(71.149) Hra: Co přinesl 27.10.13 – Superaféra 137

31. říjen 2013 | 05.39 |

Neděle 27.10.2013 byla naplněna povolebními úvahami na téma:

- Kdo s kým proti komu...

- Jak se vybarví babišovci či okamurovci (mj. dost jednoznačně se vyjádřili k problému církevních restitucí i tzv. 2. pilíři penzijního systému, což přece jen může znamenat určitý pozitivní signál)...

- Zda se problémy vyřeší či zda nás čekají brzy další mimořádné volby...

Apod.

Naprosto zásadní otázka (resp. dvě, které spolu souvisejí) však zní jinak:

1. Podaří se u nás nasměrovat vývoj k prolomení globálně sdíleného a globálně vnucovaného základního ideového paradigmatu?

2. Podaří se nasměrovat vývoj směrem ke zrodu společnosti produktivních služeb?

Stručně jen pro ty, kteří nečetli, co pod tím rozumím, z dřívějších dílů seriálu:

Ad 1:

Koncept, ze kterého vychází analýza a komentování událostí, se opírá o vymezení toho, co jsou struktury založené na vzájemném krytí porušování obecně přijatých zásad, jak tyto struktury vznikly a vyvinuly se v globálně provázaný systém, jak si podřídily zpravodajské služby (formou privatizace jejich enkláv), jak penetrovaly institucionální systémy jednotlivých zemí a jaké mají lokální modifikace. Pro fungování těchto struktur jsou mimořádně významná jádra vyjednávání vlivu, přičemž k vyjednávání vlivu dochází v rámci určitého globálně sdíleného základního ideového paradigmatu. To je založeno na následujícím:

- Prosazování silových řešení doslova "za každou cenu".

- Pěstování obrazu nepřítele a výroba reálného nepřítele (právě uplatňováním silových řešení).

- Používání dvojího metru k demonstrování moci a možnosti využívat in-side informace při ovlivňování chování osob.

- Kontrola chování osob v oblasti politické reprezentace vlastní země i ostatních zemí (jejich monitorování, výroba kompromitujících materiálů, vydírání, protěžování i "měkké" řízení formou poskytování in-side informací, přičemž to poslední je bezprostředně spojeno s prosazením silového řešení za každou cenu).

Právě takovéto základní ideové paradigma totiž umožňuje efektivně zastírat a překrývat činnost struktur založených na vzájemném krytí porušování obecně přijatých zásad působících v globálním i lokálním měřítku, viz např.:

http://radimvalencik.pise.cz/295-70-4-thbu-o-co-se-oprit.html

http://radimvalencik.pise.cz/311-70-4-3-hra-odkud-kam-jdu-a-kam-se-snazim-dojit.html

http://radimvalencik.pise.cz/318-71-1-hra-co-prinesl-1-6-2013.html

Pokud chceme v našem světě změnit něco k lepšímu (a je nejvyšší čas, protože teď už začíná jít o přežití), pak je především nutné zformulovat a rozšířit do všeobecného povědomí jasnou a nosnou alternativu ke stávajícímu globálně sdílenému paradigmatu. Platí totiž následující:

- Bez omezení vlivu struktur založených na vzájemném krytí porušování obecně přijatých zásad (které se naven projevují jako různá kořistnická lobby, klientelistické sítě, mafie působící v různých složkách státu apod.) se nepodaří řešit žádný významný úkol podmiňující pozitivní vývoj, nepodaří řešit žádný problém, v důsledku kterého vznikají civilizační rizika.

- Bez alternativy ke stávajícímu globálně sdílenému paradigmatu se nepodaří omezit vliv struktur založených na vzájemném krytí, proto ty mají obrovskou regenerační schopnost.

V současné době je stávající globální sdílené základní ideové paradigma v krizi a tudíž změna je možná. Klíčovou úlohu (a to v pravém smyslu slova - úlohu klíče k řešení současných problémů) hraje právě a zejména zformulování a rozšíření do všeobecného povědomí jasné a nosné alternativu ke stávajícímu globálně sdílenému paradigmatu. Kdo si nezapne dobře první knoflík, ten se už dobře neobleče; kdo se pouští do řešení dílčích problémů, aniž by si vyjasnil jejich obecný základ, ten na neřešení těchto problémů v obecné rovině bude narážet na každém kroku, narážet slepě a to ho bude odsuzovat k bezzásadovosti, příštipkaření, k tomu, aby se stal figurko,u se kterou se manipuluje, aby byl vtažen do her, kterým nerozumí.

