Volby2017/079: Ke Strategii stárnutí pro ČR/5

25. duben 2017 | 07.00 |

ANALÝZY A KOMENTÁŘE AKTUÁLNĺHO DĚNĺ PŘED ŘĺJNOVÝMI VOLBAMI DO PS Z HLEDISKA VYTVOŘENĺ PŘEDPOKLADŮ PRO SKUTEČNÉ REFORMY

V následující sérii článků uvedu poznámky ke Strategii přípravy na stárnutí na léta 2018-2022, ke koncepčnímu materiálu, který se zpracovává na MPSV. Materiál se zabývá velmi významnou problematikou, ale má zásadní nedostatky. Proto uvítám komentáře, připomínky, náměty atd. k dané problematice. A to i v přímé vazbě na možnost ovlivnit to, s čím půjdou politické strany do voleb.

Předcházející části série:

http://radimvalencik.pise.cz/4457-volby2017-073-ke-strategii-starnuti-pro-cr-1.html

http://radimvalencik.pise.cz/4458-volby2017-074-ke-strategii-starnuti-pro-cr-2.html

http://radimvalencik.pise.cz/4459-volby2017-075-ke-strategii-starnuti-pro-cr-3.html

0001pt;line-height: normal">http://radimvalencik.pise.cz/4460-volby2017-078-ke-strategii-starnuti-pro-cr-4.html

Poznámky ke Strategii přípravy na stárnutí na léta 2018-2022

5. část

Poznámky k jednotlivým pasážím

XIII.

Strategická oblast 4 - Participace na životě komunity

Dobrovolnická práce seniorů a další způsoby aktivního trávení volného času mají jednoznačné přínosy nejen pro komunitu, ale především pro ně samotné. Starší dobrovolníci hovoří o svojí práci jako o prostředku, jak využívat své schopnosti, udržet a rozvíjet sociální kontakty, snížit osamělost a posilovat sebeúctu, jako o způsobu snižování závislosti na druhých a posilování vzájemné podpory. Kromě již výše nastíněných psycho-sociálních přínosů, jako je pocit životního smyslu a posilování sociálních sítí, které vedou ke sníženým hladinám stresu a výskytu depresí, existují i důkazy o snížení rizika somatických nemocí. Nelze však spoléhat jen na dobrovolnictví jako nástroj inkluze. Je třeba také vytvářet preventivní strategie a kampaně zaměřené na prevenci osamělosti, utváření vztahů a zejména aktivní vytváření nabídky dostupných kulturních, vzdělávacích a společenských aktivit a událostí.

Identifikované problémy:

1)      Chybí systematická podpora mezigeneračních projektů.

2)      Kulturní a volnočasové aktivity jsou pro starší lidi často nedostupné a to jak prostorově, tak finančně.

K tomu:

Tato část mě překvapila nejvíce. Konečně se konstatuje něco zásadního:

Starší dobrovolníci hovoří o svojí práci jako o prostředku, jak využívat své schopnosti, udržet a rozvíjet sociální kontakty, snížit osamělost a posilovat sebeúctu, jako o způsobu snižování závislosti na druhých a posilování vzájemné podpory.(!!!!!)

K tomu:

Ale proč se to týká jen "dobrovolnické práce" a "dobrovolníků". Vždyť totéž platí pro řádnou výdělečnou činnost. Ale pro tu se ve "Strategii" nenašlo místo. Proč ne? – to opravdu, ale opravdu nechápu. Staří jsou dobří jen jako dobrovolníci pracující zadarmo?!

XIV.

Podpora projektů mezigenerační spolupráce a mezigeneračního transferu vědomostí a poznatků ve školách, školských zařízeních i v obcích. Podpora a propagace dostupnosti aktivit pro seniory na místní úrovni.

K tomu:

A proč jen v oblasti nevýdělečné, tedy dobrovolnické práce seniorů?

XV.

Strategická oblast 5 - Výzvy pro budoucnost

Nedílnou součástí přípravy na demografické změny je zvyšování schopnosti a zapojení do celoživotního učení a využívání nových technologií, včetně těch digitálních, celou společností včetně starších osob. Celospolečensky pak roste podíl a význam tzv. stříbrné ekonomiky, tj. těch sektorů ekonomiky, ve kterých buď podnikají, nebo představují kupní sílu zejména starší osoby. Do roku 2020 bude celosvětově stříbrná ekonomika představovat 15 trillionů USD, což znamená obrovský potenciál i v kontextu ekonomiky české. S tím, jak populace stárne, přibývá seniorů a zvětšuje se jejich kupní síla. Narůstající poptávka po zboží a službách v tomto sektoru je příležitostí pro mnoho odvětví podnikání a tvorbu nových pracovních příležitostí a inovací. Jednou z příležitostí, a to i pro pracovní trh, bude jistě sektor zdravotní péče a sociálních služeb, a ještě konkrétněji dlouhodobé péče.

Význam celoživotního učení roste v souvislosti s rychlými změnami na trhu práce, rozvojem technologií a inovací (znalostní ekonomiky) i narůstajícím věkem dožití. Vzdělanost je nezpochybnitelnou hodnotou, která zvyšuje zaměstnatelnost, zdraví a kvalitu života, je benefitem nejen na individuální úrovni účastníků vzdělávání, ale má klíčovou roli i pro kultivaci společnosti a její udržitelný rozvoj (zahrnuje ekonomické, sociální a environmentální aspekty) ve třech základních rovinách:

1)      Kompetence pro trh práce

2)      Kompetence pro občanský život / podpora participace, rozvoj komunity

3)      Kompetence pro soukromý život / osobní rozvoj, prevence sociálního vyloučení, ovlivnění kvality života, aktivizace a

4)      Potenciál pro zlepšení zdraví a úsporu nákladů v sociálních a zdravotních službách

K tomu:

Tzv. "stříbrná ekonomika" výstižný pojem. Ale všimněte si, jak málo pozornosti je věnováno produktivní činnosti a jak mnoho spotřebním aktivitám. Další poznámky k této části by opakovaly předešlé.

XVI.

V ČR neexistuje systematické mapování a podpora tzv. Stříbrné ekonomiky.

K tomu:

Co k tomu dodat? Snad jen to, že neexistuje ani vhodná definice, která by "zrovnoprávnila" produktivní aspekty stříbrné ekonomiky se spotřebními.

(Pokračování)


Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 1 (1x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Komentáře

 zatím nebyl vložen žádný komentář