje vybraných zemí EU
(Analýza dvacetiletých trajektorií vývoje deseti vybraných zemí EU)". Conference Proceedings from 11th International Scientific Conference "Economic Policy in the European Union Member Countries”, September 18–20, 2013, Velké Karlovice, Czech Republic. Ostrava: Ekonomická fakulta, Technická univerzita Vysoká škola báňská.

WAWROSZ, Petr; MIHOLA, Jiří 2013. " Podnikové trajektorie vývoje znalostí společnosti. (Porovnání vývoje 7 významně inovativních firem USA". Sborník zmezinárodní vědecké konference znalosti pro tržní praxi 2013 (Veřejná ekonomika – současnost a perspektiva).  Olomouc: Universita Palackého.

WAWROSZ, Petr; MIHOLA, Jiří 2013. " Are US innovative companies really process innovative?” Proceedings of 8th Workshop on Knowledge Management. Bratislava: Vysoká škola manažmentu.

KOTĚŠOVCOVÁ, Jana; MIHOLA, Jiří 2013.  "Konkurenční výhoda podniků s intenzivní trajektorií vývoje."  Mezinárodní konference Ekonomické univerzity v Bratislavě, Fakulta podnikového manažmentu, Katedra podnikání a managementu, 15. 4. 2013, sborník ISBN 978-80-225-3636-3

KOTĚŠOVCOVÁ, Jana; MIHOLA, Jiří 2013. " Odpovídá vývoj ŠKODA AUTO znalostní společnosti?"  Mezinárodní konference Ekonomické fakulty Západočeské univerzity v Plzni, 14. A 15. 11. 2013

KOTĚŠOVCOVÁ, Jana; MIHOLA, Jiří 2013. " Kvalita trajektorie vývoje podniků ve znalostní ekonomice"  Mezinárodní konference Hradecké ekonomické dny 2014, Fakulta informatiky a managementu Univerzity Hradec Králové, 4. a 5. 2. 2014

Moje poznámka na závěr:

V dalších pokračováních se začnu bezprostředně věnovat přípravě 17. ročníku konference Lidský kapitál a investice do vzdělání. V rámci ní (s největší pravděpodobností v pátek 14.11.2014) proběhne minisympózium doplněné workshopen, kterému je určen právě tento seriál nazvaný "Jaké reformy a proč". Podrobněji v příštím pokračování. K tomu viz:

http://radimvalencik.pise.cz/967-jake-reformy-a-proc-2.html

http://radimvalencik.pise.cz/1204-jake-reformy-a-proc-63-konference-lk-2014.html

(Pokračování)

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 0.00 (0x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Komentáře