Ad 2:

Jednou z cest, jak porozumět tomu, na čem je založeno nové základní ideové paradigma, je odpověď na otázku, jak může být ekonomický růst (a obecně i společenský vývoj jako takový) velmi dynamický (dokonce exponenciálně dynamický) a současně trvale udržitelný (dlouhodobě neomezený). Běžnému vědomí (tomu, které se omezuje setrvačným viděním světa, které není dostatečně znalé toho, jak se historicky vyvíjely vize pozitivní vývoje společnosti, které není schopno nadhledu i určité fantazie) se zdá být požadavek exponenciálně dynamického růstu a současně trvalé udržitelnosti nespojitelný. Pro běžné vědomí něco takového není prostě možné. Ale ono to možné je. Svět je ve své podstatě neomezený i nevyčerpatelný a právě tak jsou neomezené i nevyčerpatelné naše možnosti jej poznávat a ovládat prostředí ve kterém žijeme, rozšiřovat si okruh našeho vlivu a vyvíjet se v tomto světě.

Představa o možnosti vzájemně spojit exponenciální ekonomický růst s trvalou udržitelností je v dnešním světě naprosto zásadní. Bez této představy totiž budou vítězit:

- Buď globální konfrontační vize boje o přežití v rámci světa omezených zdrojů a tudíž pohodově přežívat stávající globálně sdílené základní ideové paradigma, které je na této konfrontační vizi založeno.

- Nebo romanticko-revolučnímu snění o blížící se katastrofě, po překonání které dojde k podřízení všech lidí řízené redistribuci omezených zdrojů. 

K tomu poznámka: K první představě se dnes hlásí spíše ti, co se považují za pravici, k tomu druhému pak ti, co se považují za levici. Hrůzné je jedno i druhé. Iluze možnosti "humanitárního přerozdělování" jako způsobu řešení problémů vede až k realitě "humanitárního bombardování", při kterém už naší civilizaci zvoní hrana.

K vytvoření představy o tom, jak lze spojit exponenciálně dynamický růst s trvalou udržitelností jsem vyvinul následující schéma, které je záměrně maximálně zjednodušené, aby bylo co nejsrozumitelnější:

Modrá plocha představuje celoživotní příjem člověka, který odpovídá tomu, co vyprodukoval:

- Tmavomodrá ve stávajícím typu ekonomického růstu.

- Světlemodrá (jejíž obsah je na obrázku dvojnásobný) ekonomickému růstu v podmínkách, kdy se nejvýznamnější složkou ekonomiky stanou odvětví produktivních služeb, tj. odvětví spojená s nabývání, uplatňováním a uchováním lidského kapitálu (zejména vzdělání, péče o zdraví, ale kromě toho i vytváření absolventských sítí univerzit, péče o rodinu, relaxační a rekreační odvětví, kultura apod.)

V ekonomice založené na produktivních službách je exponenciálně dynamický a současně trvale udržitelný růst naprosto reálný. Je to navíc růst, který nejenže nezatěžuje životní prostředí, ale naopak vede k odstraňování škod, které na něm byly napáchány. Je to dáno tím, že produkce lidských schopností znamená zejména zvyšování inovačních schopností člověka, tj. jeho schopnosti vytvářet vyšší užitky při radikálně se snižujícím množství přírodních vstupů... Přejít od stávající ekonomiky k ekonomice produktivních služeb (která bývá nazývána nepřesně vzdělanostní ekonomikou, znalostní ekonomikou apod.) je poměrně "snadné". "Stačí", aby se ekonomické efekty, které vznikají ve směrech uvedených na obrázku, vracely těm ekonomickým subjektům, které se o ně zasloužily. Tj. jak konkrétním lidem, tak i subjektům, které poskytují produktivní služby. (Slova "snadné" a "stačí" jsem dal záměrně do uvozovek, protože to je právě to nejsložitější.) Jinými slovy jde o to, aby ten, kdo např. poskytuje kvalitní vzdělávací služby vedoucí k vyššímu příjmu těch, kterým je poskytuje, z toho měl zdroj příjmů, podobně jako ten, kdo jeho služby využívá. A podobě v ostatních případech poskytování služeb spojených s výchovou dětí, omezováním nemocnosti apod. Pokud totiž takovou zpětnou vazbu nedokážeme vytvořit, nedokážeme novou ekonomiku, ekonomiku produktivní spotřeby odstartovat. Z vytvořených zdrojů totiž budou mít užitek ti, co vznik nové ekonomiky blokují, zatímco ti, kteří by byli sto novou ekonomiku prosadit, budou blokováni nedostatkem zdrojů pro svůj rozvoj.

