Volby2017/080: Ke Strategii stárnutí pro ČR/6

26. duben 2017 | 07.35 |

ANALÝZY A KOMENTÁŘE AKTUÁLNĺHO DĚNĺ PŘED ŘĺJNOVÝMI VOLBAMI DO PS Z HLEDISKA VYTVOŘENĺ PŘEDPOKLADŮ PRO SKUTEČNÉ REFORMY

V následující sérii článků uvedu poznámky ke Strategii přípravy na stárnutí na léta 2018-2022, ke koncepčnímu materiálu, který se zpracovává na MPSV. Materiál se zabývá velmi významnou problematikou, ale má zásadní nedostatky. Proto uvítám komentáře, připomínky, náměty atd. k dané problematice. A to i v přímé vazbě na možnost ovlivnit to, s čím půjdou politické strany do voleb.

Předcházející části série:

http://radimvalencik.pise.cz/4457-volby2017-073-ke-strategii-starnuti-pro-cr-1.html

http://radimvalencik.pise.cz/4458-volby2017-074-ke-strategii-starnuti-pro-cr-2.html

http://radimvalencik.pise.cz/4459-volby2017-075-ke-strategii-starnuti-pro-cr-3.html

http://radimvalencik.pise.cz/4460-volby2017-078-ke-strategii-starnuti-pro-cr-4.html

http://radimvalencik.pise.cz/4461-volby2017-079-ke-strategii-starnuti-pro-cr-5.html

Poznámky ke Strategii přípravy na stárnutí na léta 2018-2022

6. část

Poznámky k jednotlivým pasážím

XVII.

Specifický cíl 5C: Vytvořit systematickou podporu a mapování stříbrné ekonomiky v ČR 

Č.

Opatření

Indikátor

Gesce

Termín

58

Odhadnout potenciál Stříbrné ekonomiky v ČR do roku 2025. Měřeno v potenciálu ekonomického růstu a dopadu na HDP, s konkrétním zaměřením na ICT technologie a inovace. Vytvořit přehled uskutečněných a plánovaných Silver-economy politik v EU. Určit 10 oblastí, kde mají ICT a inovace nejvyšší potenciál k vytvoření pracovních míst a ekonomického růstu vzhledem k demografickému stárnutí. Na závěr vyvinout doporučení zaměřující se na to, jak co nejlépe stimulovat Stříbrnou ekonomiku v ČR.

Je vytvořena komplexní analýza

MPO + MPSV

2018

59

Vytvořit dobrovolné normy či standarty kvality pro zboží spadající do stříbrné ekonomiky a pro poskytovatele služeb pro seniory (například age-friendly hotely, vozidla, apod.)

MPO (ochrana spotřebitele)

Specifický cíl 5D: vypracovat systém komplexní podpory dalšího vzdělávání a učení.

Č.

Opatření

Indikátor

Gesce

Termín

60

Zmapování šíře, kvality a využívání vzdělávacích aktivit formou výzkumného projektu

Nabídka aktivit včetně jejich kvality a využívání je zmapována

MPSV, MŠMT

2019

61

Vyhodnocení efektivity vícezdrojového financování vzdělávání včetně aktivit mimo U3V a úprava procesů a finančních dotací.

Finanční dotace do vzdělávání seniorů jsou upraveny v návaznosti na výsledky výzkumů

MPSV, MŠMT

2020

62

Vypracování metodiky pro uživatele a poskytovatele vzdělávání

Metodiky pro uživatele a poskytovatele vzdělávání jsou vypracovány

MŠMT, MPSV, MV

2018

63

Podporovat spolupráci a propojování různých aktérů včetně NNO formou osvěty, sdílením dobré praxe a síťováním.

Konference s mezinárodní účastí

Články a přehled best practices na odborných tematických webech a v odborném tisku

MŠMT, MPSV (Rada), MV, samospráva, NNO

Průběžně

64

Podporovat rozvoj technologií pro distanční vzdělávání.

Je zavedeno plošné rychlé a levné internetové připojení.

Jsou propagovány digitální vzdělávací platformy včetně využití existujících (youtube, Coursera apod.)

Jsou zavedeny vzdělávací TV a rozhlasové pořady doplněné interaktivním webem (po vzoru Švédska)

(MŠMT), MPO, MV, MPSV, knihovny/vzdělávací instituce, pobytová zařízení sociálních služeb

2022

65

Zpřístupnění již v resortech vytvořených e-kurzů na vhodném portále (např. virtuální U3V).

Zpřístupnění existujících e-kurzů veřejnosti

MŠMT, MPO, MPSV, MK/knihovny/vzdělávací instituce, pobytová zařízení sociálních služeb

2020

66

Motivace zaměstnavatelů k vytvoření a zpřístupnění vybraných kurzů široké veřejnosti.

Spolupráce se soukromým sektorem v dané oblasti je navázána funguje (např. prostřednictvím program CSR).

MPSV / tripartita

Průběžně

K tomu:

Především je dobré vyjít z dobré definice stříbrné ekonomiky, např.:

Stříbrná ekonomika je komplex produktivních a spotřebních aktivit osob ve věku, kdy v důsledku stárnutí dochází u významné a rostoucí části populace k plné či částečné ztrátě schopnosti získat prostředky pro důstojný život vlastní výdělečnou činnosti (tj. v případě skupiny, kterou nazýváe "senioři"). Stříbrná ekonomika zahrnuje:

- Produktivní uplatnění osob vyššího věku (seniorů) na profesních trzích.

- Specifickou tržní spotřebu seniorů.

- Spotřebu služeb hrazených z veřejného pojištění, které jsou specifické pro seniory.

Stříbrná ekonomika nemusí být jen rostoucí "zátěží" celé ekonomiky, ale i oblastí, kde se zdroje vytvářejí. V budoucnu zdrojová role stříbrné ekonomiky bude růst právě proto, že bude růst význam týmové práce a zejména pak mezigenerační a transgenerační týmové práce, jejíž podstatnou součástí bude přenos odborných zkušeností v jednotlivých profesních oblastech (a to v přímé vazbě na zvyšující se intenzitu inovací a inovačních vln).

Dáke viz příslušné pasáže z monografie Radim Valenčík a kol. Ekonomický základ odvětví produktivních služeb a zahájení komplexních reforem (Praha, VŠFS 2016)

Celý text v podobě, než prošel úpravami navrženými recenzenty a korekturou společně se dvěma předcházejícími monografiemi (na které navazuje, rozšiřuje je a doplňuje) je ke stažení zde:

http://radimvalencik.pise.cz/4161-r2017-046-m-monografie-cely-text-ke-stazeni.html

Problematika prodloužení doby produktivního uplatnění člověka je chápána jako velmi významná součást proměn dnešní společnosti, kdy naše i globální ekonomika prochází změnou srovnatelnou s průmyslovou revolucí (či změnou patrně ještě významnější), kdy se rodí společnost, jejíž ekonomika je založená na produktivních službách umožňujících nabývání, uchování a uplatnění lidského kapitálu.

(Pokračování dalším tématem)

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 1 (1x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Komentáře

 zatím nebyl vložen žádný komentář