Jaké reformy a proč (37) Program úspěšné vlády

12. březen 2014 | 07.57 |

Úspěšná může být jen taková vláda, jejíž program bude vycházet z teoreticky adekvátní reflexe toho, o co v současné době jde a čím je současná doba přelomová. K tomu pochopitelně patří i to, že to, z čeho příslušný program vychází, musí být členy vlády (a jejích týmy) v nezbytné míře chápáno a sdíleno. To je mj. i nezbytnou podmínkou étosu a návazně i morální odolnosti (např. odolnosti vůči "kešování pozic").

Spolu s nápravou problémů, které taková vláda zdědí po předcházejících vládách a které jsou důsledkem toho, že tyto vlády podlehly setrvačnému trendu vývoje směřujícího do slepé uličky, musí ještě během svého (čtyřletého funkčního období) udělat významné kroky otevírající cestu k ekonomice založené na produktivních službách, a to formou:

- Propracování návrhu komplexu reforem (již v prvním roce své vlády).

- Role ideového suveréna ve veřejné diskusi k navrženým reformám (během druhého roku vládnutí, aby co nejširší veřejnost sdílela pochopení toho, o co jde).

- Vytvářením mezinárodních kontaktů při koordinaci přípravy a realizaci reforem s dalšími zeměmi (průběžně).

- Přijetím základních stavebních kamenů komplexu reforem (během zbývajících dvou let jejího prvního funkčního období).

- Představením komplexní vize (se kterou tato vláda půjde do dalších voleb).

Základem programu takové vlády je (formou vzájemně provázaných reforem) vytvoření zpětné vazby mezi efekty vznikajícími v odvětvích produktivních služeb (služeb spojených s nabýváním, uchováním a uplatněním lidského kapitálu) a finančním zdroji subjektů, které se o tyto efekty zasloužily (tj. nabyvateli lidského kapitálu, poskytovateli produktivních služeb, příp. zprostředkovateli financování těchto služeb) a aby byly rozděleny podle podílu těchto subjektů na jejich dosažení na základě mechanismů, tudíž nikoli prostřednictvím rozhodnutí různých subjektů působících v institucionálním systému.

0pt">K tomu několik poznámek:

- Mezi tato odvětví patří především vzdělání a péče o zdraví, lze do nich zahrnout i výchovu v rodině, zabezpečení bydlení mladým rodinám, kulturu, některé oblasti relaxačních a rekreačních aktivit, lázeňství, pracovní poradenství apod.

- Ekonomické efekty, které v těchto odvětvích vznikají, mají podobu urychlení profesního uplatnění, dosažení lepšího profesního uplatnění, prodloužení zenitu i horizontu produktivního uplatnění.

- Jak si ukážeme, jde o reformy v oblasti nejen sociálního investování (tj. v oblasti produktivních služeb, které umožňují nabývání lidského kapitálu), ale i v oblasti sociálního pojištění (protože bez toho by se některé efekty produktivních služeb neprojevily a neexistovaly by mechanismy vytvářející příslušnou zpětnou vazbu).

- Mimořádně významné je, aby příslušná zpětná vazba byla založena na zadaných pravidlech (institucionálních podmínkách) a s nimi spjatých směnných mechanismech (kdo, co, za jaký výkon získá), a nikoli aby byla vytvářena prostřednictvím role subjektů působících v institucionálním systému rozhodujících se podle svého uvážení - bez toho totiž nedojde k vytvoření konkurenčního prostředí, které nastartuje a podpoří zrod odvětví produktivních služeb jako nosného a samonosného těžiště ekonomiky.

Základem mechanismů vytvářejících zpětnou vazbu jsou kontrakty investičního a pojistného typu v oblasti lidského kapitálu, pro které se používá označení HCC (human capital contracts). Jde zejména o kontrakty založené na přenesené ceně a zprostředkovaném využití přenesené ceny:

- Přenesená cena je kontrakt, při kterém nabyvatel produktivní služby platí až z toho, co mu produktivní služba vynese, podle toho, kolik mu vynese, a přímo tomu, kdo mu ji poskytl. Prostřednictvím ní lze financovat např. vysokoškolské vzdělání, ale třeba i startovní byty mladých rodin či imigrantů.

- Zprostředkované využití přenesené ceny souvisí s tím, že efekty některých produktivních služeb se projevují až v oblasti prodloužení zenitu a zejména horizontu produktivního uplatnění. Definování a nastavení mechanismů, které umožňují vytvořit zpětnou vazbu mezi ekonomickými efekty produktivních služeb a financováním těch, kteří se o tyto efekty zasloužili, předpokládá plně zásluhový systém penzijního pojištění. V tomto smyslu hovoříme o zprostředkovaném uplatnění přenesené ceny.

Tvrzení: Ke každé oblasti produktivních služeb lze definovat mechanismus založený na obecných pravidlech, který umožňuje zabezpečit financování této služby prostřednictvím HCC na principu přenesené ceny či zprostředkovaného využití přenesené ceny.

O co jde: Navrhnout základní koncept vzájemně provázaných reforem v oblasti sociálního investování a sociálního pojištění (zejména financování vzdělání, zdravotní péče a penzijního pojištění).

Význam: Na včasné teoretické přípravě těchto reforem a jejich následné realizaci zcela zásadním způsobem závisí možnost dalšího bezkrizového a bezkonfliktního vývoje společnosti, který předpokládá zásadní zvýšení role produktivních služeb jako těžiště takového ekonomického růstu, který může být jak rostoucí měrou dynamický, tak i trvale udržitelný.

Poznámka na závěr: K tomu všemu je nutné ještě připomenout problémy související s neblahou rolí toho, co nazývám struktury založené na vzájemném krytí porušování obecně přijatých zásad, o čemž jsem nedávno (9.3.2014) napsal v dílu nazvaném "Jaké reformy a proč (34) K připomínkám (úvod)", viz:

http://radimvalencik.pise.cz/1126-jake-reformy-a-proc-34-k-pripominkam-uvod.html

Mj. i proto musí mít program vlády, která chce být úspěšná, nezbytný étos a ovlivnit proměny toho, co nazývám základní globálně sdílené ideové paradigma (podrobně charakterizované ve zmíněném dílu seriálu), což není tak nereálné, protože stávající paradigma je v krizi.

(Pokračování)

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 0.00 (0x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Komentáře

RE: Jaké reformy a proč (37) Program úspěšné vlády zenobius duřpek 12. 03. 2014 - 08:07
RE: Jaké reformy a proč (37) Program úspěšné vlády ondrey 12. 03. 2014 - 18:07
RE: Jaké reformy a proč (37) Program úspěšné vlády zenobius duřpek 13. 03. 2014 - 06:48