K prosazení nové ekonomiky je nutný komplex vzájemně provázaných reforem v odvětvích sociálního investování a sociálního pojištění (zejména vzdělání, péče o zdraví a penzijního pojištění).

Obojí viz ve stém dílu: http://radimvalencik.pise.cz/617-71-112-hra-co-prinesl-20-9-13-superafera-100.html

Žijeme v době, kdy nazrála doba pro změnu a kdy ke změnám začíná docházet (a kdy je pro tyto změny nejvyšší čas). V různých oblastech, v různých místech světa i u nás. Za relevantní z tohoto hlediska považuji zejména:

1. Pokus Svatého Otce Františka o smělou reformu katolické církve, která je spojena s hledáním a odstraňováním příčin toho, co je zdrojem problémů současnosti a civilizačních rizik, které z těchto problémů vyplývají.

2. Vyrovnávání se celého světa se skutečností, že USA nejsou sto splácet svůj dluh bez výrazného znehodnocení dolarových aktiv (jak se ukázalo v souvislosti s děním ve finančním světě kolem 17. října tohoto roku).

3. Odhalení skutečnosti, že určité enklávy zpravodajských služeb v USA organizovaly dosazování celých politických garnitur v různých zemích na základě jejich špehování a následného vydírání (struktury založené na vzájemném krytí prorostly na nejvyšší úrovni s nejmocnějšími zpravodajskými strukturami, a to dokonce bez vědomí či za zády prezidenta USA). To vyvolává tlak ze strany reprezentace EU na změnu.

4. Nastal konec geopolitiky založené na prosazení (jakkoli chybného, ale již přijatého) rozhodnutí silou "za každou cenu": Odvolání agrese vůči Sýrii na poslední chvíli a následný tok informací dokumentující, do jak nesmyslného řešení byl tlačen prezident USA a jeho nejbližší okolí.

5. Fakt, že u nás už nelze považovat za normální to, co normální není (a co svým chováním reprezentovala ODS) – protizákonné nasazení špičkové zpravodajské služby proti konkrétním lidem, způsobení miliardových ztrát: Politický debakl bývalé "stojedničky" v mimořádných volbách.

6. Podstatné snížení možnosti prosazovat u nás "tunelářské reformy" (typu tzv. 2. pilíře penzijního systému, zneužívání nedostatků zákona o tzv. církevních restitucích apod.): Kritické reakce na to, o co se pokoušela bývalá "stojednička" ze strany nových politických subjektů, které se do Poslanecké sněmovny dostaly v mimořádných volbách.

Každý z těchto bodů signalizuje či spíše prokazuje, že se něco děje. A to v míře či rozsahu, s jakou či s jakým jsme se už hodně dlouho nesetkali. A právě v těchto kontextech je nutné sledovat, co se děje a co se bude dít.

K tomu pro ilustraci pár reálií ze dne 27.10.2013:

1. Zdánlivě nejpřirozenější koalice po výsledcích voleb je ČSSD, ANO, KDÚ-ČSL. Jenže zde je problém církevních restitucí:

