Volby2017/074: Ke Strategii stárnutí pro ČR/2

19. duben 2017 | 07.00 |

ANALÝZY A KOMENTÁŘE AKTUÁLNĺHO DĚNĺ PŘED ŘĺJNOVÝMI VOLBAMI DO PS Z HLEDISKA VYTVOŘENĺ PŘEDPOKLADŮ PRO SKUTEČNÉ REFORMY

V následující sérii článků uvedu poznámky ke Strategii přípravy na stárnutí na léta 2018-2022, ke koncepčnímu materiálu, který se zpracovává na MPSV. Materiál se zabývá velmi významnou problematikou, ale má zásadní nedostatky. Proto uvítám komentáře, připomínky, náměty atd. k dané problematice. A to i v přímé vazbě na možnost ovlivnit to, s čím půjdou politické strany do voleb.

Předcházející části série:

http://radimvalencik.pise.cz/4457-volby2017-073-ke-strategii-starnuti-pro-cr-1.html

Poznámky ke Strategii přípravy na stárnutí na léta 2018-2022

0001pt;line-height: normal">2. část

Poznámky k jednotlivým pasážím

I.

Účelem této strategie je předložit ucelený rámec pro politiku stárnutí, která je ze své podstaty agendou průřezovou a týká se různých oblastí života společnosti a tedy i různých oblastí veřejných politik. Tento ucelený rámec pak musí obsahovat dvě klíčové dimenzedimenzi podpory starších lidí, kteří již v naší společnosti žijí, a dimenzi přípravy na stárnutí populace jako demografického a společenského fenoménu. Je třeba si uvědomit, že v České republice už nyní žijí generace, které se musí systematicky připravovat na život v dlouhověké společnosti. Včasná systematická příprava je nezbytná nejen z individuálního hlediska, ale i z hlediska postupné přípravy veřejných politik na dramatickou proměnu věkové struktury společnosti v budoucích desetiletích.

K tomu:

Všimněme si, že problematika produktivního uplatnění seniorů zde není explicitně zmíněna. Mohla by být ovšem implicitně obsažena v pojmech "příprava" či "podpora". Jak uvidíme později, není. Proto zde hned v úvodu, když hovoříme o "účelu strategie", o "uceleném rámci" by mělo být zdůrazněno, že "Strategie" obsahuje dvě části:

- "Pasivní", "pečovatelskou" složku, která se týká těch seniorů, o které se společnost formou veřejných politik musí umět postarat.

- "Aktivní", "produktivní" složku, která umožňuje plnohodnotné či částečné výdělečné uplatnění seniorům ve vyšším (v některých případech i velmi vysokém) věku a která vstupuje do systému "zdrojově" (jako to, co tvoří zdroje).

Toto rozlišení je důležité i vzhledem k tomu, že ukazuje cestu ke stabilizaci celého systému.

II.

Strategie uznává, že osoby nad 50 let jsou velmi rozmanitá a heterogenní skupina lidí resp. část společnosti (obyvatel) a proto se snaží přijít s takovými opatřeními, která zahrnou různé skupiny: jak starší pracovníky a pracovnice, tak seniory s nějakou formou znevýhodnění, tak tzv. křehké nebo dlouhověké velmi staré seniory a seniorky, respektive seniory se sníženou soběstačností a potřebou ucelené podpory a integrovaných služeb a péče.

K tomu:

Opět zde není ani zmínka o tom, že mezi seniory jsou osoby, které mohou být ve vyšším i velmi vysokém věku výrazně ekonomicky aktivní. A zejména pak není zmíněno to, že společenský systém by se měl vyvíjet takovým směrem, aby se zastoupení seniorů v produktivním věku zvyšovalo.

III.

Stárnutí populace je charakteristickým rysem demografického vývoje nejen v ČR, jedná se o globální trend. Projevuje se růstem podílu i počtu lidí ve věku 65 let a starších a je nevyhnutelným důsledkem toho, že se méně lidí rodí a stále více se jich dožívá vyššího věku. Prodlužuje se střední délka života (75,8 let u mužů a 81,4 let u žen v roce 2015) a také délka života ve zdraví. V roce 2014 žilo v ČR 1,9 milionu obyvatel ve věku 65 let a vyšším, což představuje 17,4 % populace.  Počet osob ve věku 85 let a vyšším byl 0,2 milionu (2 %).

K tomu:

Podobně se ovšem prodlužuje i období produktivního uplatnění člověka. Jak administrativně (prodlužováním doby odchodu do důchodu), tak i reálně (prodlužováním doby produktivního uplatnění lidí). Proč zde nejsou uvedena příslušná data?

Jak jsem již uvedl, jednostranné prezentování dat o stárnutí obyvatelstva bez problematiky produktivního uplatnění seniorů může mít i velmi negativní dopady na mezigenerační vztahy. Může mladším generacím sugerovat představu o neužitečnosti či zbytečnosti lidí 50+ a vést ke zcela perverzním představám i perverznímu vývoji mezigeneračních vztahů. V krajním případě až k tomu, že vzdělanostně nedostatečně připravená mladší generace může podlehnout kořistnickému mezigeneračnímu vztahu. Určité prvky tohoto myšlení se v současné době v názorech mladší generace projevují. Zejména u té, která je obětí klesající kvality vzdělávacího systému. To může – přitom zcela zbytečně – přerůst i v problémy politické, dalšímu rozdělování společnosti.

IV.

V roce 2030 se v ČR podle střední varianty prognózy předpokládá počet obyvatel ve výši 10,4 milionu, avšak počet seniorů se bude pohybovat na úrovni 2,5 milionu. Podíl věkové generace 65+ tedy v příštích 15 letech vzroste na jednu čtvrtinu. V roce 2050 se předpokládá pokles celkového počtu obyvatelstva na 9,8 milionu, avšak počet starších lidí se zdvojnásobí; počet osob ve věku 65 let a více se ve střední variantě prognózy odhaduje na téměř 3,2 milionu, což bude představovat více než jednu třetinu ze všech osob žijících v ČR. Současně se do roku 2050 ztrojnásobí počet osob 85letých a starších na téměř 0,6 milionu, což bude představovat přibližně 6 % populace. 

Tato demografická proměna bude mít zásadní vliv na podíl ekonomicky aktivního obyvatelstva, zejména za předpokladu zafixovaného věku odchodu do důchodu, na celé populaci a tedy na všechny sféry společenského života a především na zajištění chodu státu.

K tomu:

Platí totéž, co jsem uvedl v předcházející poznámce. "Zabij dědka, zabij babku!" – Takové řešení se přímo nabízí.

Proč se autoři nepokusili o prognózu procentuálního vztahu mezi produktivně se uplatňující částí obyvatelstva a tou částí obyvatelstva, která se v důsledku zvyšujícího věku stává neproduktivní? To jsou úplně jiná čísla, jiné trendy, ale i jiné problémy. A koneckonců i jiná strategie řešení problémů.

(Pokračování)


Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 1 (1x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Komentáře

 zatím nebyl vložen žádný komentář