REFORMY (203) Informace o konferenci LK 2015

20. srpen 2015 | 07.00 |

18. ročník vědecké konference Lidský kapitál a investice do vzdělání proběhne v přímé návaznosti na vědeckou konferenci spojenou s vyhlášením vítězů 5. bienále soutěže o Cenu prof. Františka Vencovského na téma Evropská ekonomika – návrat k růstu nebo dlouhodobá stagnace?

Podrobné informace o soutěži o Cenu prof. Františka Vencovského:

http://www.vsfs.cz/cena/

Podrobné informace o konferenci Evropská ekonomika – návrat k růstu nebo dlouhodobá stagnace?:

http://www.vsfs.cz/?id=1044-cena-prof.-f.-vencovskeho


Základní informace o 18. ročníku konference

Lidský kapitál a investice do vzdělání

Datum:

28. listopadu 2015

Místo:

Vysoká škola finanční a správní o. p. s., Estonská 500, Praha 10
(vchod z Kodaňské ulice)

Zahájení:

9:30 hod. (prezence od 9:00 hod.)

Program:

Sekce:

11:30 hod. - 13:00 hod., 14:00 hod. - 16:00 hod.

Workshop:

17:30 hod. – 19:00 hod., moderuje Radim Valenčík

Přihláška:

Z důvodu optimální organizace průběhu jednání v sekcích informujte o účasti a název příspěvku do 20. listopadu 2015 přímo garanta pracovní části konference: radim.valencik@vsfs.cz

Vstup volný


Podrobné informace o pojetí konference a podmínkách aktivní účasti na ní:

Letošní konference vychází z osvědčeného konceptu loňské konference. Obě tyto konference

jsou součástí čtyř na sebe navazujících konferencí (v létech 2014-2017), jejichž cílem je připravit a prokomunikovat komplexní program reforem v oblasti odvětví umožňujících nabývání, uchování a uplatnění lidského kapitálu, přičemž součástí tohoto je i reflexe společenského (lokálního i globálního kontextu) z hlediska realizace uvedených reforem.
Konference proběhne třístupňovou formou (což se loni ukázala jako velmi produktivní). Konkrétně:

1. Přípravná diskuse před konferencí. Příspěvky bude možné sledovat na těchto stránkách od 10. září 2015. V současné době jsou zveřejňovány v rámci seriálu o reformách

na blogu http://radimvalencik.pise.cz/

na Facebooku https://www.facebook.com/groups/728107677207981/

2. Vlastní konference a diskuse na ní.

3. Ohlasy na přednesené příspěvky a průběh konference po jejím skončení.

Příspěvky ze všech tří částí, které projdou recenzním řízením, budou publikovány v podobně DVD sborníku a v elektronické podobě. Zde je sborník z loňské konference:

http://radimvalencik.pise.cz/2315-reformy-98-sbornik-z-konference-2014.html

Na základě poznatků z konference (všech jejích tří částí) bude zpracován druhý ročník vědecké monografie Perspektivy a financování odvětví produktivních služeb. Spoluautorem monografie bude každý účastník konference, jehož příspěvek bude využit při jejím zpracování. Plný text loňského ročníku monografie viz:

http://radimvalencik.pise.cz/2316-reformy-99-odkaz-na-monografii.html

Rozsah příspěvků:

Teze v rámci přípravné diskuse: maximálně 5 stran. (Budou zveřejňovány průběžně podle pořadí jejich zaslání až do data konference.)

Příspěvek na konferenci: maximálně 15 stran. (Zaslat do 20. listopadu 2015.)

Ohlasy na přednesené příspěvky: maximálně 5 stran. (Zaslat do 10. prosince 2015.)

Příspěvky zašlete na adresu: radim.valencik@vsfs.cz

Důležité odkazy:

Výchozí teze vědecké monografie (ročenky 2015):

http://radimvalencik.pise.cz/2080-reformy-20-vychozi-teze-2015.html

Shrnutí odborných poznatků z loňského ročníku konference:

http://radimvalencik.pise.cz/2082-reformy-21-shrnuti-pro-2015-1-cast.html

http://radimvalencik.pise.cz/2083-reformy-22-shrnuti-pro-2015-2-cast.html

http://radimvalencik.pise.cz/2084-reformy-23-shrnuti-pro-2015-3-cast.html

http://radimvalencik.pise.cz/2085-reformy-24-shrnuti-pro-2015-4-cast.html

http://radimvalencik.pise.cz/2086-reformy-25-shrnuti-pro-2015-5-cast.html

http://radimvalencik.pise.cz/2087-reformy-26-shrnuti-pro-2015-6-cast.html

Příloha:

Výchozí teze pro rok 2015

1. Nejobecnější příčinou současných problémů je to, že doposud nedošlo k přeorientaci stávajícího setrvačného vývoje směrem ke společnosti produktivních služeb, tj. společnosti, v níž těžištěm ekonomiky jsou produktivní služby bezprostředně spojené a nabýváním, uchováním a uplatněním lidského kapitálu.

