(71.112) Hra: Co přinesl 20.9.13 – Superaféra 100

24. září 2013 | 07.46 |

100. pokračování série věnované "superaféře" odstartované 13.6.2013 kauzou "Nagyová", následnému pádu vlády, rychle se blížícím předčasným volbám a po nich nepochybně zajímavému procesu sestavování vlády si zaslouží určitou rekapitulaci. Připomínám:

- Série "Superaféra" je uveřejňována v rámci seriálu "Co přinesl tento den", jehož první jsem uveřejnil 5.6.2013, viz:

http://radimvalencik.pise.cz/318-71-1-hra-co-prinesl-1-6-2013.html

- Uvedený seriál navázal na šíře pojatý seriál "Teorie her jako bojové umění", od kterého se odvozuje číslování v závorce a jehož první díl byl zveřejněn 25.1.2013. viz:

http://radimvalencik.pise.cz/49-teorie-her-jako-bojove-umeni-1.html

(Mj. oba "zahajovací" díly si stojí zato přečíst.)

V tomto dílu se budu postupně věnovat:

1. Uvedení důvodů, proč seriál a tuto sérii v rámci něj píšu.

2. Připomenutí základních teoretických východisek.

3. Zdůvodnění možnosti a současně i nutnosti ekonomického vývoje, který by byl exponenciálně dynamický a současně trvale udržitelný (velmi důležitá část, myšlenky v ní obsažené publikuje na tomto místě poprvé).

4. V návaznosti na to pak vymezení obecného rámce těch reforem, o které dnes jde.

5. Stručné kritice programů politických stran z výše uvedeného hlediska.

Ad 1. Proč seriál a tuto sérii v rámci něj píšu

Seriál "Teorie her jako bojové" obsahuje výklad některých elementárních otázek teorie her upravený tak, aby prostřednictvím znalosti těchto základů a některých aplikací mohl člověk pochopit logiku současného dění, věděl, o co jde (jaké hry se hrají) a mohl se "on-line" rozhodovat tak, aby neprohrával. Tento seriál jsem usilovně připravoval delší dobu a odstartoval jsem na začátku tohoto roku záměrně. Byl jsem přesvědčen, že se "letíme do bouřky" a že zanedlouho se začne něco dít. Ještě během roku 2013.

Jako konkrétněji zaměření pokračování a aplikaci toho, co bylo uveřejněno v rámci první části seriálu "Teorie her jako bojové umění", jsem od 5.6.2013 začal uveřejňovat každodenní rozbor událostí. Věděl jsem, že je otázkou jen několika týdnů, ne-li dní, kdy dojde k tomu, že se něco stane, že bude odstartována nějaká hodně velká hra (lokálně i globálně), na které bude možné ilustrovat, jak dobře pochopená a vhodně aplikovaná teorie her umožňuje odhalit a sledovat logiku událostí. A nejen sledovat, ale také se v nich orientovat a vědět, co a jak lze ovlivnit, ale i co ovlivnit nelze (da jakých her se nenechat vtáhnout). Nemusel jsem čekat dlouho. 13.6.2013 to začalo, pokračuje (dnes je 100 dnů poté + 4 zpoždění, se kterým z technických důvodů analýzu události uveřejňuji) a ještě pokračovat bude (minimálně poučným a dramatickým procesem sestavování vlády). To vše je současně i příležitost pro ověřování, kalibrování i další rozpracování teorie a vytváření teoretických konceptů zaměřených na konkrétní aplikace.

Ad 2. Připomenutí základních teoretických východisek

Koncept, ze kterého vychází analýza a komentování událostí, se opírá o vymezení toho, co jsou struktury založené na vzájemném krytí porušování obecně přijatých zásad, jak tyto struktury vznikly a vyvinuly se v globálně provázaný systém, jak si podřídily zpravodajské služby (formou privatizace jejich enkláv), jak penetrovaly institucionální systémy jednotlivých zemí a jaké mají lokální modifikace. Pro fungování těchto struktur jsou mimořádně významná jádra vyjednávání vlivu, přičemž k vyjednávání vlivu dochází v rámci určitého globálně sdíleného základního ideového paradigmatu. To je založeno na následujícím:

- Prosazování silových řešení doslova "za každou cenu".

