Volby2017/078: Ke Strategii stárnutí pro ČR/4

24. duben 2017 | 08.09 |

ANALÝZY A KOMENTÁŘE AKTUÁLNĺHO DĚNĺ PŘED ŘĺJNOVÝMI VOLBAMI DO PS Z HLEDISKA VYTVOŘENĺ PŘEDPOKLADŮ PRO SKUTEČNÉ REFORMY

V následující sérii článků uvedu poznámky ke Strategii přípravy na stárnutí na léta 2018-2022, ke koncepčnímu materiálu, který se zpracovává na MPSV. Materiál se zabývá velmi významnou problematikou, ale má zásadní nedostatky. Proto uvítám komentáře, připomínky, náměty atd. k dané problematice. A to i v přímé vazbě na možnost ovlivnit to, s čím půjdou politické strany do voleb.

Předcházející části série:

http://radimvalencik.pise.cz/4457-volby2017-073-ke-strategii-starnuti-pro-cr-1.html

http://radimvalencik.pise.cz/4458-volby2017-074-ke-strategii-starnuti-pro-cr-2.html

http://radimvalencik.pise.cz/4459-volby2017-075-ke-strategii-starnuti-pro-cr-3.html

Poznámky ke Strategii přípravy na stárnutí na léta 2018-2022

4. část

Poznámky k jednotlivým pasážím

IX.

Jak Strategie navazuje na Národní akční plán podporující pozitivní stárnutí na léta 2013 až 2017

Oblast NAP

Oblast Strategie, do které jsou oblasti NAP včleněny

A. Realizace politiky přípravy na stárnutí v České republice

Oblast 3 - Veřejný prostor

Implementace strategie

B. Zajištění a ochrana lidských práv starších osob

Oblast 3 - Veřejný prostor

C. Celoživotní učení

Oblast 5 - Výzvy pro budoucnost

(dále doplněno o podoblast digitalizace a tzv. stříbrné ekonomiky

D. Zaměstnanost starších pracovníků a seniorů

Oblast 2 – Materiální zajištění

(dále doplněno o podoblast bydlení a prevence chudoby ve stáří)

E. Dobrovolnictví a mezigenerační spolupráce

Oblast 4 – Participace na životě komunity

F. Kvalitní prostředí pro život seniorů

Oblast 2 – Materiální zajištění

Oblast 3 – Veřejný prostor

G. Zdravé stárnutí

Oblast 1 – Zdraví

H. Péče o seniory s omezenou soběstačností

Oblast 1 – Zdraví

K tomu:

Z výše uvedeného je zřejmé, že tato varianta "Strategie" navazuje na předcházející stereotyp, který problematiku prodloužení období produktivního uplatnění opomíjí. To je potřeba změnit

X.

V oblasti zdraví seniorů byly v návaznosti na příslušné analýzy definovány následující problémy: 

1)      Dopad nerovností ve zdraví na úroveň prevence a zdravého životního stylu, což se projevuje například v oblasti přístupu k preventivním prohlídkám u praktických lékařů, u stomatologů a gynekologů, nedostatečné očkování vhodné pro seniory, přístup k aktuálním informacím ohledně zdraví a zdravotní péče (i péče v domácím prostředí), dále pak v oblasti dostupnosti pohybových a volnočasových aktivit, zdravé kvalitní výživy atd.

2)      Rostoucí počet osob s potřebou integrovaných sociálních a zdravotních služeb, respektive seniorského (bezbariérového vstřícného bydlení) a zvyšující se věk uživatelů těchto služeb

3)      Vzrůstající počet hospitalizovaných osob nad 65 let s psychiatrickou diagnózou

4)      Vzrůstající náklady na zdravotní péči v lůžkových zařízeních

5)      Nedostatečná podpora osob, které neformálně pečují o své blízké nebo rodinné příslušníky

6)      Nedostatečná podpora péče o blízké v domácím prostředí se sníženou soběstačností a disabilitou

K tomu:

Zde chybí například (a především) tento problém: Neexistence analýzy typických příčin ztráty schopnosti produktivního (výdělečného) uplatnění na jednotlivých typech profesních trhů (dle specifiky těchto trhů) a velmi "děravý" systém specializované zdravotní péče s cílem prodloužit dobu produktivního uplatnění. (Podobně jako má například hornictví velmi dobře propracovaný systém lázeňské péče s cílem prevence i následné péče poruch pohybového zařízení.)