2. Ekonomický růst může být současně exponenciálně dynamický a trvale udržitelný, resp. dokonce musí být exponenciálně dynamický, aby byl trvale udržitelný.  Základem tohoto typu růstu jsou produktivní služby umožňuzjící rychlejší profesní start, dosažení lepšího uplatnění, prodloužení zenitu i horizontu produktivního uplatnění člověka.Plnější využívání investičních příležitostí spojených s rozvoje, uchování a uplatněním lidských schopností může dokonce exponenciální dynamiku růstu (ve smyslu procentuálních přírůstků ze zvyšujícího se základu) oproti té, kterou přinesla průmyslová revoluce, zvýšit.

3. Rozhodující podmínkou přechodu k ekonomice produktivních služeb je zainteresovanost subjektů působících v oblasti produktivních služeb spojených s nabýváním, uchováním a uplatněním lidského kapitálu; vytvoření zpětných vazeb (nezprostředkovaných institucionálním rozhodováním) mezi efekty produktivních služeb a financováním těchto subjektů, může podstatným způsobem přispět k vyšší dynamice ekonomického růstu, pozitivním změnám jeho charakteru a zvýšení kvality života lidí. Jedná se o změnu srovnatelnou s průmyslovou revolucí (patrně ještě výraznější).

4. K prosazení nové ekonomiky, tj. ekonomiky produktivních služeb, je nutný komplex vzájemně provázaných reforem v odvětvích sociálního investování a sociálního pojištění (zejména vzdělání, péče o zdraví a penzijního pojištění). Jedná se o reformy předpokládající plné využití investičních příležitostí v oblasti nabývání, uchování a uplatnění lidského kapitálu, což znamená, že jejich realizace předpokládá orientaci společnosti na podstatně vyšší míru rovnosti při využívání těchto investičních příležitostí (ve smyslu nezávislosti na výchozích majetkových či příjmových poměrech nositele investičních příležitostí uvedeného typu). Jedná se o zcela jiný typ reforem, než je to, co je za reformy jen označováno, co je dnes deformovaným institucionálním systémem prosazováno a co ve skutečnosti slouží k vyvádění gigantických prostředků z veřejných rozpočtů ve prospěch lobby. Lobby, která ovládla finanční instituce i institucionální systém společnosti, lobby v důsledku působení kterých se zrychluje proces bohatnutí bohatých a chudnutí chudých. (O jaká lobby se jedná, upřesňujeme v dalším bodu.)

5. Neschopnost vytvořit si realistickou představu o možnosti exponenciálně dynamického trvale udržitelného růstu je gnoseologickou příčinou vzniku a šíření představ o katastrofickém či silovém řešení problémů spojených s existencí nepřekonatelných bariér růstu (formou reglementace spotřeby, omezení počtu obyvatelstva apod.). Tyto představy následně zvyšují intenzitu pozičního investování, jehož důsledkem je ekonomická segregace a oslabování institucionálního systému společnosti působením struktur založených na vzájemném krytí porušování obecně přijatých zásad. Návazně pak dochází k deformování reforem v oblastech systémů sociálního investování a sociálního pojištění, zneužívání jejich objektivní nezbytnosti k aktivitám poškozujícím společnost.

6. Hrozby a příležitosti, které vytváří současná doba v jednotlivých zemích, umožňují spolu s využitím teorie otevřít cestu k prosazení koncepčních komplexních reforem v oblastech sociálního investování a sociálního pojištění. Reforem, které jsou orientovány na plné využívání investičních příležitostí souvisejících se svobodným rozvojem člověka a které předpokládají zdokonalování trhu v dané oblasti na bázi přenesené ceny a zprostředkovaného uplatnění přenesené ceny.

7. K analýze bariér, které vznikají mezi teoretickým řešením a jejich uplatněním v praxi, je možné i nutné využít teorii her, zejména při analýze pozičního investování a při analýze působení struktur založených na vzájemném krytí porušování obecně přijatých zásad, dále pak při zkoumání možností pozitivního vývoje finančních trhů.

8. Vzhledem k tomu, že snaha zastřít působení struktur založených na vzájemném krytí porušování obecně přijatých zásad přerostla v systematické stupňování konfliktů a zvyšování jejich intenzity, je nutné věnovat značnou pozornost analýze aktuálního vývoje a jeho predikcím s cílem co nejpřesněji vymezit podmínky (včetně odhadu toho, kdy nastanou), které umožní v reakci na širší povědomí toho, že se nacházíme v historickém excesu, zahájit proces odborného a zejména veřejného prokomunikování nezbytných reforem, jejich lokálního i globálního kontextu.

V případě dotazů se obraťte na adresu: radim.valencik@vsfs.cz

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 0.00 (0x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Komentáře

 zatím nebyl vložen žádný komentář