- Pěstování obrazu nepřítele a výroba reálného nepřítele (právě uplatňováním silových řešení).

- Používání dvojího metru k demonstrování moci a možnosti využívat in-side informace při ovlivňování chování osob.

- Kontrola chování osob v oblasti politické reprezentace vlastní země i ostatních zemí (jejich monitorování, výroba kompromitujících materiálů, vydírání, protěžování i "měkké" řízení formou poskytování in-side informací, přičemž to poslední je bezprostředně spojeno s prosazením silového řešení za každou cenu).

Právě takovéto základní ideové paradigma totiž umožňuje efektivně zastírat a překrývat činnost struktur založených na vzájemném krytí porušování obecně přijatých zásad působících v globálním i lokálním měřítku, viz např.:

http://radimvalencik.pise.cz/295-70-4-thbu-o-co-se-oprit.html

http://radimvalencik.pise.cz/311-70-4-3-hra-odkud-kam-jdu-a-kam-se-snazim-dojit.html

http://radimvalencik.pise.cz/318-71-1-hra-co-prinesl-1-6-2013.html

Pokud chceme v našem světě změnit něco k lepšímu (a je nejvyšší čas, protože teď už začíná jít o přežití), pak je především nutné zformulovat a rozšířit do všeobecného povědomí jasnou a nosnou alternativu ke stávajícímu globálně sdílenému paradigmatu. Platí totiž následující:

- Bez omezení vlivu struktur založených na vzájemném krytí porušování obecně přijatých zásad (které se naven projevují jako různá kořistnická lobby, klientelistické sítě, mafie působící v různých složkách státu apod.) se nepodaří řešit žádný významný úkol podmiňující pozitivní vývoj, nepodaří řešit žádný problém, v důsledku kterého vznikají civilizační rizika.

- Bez alternativy ke stávajícímu globálně sdílenému paradigmatu se nepodaří omezit vliv struktur založených na vzájemném krytí, proto ty mají obrovskou regenerační schopnost.

V současné době je stávající globální sdílené základní ideové paradigma v krizi a tudíž změna je možná. Klíčovou úlohu (a to v pravém smyslu slova - úlohu klíče k řešení současných problémů) hraje právě a zejména zformulování a rozšíření do všeobecného povědomí jasné a nosné alternativu ke stávajícímu globálně sdílenému paradigmatu. Kdo si nezapne dobře první knoflík, ten se už dobře neobleče; kdo se pouští do řešení dílčích problémů, aniž by si vyjasnil jejich obecný základ, ten na neřešení těchto problémů v obecné rovině bude narážet na každém kroku, narážet slepě a to ho bude odsuzovat k bezzásadovosti, příštipkaření, k tomu, aby se stal figurkou se kterou se manipuluje, aby byl vtažen do her, kterým nerozumí.

Ad 3. Zdůvodnění možnosti a současně i nutnosti ekonomického vývoje, který by byl exponenciálně dynamický a současně trvale udržitelný

Jednou z cest, jak porozumět tomu, na čem je založeno nové základní ideové paradigma, je odpověď na otázku, jak může být ekonomický růst (a obecně i společenský vývoj jako takový) velmi dynamický (dokonce exponenciálně dynamický) a současně trvale udržitelný (dlouhodobě neomezený). Běžnému vědomí (tomu, které se omezuje setrvačným viděním světa, které není dostatečně znalé toho, jak se historicky vyvíjely vize pozitivní vývoje společnosti, které není schopno nadhledu i určité fantazie) se zdá být požadavek exponenciálně dynamického růstu a současně trvalé udržitelnosti nespojitelný. Pro běžné vědomí něco takového není prostě možné. Ale ono to možné je. Svět je ve své podstatě neomezený i nevyčerpatelný a právě tak jsou neomezené i nevyčerpatelné naše možnosti jej poznávat a ovládat prostředí ve kterém žijeme, rozšiřovat si okruh našeho vlivu a vyvíjet se v tomto světě.