Předseda ČSSD Bohuslav Sobotka a lídr jihomoravské kandidátky hnutí ANO Martin Stropnický si v nedělní Partii na FTV Prima notovali. Shodli se na tom, že volební výsledky ukazují na koalici ČSSD, ANO a KDU-ČSL, která by měla ve Sněmovně 111 poslanců. Podle obou je ale potřeba ještě jednat o programových shodách partají. Předseda ČSSD zopakoval, že chce po volbách vyjednávat o vládě se všemi zvolenými stranami kromě ODS a TOP 09. "Je zřejmé, že levice nemá většinu v Poslanecké sněmovně, a my musíme hledat řešení, které umožní sestavení levostředové vlády," prohlásil a dodal: "Matematicky vychází forma spolupráce s ANO a KDU-ČSL. Tam si myslím, že by sociální demokracie měla zaměřit racionálně vyjednávání," řekl Sobotka. "Čísla hovoří jasně," připustil Stropnický, který rovněž uvedl, že je ještě třeba počkat na povolební vyjednávání. Strana už si podle něj nechala udělat analýzu programových průniků, které prý mezi ANO a ČSSD dosahují 61 procent. Ještě prý ale nevědí, zda by šli s ČSSD do vlády, či jen podporovali menšinový kabinet sociálních demokratů. Sobotka uvedl, že by se strany mohly shodnout v první řadě na návrzích, které prosazuje iniciativa Rekonstrukce státu. Sobotka by rád dosáhl také pozastavení církevních restitucí.

Viz: http://www.novinky.cz/domaci/317462-sobotka-a-stropnicky-pripustili-koalici-cssd-ano-lidovci.html

Nejde o to jít proto církevním restitucím, ale o to, že do zákona o církevních restitucích byly záměrně vneseny problémy, které umožňují jejich zneužití. Lidovci v tom patrně nejeli, ale dokážou se emancipovat a hájit skutečné narovnání, když současná reprezentace katolické církve je do zneužití církevních restitucí velmi intenzivně zapojena?

2. Boje se přenášejí i dovnitř politických stran, ČSSD není jediná, ale zde to už začalo:

Kdybych byl předsedou sociální demokracie a strana ve volbách dostala 20,5 procenta hlasů, odstoupil bych z funkce. V rozhovoru s ČTK to v neděli řekl statutární místopředseda ČSSD Michal Hašek. Podle něho se před třemi lety tehdejší předseda ČSSD Jiří Paroubek zachoval "jako chlap”, když po podobném výsledku voleb rezignoval. ČSSD má podle Haška nyní i přes "nevýhru" povinnost pokusit se sestavit vládu, nejspíše s KDU-ČSL a ANO. V případě úspěchu těchto jednání přitom nevylučuje, že by se šéf ANO Andrej Babiš mohl stát ministrem financí. "Kdybych já byl předsedou sociální demokracie a dostal jsem ve volbách 20,5 procenta, oznámil bych rezignaci," říká Hašek, který volební zisk své strany označuje za chudý a chabý. "Přes všechny výhrady, které můžu mít ke komunikaci manželů Paroubkových v posledních letech, Jiří Paroubek se před třemi lety zachoval jako chlap, při dvaadvacetiprocentním volebním výsledku prostě vyhodnotil, že to nebyl dobrý výsledek, a sám oznámil rezignaci," připomíná osud bývalého předsedy ČSSD. Současný šéf strany Bohuslav Sobotka se zatím odstoupit nechystá, pokud se však sociální demokracii pod jeho vedením nepodaří sestavit vládu, chce svolat mimořádný sjezd strany, který by zvolil nové vedení. "Pokud se bude konat mimořádný sjezd sociální demokracie, budu zvažovat svoji kandidaturu na funkci předsedy sociální demokracie," uvedl k tomu současný druhý muž ČSSD, který prý sám rezignaci nezvažoval. Za příčiny nečekaně slabého výsledku sociální demokracie, která bude mít v nové Sněmovně 50 poslanců, považuje nedostatečné připomínání fungování pravicové vlády ODS, TOP 09 a LIDEM nebo možná nepříliš věrohodná vlastní řešení. Chyby vidí ale i ve formě kampaně. Je podle něj otázkou, "jestli kampaň založená primárně na jednom muži byla správná. Už jsme to zažili za Jiřího Paroubka, k čemu to vedlo, jsme věděli, přesto jsme svým způsobem část té kampaně zase postavili pouze na jednom muži," uvedl s tím, že si Sobotka před dvěma měsíci nechal schválit rozsáhlé kompetence, aby osobně boj o hlasy voličů řídil. Lidé podle Haška, který kritizuje i údajně přehnané vymezování se vůči zemanovcům nebo prezidentovi Miloši Zemanovi, chtějí ale vidět spíše týmovou kampaň. I přes neuspokojivý výsledek v předčasném hlasování, mají podle Haška sociální demokraté jednat s ostatními parlamentními stranami a pokusit se sestavit stabilní vládu. Jako nejpravděpodobnější - i když ne jedinou - možnost Hašek označuje kabinet vzniklý s podporou lidovců a ANO, byť se v kampani ČSSD opakovaně vymezovala vůči "komerčním subjektům" typu ANO, které označovala za rizikové pro stabilitu vlády. "Otevřeně říkám, že preferuji to, aby případní partneři byli součástí budoucí vlády, protože v takovém případě i oni musí mít zájem na úspěchu takového vládního projektu," je přesvědčen místopředseda ČSSD, podle něhož strany možná "trpělivým jednáním" zjistí, že mezi nimi neexistuje tolik programových rozporů. Kdyby se to stalo, může se jednat i o personálním obsazení postů. Šéf ANO Babiš by přitom potenciálně mohl obsadit i jedno z klíčových ministerstev. "Když ANO bude nominovat Andreje Babiše, tak nevylučuji, že v případě koaliční vlády je možné, že Andrej Babiš bude budoucím českým ministrem financí," řekl k jedné z možných variant Hašek. Babiš v kampani o postu ministra financí hovořil jako o zásadním a v jedné z televizních debat řekl, že kdyby se hledal šéf resortu, tak by se "obětoval".

