REFORMY (294) Kajzar: Cestovní ruch/1

20. listopad 2015 | 06.25 |

V návaznosti na 18. ročník vědecké konference Lidský kapitál a investice do vzdělání a na přípravu monografie "Perspektivy a financování odvětví produktivních služeb" uveřejňuji na pokračování velmi významný příspěvek P. Kajzara, který pojímá cestovní ruch jako jedno z odvětví produktivních služeb v kontextu ostatních funkcí tohoto odvětví. Doplňuji jej svými poznámkami (pro snadnější odlišení modře).

Ke konferenci, která se rychle blíží (bude 28.11.2015, zájemci jsou srdečně zváni) uveřejňuji formou odkazů nejdůležitější údaje:

REFORMY (203) Informace o konferenci LK 2015

Zdroj: http://radimvalencik.pise.cz/2637-reformy-203-informace-o-konferenci-lk-2015.html

0001pt;line-height: normal;page-break-after:avoid">REFORMY (99) Odkaz na monografii

Zdroj: http://radimvalencik.pise.cz/2316-reformy-99-odkaz-na-monografii.html

První část příspěvku P. Kajzara (úvod a literatura):

Cestovní ruch jako jedno z odvětví produktivních služeb - I. část

Patrik Kajzar

Úvod

Hnací sílou rozvoje cestovního ruchu je pokračující globalizace, která se projevuje všech hospodářských odvětvích, spojených především ve vzrůstajícím využívání moderních informačních technologií, které ulehčují obousměrnou komunikaci a šetří náklady při překonávání velkých vzdáleností. Cestovní ruch již nepatří mezi potřeby zbytné, ale stává se již nedílnou součástí života každého člověka. Cestovní ruch působí na rozvoj celého národního hospodářství, resp. na rozvoj světových ekonomik, kde pomáhá zvyšovat zaměstnanost místních obyvatel, kteří žijí v chudších oblastech světa a tím pádem se stávají důležitou součástí rozvoje daných oblastí.

Cestovní ruch se vyskytuje v oblastech, v nichž má pro svůj rozvoj nejlepší předpoklady, tzn. na pobřeží teplých moří a vnitrozemských vodních nádrží, v údolích přitažlivých pohoří nebo v kulturně a historicky zajímavých místech. Zpočátku se výzkum rozvoje cestovního ruchu soustředil právě na tyto oblasti. Jejich výzkum umožnil sledovat chování účastníků cestovního ruchu v turistických centrech a jejich vliv na přírodní prostředí navštívených oblastí.

Ekonomický přínos jednotlivých regionů při rozvoji cestovního ruch spočívá hlavně v přidané obchodní marži, jednak zakoupeného zboží turisty (např. suvenýry, pohonné hmoty, zboží denní potřeby), tak i přidanou hodnotou, která byla vytvořená poskytnutím jednotlivých základních služeb za použití výrobních faktorů, mezi které patří práce, půda jako součást přírody, kapitál a podnikatelské schopnosti, bez kterých se oblast cestovního ruchu neobejde. Mezi základní služby cestovního ruchu patří zejména služby dopravní, ubytovací, stravovací a průvodcovské služby. Neoddělitelnou součástí těchto služeb jsou také další navazující služby, které mají důležitý význam pro způsob trávení volného času turistů v jednotlivých destinacích - jedná se o doplňková zařízení cestovního ruchu s rekreační funkcí (např. hřiště, bazény, sauny, tělocvičny, kuželny, sjezdovky, lyžařské běžecké tratě, lyžařské vleky, vodní tobogany, apod.)

Pro rozvoj cestovního ruchu je zapotřebí, aby každý člověk měl dostatek volného času a patřičné finanční prostředky, aby si lidé mohli dovolit jednotlivé služby v cestovním ruchu pořídit. Důležitým předpokladem cestovního ruchu a jeho rozvoje, je také podmínka bezpečnosti dané destinace. Pokud se zvyšuje podíl obyvatelstva na cestovním ruchu, pak také dochází ke zlepšování životní úrovně místního obyvatelstva. Rozvoj cestovního ruchu souvisí jednak s objevováním nevšedních zážitků a míst, touhou poznat něco nového, se zlepšováním zdravotního stavu obyvatelstva a neustálým celoživotním vzděláváním se obyvatel, díky kterému dochází k překonávání komunikačních bariér, tak i k zlepšující se jazykové vybavenosti obyvatel. Prostřednictvím cestovního ruchu také dochází k poznávání nových kultur, které pomáhají vytvářet nový životní styl – přenosem zvyků a návyků z jiných zemí nebo oblastí, slouží jako faktor kulturní výchovy člověka, přispívá k vzájemnému poznání a porozumění mezi lidmi. Cestovní ruch se podílí na všestranném rozvoji osobnosti, umožňuje obnovu duševních a fyzických sil, kdy odpočinek je nástrojem preventivně léčebného působení. Cestovní ruch také slouží k účelnému využití volného času.

