Jaké reformy a proč (348) MONOGRAFIE 1. část

19. leden 2015 | 07.00 |

Úvodní poznámka k tomuto textu viz:http://radimvalencik.pise.cz/1991-jake-reformy-a-proc-347-o-monografii.html

Perspektivy a financování odvětví produktivních služeb (1)

Radim Valenčík a kol.

Obsah

1. Úvod          1

1.1. Stručná charakteristika publikace          1

1.2. Výchozí teze v podobě publikované v červnu 2014          2

1.3. Výsledky diskuse        3

2. Možnost dynamického a současně trvale udržitelného růstu  4

2.1. Význam odpovědi na otázku, zda je exponenciálně dynamický a současně trvale udržitelný růst možný       4

2. 2. Ekonomický základ trvale udržitelného a současně exponenciálně dynamického růstu        5

2.3. Analýza dynamiky hospodářského růstu v dlouhodobém historickém období          8

2.4. Povaha lidských inovačních schopností, intenzivní a superintenzivní faktory růstu                11

3. Financování odvětví produktivních služeb (HCC a přenesená cena)            12

3.1. HCC a financování odvětví produktivních služeb            13

3.2. Financování vysokého školství              17

3.3. Penzijní systém – zprostředkované uplatnění přenesené ceny        22

3.4. Ke vztahům mezi penzijním a zdravotnickým systémem               30

4. Člověk a jeho potřeby (východiska ekonomie produktivní spotřeby)           49

4.1. Lidský kapitál – ekonomie a štěstí         50

4.2. Jak funguje a jak se vyvíjí náš systém prožitků či požitků              53

4.3. Existenciální základy ekonomie produktivní spotřeby     62

5. Bariéry přechodu ke společnosti založené na produktivních službách         63

5.1. Fenomén investování do společenské pozice      64

5.2. Propojení pozičního investování a struktur založených na vzájemném krytí porušování obecně přijatých zásad   67

6. Východiska ze současné situace  71

6.1 Faktory bránící degeneraci       71

6.2. Předpokládaný vývoj a alternativy transformace základního ideového paradigmatu            72

7. Závěr: Shrnutí a jak dál  73

Slovníček původních pojmů            75

Literatura:     76

1. Úvod

1.1. Stručná charakteristika publikace

Text, který se vám dostává do rukou, vznikl v rámci seriálu čtyř navazujících vědeckých konferencí na téma Lidský kapitál a investice do vzdělání. První z konferencí proběhla v listopadu 2014. Další tři konference proběhnout vždy na podzim příslušného roku:

- První, pracovní proběhla 5. prosince 2014.

- Na druhé v roce 2015 bude projekt přípravy komplexních reforem představen mezinárodní odborné veřejnosti.

- Na třetí v roce 2016 by již měl být předložen a zevrubně prodiskutován propracovaný koncept vzájemně provázaných reforem v oblasti systémů sociálního investování a sociálního pojištění (tj. zejména v oblasti financování vzdělání, péče o zdraví a penzí).

- Na závěrečné konferenci tohoto seriálu, která proběhne na podzim roku 2017, bude prezentován jak příslušný komplex reforem, tak i výsledky jeho "prokomunikování" s veřejností a politickou sférou.

Seriál těchto čtyř vědeckých konferencí je pokračováním tradice konferencí na dané téma, které se konají každoročně od roku 1998. První ze seriálu konferencí byla 17. ročníkem této tradice.

Cílem seriálu čtyř konferencí je dát komplexní politickoekonomickou reflexi současného dění a odpověď na otázku, co dělat, formou konceptu komplexních reforem v oblasti sociálního investování a sociálního pojištění, Vycházíme z problematiky vývoje v ČR, kterou analyzujeme v globálním kontextu.

Politickoekonomická analýza, kterou předkládáme, obsahuje:

- Charakteristiku současné etapy současného vývoje globální společnosti.

- Identifikaci příčin současných problémů.

- Návrh základních prvků komplexních reforem, jejichž realizace umožní překonat úskalí současné doby (v ČR s přihlédnutím ke globálnímu kontextu).

- Analýzu bariér, na které naráží příprava a realizace výše uvedených reforem.

- Nástin možností překonání uvedených bariér.