Viz: http://www.novinky.cz/domaci/317493-cssd-se-rozkymacela-sobotka-musi-jit-rikaji-jedni-babis-se-nam-smeje-tvrdi-dalsi.html

A během zde se zdá být o osudu B. Sobotky již rozhodnuto:

Reakce vedoucích představitelů ČSSD v krajích na zemětřesení v nejvyšších patrech strany, které vymetlo předsedu Bohuslava Sobotku z týmu vyjednávacího o nové vládě, jsou rozpolcené. Slabý výsledek sociálních demokratů ve volbách si podle některých regionálních lídrů vyžadoval Sobotkovu osobní sebereflexi, ozývají se ale také hlasy, že nelze všechno svalovat na něj a že strana je nyní oslabena. "Osobně si myslím, že to, co se stalo, a bylo to nezbytné, je důsledkem dlouhodobé rivality, která pro předsedu dopadla negativně s ohledem na výsledky voleb, které samozřejmě z našeho pohledu nejsou dobré. Z centra nám v krajích zabránili dělat různorodou kampaň a to nepochybně ovlivnilo volební výsledky. Sobotka měl svoji rezignaci navrhnout sám. Mrzí mě, že k tomu nenašel odvahu. Chodilo to tak ale i ve Sněmovně. Když nastaly problémové věci, nechodil je vysvětlovat předseda, ale Jeroným Tejc," řekl krajský předseda Jiří Zemánek. "Já jsem byl mezi těmi, co v předsednictvu hlasovali pro návrh na odvolání předsedy. Podán byl proto, že volební procenta jdou od roku 2006, kdy jsme jich měli zhruba 32, neustále dolů. Po sedmi letech v opozici je to velmi tristní záležitost. Nedokázali jsme oslovit voliče, kteří byli nespokojeni s vládou. Vyvodit z toho důsledky bylo nutné," prohlásil krajský místopředseda, olomoucký hejtman Jiří Rozbořil. Zástupci ČSSD v Karlovarském kraji postup předsednictva strany vůči předsedovi Bohuslavu Sobotkovi přivítali. "Je to reakce na to, jak dopadly volby," uvedl karlovarský hejtman a lídr kandidátky ve sněmovních volbách Josef Novotný (ČSSD). "Na výsledek voleb bylo třeba reagovat. Nebylo možné to přejít tím, že se nic nestalo," pokračoval Novotný, z jehož slov vyplynulo, že Sobotka nese hlavní odpovědnost za ne příliš povedený výsledek voleb soc. dem., protože byl ústřední postavou předvolební kampaně. "Předvolební kampaň byla postavena na předsedovi strany. Když se prohraje, tak je třeba hledat zodpovědnost, ale tu předseda sám nepřijal, tak k tomu byl vyzván předsednictvem strany," uvedl karlovarský krajský předseda soc. dem. Miloslav Čermák. "Kdyby rezignovalo celé vedení strany, tak by neměl kdo vyjednávat o budoucí vládě," uvedl na dotaz, proč má nést odpovědnost jen předseda a nikoliv celé vedení strany. "Kdyby se čekalo na jaro, tak by to mohlo být v regionech vnímáno, že se vedení strany vyhýbá odpovědnosti," uvedl Čermák na dotaz, proč předsednictvo strany nepočkalo na březen, na kdy chtěl Sobotka svolat sjezd strany, kde by nabídlo své funkce celé vedení strany. Středočeští zástupci ČSSD se zatím k turbulencím ve vedení strany a Sobotkovo odstavení vyjadřují velmi zdrženlivě. "Je to pro mě moc čerstvé a zatím na to nemám