REFORMY (246) Mertl: Sociální modely/1

2. říjen 2015 | 07.00 |

Do seriálu o reformách zařazuji na pokračování příspěvek J. Mertla. Patří do kategorie příspěvků, které projdou recenzním řízením. Příspěvek obsahuje řadu podnětů, pokrývá aktuální problematiku, využívá reprezentativní teoretické zdroje a má komplexní charakter – proto velmi ocením reakce na něj jako zahájení intenzivní přípravné diskuse k vědecké konferenci Lidský kapitál a investice do vzdělání (18. ročník), která proběhne 28. listopadu v prostorách Vysoké školy finanční a správní, viz:http://radimvalencik.pise.cz/2637-reformy-203-informace-o-konferenci-lk-2015.html

Toto je první ze čtyř částí (seznam literatury uveřejňuji v první části):

Sociální modely, kooperativnost a rozvoj lidského kapitálu

I. část

Jan Mertl

Abstrakt:

Stav sociální dimenze ekonomického rozvoje je aktuálně tématem řady diskusí i odborných polemik, které se pohybují od naprosté negace sociální problematiky či její redukce pouze na rovinu sociálních katastrof až po postupy silně univerzalistické. Cílem tohoto příspěvku je poukázat na významné faktory a tendence determinující fungování současného typu ekonomiky ve vazbě na lidský kapitál. V té souvislosti bude brán zvláštní ohled na charakteristiky základních sociálních modelů a jejich vazbu na pozorované jevy včetně prostoru pro kooperativní chování. Výsledkem je selektivní obraz současné reality a návrhy na dílčí úpravy. Zkoumané problémy vyplývají z průzkumu současné reality ve vazbě na dostupné teoretické koncepty a podobně jako v jiných obdobích ekonomického rozvoje (hospodářské krize, ropné šoky či dot-com bublina) je účelnost jejich řešení dána stavem ekonomiky a nutností na něj reagovat.

Klíčová slova: sociální  modely, kooperativa, lidský kapitál

JEL klasifikace: I310, H800, H00

Social models, cooperativity and human capital development

The abstract:

The state of the social dimension of economic development is currently a topic of debates and scholarly controversy, which range from absolute negation of social issues and the reduction only on the plane of social disaster to practice strongly universalistic. The aim of this paper is to highlight the significant factors and tendencies determining the functioning of the current type of economy in relation to human capital. In that context will be taken into special account the characteristics of the basic social patterns and their relation to observed phenomena, including space for cooperative behavior. The result is a selective picture of the current reality and proposals for minor adjustments. Researched problems arising from the exploration of current reality in relation to the available theoretical concepts and, as in other periods of economic development (economic crisis, oil shocks or the dot-com bubble) the effectiveness of their solution given the state of the economy and the need to respond to it.

Keywords: social models, cooperativity, human capital

JEL Classification: I310, H800, H00

Bibliografie

Bergh, A., 2004. The Universal Welfare State: Theory and the Case of Sweden. Political Studies, Svazek 52, s. 745-766.

Beveridge, W., 1942. Social Insurance and Allied Services. London: HMSO.

Bourdieu, P., 1986. The Forms of Capital. V: Handbook of Theory and Research for the Sociology of Education. New York: Greenwood, s. 241-258.

Dohnalová, M. & Průša, L., 2011. Sociální ekonomika. Praha: VÚPSV.

Engliš, K., 1916. Sociální politika. Praha : F. Topič.

Esping-Andersen, G., 1990. The Three Worlds of Welfare Capitalism. Cambridge: Polity Press.

Eurostat, 2015. Mzdy a náklady práce. [Online]
Dostupné z: http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Wages_and_labour_costs/cs
[Přístup získán 10 09 2015].

IDNES, 2015. České mzdy stále pokulhávají. Nedosáhnou ani na třetinu německých. [Online]
Dostupné z: http://ekonomika.idnes.cz/platy-v-cesku-jsou-pri-srovnani-s-nemeckem-stale-tretinove-pog-/ekonomika.aspx?c=A150517_195129_ekonomika_map1
[Přístup získán 01 09 2015].

Krebs, V. a kol., 2010. Sociální politika. Praha: Wolters Kluwer.

Osborne, M., 2004. An introduction to game theory. Oxford: Oxford University Press.

Payne, J. L., 2007. [Online]
Dostupné z: http://www.amconmag.com/article/2007/jul/16/00011/
[Přístup získán 03 07 2011].

Potůček, M., 2005. Veřejná politika. Praha: Sociologické nakladatelství.

Sirovátka, T., 2000. Sociální dávky a jejich příjemci: na sociální trampolíně nebo ve slepé uličce?. Sociologický časopis, 36(2), s. 181-199.

Stiglitz, J., 2011. Of the 1%, by the 1%, for the 1%. [Online]
Dostupné z: http://www.vanityfair.com/society/features/2011/05/top-one-percent-201105
[Přístup získán 2 7 2011].

