R2017/059/M: Pavlát: Neduhy současné vědy/1

28. leden 2017 | 07.00 |

V rámci přípravné diskuse k 19. ročníku konference Lidský kapitál a investice do vzdělání uveřejnil doyen těchto konferencí Vladislav Pavlát příspěvek o problémech současné vědy, ve kterém spojil hluboké znalosti metodologie se svými životními zkušenostmi. Příspěvek dopracoval do podoby článku, který rozhodně stojí za prostudování a promyšlení. Uveřejňuji jej na pokračování i v rámci prezentace závěrečných prací na naší monografii. Z důvodu snadnější orientace dávám do první části abstrakt, klíčová slova, úvod a literaturu.

Jsou dnešní choroby vědy a badatelů nevyléčitelné? – 1. část

Vladislav Pavlát

Abstract

Selected barriers to economic research are discussed with the aim to propose different ways of improving the present situation.

The paper is divided into three parts. Part One deals with selected questions of methodology. Part Two discusses topical problems of academic research. Part Three is devoted to selected aspects of the doctor studies.

Key words

methodology of research, economic paradigms, commercialisation of science and education, academic research, doctor studies

Abstrakt

Autor se zamýšlí nad možnostmi omezovat některé překážky vědeckého bádání a přípravy budoucích badatelů. V úvodu autor vymezuje cíl stati, který spatřuje v podnětech k omezení některých překážek bránících rozvoji vědeckého bádání v oblasti ekonomických věd na vysokých školách. Příspěvek je rozdělen do tří částí. První část pojednává převážně o otázkách metodologie vědy. Druhá část je věnována otázkám výzkumu na vysokých školách. Třetí část se zabývá doktorským studiem na vysokých školách.

Klíčová slova

metodologie vědy, ekonomická paradigmata, komercializace vědy a vzdělávání, akademický výzkum, doktorské studium

1. Místo úvodu

Hlavním smyslem tohoto příspěvku je autorův pokus přispět k diskusi o problémech, jejichž - byť jen částečné a dobovými možnostmi omezené – řešení by pravděpodobně mohlo akademické obci přispět k udržování zdravého rozumu, nezatemněného různými mantrami.

Vědci jsou, jak je notoricky známo i v české kotlině, většinou odkázáni na hubené příspěvky z různých kapitol státního rozpočtu nebo na dobročinnost sponzorů (leckdy junktimovanou s protislužbami). Tím také jsou v podstatě predestinovány možnosti diagnostikovat empiricky zjištěné choroby i omezený vliv badatelů na léčení zjištěných chorob.

Vzhledem k tomu, že nestandardní názory (všude na světě) obvykle bývají náležitě ocejchovány, autor tímto prohlašuje, že usiluje o co nejobjektivnější obecnou anamnézu pojednávaných chorob, aniž by specifikoval pacienty. V obecném se - jak známo - vždy skrývá i něco zvláštního, takže čtenář tohoto příspěvku si může ad libitum v rámci svého tvůrčího myšlení představit aplikaci zkoumaných chorobopisů na jakýkoliv subjekt. Autor totiž nezaujímá pozici římského karatele nemravů tehdejší doby (viz Cato), ale chce se spíše vžít do role Aeskulapa jako léčitele různých chorob, tj. roli, která se jeví jako důvěryhodnější a – co do případných úspěchů v léčení – i jako prospěšnější.

Pro účely této stati je pojem "choroba" metaforou pro VŠECHNO, co brání vědcům v užitečné badatelské činnosti, tj. vše toxické, co jim komplikuje a otravuje jejich vědecký život.

Dále uvedené úvahy se tedy týkají především přednostně ekonomie, finanční vědy a disciplín aplikované ekonomie. Dále pak také částečně psychologie, sociologie a historie. Právní vědy úmyslně ponechávám stranou, abych své úvahy příliš nekomplikoval, již s ohledem na pokroucenost paragrafu jako symbolu práva.

Výběr otázek v podstatě je subjektivní, ale jsem přesvědčen, že některé z uvedených otázek si musí – dříve nebo později - položit každý badatel; univerzální odpovědi však zřejmě neexistují.

Po dobu asi 6 měsíců jsem v r. 2016 příležitostně vedl rozhovory přibližně s 25 badateli různých oborů z řad svých známých, aniž bych předem tušil, že bude příležitost se o výsledky podělit s účastníky této konference. Nešlo tedy o žádnou připravenou anketu; výsledky diskusí by bylo možné považovat jako určitou sondáž o aktuálních otázkách vědeckého bádání. Badatelé, s nimiž jsem o dále uvedených otázkách diskutoval, pracují ve výše uvedených oborech na různých vysokých školách (3 veřejných v ČR, 1 veřejné v SR a na 4 soukromých v ČR). Vesměs šlo o badatele starší 40 let, s většími zkušenostmi z vědecké práce.

Literatura:

Bedretdinov, R. Evolution of the economic paradigms . In: On Financial Markets and Financial Markets Infrastructures (Selected topics). Prague, Czech Republic. Curriculum, 2016. Chap.1. ISBN 978-80-87894-05-7.

Jandus,V., Vencl, J. New method of predicting share prices. In: On Financial Markets and Financial Markets Infrastructures (Selected topics). Prague, Czech Republic. Curriculum, 2016. Chap. 6. ISBN 978-80-87894-05-7.

Kuhn, Thomas Samuel. Dostupné z: https://cs.wikipedia.org/wiki/Thomas_Samuel_Kuhn. Staženo: 25.10.2016.

Pavlat, V. (ed.) et al. On Financial Markets and Financial Markets Infrastructures (Selected topics). Prague, Czech Republic. Curriculum, 2016. Introduction. ISBN 978-80-87894-05-7.

Pavlát, V. K vědeckému výzkumu na vysokých školách. In: Sborník z konference "Lidský kapitál a investice do vzdělání". VŠFS Praha, 2015. ISBN 978-80-7408-127-9

Pavlát, V. On selected problems of interdisciplinary methogologies application in economic research. In: Formuvanija rinkovoi ekonomiki. Zbirnik naukových prac, No.31. Kijiv 2014. S.45-53. (ISBN neuvedeno, pouze čísla národní evidence. Zahraniční recenzovaný časopis.)

Pavlát, V. Globální finanční trhy. Praha 2013. VŠFS Eupress. Kap.1 a 2. ISBN 968-80-7408-076-0.

Williams, K., Bethell, R. et al. Planníng your PhD. Palgrave, 2010. ISBN 9780230251939

Záškodný, P., Záškodná, H. Metodologie vědeckého výzkumu. Prague, 2014. Online presentation: www.csrggroup.org. ISBN 978-80-87894-03-3.

(Pokračování další částí)

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 0.00 (0x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Komentáře

 zatím nebyl vložen žádný komentář