Představa o možnosti vzájemně spojit exponenciální ekonomický růst s trvalou udržitelností je v dnešním světě naprosto zásadní. Bez této představy totiž budou vítězit:

- Buď globální konfrontační vize boje o přežití v rámci světa omezených zdrojů a tudíž pohodově přežívat stávající globálně sdílené základní ideové paradigma, které je na této konfrontační vizi založeno.

- Nebo romanticko-revolučnímu snění o blížící se katastrofě, po překonání které dojde k podřízení všech lidí řízené redistribuci omezených zdrojů. 

K tomu poznámka: K první představě se dnes hlásí spíše ti, co se považují za pravici, k tomu druhému pak ti, co se považují za levici. Hrůzné je jedno i druhé. Iluze možnosti "humanitárního přerozdělování" jako způsobu řešení problémů vede až k realitě "humanitárního bombardování", při kterém už naší civilizaci zvoní hrana.

K vytvoření představy o tom, jak lze spojit exponenciálně dynamický růst s trvalou udržitelností jsem vyvinul následující schéma, které je záměrně maximálně zjednodušené, aby bylo co nejsrozumitelnější:

Modrá plocha představuje celoživotní příjem člověka, který odpovídá tomu, co vyprodukoval:

- Tmavomodrá ve stávajícím typu ekonomického růstu.

- Světlemodrá (jejíž obsah je na obrázku dvojnásobný) ekonomickému růstu v podmínkách, kdy se nejvýznamnější složkou ekonomiky stanou odvětví produktivních služeb, tj. odvětví spojená s nabývání, uplatňováním a uchováním lidského kapitálu (zejména vzdělání, péče o zdraví, ale kromě toho i vytváření absolventských sítí univerzit, péče o rodinu, relaxační a rekreační odvětví, kultura apod.)

V ekonomice založené na produktivních službách je exponenciálně dynamický a současně trvale udržitelný růst naprosto reálný. Je to navíc růst, který nejenže nezatěžuje životní prostředí, ale naopak vede k odstraňování škod, které na něm byly napáchány. Je to dáno tím, že produkce lidských schopností znamená zejména zvyšování inovačních schopností člověka, tj. jeho schopnosti vytvářet vyšší užitky při radikálně se snižujícím množství přírodních vstupů.

Ad 4. Reformy, o které dnes jde

Přejít od stávající ekonomiky k ekonomice produktivních služeb (která bývá nazývána nepřesně vzdělanostní ekonomikou, znalostní ekopnomikou apod.) je poměrně "snadné". "Stačí", aby se ekonomické efekty, které vznikají ve směrech uvedených na obrázku, vracely těm ekonomickým subjektům, které se o ně zasloužily. Tj. jak konkrétním lidem, tak i subjektům, které poskytují produktivní služby. (Slova "snadné" a "stačí" jsem dal záměrně do uvozovek, protože to je právě to nejsložitější.) Jinými slovy jde o to, aby ten, kdo např. poskytuje kvalitní vzdělávací služby vedoucí k vyššímu příjmu těch, kterým je poskytuje, z toho měl zdroj příjmů, podobně jako ten, kdo jeho služby využívá. A podobě v ostatních případech poskytování služeb spojených s výchovou dětí, omezováním nemocnosti apod. Pokud totiž takovou zpětnou vazbu nedokážeme vytvořit, nedokážeme novou ekonomiku, ekonomiku produktivní spotřeby odstartovat. Z vytvořených zdrojů totiž budou mít užitek ti, co vznik nové ekonomiky blokují, zatímco ti, kteří by byli sto novou ekonomiku prosadit, budou blokováni nedostatkem zdrojů pro svůj rozvoj.

K prosazení nové ekonomiky je nutný komplex vzájemně provázaných reforem v odvětvích sociálního investování a sociálního pojištění (zejména vzdělání, péče o zdraví a penzijního pojištění).