- Metodologickou nadstavbu k výše uvedeným bodům.

Koncepce vědecké knihy, která je výsledkem týmové práce, vycházela z toho, že badatelské úsilí, volbu témat, použití teoretických nástrojů i formu výstupu (této publikace) je nutno podřídit tomu hlavnímu: Odpovědi na otázku, čím je současná doba specifická, proč dochází k nahromadění řady problémů a jak tyto problémy řešit (teoreticky s důrazem na praktickou realizovatelnost toho, co je navrženo).

Pro splnění tohoto cíle[1] jsme využili:

1. Tradici týmové práce, kterou v poválečném období zahájil tým R. Richty, návazně pak tým Y. Streckové a ve které pokračuje tým M. Potůčka. Vycházíme jak z výsledků, tak i zkušeností těchto týmů.

2. Tradici předcházejících 16 konferencí pořádaných od roku 1998 (nejdříve Bankovní akademií a od vzniku VŠFS touto vysokou školou, resp. v současné době již univerzitou, a jejími partnery).

3. Systém týmové práce, který zahrnoval následující:

- Zformulování výchozích tezí na základě výsledků předcházejících vědeckých konferencí na téma Lidský kapitál a investice do vzdělání. (Uveřejněny v červnu 2014.)

- Přípravnou diskusi k pracovní části 17. ročníku vědecké konference Lidský kapitál a investice do vzdělání. (Proběhla v červnu až listopadu 2014, zúčastnilo se jí 40 odborníků.)

- Hlavní část vědecké konference, kterou uspořádala VŠFS společně s CERGE. (Ta proběhla 4. listopadu 2014 a byly na ní analyzována původní data výzkumu PISSA.)

- Pracovní část 17. ročníku konference Lidský kapitál a investice do vzdělání. (Ta proběhla 14. listopadu 2014, byly na ní předneseny příspěvky, které byly spolu s výsledky diskuse a navazujícího workshopu využity při přípravě této publikace.)

- Ohlasy na příspěvky přednesené na konferenci. (Účastníci konference měli možnost reagovat do jednoho měsíce na příspěvky, které byly na konferenci předneseny.)

- Dodatky, náměty a kritické poznámky a pracovnímu textu této publikace, který dostali účastníci pracovní části 17. ročníku vědecké konference Lidský kapitál a investice do vzdělání v průběhu jejího konaní. (Průběžně po dobu zpracování finální verze.)

Sborník, který byl z pracovní části 17. ročníku vědecké konference Lidský kapitál a investice do vzdělání vydán (obsahuje úvodní teze, celou přípravnou diskusi, příspěvky na konferenci a ohlasy) byl vydán na CD a je ke stažení on-line na:

http://www.vsfs.cz/lidskykapital/?id=2173-sbornik-a-vystupy

Na otázku, proč jsme publikaci nazvali Perspektivy a financování odvětví produktivních služeb odpovídají teze, ze kterých vzcházela přípravná diskuse a pojetí konference.

1.2. Výchozí teze v podobě publikované v červnu 2014

1. Nejobecnější příčinou současných problémů je to, že doposud nedošlo k přeorientaci stávajícího setrvačného vývoje směrem ke společnosti produktivních služeb, tj. společnosti, těžištěm ekonomiky, které jsou produktivní služby bezprostředně[2] spojené a nabýváním, uchováním a uplatněním lidského kapitálu.

2. Ekonomický růst může být současně exponenciálně dynamický a trvale udržitelný, resp. dokonce musí být exponenciálně dynamický, aby byl trvale udržitelný. Základem tohoto typu růstu jsou produktivní služby, které mají efekty znázorněné následujícím obrázkem:

Obrázek 1.1.:

Vlastní výtvor (Valenčík a kol.)

3. Rozhodující podmínkou přechodu k ekonomice produktivních služeb je zainteresovanost subjektů působících v oblasti produktivních služeb spojených s nabýváním, uchováním a uplatněním lidského kapitálu; vytvoření zpětných vazeb mezi efekty produktivních služeb a financováním těchto subjektů, může podstatným způsobem přispět k vyšší dynamice ekonomického růstu, pozitivním změnám jeho charakteru a zvýšení kvality života lidí.

