Jaké reformy a proč (107): Výstupy z konference

23. květen 2014 | 08.00 |

Před několika dny (14. května) jsem zveřejnil předběžný projekt 17. ročníku mezinárodní vědecké konference Lidský kapitál a investice do vzdělání a v rámci toho i podrobnou informaci o pracovní části, která proběhne formou mikrosympózia a navazujícího workshopu. Aby došlo k co nejintenzivnější výměně názorů, bude využit následující postup:

- Každý účastník zpracuje základní teze (v rozsahu maximálně 5 stran), které budou v plném znění poskytnuty všem ostatním účastníkům (jako základ diskuse na konferenci) a zveřejněny v nerecenzované části sborníku. Termín odevzdání tezí: 31.8.2014 (teze budou vyvěšeny na www.vsfs.cz a takto zpřístupněny všem účastníkům).

- Na konferenci každý z účastníků přednese příspěvek ve standardní úpravě (maximálně 15 stran), ve kterém bude moci reagovat na zveřejněné teze jím vybraných účastníků konference.

- Do měsíce po skončení konference bude moci každý účastník dodat druhý příspěvek ve standardní úpravě (maximálně 10 stran) reagující na průběh konference.

Viz: http://radimvalencik.pise.cz/1306-jake-reformy-a-proc-98-konference-lk.html

Výstupem z konference bude on-line dostupný sborník s ISBN vydaný nakladatelství VŠFS-EUPRESS a především (jako hlavní výstup) odborná monografie dostupná on-line a vydaná i v tištěné podobě, která bude obsahovat to nejvýznamnější, co na konferenci zazní, resp. do které vejdou nejvýznamnější myšlenky z konference v jednotné metodologické úpravě.

V monografii budou zveřejněna jména všech účastníků mikrosympózia a navazujícího workshopu (včetně těch, kteří se jej zúčastní pouze formou zaslání příslušných materiálů). U každého účastníka bude uveden odkaz na materiály zveřejněné ve sborníku a popsána forma jeho přínosu ke zpracování monografie (např. - poskytnutí podkladu, oponentura určité teze, zpracování části určité kapitoly s vymezením procentuálního podílu apod.). Za autory sborníku budou považování ti, kteří se budou podílet na zpracování některé kapitoly či kapitol s procentuálním vymezením jejich účasti.

Pracovní název monografie:

Perspektivy a financování odvětví produktivních služeb

Odborná monografie bude pracovat s přesně definovanými pojmy, bude vycházet z nejnovějších poznatků vědy v dané oblasti (i zkušeností z jejich aplikace). Obsahově se bude držet již dříve vymezeného okruhu témat, viz:

1. Nejobecnější příčinou současných problémů je to, že doposud nedošlo k přeorientaci stávajícího setrvačného vývoje směrem ke společnosti produktivních služeb, tj. společnosti, těžištěm ekonomiky které jsou produktivní služby spojené a nabýváním, uchováním a uplatněním lidského kapitálu.

Témata:

- Vymezení společnosti produktivních služeb v kontrastu ke stávajícímu typu ekonomického růstu a společenského vývoje.

- Zdůvodnění, proč je pojem "společnost produktivních služeb" přesnější než pojmy "vzdělanostní společnost", "znalostní ekonomika" apod.

- Srovnání zrodu společnosti produktivních služeb s průmyslovou revolucí.

2. Ekonomický růst může být současně exponenciálně dynamický a trvale udržitelný, resp. dokonce musí být exponenciálně dynamický, aby byl trvale udržitelný. Základem tohoto typu růstu jsou produktivní služby, které mají efekty znázorněné následujícím obrázkem:

Témata:

- Identifikace a katalogizace všech možností spojených s a) rychlejším profesním startem, b) zvýšením výkonnosti, c) prodloužením zenitu profesní dráhy, d) prodloužením horizontu produktivního uplatnění (v oblasti vzdělávání, péče o zdraví, výchovy, rekreačních a relaxačních aktivit, péče o rodinu, v oblasti kultury apod.

- Komplementarita uplatnění osob různého věku při vhodně volené dráze profesního uplatnění a vhodných formách týmové práce.

- Rozvoj inovačních schopností, zvyšování dynamiky inovací umožňujících "odpoutávat ekonomický růst od závislosti na omezenosti některých přírodních zdrojů.

3. Rozhodující podmínkou přechodu k ekonomice produktivních služeb je zainteresovanost subjektů působících v oblasti produktivních služeb spojených s nabýváním, uchováním a uplatněním lidského kapitálu; vytvoření zpětných vazeb mezi efekty produktivních služeb a financováním těchto subjektů, může podstatným způsobem přispět k vyšší dynamice ekonomického růstu, pozitivním změnám jeho charakteru a zvýšení kvality života lidí.

