Jaké reformy a proč (63) Konference LK 2014

8. duben 2014 | 07.53 |

Na podzim tohoto roku připravujeme 17. ročník konference Lidský kapitál a investice do vzdělání. Plný text sborníku z minulé konference viz:

http://www.vsfs.cz/prilohy/konference/sbornik.pdf

Na ni naváže seriál postupně gradujících dalších tří konferencí, jejichž cílem bude do příštích voleb do Poslanecké sněmovny (na podzim 2017) připravit program vzájemně provázaných reforem orientovaných na řešení současných problémů. Přesný termín konference hledáme tak, aby mohl být spojen s dalšími dvěma významnými akcemi, kterým se budu věnovat v některém z dalších pokračování tohoto seriálu.

U té části konference, která bude orientována na přípravu reforem, předpokládám následující postup:

1. Každý účastník zpracuje základní teze (v rozsahu maximálně 5 stran), které budou v plném znění poskytnuty všem ostatním účastníkům (jako základ diskuse na konferenci) a zveřejněny v nerecenzované části sborníku.

Termín odevzdání tezí: 31.8.2014 (teze budou vyvěšeny na www.vsfs.cz a takto zpřístupněny všem účastníkům).

2. Na konferenci každý z účastníků přednese příspěvek ve standardní úpravě (maximálně 15 stran), ve kterém bude moci reagovat na zveřejněné teze jím vybraných účastníků konference.

3. Do měsíce po skončení konference bude moci každý účastník dodat druhý příspěvek ve standardní úpravě (maximálně 10 stran) reagující na průběh konference.

Při výběru příspěvků do recenzované části sborníku bude kladen zvláštní důraz na to, jak každý z autorů reagoval na teze a příspěvky jiných (jím vybraných) účastníků konference.

Tímto postupem chceme dosáhnout toho, aby jednání konference bylo zaměřeno na řešení reálných problémů, aby se účastníci konference vzájemně poslouchali, byli schopni si vyjasňovat sporná stanoviska apod. Tj. aby průběh konference překonal nešvar, který se na některých konferencích vyskytuje poměrně často, kdy každý přijde se svým dílčím tématem a příliš se nezajímá o to, co říkají ostatní. Z konference pak vzejde sborník nesourodých materiálů, jejichž praktická i teoretická využitelnost je minimální.

Připomenu návrh témat 17. ročníku vědecké konference Lidský kapitál a investice do vzdělání, která jsem uveřejnil již dříve v příslušném kontextu:

Vláda vzešlá z letošních mimořádných voleb vznikla. Je taková, jaká je. Může dojít i k několika jejím proměnám či výměnám. Něco se napraví, v něčem se udělají přehmaty. Téměř jisté je však jedno: Vláda či vlády vzešlé z letošních mimořádných voleb nejsou připraveny dělat nezbytné reformy v těch oblastech, které mají rozhodující roli při přechodu ke společnosti s dominující rolí produktivních služeb. Přitom za necelé čtyři roky, kdy nás čekají další řádné volby do Poslanecké sněmovny, bude nejvyšší čas realizovat komplexní reformy v této oblasti. (Není přitom vyloučeno, že mimořádné volby mohou přijít i dřív.) Proto se domnívám, že je nutné neodkladně zahájit koncepční přípravu příslušných reforem tak, aby politická reprezentace, kterou zrodí příští volby, byla na realizaci nezbytných reforem co nejlépe připravena. K tomu lze využít tradici konferencí Lidský kapitál a investice do vzdělání, jak jsem o tom již psal, viz:

http://radimvalencik.pise.cz/666-lidsky-kapital-se-vydaril-a-co-dal.html

Není to o politice v tom smyslu, že existují významně odlišné alternativy, které se liší politickým zadáním a které jsou stejně vhodné. Politika z hlediska příslušných a nezbytných reforem (pokud plní pozitivní roli) je pouze nástrojem hledání, vyvažování, kontroly. Pokud jde o samotné reformy, ty mají nějakou optimální podobu (kterou nikdo nikdy nebude zcela znát, nikdo nemá monopol na plné poznání reality), ke které se však lze přiblížit odbornými i politickými (nikoli ovšem zpolitizovanými či zideologizovanými) diskusemi.