Dle Linderové (2013, s. 63, s. 85) služby spotřebovávané v cestovním ruchu můžeme rozdělit na služby osobní a z části společenské, tržní i netržní a exportovatelné. Služby cestovního ruchu představují heterogenní soubor užitečných efektů, které uspokojují potřeby návštěvníků. Mají průřezový charakter, tj. produkují je nejen podniky cestovního ruchu, ale i další subjekty soukromého a veřejného sektoru. Jedná se o služby spojené s městskou hromadnou dopravou, taxi služby, nákupy v obchodech apod. Na druhé straně služby podniků cestovního ruchu využívá i místní obyvatelstvo, které se neúčastní cestovního ruchu, např. obědové menu v restauraci. Není tedy zcela možné oddělit výlučně příjmy z cestovního ruchu např. od příjmů z veřejné osobní dopravy.

Pro služby poskytované v cestovním ruchu jsou charakteristické speciální znaky, jakýmí jsou např.:

 • že jsou nehmatatelné,
 • rostou nároky na jejich jedinečnost,
 • důležitost zprostředkovatelů prodeje,
 • časový nesoulad mezi koupí a spotřebou služeb,
 • nepodléhají zkáze, jsou trvanlivé,
 • poptávka po nich je lehce ovlivnitelná externími faktory,
 • důraz je kladen na komunikační dovednosti poskytovatelů služeb,
 • jsou zastupitelné, mohou být nahrazeny podobným typem destinace apod.

V následující části budou blíže představeny vybrané funkce cestovního ruchu jako jedno z odvětví produktivních služeb, které také souvisí s investováním do lidského kapitálu, zejména formou vzdělávání, udržení si zdraví do pozdního věku a poznávání prostřednictvím cestování. Mezi funkce cestovního ruchu zmíněné v této části bude patřit:

 • Rekreačně zdravotní,
 • kulturně poznávací,
 • výchovně vzdělávací
 • a vědecko informační funkce.

Nezapomeneme zmínit ani vliv sociálního kapitálu na oblast cestovního ruchu, a také intenzifikaci prožitků (a tím kultivaci i vyvážení celého rozhodovacího prožitkového mechanismu), což je organickou součástí rozvoje produktivních schopností člověka.

K tomu moje poznámka:

Patrně bude nutné hned v úvodu zdůraznit, že cestovní ruch si plní funkce produktivních služeb i v oblasti nabývání, uchování a uplatnění lidského kapitálu a že role těchto funkcí poroste. Tak jak je to potom velmi dobře postiženo v dalších částech textu, které uveřejním v dalších dnech.

Předpokládám, že bude možné zařadit dopracovaný text o cestovním ruchu jako příkladu jednoho z odvětví produktivních služeb do letošní monografie – jako konkrétní ukázku toho, kde všude se bude rodit ekonomika, která otevře nový prostor pro ekonomický růst.

V souvislosti s tím bude nutné podrobněji rozpracovat otázku, z jakých zdrojů jsou jednotlivé produktivní funkce cestovního ruchu financovány a kde se nabízejí možnosti rozšířit oblast využívání investičních příležitostí v dané oblasti zdokonalováním finančních trhů.

Seznam použité literatury:

[1] CINKANOVA, Ľ., 2013. Lázeňský cestovní ruch [online]. [2015-10-10]. Dostupné z: http://multiedu.tul.cz/ lubica.cinkanova/multiedu/KMG/6_prednaska_FCR-_lazensky.pptx.

[2] HODAŇ, B., DOHNAL,  T., 2008. Rekreologie.2. upravené a rozšířené vydání, Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, ISBN 978-80-244-2197-1.

[3]  GALVASOVÁ, I. a kol., 2008. Průmysl cestovního ruchu. 1.vyd. Praha: MMR ČR, ISBN 978-80-87147-06-1.

[4]  GÚČIK, M. 2000. Základy cestovného ruchu. Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela, Ekonomická fakulta, 2000. ISBN 80-8055-355-6.

[5] KAJZAR, P., 2011. Cultural Intelligence. In Aktuálne otázky ekonomických  a humanitných vied ´10, Bratislava: STU, ISBN 978-80-227-3447-9.