Témata:

- Identifikace a katalogizace všech oblastí, v nichž se již nyní ekonomické efekty, které vznikají v oblasti produktivních služeb, vracejí těm ekonomickým subjektům, které se o ně zasloužily.

- Identifikace a katalogizace všech oblastí, v nichž je žádoucí či nezbytné příslušné zpětné vazby vytvořit.

- Navržení mechanismů, podmínek či pravidel, jejichž uplatnění či zavedení by příslušné zpětné vazby vytvořilo.

- Zdůvodnění toho, proč bez vytvoření zpětných vazeb vznikají bariéry zrodu ekonomiky založené na produktivních službách.

4. K prosazení nové ekonomiky, tj. ekonomiky produktivních služeb, je nutný komplex vzájemně provázaných reforem v odvětvích sociálního investování a sociálního pojištění (zejména vzdělání, péče o zdraví a penzijního pojištění).

Témata:

- Problematika financování vzdělání, zejména vysokoškolského z hlediska dlouhodobé uplatnitelnosti absolventů.

- Problematika financování zdravotní péče, zejména z hlediska prodloužení zenitu a horizontu produktivního uplatnění.

- Optimalizace penzijního systému z hlediska identifikace a zpětné alokace ekonomických efektů vznikajících působením produktivních služeb (tj. řešení otázky, jak musí být penzijní systém postaven, aby se v něm do nejvíce projevily efekty produktivních služeb).

- Identifikování a katalogizace vzájemné podmíněnosti reforem v jednotlivých odvětvích sociálního investování a sociálního pojištění.

- Reformy v dalších oblastech produktivních služeb.

5. Neschopnost vytvořit si realistickou představu o možnosti exponenciálně dynamického trvale udržitelného růstu je gnoseologickou příčinou vzniku a šíření představ o katastrofickém či silovém řešení problémů spojených s existencí nepřekonatelných bariér růstu (formou reglementace spotřeby, omezení počtu obyvatelstva apod.). Tyto představy následně zvyšují intenzitu pozičního investování, jehož důsledkem je ekonomická segregace a oslabování institucionálního systému společnosti působením struktur založených na vzájemném krytí porušování obecně přijatých zásad. Návazně pak dochází k deformování reforem v oblastech systémů sociálního investování a sociálního pojištění, zneužívání jejich objektivní nezbytnosti k aktivitám poškozujícím společnost.

Témata:

- Popis projevů katastrofického či silového řešení současných problémů.

- Vymezení a modelování pozičního investování, návazně pak jeho důsledků s využitím teorie her.

- Identifikování a katalogizace forem deformování a zneužívání reforem.

- Popis a modelování působení struktur založených na vzájemném krytí porušování obecně přijatých zásad s využitím teorie her.

- Neschopnost vytvořit se reálnou představu o možnosti exponenciálně dynamického a současně trvale udržitelného rozvoje jako "spouštěcí" mechanismus eskalace pozičního investování a jeho přerůstání ve vznik a rozrůstání se struktur založených na vzájemném krytí porušování obecně přijatých zásad.

6. Hrozby a příležitosti, které vytváří současná doba v jednotlivých zemích, umožňují spolu s využitím teorie otevřít cestu k prosazení koncepčních komplexních reforem v oblastech sociálního investování a sociálního pojištění. K analýze bariér, které vznikají mezi teoretickým řešením a jejich uplatněním v praxi, je možné i nutné využít teorii her, zejména při analýze pozičního investování a při analýze působení struktur založených na vzájemném krytí porušování obecně přijatých zásad.

Témata:

- Analýza reality z hlediska hrozeb i příležitostí souvisejících s nutností a možností komplexních reforem v oblasti sociálního investování a sociálního pojištění.

- Možnost aplikace teorie her k analýze společenského dění z hlediska prosazení reforem v oblastech produktivních služeb – vyhodnocení zkušeností a doporučení.

- Reflexe problémů medializace výsledků přípravy a průběhu čtyř navazujících konferencí.

Viz: http://radimvalencik.pise.cz/967-jake-reformy-a-proc-2.html

Výše uvedený návrh je otevřen jak kritice či upřesněním, tak i dalším návrhům, které by vhodně doplňovaly navržený koncept jednání pracovní části konference a odborné monografie.

V dalším pokračování zformuluji několik poznámek k výše uvedeným tématům pracovní části konference. Přesněji - pokusím se ve stručnosti charakterizovat, v čem se podařilo v rámci jednotlivých témat postoupit dál a případně jaké nové otázky se ukazují být zajímavými a významnými.

(Pokračování)

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 1 (1x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Komentáře