XI.

Strategický cíl 1: Zajistit dostupnost aktivit na podporu zdraví a koordinované zdravotní a sociální služby, se zaměřením na podporu péče o seniory v jejich domácím prostředí a paliativní péče a podporu neformálních pečovatelů

Ve strategické oblasti 1 - Zdraví byly dále vymezeny následující specifické cíle týkající se vymezených problémů a opatření směřující k jejich naplňování:

Specifický cíl 1A: Posílit oblast prevence, včetně otázek životního stylu a stravování.

Specifický cíl 1B: Nastavit fungující systém dlouhodobé zdravotní a sociální péče (včetně paliativní), který zajistí seniorům přístup ke kvalitním koordinovaným, komplexním a vzájemně provázaným zdravotně-sociálním službám.

Specifický cíl 1C: Zajistit komplexní péči o starší osoby s psychiatrickou diagnózou

Specifický cíl 1D: Zajistit dostatečnou komplexní podporu neformálním pečujícím 

K tomu:

V návaznosti na poznámku k předcházejícímu bodu chybí specifický cíl (či několik navazujících specifických cílů) následujícího typu:

Specifický cíl:Analyzovat typické příčiny ztráty schopnosti produktivní (výdělečné) činnosti dle specifik jednotlivých trhů, navrhnout směry preventivní a následné péče zaměřené na možnost prodloužení období produktivního uplatněn, a to včetně financování nadstandartní zdravotní péče a nadstandardního zdravotního pojištění.

XII.

Specifický cíl 2B: Odbourávat bariéry pro zaměstnávání starších pracovníků a pracovnic na trhu práce.

Č.

Opatření

Indikátor

Gesce

Termín

21

Propagace příkladů dobré praxe flexibilního přístupu zaměstnavatelů k zaměstnávání (udržení, získávání a vzdělávání) starších pracovníků a seniorů.

Jsou realizovány 3 workshopy a jejich výstupy jsou propagovány na webových stránkách MPSV.

MPSV, (zástupci zaměstnavatelů)

2019

22

Pomocí nefinančních nástrojů podpořit vzdělávací instituce k rozšíření nabídky rekvalifikací pro starší pracovníky v sociální oblasti v souladu s potřebami obcí a krajů. 

Počet absolventů rekvalifikací.

MPSV, (MK, místní a krajské samosprávy, vzdělávací agentury, úřady práce, poskytovatelé sociálních služeb, veřejné knihovny)

2020

23

Prostřednictví nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti podporovat zaměstnávání osob 50+ registrovaných na Úřadech práce.

Počet realizovaných stáží.

MPSV, GŘ ÚP

průběžně

24

Analýza možnosti revize finanční motivace k práci v důchodovém věku.

MPSV, MF

25

Revize finanční motivace k práci v důchodovém věku

MPSV, MF

K tomu:

Strašně defenzivní, zaměřené jen na okrajové případy. Především se však vše týká období, když už je pozdě. Příprava na stárnutí má přece začít už od mateřské školky (od imprimačního vzdělání). Určitě by bylo třeba:

- Vychovávat občany k racionálnímu projektování dráhy celoživotního profesního uplatnění a nutnosti změn v profesním uplatnění v souvislosti se zvyšováním věku.

- Pěstovat předpoklady týmové mezigenerační spolupráce s využíváním možností mezigeneračního přenosu zkušeností z oblasti odborného uplatnění.

- Změnami v oblasti systému důchodového pojištění motivovat k prodloužení období produktivního uplatnění.

- atd., atd. viz přílohy – již zpracované přístupy.

(Pokračování)

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 1 (2x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Komentáře

 zatím nebyl vložen žádný komentář