[6] KAJZAR, P.. 2013. Greece as cultural destination. In Klímová, V., Žítek, V. (eds.) XVI. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Sborník příspěvků. Brno: Masarykova univerzita,  ISBN 978-80-210-6257-3. DOI 10.5817/CZ.MUNI.P210-6257-2013-80.

[7] KAJZAR, P., 2014. Cultural Tourism and World Heritage. In Klímová, V., Žítek, V. (eds.) XVII. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Sborník příspěvků. Brno: Masarykova univerzita, s. 901-906. ISBN 978-80-210-6840-7. DOI: 10.5817/CZ.MUNI.P210-6840-2014-117.

[8] KAJZAR, P., 2015. Selected Destinations for Health and Wellness Tourism in Europe. In Klímová, V., Žítek, V. (eds.) XVIII. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Sborník příspěvků. Brno: Masarykova univerzita, s. 706-712. ISBN 978-80-210-7861-1. DOI: 10.5817/CZ.MUNI.P210-7861-2015-94.

[9]       KAJZAR, P., KOZUBKOVÁ, M., 2007. The Influences of Social Capital on Lifelong Learning. 3, Praha: MARATHON. no. 74. [online] URL:http://www.valencik.cz/marathon

ISSN 1211-8591.

[10] KNOP,  K., 2006. Lázeňský cestovní ruch v Evropě. [online]  [vid 2015-10-10]. Dostupné z http://www.cestovni-ruch.cz/zdroje/lazne-evropa.php

[11]  KOLEKTIV AUTORŮ, 2008. Zážitkový cestovní ruch. Praha:MMR [online]  [vid 2015-10-29]. Dostupné z http://vyzkumy.czechtourism.cz/0511_/zazitkovy-cestovni-ruch

[12] KŮSOVÁ, T., 2013. Leisure and social capital: spatial differentiation of voluntary associations in Czechia. Geografie, 118, No. 4, pp. 372–391 [online]  [vid 2015-10-17]. Dostupné z http://geography.cz/sbornik/wp-content/uploads/downloads/2013/12/g13-4-s372-391-kusova.pdf

[13] LINDEROVÁ, I., 2013. Cestovní ruch – základy a právní úprava, Jihlava: VŠPJ, 978-80-87035-82-5.

[14] NIMRICHTEROVÁ, R., 2010. Ekonomický význam cestovního ruchu v regionu. Diplomová práce. Brno. [online]. [cit. 2015-02-10]. Dostupné z http://is.muni.cz/th/135046/esf_m/final_verze_DP.pdf

[15] OPIČKA, R., 2012. Folklorní cestovní ruch, případová studie Chodsko. Bakalářská práce. Praha [online]. [cit. 2015-02-10]. Dostupné z https://is.cuni.cz/webapps/zzp/download/130083654/?lang=en

[16] POJEROVÁ, P. 2009. Cestovní ruch jako prostředek interkulturního vzdělávání. Bakalářská práce. Praha: VŠE [online]. [cit. 2015-10-17]. Dostupné z http://www.vse.cz/vskp/16171_cestovni_ruch_jako_prostredek_interkulturniho_vzdelavani

[17] STAROSTOVÁ, P., 2012. Kongresový a incentivní cestovní ruch ve světě i v České republice. Jihlava [online]. [cit. 2015-10-17]. Dostupné z https://is.vspj.cz/bp/get-bp/student/25880/thema/1785

[18] ŠROT, K., KŘÍŽ, P., 2006.  Informační a rezervační technologie v cestovním ruchu. Brno: MUNI [online]. [cit. 2015-10-17]. Dostupné z http://cgi.math.muni.cz/kriz/prevod/info4.html

[19] Webové stránky občanského sdružení Ametyst, 2015. Prožitek, zážitek, zkušenost [online]. [cit. 2015-10-28]. Dostupné z http://labyrint.ametyst21.cz/index.php/inspirace/metodicke-lanky/151-proitek-zaitek-a-zkuenost

[20] Webové stránky Spolku přátel tradic, 2015. Zážitková turistika [online]. [cit. 2015-10-28]. Dostupné z http://www.ahscb.net/soubory/ZT.html

[21] Webové stránky Sdružení renesance krajiny, 2015. Tvorba produktů cestovního ruchu vázaných na přírodní dědictví venkova [online]. [cit. 2015-10-28]. Dostupné z http://docplayer.cz/1822901-Tvorba-produktu-cestovniho-ruchu-vazanych-na-prirodni-dedictvi-venkova.html

(Pokračování zítra)

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 0.00 (0x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Komentáře

 zatím nebyl vložen žádný komentář