REFORMY (36) Úkoly pro rok 2015

8. březen 2015 | 07.00 |

Úvodní poznámka: Ještě před tím, než začnu uveřejňovat náměty a výchozí teze ke zpracování ročenky (monografie) pro rok 2015, dávám v návaznosti na shrnutí za rok 2014 (odkazy na jednotlivé části shrnutí uveřejňuji  v závěru této části) svou verzi úkolů pro letoční rok:

Úkoly na rok 2015

Ad Teze

Výchozí teze formulované již pro rok 2014 se ukázaly poměrně přesné a tak na začátku roku byly v souladu s novými poznatky upraveny jen mírně. Lze předpokládat, že ani během roku 2015 nezaznamenají nějaké zásadní úpravy. Paradigma navrženého přístupu se osvědčuje.

Ad Růst

Pojetí růstu, jehož dynamika je odvozena od exponenciálního (přičemž jeho dynamika je v obdobách vzestupu ještě zvýšena) a který je trvale udržitelný, bude nutno vyložit ještě srozumitelněji. Přesnější výklad a možná i výstižnější označení si zaslouží pojem "superintenzivní" faktor růstu. Bylo by dobré dotáhnout představu o výše uvedeném pojetí růstu do souladu s konceptem práce založeném na všeobecně zprostředkující činnosti.

Ad Kontrakty

V oblasti aplikace teorie kontraktů uzavíraných na bázi přenesené ceny a zprostředkovaného uplatnění přenesené ceny se nabízí několik příležitostí:

1. Formalizovat model kontraktů uzavíraných na bázi přenesené ceny a zprostředkovaného uplatnění přenesené ceny.

2. Upřesnit model plně zásluhového penzijního systému a ukázat, že všechna přechodná řešení jsou kroky, které směřují k jeho dosažení, či naopak, která daný systém od tohoto řešení odklánění - a podle toho budou buď fungovat, nebo naopak nefungovat, buď pomohou problémy řešit, nebo další problémy vyvolají.

3. Operacionalizovat návrh systému, který by byl pro osoby, které mají nárok na odchod do důchodu, ale zůstávají produktivně činné, plně zásluhový v (téměř) čistém modelovém smyslu.

4. Formulovat konkrétní doporučení, která z našeho přístupu vyplývají, pro naplnění Strategie Zdraví 2020, přijaté vládou ČR (8. 1. 2014).

5. Ověřit zdokonalený matematický model chování Konzumenta a Investora na konkrétních datech.

6. Zhodnotit reálné zkušenosti a návazně nastínit konkrétní možnosti vytváření absolventské sítě univerzity v podmínkách motivovaného vysokého školství.

Ad Člověk

Formulovat obecně teoretické principy ekonomie produktivní spotřeby, zejména pak alternativu k "maximalizaci užitku" v podobě exaktně vyjádřeného vztahování se k budoucímu a zpřítomňování minulého. Přesně a srozumitelně vyjádřit pojmy "přesah" a "vyprázdnění přesahu". Ukázat souvislost fenoménu "vyprázdnění přesahu" a skupinovou konformitou.

Ad Struktury

Konkretizovat představu o tom, jak jsou vytvářena jádra vyjednávání vlivu uplatňovaného prostřednictvím struktur založených na vzájemném krytí porušování obecně přijatých zásad. K tomu navrhnout vhodné metody a modely.

Analyzovat významné události z hlediska možnosti "zviditelnění" toho, jak fungují struktury založené na vzájemném krytí porušování obecně přijatých zásad a jádra vyjednávání jejich vlivu.

Ad Paradigma

V návaznosti na dvě klíčové oblasti dění (ukrajinská a řecké krize):

1. Dokumentovat, jak se projevují protikladné procesy v oblasti modifikování a případně i negování stávajícího základního ideového paradigmatu vyjednávání vlivu uplatňovaného prostřednictvím struktur založených na vzájemném krytí porušování obecně přijatých zásad.

2. Formulovat krátkodobé predikce vývoje situace tak, aby na základě toho mohla být ověřována adekvátnost teoretických východisek analýzy.

3. Zdokonalovat obecně teoretický koncept v souladu s výše uvedeným.

Ad Okna

Upřesnit vymezení toho, co jsou "startovní okna" k prokomunikování nezbytných reforem, identifikovat je, predikovat jejich vznik a v rámci možností je i využívat.

Zde jsou odkazy na jednotlivé části shrnutí, ke kterým jsou vztaženy úkoly:

http://radimvalencik.pise.cz/2082-reformy-21-shrnuti-pro-2015-1-cast.html

http://radimvalencik.pise.cz/2083-reformy-22-shrnuti-pro-2015-2-cast.html

http://radimvalencik.pise.cz/2084-reformy-23-shrnuti-pro-2015-3-cast.html

http://radimvalencik.pise.cz/2085-reformy-24-shrnuti-pro-2015-4-cast.html

http://radimvalencik.pise.cz/2086-reformy-25-shrnuti-pro-2015-5-cast.html

http://radimvalencik.pise.cz/2087-reformy-26-shrnuti-pro-2015-6-cast.html

http://radimvalencik.pise.cz/2088-reformy-27-shrnuti-pro-2015-7-cast.html

(Pokračování)

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 0.00 (0x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Komentáře

 zatím nebyl vložen žádný komentář