ucelený názor. Předsednictvo přijalo většinově takové usnesení a víc k tomu zatím nevím," řekl Právu předseda středočeské organizace soc. dem. a nově zvolený poslanec Miloš Petera. Také staronový poslanec Stanislav Huml vzkázal přes svého asistenta, že se k dění nebude teď vyjadřovat. Sdílnější, ale ne o moc konkrétnější byl poslanec Jan Hamáček, který se s poradním hlasem zúčastnil jednání předsednictva ČSSD. "Mám jen poradní hlas a nehlasoval jsem, ale musím přiznat, že to pro mě bylo překvapení. Čekal jsem, že se začne debata o výsledku voleb, ale tohle zřejmě odráží hlasy z regionů, které jsou velmi silné," řekl Právu Hamáček. "Je nyní na Bohuslavu Sobotkovi, zda se rozhodne pro rezignaci. To, že není členem vyjednávacího týmu, je to určitě hodně komplikovaná záležitost, kterou musíme zvládnout a budeme to řešit v úterý na poslaneckém klubu," dodal Hamáček. "Volební výsledek byl natolik ostudný, že jsem čekal důraznou sebereflexi předsedy Sobotky. Na druhou stranu nelze házet všechnu vinu na jeho hlavu, nemalý podíl na tom mají ti, kteří požadují jeho odchod z čela strany," řekl Právu předseda KVV ČSSD Pardubického kraje Miroslav Váňa. "Napětí v předsednictvu už bylo cítit několik týdnů, podle mě je nesmírně nešťastné, že explodovalo právě teď. Sociální demokracie současnými spory rozhodně nezvýšila svůj kredit u voličů, vyjednávací potenciál s případnými koaličními partnery se asi nezvýšil. Babiš se nám z Francie směje," dodal Váňa. Také podle lídra ve Zlínském kraji Antonína Sedi neleží zodpovědnost za výsledky voleb pouze na předsedovi strany, ale na celém politickém grémiu strany. "Nelíbí se mi, co se děje. Když někdo vyhraje volby, je před ním náročný problém sestavit funkční vládu. A aby se někdo uvnitř naší strany začal hádat, tak to znamená, že jsou tam buď osobní ambice, které by v současné době neměly hrát až tak velkou roli anebo je v tom něco jiného a až čas ukáže, o co jde. Ti, kteří rozepře vyvolávají, zřejmě nejsou státníci," poznamenal Seďa. "Chodí mi teď strašně moc zpráv od lidí, kteří chtějí vystoupit z naší strany," řekla Právu Hana Orgoníková, předsedkyně KVV ČSSD Královéhradeckého kraje. Ona sama jako členka předsednictva byla účastnicí pražského jednání. "Nehlasovala jsem, aby Sobotka byl vyřazen z vyjednávacího týmu. Věřila jsem ujištění Michala Haška, že podporuje Sobotku jako budoucího premiéra," dodala Orgoníková a netajila osobní zklamání nad výsledkem nedělního večerního jednání špiček ČSSD. Podle ní dojde ke stejnému názorovému štěpení strany na všech úrovních sociální demokracie. "Situace nás překvapila, zatím tomu moc nerozumíme. Informace máme jen z médií," řekl Právu Ivo Grüner, náměstek hejtmana a místopředseda ČSSD v Plzeňském kraji. "V úterý máme předsednictvo a krajský výkonný výbor strany. Doufám, že nám pan hejtman všechno vysvětlí," dodal Grüner s tím, že výsledek ve volbách nenaplnil očekávání.