Ad 5. Stručná kritika programů politických stran, které jdou do předčasných voleb

Obrovská příležitost, která se historicky prvním lokálním i globálním prolomení stávajícího základního ideového paradigmatu otevřela, patrně zůstane v našich podmínkách využita minimálně. Žádná z politických stran nedokázala ani částečně reflektovat ve svém volebním programu (a patrně i stylu myšlení jejího vedení či širší politické reprezentace) to, o co jde:

- ČSSD upadá do starých chyb a snaží se pokračovat ve špidlovsko-paroubkovské politice řídící se zásadou "Nejlepší reforma, žádná reforma!".

Viz: http://radimvalencik.pise.cz/553-cssd-program-udrzby-vahani-a-bezkoncepcnosti.html

- KSČM naprosto selhala jako ideová strana, její volební program představuje neprovázaný konglomerát opatření, která lze nazvat "přicmrndáváním", aniž by se vůbec pokusila o reflexi současného dění (jak bylo kdysi dávno jejím dobrým zvykem, když byla ještě v opozici před převzetím moci).

Viz: http://radimvalencik.pise.cz/609-14-9-den-zlomu-nadeje-a-nevyuzitych-moznosti.html

- Strany bývalé "stojedničky" jsou v zajetí skupinové konformity, kdy je považováno za normální to, co normální není (pokud jde o porušování obecně přijatých zásad v míře, při které dochází k destrukci státu), aniž by byly schopny reflexe toho, k čemu pod jejich vládou došlo.

- A nové či staronové strany, které se derou do parlamentu, se snaží tím, co vydávají za program, parazitovat na všeobecné nespokojenosti.

- Za přečtení stojí program SPOZ, kde je možnost určitých reforem alespoň naznačena, určitým způsobem je zde nastolena mezinárodně politická alternativa stávajícího globálně sdíleného základního ideového paradigmatu:

"Vládní zahraniční a bezpečnostní politika však zůstává v zajetí stereotypů, které neustále hledají nějakého vnějšího protivníka mezi státy, které by mohly být spojenci či partnery. Chybí jasná definice národního zájmu, ze které by byla odvozena racionální zahraničněpolitická koncepce a vojenská strategie. Státní podpora podnikání v zahraničí i propagace naší kultury a země obecně je nedostatečná. Výsledkem je chaos v zahraniční politice, kdy se na veřejnosti rozcházejí postoje ústavních činitelů, neefektivní zahraniční politika a v neposlední řadě i velké plýtvání zdroji. SPOZ je stranou, které jsou cizí jakékoliv předsudky či fobie vůči jiným národům a zemím. Zahraniční i bezpečnostní politika České republiky se ale musí opírat o historické zkušenosti, nezvratnost výsledků 2. světové války. Její úkoly ovšem nejsou jen vojensko-politické. Musí čelit i takovým novým globálním rizikům, jako je nestabilní světová ekonomika či klimatické změny."

Viz: http://www.spoz.cz/volby-2013/volebni-program/

Otázkou ovšem je, do jaké míry je tento program myšlen vážně a do jaké míry je jen pro okrasu, zatímco obtížně definovatelný politický útvar zvaný SPOZ se chová a může chovat zcela jinak, viz např. následující část programu:

V návrhu nového volebního zákona zakotvíme, aby bylo při hlasování posíleno právo občana-voliče výrazněji zasahovat do pořadí na kandidátních listinách politických stran. Jako cestu vidíme snížení preferenčního procenta ve volbách do Poslanecké sněmovny i volbách do místní samosprávy a Evropského parlamentu ze současných 5 % na 3 %. Tuto změnu propojíme s možností občanů vybírat v celostátních a krajských volbách osobnosti z kandidátek více politických stran.

Viz též: http://www.spoz.cz/volby-2013/volebni-program/

Sestavení kandidátek tohoto volebního subjektu pro tyto mimořádné volby příliš nenasvědčovalo tomu, že to, co se deklaruje, bude důsledně prosazováno.

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 1 (2x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Komentáře