4. K prosazení nové ekonomiky, tj. ekonomiky produktivních služeb, je nutný komplex vzájemně provázaných reforem v odvětvích sociálního investování a sociálního pojištění (zejména vzdělání, péče o zdraví a penzijního pojištění).

5. Neschopnost vytvořit si realistickou představu o možnosti exponenciálně dynamického trvale udržitelného růstu je gnoseologickou příčinou vzniku a šíření představ o katastrofickém či silovém řešení problémů spojených s existencí nepřekonatelných bariér růstu (formou reglementace spotřeby, omezení počtu obyvatelstva apod.). Tyto představy následně zvyšují intenzitu pozičního investování, jehož důsledkem je ekonomická segregace a oslabování institucionálního systému společnosti působením struktur založených na vzájemném krytí porušování obecně přijatých zásad. Návazně pak dochází k deformování reforem v oblastech systémů sociálního investování a sociálního pojištění, zneužívání jejich objektivní nezbytnosti k aktivitám poškozujícím společnost.

6. Hrozby a příležitosti, které vytváří současná doba v jednotlivých zemích, umožňují spolu s využitím teorie otevřít cestu k prosazení koncepčních komplexních reforem v oblastech sociálního investování a sociálního pojištění. K analýze bariér, které vznikají mezi teoretickým řešením a jejich uplatněním v praxi, je možné i nutné využít teorii her, zejména při analýze pozičního investování a při analýze působení struktur založených na vzájemném krytí porušování obecně přijatých zásad.

1.3. Výsledky diskuse

1. Poněkud překvapivě byla nejdiskutovanějším tématem problematika penzijního systému: - - Za pozitivum považuji, že byla podpořena myšlenka plně zásluhového systému.

- Za významný nedostatek dosavadního průběhu diskuse považuji, že problematika významu a smyslu reformy penzijního systému není chápána v širším kontextu reforem všech systémů sociálního investování a sociálního pojištění.

- Podle mého názoru pak naprosto klíčový problém v této oblasti je, jaké jsou možnosti v oblasti prodloužení období produktivního uplatnění člověka na profesních trzích na základě synergického působení všech subjektů produktivních služeb.

2. Nejkontroverzněji diskutovanou otázkou byla role HCC a přenesené ceny (tj. zpětného financování, které se odvíjí od efektů investic do nabytí, uchování a uplatnění lidského kapitálu). Tady si myslím, že bude nutné znovu a znovu, trpělivě vysvětlovat, proč se jedná o naprosto zásadní předpoklad úspěšnosti všech "nikoli-škrtajících", tj. skutečných reforem.

3. Nejvíce nedorozumění vzniká v oblasti vytváření představy o možnosti dynamického a současně trvale udržitelného růstu, pokud dojde ke změně charakteru ekonomického růstu.

4. Největším nedostatkem diskuse bylo, že se jednotlivé problémy dostatečně nechápou ve vzájemných souvislostech, i když oproti předcházejícím ročníkům byl zaznamenán podstatný pokrok.

K monografii přikládáme pro snazší orientaci slovník původních pojmů, se kterými pracujeme v našem přístupu, které nejsou běžně používány, prostřednictvím kterých jsou vyjádřeny důležité poznatky. Bylo by též možné říci, že prostřednictvím nich "zviditelňujeme to, co běžně není vidět". Vymezení jejich obsahu je jedním z výsledků naší práce.

(Pokračování další částí)


[1]Někomu se tento cíl může zdát příliš ambiciózní a v důsledku toho i nereálný. Podle většinového názoru těch, co se podílejí na jeho řešení, je především nutné, aby se někdo pokusil o jeho řešení, protože si to vyžaduje současná doba a současná situace. Pokud někdo nezávisle na naší práci nebo se záměrem pokusit se o lepší reflexi současné doby předloží své výsledky, bude to k obecnému prospěchu.

[2] Oproti původní verzi zde dodáváme slovo "bezprostřední", kterým upřesňujeme, které produktivní služby máme na mysli. Pojem "produktivní služby bezprostředně spojené a nabýváním, uchováním a uplatněním lidského kapitálu" bude, vzhledem k jeho závažnosti, pojednán podrobněji.

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 0.00 (0x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Komentáře

 zatím nebyl vložen žádný komentář