Viz: http://www.novinky.cz/domaci/317471-nejostrejsi-utok-haska-na-sobotku-na-jeho-miste-bych-odstoupil.html

3. Babišova ochota stát se ministrem financí v přirozeně složené koaliční vládě je rovněž logická, ale je zde též jeho tlak na rychlé ustavení nové vlády (což znamená určitý konflikt nejen s M. Zemanem, ale i jeho křídlem v ČSSD):

Lídr ANO Andrej Babiš v neděli pro Právo připustil, že by jeho hnutí mohlo společně s ČSSD a lidovci vytvořit novou vládu. Ta by ve Sněmovně měla pohodlnou většinu 111 hlasů. Další varianta je prý podpora menšinové vlády soc. dem. a KDU-ČSL. Babiš by uvítal, kdyby o nové vládě bylo jasno do konce listopadu. V Centru pohybové medicíny na Chodově očekávali v sobotu 26. října 2013 lídři hnutí ANO výsledky mimořádných voleb do Poslanecké sněmovny. Na snímku lídr Andrej Babiš. Babiš Právu řekl, že vše je otázka jednání a že ho zatím nikdo ze soc. dem. neoslovil. Na dotaz, zda by ANO mohlo vytvořit koalici s ČSSD a lidovci, odpověděl: "Pokud se domluvíme na programu, tak ji vyloučit nemohu. Není to ale naše priorita. Nechceme, aby nám někdo vyčítal, že jsme jak Věci veřejné a že se cpeme do vlády." Babiš potvrdil, že pokud by se ANO účastnilo na kabinetu, tak by usiloval o post ministra financí. Otázka je, zda by soc. dem. tento klíčový post přepustila. "Řekl jsem, že ministr nechci být, ale v nějaké konstelaci bych se obětoval. Ministerstvo financí je to jediné místo, kam bych za nějaké situace, tedy hlavně že se domluvíme na programu, šel," podotkl. Babiš dále nevyloučil, že by ANO mohlo zůstat v opozici a podporovat menšinovou vládu soc. dem. a lidovců. "Nechceme nic blokovat, budeme hlavně akční a konstruktivní a jsme připraveni, abychom se domluvili na složení Sněmovny a aby urychleně vznikla vláda. A klidně to může být vláda ČSSD a lidovců za podmínek, že ji budeme tolerovat, pokud budou plnit programový průsečík. Náš program je ale neměnný a přes to nejede vlak," řekl lídr ANO. Babiš je však proti tomu, aby Rusnokova vláda zůstávala ve funkci ještě další dva tři měsíce, jak to v neděli v ČT odhadl prezident Miloš Zeman. "Země nesmí být paralyzovaná, potřebujeme rychlé řešení, a pokud se tu budeme handrkovat, tak lidé budou ještě víc otrávení změna vlády musí proběhnout co nejrychleji," uvedl s tím, že by se k jednání o sestavení vlády měl využít čas, než začne 26. listopadu zasedat Sněmovna. Babiš dodal, že jeho odpor k zavedení progresivní daně a zvýšení daně firmám trvá. Oba body má jako své priority ČSSD. První místopředseda ČSSD Michal Hašek v neděli v ČT naznačil, že by soc. dem. byla ochotná k celkové debatě o změnách v daňových sazbách. "To jsou drobné, státu utíkají miliardy jinde. Jde o ideologickou záležitost a budu zásadně proti zvyšování daní. Nejsem ale jediný, kdo o tom ve straně rozhoduje, takže bych to nechal otevřené. Ale teď to řešit je předčasné, musíme si počkat, jestli nás někdo osloví a jestli se staré strany nakonec nedomluví mezi sebou," řekl Babiš.

Viz: http://www.novinky.cz/domaci/317480-koalice-s-cssd-a-lidovci-je-mozna-byl-bych-ministrem-financi-rika-babis.html

Pozice lidovců není zase tak silná, protože v případě velké neústupnosti tím může být odůvodněno vtažení do koalice Okamurova Úsvitu.

Především však platí, že všem těmto hrátkám chybí pochopení širšího kontextu toho, co se děje ve světě i u nás. A dějí se věci, které by ještě před nedávnem nikdo nečekal a které mají historický dosah. Navíc spolu navzájem velmi podstatným způsobem souvisejí.

(Pokračování)

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 3.33 (3x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Komentáře