Navrhuji strukturovat diskuse dále uvedeným způsobem. Jednotlivé body na sebe navazují. Tučně je formulováno základní tvrzení (jako hypotéza), základní tvrzení je rozvinuto do jednotlivých témat. Každé tvrzení (hypotézu) i jednotlivé téma lze podrobit kritice, příp. zformulovat alternativu. Zde je navrhovaná struktura, na základě které (po připomínkách a úpravách) považuji za rozumné projednat jednotlivá témata na 17. ročníku vědecké konference Lidský kapitál a investice do vzdělání v záři 2014: 

1. Nejobecnější příčinou současných problémů je to, že doposud nedošlo k přeorientaci stávajícího setrvačného vývoje směrem ke společnosti produktivních služeb, tj. společnosti, těžištěm ekonomiky které jsou produktivní služby spojené a nabýváním, uchováním a uplatněním lidského kapitálu.

Témata:

- Vymezení společnosti produktivních služeb v kontrastu ke stávajícímu typu ekonomického růstu a společenského vývoje.

- Zdůvodnění, proč je pojem "společnost produktivních služeb" přesnější než pojmy "vzdělanostní společnost", "znalostní ekonomika" apod.

- Srovnání zrodu společnosti produktivních služeb s průmyslovou revolucí.

Oponentura základního tvrzení a jednotlivých témat

2. Ekonomický růst může být současně exponenciálně dynamický a trvale udržitelný, resp. dokonce musí být exponenciálně dynamický, aby byl trvale udržitelný. Základem tohoto typu růstu jsou produktivní služby, které mají efekty znázorněné následujícím obrázkem:

Témata:

- Identifikace a katalogizace všech možností spojených s a) rychlejším profesním startem, b) zvýšením výkonnosti, c) prodloužením zenitu profesní dráhy, d) prodloužením horizontu produktivního uplatnění (v oblasti vzdělávání, péče o zdraví, výchovy, rekreačních a relaxačních aktivit, péče o rodinu, v oblasti kultury apod.

- Komplementarita uplatnění osob různého věku při vhodně volené dráze profesního uplatnění a vhodných formách týmové práce.

- Rozvoj inovačních schopností, zvyšování dynamiky inovací umožňujících "odpoutávat ekonomický růst od závislosti na omezenosti některých přírodních zdrojů.

Oponentura základního tvrzení a jednotlivých témat

3. Rozhodující podmínkou přechodu k ekonomice produktivních služeb je zainteresovanost subjektů působících v oblasti produktivních služeb spojených s nabýváním, uchováním a uplatněním lidského kapitálu; vytvoření zpětných vazeb mezi efekty produktivních služeb a financováním těchto subjektů, může podstatným způsobem přispět k vyšší dynamice ekonomického růstu, pozitivním změnám jeho charakteru a zvýšení kvality života lidí.

Témata:

- Identifikace a katalogizace všech oblastí, v nichž se již nyní ekonomické efekty, které vznikají v oblasti produktivních služeb, vracejí těm ekonomickým subjektům, které se o ně zasloužily.

- Identifikace a katalogizace všech oblastí, v nichž je žádoucí či nezbytné příslušné zpětné vazby vytvořit.

- Navržení mechanismů, podmínek či pravidel, jejichž uplatnění či zavedení by příslušné zpětné vazby vytvořilo.

- Zdůvodnění toho, proč bez vytvoření zpětných vazeb vznikají bariéry zrodu ekonomiky založené na produktivních službách.

