Jaké reformy a proč (347) O monografii

18. leden 2015 | 08.43 |

Počínaje zítřejším dnem začínám zveřejňovat vědeckou monografii "Perspektivy a financování odvětví produktivních služeb" zpracovanou týmem sestávajícím se ze dvou desítek předních odborníků u nás na otázky financování vzdělání, zdravotnictví, penzijního systému a souvisejících oblastí. Vzhledem k omezenému rozsahu příspěvků na mém blogu jsem zjistil, že ji musím rozdělit na 15 částí, tj. její zveřejnění proběhne od 19.1.2015 do 3.2.2015.

Jedná se o pracovní verzi, která se v současné době vylaďuje, vychytávají se mouchy, odstraňují gramatické a stylistické chyby či nedostatky tak, aby mohla vyjít knižně.

Monografie byla zpracována s využitím poznatků a podkladů, které přinesla pracovní část 17. ročníku vědecké konference Lidský kapitál a investice do vzdělání. Pořádala ji VŠFS koncem roku 2014.

Cílem monografie je komplexně osvětlit povahu doby, kterou prožíváme, příčiny historického excesu, ke kterému došlo v globálních rozměrech a který se promítá i do našich podmínek, a to z nadhledu obecných trendů civilizačního rozvoje. Návazně na to pak prezentovat základní koncept reforem v klíčových oblastech (tj. v oblasti produktivních služeb bezprostředně působících na nabývání, uchování a uplatnění lidského kapitálu) s konkrétním vyústěním do diskusí i reálných změn, které v současné době probíhají u nás. Podstatnou část monografie tvoří rozbor bariér bránících reformám i odpověď na otázku, co umožní současná úskalí a negativní trendy překonat, a to včetně pohledu do vnitřního světa člověka a motivů, z nichž vychází jeho chování.

Jak sami budete moci posoudit, je svým záběrem, komplexností pojetí současných problémů, ale i použitím řady původních metod tato monografie tím, co se běžně nevyskytuje. Doufám, že každému, kdo poctivě hledá odpověď na nepříjemné otázky nastolované současnou dobou, pomůže dobírat se pochopení toho, o co jde a co dělat. V této souvislosti dodávám, že podle mého názoru neexistuje nic jiného, na co bychom se v současné době mohli spoléhat, než náš střízlivý úsudek, kritické myšlení a především pak trpělivé i systematické poznávání současné reality.

Jakékoli zjednodušené vidění světa mění současného člověka v pouhou nic netušící figurku manipulace ze strany sil, o jejichž existenci ani neví.

Monografie je založena na pozitivní vizi proměn srovnatelných s obdobným vzestupem, jaký přinesla průmyslová revoluce. Vzestupem, který je spojen se zrodem společnosti, jejíž ekonomika je založena na dominantní roli produktivních služeb bezprostředně spojených s nabýváním, uplatněním a uchováním lidského kapitálu. (V tomto smyslu navazuje např. na slavnou práci týmu R. Richty "Civilizace na rozcestí", padesáté výročí jejíhož prvního vydání si budeme připomínat v příštím roce; klade však mnohem větší důraz na realizační dimenzi, tj. na to, jak nezbytné změny provést, co jim brání a jak překážky překonat.)

Jedním z vedlejších cílů monografie (i důležitou podmínkou toho, jak lze ovlivnit reálný vývoj) je její zaměření na změnu základního ideového paradigmatu jádra vyjednávání vlivu uplatňovaného koordinovaným působením struktur založených na vzájemném krytí porušování obecně přijatých zásad. To v současné době prochází krizí, modifikuje se do podoby stále bezprostřednějšího zaměření na vyvolávání a vyhrocování konfliktů. Velmi riskantní situace, která tím vzniká pro celou naši civilizaci, je současně příležitostí k pozitivní změně. Ta se ovšem neobejde bez realistické vize umožňující pochopit, co se v současné době odehrává a jak se vymanit ze slepé uličky setrvačného vývoje.

Očekáváme, že zveřejnění monografie (jak touto formou, tak i jejím knižním vydáním) napomůže navázání či prohloubení spolupráce s těmi, kteří si uvědomují nutnost takto komplexně pojaté výzkumné práce. Tj. výzkumné práce zaměřené na řešení problémů v těch podstatných souvislostech, ve kterých se reálně vyskytují, a s tahem na branku, tj. s hledáním cesty, jak nezbytné změny (zejména v podobě vzájemně souvisejících reforem v oblasti financování vzdělání, péče o zdraví, starobních penzí a v některých dalších oblastech podmiňujících efektivnost produktivních služeb bezprostředně působících na nabývání, uchování a uplatnění lidského kapitálu) prosadit.

V příštím roce se chceme zaměřit zejména na navázání mezinárodní spolupráce. Pracovní část 18. ročníku tradiční konference Lidský kapitál a investice do vzdělání proběhne mj. i v duchu mezinárodního porovnání přístupů a výměny zkušeností v souvislosti s odbornou odpovědí na zásadní otázky současnosti.

Práce našeho týmu (který se i díky úspěšnému průběhu letošní konference podstatným způsobem rozrostl) probíhají v rámci seriálu čtyři navazujících ročníků tradičních konferencí na téma Lidský kapitál a investice do vzdělání (17. – 20. ročníku v létech 2014-2017). Pokud budeme mít štěstí a pokud se aspoň dočasně podaří omezit či zpomalit současný trend vyhrocování problémů (o jehož příčinách se v monografii rovněž pojednává), může badatelská práce, některé z jejíchž výsledků touto formou předkládáme, stát jedním z dílčích faktorů, které přispějí k tomu, aby vše (jak se sice říká převážně v pohádkách, ale nyní to platí i z hlediska budoucího vývoje naší civilizace) nakonec dobře dopadlo. K tomu uvítám (a myslím, že mluvím i za celý náš tým) připomínky a náměty všeho druhu, případně (a zejména) i trvalejší spolupráci.

(Pokračování zveřejněním první z patnácti částí monografie)

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 1 (2x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Komentáře