Titmuss, R., 1958. Essays on the welfare state. London: Allen & Unwin.

Titmuss, R., 1974. Social policy: an introduction. London: Allen & Unwin.

USA, 2009. American Recovery and Reinvestment Act, Washington: U.S. Congress.

Valenčík, R., 2014. Lidský kapitál a investice do vzdělání. Sborník z pracovní části 17. ročníku mezinárodní vědecké konference. Praha, VŠFS EUPRESS.

Valenčík, R. a kol., 2011. Game Theory (Redistribution and Contextual Games) as a Tool for Human Behaviour Decoding. Praha: Vysoká škola finanční a správní.

Úvod

Stav sociální dimenze ekonomického rozvoje je aktuálně tématem řady diskusí i odborných polemik, které se pohybují od naprosté negace sociální problematiky či její redukce pouze na rovinu sociálních katastrof až po postupy silně univerzalistické a sociálně radikální. Nevýhodou těchto vyhrocených přístupů je především fakt, že v nich – možná také jako důsledek onoho vyhrocení – často zaniká funkční a pozitivní chápání sociálně-ekonomického rozvoje jako nástroje k dobrému uspokojení potřeb člověka a rozvoji lidského kapitálu (Bourdieu, 1986). Současně ve snaze o ekvivalenci a podporu měřitelné aktivity existuje zvyšující se tlak na jedince, kterému mnoho lidí není schopno trvale dostát a výsledkem je řada forem sociálních patologií (Sirovátka, 2000).

Tato praxe českého diskursu o otázkách spadajících do oblasti zájmu sociální politiky bývá navíc často doprovázena zdůrazňováním problému omezených zdrojů a racionální individuální alokace (Payne, 2007). Jakkoli toto chápání logicky vychází z příslušného (a plně racionálního) ekonomického paradigmatu, ve svém důsledku velmi zplošťuje debatu o sociální realitě, protože v určité podobě může úspěšně blokovat využití sociální politiky v širším pojetí, nehledě na její dlouhodobou koncepci a princip naplňování lidských práv ve smyslu životní úrovně a univerzality určitých lidských potřeb (Beveridge, 1942).

Cílem tohoto příspěvku je poukázat na významné faktory a tendence determinující fungování současného typu ekonomiky ve vazbě na lidský kapitál. V té souvislosti bude brán zvláštní ohled na charakteristiky základních sociálních modelů a jejich vazbu na pozorované jevy včetně prostoru pro kooperativní chování. Výsledkem je selektivní obraz současné reality a návrhy na dílčí úpravy.

Argument podporující věcnost a užitečnost prováděných analýz jsou faktické výsledky jednotlivých oblastí sociální politiky. Ty v sobě často obsahují hodnotový soud (např. v případě zdravotnictví podporu zdraví jako žádoucího fenoménu, v případě penzí akceptaci výsluhového principu jako žádoucí civilizační normy) ale tento hodnotový soud je obecnějšího a univerzálněji akceptovaného charakteru a jsou následně analyzovány cesty k jeho dosažení či praktické implementace jednotlivých politik v konkrétních zemích. V této souvislosti je významný tzv. teleologický přístup k sociálně-ekonomickým analýzám, který ve smyslu žádoucnosti určitých jevů či stavů definuje tzv. postuláty, jejichž naplnění směřuje k dosažení určitého chtěného stavu či společenské praxe (Engliš, 1930).

Lze navíc poukázat i na to, že stav implementace řady klíčových sociálních reforem, ať už se jedná o reformu důchodového a zdravotnického systému, nebo i otázku dlouhodobé péče a sociálních služeb, je i přes vášnivé diskuze a řadu dílčích předložených koncepcí (často technicky velice dobře propracovaných) z hlediska výsledků poměrně slabý. Ukazuje to na fakt, že analytické postupy pozitivní ekonomie ve smyslu konstrukce racionálních schémat financování nepostačují k tomu, aby byly v praxi realizovány funkční sociální systémy a že je tudíž potřebné používat i další postupy k tomu, aby bylo dosaženo žádoucích výsledků v podobě ekonomické racionality, ale také sociální akceptability a dlouhodobé udržitelnosti reformních opatření. To nemusí nutně znamenat a také neznamená bezbřehý důraz na sociální solidaritu jako jeden z klíčových principů sociální politiky, ale na to, aby tyto systémy byly průchodné pro rozhodující většinu občanů a poskytovaly reálnou možnost participace pro příslušníky různých sociálních skupin.

(Pokračování)

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 1 (1x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Komentáře

RE: REFORMY (246) Mertl: Sociální modely/1 ondrey 02. 10. 2015 - 09:14
RE(2x): REFORMY (246) Mertl: Sociální modely/1 jan 02. 10. 2015 - 09:44