Oponentura základního tvrzení a jednotlivých témat

4. K prosazení nové ekonomiky, tj. ekonomiky produktivních služeb, je nutný komplex vzájemně provázaných reforem v odvětvích sociálního investování a sociálního pojištění (zejména vzdělání, péče o zdraví a penzijního pojištění).
Témata:

- Problematika financování vzdělání, zejména vysokoškolského z hlediska dlouhodobé uplatnitelnosti absolventů.

- Problematika financování zdravotní péče, zejména z hlediska prodloužení zenitu a horizontu produktivního uplatnění.

- Optimalizace penzijního systému z hlediska identifikace a zpětné alokace ekonomických efektů vznikajících působením produktivních služeb (tj. řešení otázky, jak musí být penzijní systém postaven, aby se v něm do nejvíce projevily efekty produktivních služeb).

- Identifikování a katalogizace vzájemné podmíněnosti reforem v jednotlivých odvětvích sociálního investování a sociálního pojištění.

- Reformy v dalších oblastech produktivních služeb.

Oponentura základního tvrzení a jednotlivých témat

5. Neschopnost vytvořit si realistickou představu o možnosti exponenciálně dynamického trvale udržitelného růstu je gnoseologickou příčinou vzniku a šíření představ o katastrofickém či silovém řešení problémů spojených s existencí nepřekonatelných bariér růstu (formou reglementace spotřeby, omezení počtu obyvatelstva apod.). Tyto představy následně zvyšují intenzitu pozičního investování, jehož důsledkem je ekonomická segregace a oslabování institucionálního systému společnosti působením struktur založených na vzájemném krytí porušování obecně přijatých zásad. Návazně pak dochází k deformování reforem v oblastech systémů sociálního investování a sociálního pojištění, zneužívání jejich objektivní nezbytnosti k aktivitám poškozujícím společnost.

Témata:

- Popis projevů katastrofického či silového řešení současných problémů.

- Vymezení a modelování pozičního investování, návazně pak jeho důsledků s využitím teorie her.

- Identifikování a katalogizace forem deformování a zneužívání reforem.

- Popis a modelování působení struktur založených na vzájemném krytí porušování obecně přijatých zásad s využitím teorie her.

- Neschopnost vytvořit se reálnou představu o možnosti exponenciálně dynamického a současně trvale udržitelného rozvoje jako "spouštěcí" mechanismus eskalace pozičního investování a jeho přerůstání ve vznik a rozrůstání se struktur založených na vzájemném krytí porušování obecně přijatých zásad.

Oponentura základního tvrzení a jednotlivých témat

6. Hrozby a příležitosti, které vytváří současná doba v jednotlivých zemích, umožňují spolu s využitím teorie otevřít cestu k prosazení koncepčních komplexních reforem v oblastech sociálního investování a sociálního pojištění. K analýze bariér, které vznikají mezi teoretickým řešením a jejich uplatněním v praxi, je možné i nutné využít teorii her, zejména při analýze pozičního investování a při analýze působení struktur založených na vzájemném krytí porušování obecně přijatých zásad.

Témata:

- Analýza reality z hlediska hrozeb i příležitostí souvisejících s nutností a možností komplexních reforem v oblasti sociálního investování a sociálního pojištění.

- Možnost aplikace teorie her k analýze společenského dění z hlediska prosazení reforem v oblastech produktivních služeb – vyhodnocení zkušeností a doporučení.

- Reflexe problémů medializace výsledků přípravy a průběhu čtyř navazujících konferencí.

Oponentura základního tvrzení a jednotlivých témat

K tomu otázky (velmi uvítám reakce na ně):

1. Jaké téma navrhujete doplnit?

2. Které téma se vám zdá zbytečné, nesrozumitelně či špatně formulované?

Zdroj: http://radimvalencik.pise.cz/967-jake-reformy-a-proc-2.html

(Pokračování)

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 0.00 (0x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Komentáře