R2017/039/M: K programu ČSSD/5

7. leden 2017 | 07.00 |

Dostala se mi do rukou pracovní verze Dlouhodobého programu ČSSD z prosince 2016. Čekal jsem, že to bude program psaný po staru, bez vnímání reality. O tom, co by měl dobrý program obsahovat, jsem psal již dříve, viz:

http://radimvalencik.pise.cz/4088-program-strany-ktera-chce-vyhrat-volby.html

http://radimvalencik.pise.cz/4104-r2016-027-m-co-musi-dobry-program-obsahovat.html

Přece jen jsem však doufal, že si ti, co program dělají, budou uvědomovat, že tentokrát na jeho kvalitě bude hodně záležet a že v něm přece jen něco přínosného bude. Po pravdě řečeno, byl jsem zklamán. Uvedu alespoň pár připomínek k zásadním konstrukčním prvkům programu, třeba to k něčemu pomůže. Vyberu jen ty nejdůležitější pasáže a k nim připojím povětšinou jen stručný komentář.

5. část vybraného textu s mými poznámkami (modře)

Z programu ČSSD:

Hlavním strategickým cílem je zlepšení zdravotního stavu a uchování zdraví. Dospět k němu, znamená postupně snižovat nemocnost a prodloužit střední délku života, a tím zkvalitnit život všech generací. Zároveň musí zdravotnický systém budovat vhodné kapacity pro zvládnutí potřeb souvisejících s demografickým stárnutím a rozvojem tzv. moderních civilizačních nemocí.

K tomu:

0001pt;line-height: normal">Velmi příznačné. Jednou z hlavních funkcí systému zdravotní péče je uchování lidských schopností (tedy i lidského kapitálu jako produkčního faktoru). O tom v celém části týkající se zdravotní péče není ani slovo. Přitom právě tato role bude dramaticky růst. Příznačné je i to, že se v programu říká "prodloužit střední délku života, a tím zkvalitnit život všech generací", ale chybí i zmínka o roli zdravotního systému při prodloužení doby produktivního (výdělečného) uplatnění člověka.

Je to dáno tím, že autoři programu vidí všude jen "přerozdělovací řešení", ale nikoli "samonosné". Tj. vidí jen takové, při kterém někdo rozhodne, co se kde vezme a kam se dá, ale jsou proti jakémukoli řešení, které by se ufinancovalo z vlastních zdrojů. Ale s touto ideologickou zaslepeností asi nelze nic dělat.

Z programu ČSSD:

V naší zemi se ztrácí důvěra ve veřejný vzdělávací systém a dochází k jeho postupnému personálnímu oslabování. Takový vývoj je alarmující, protože vytváří prostor pro privatizační tendence. Vzdělávání ale musí zůstat veřejnou odpovědností, jinak se stane dostupné jen privilegovaným skupinám. Prvořadým úkolem je proto zajistit dostatečné institucionální a personální kapacity ve veřejném vzdělávání. K tomu je potřeba dosáhnout větší vnitřní provázanosti našeho vzdělávacího systému. Duplicitami a slepými větvemi ztrácí na efektivitě.

K tomu:

Vzdělání ztrácí na efektivnosti tehdy, pokud poskytovatelé vzdělávacích služeb nejsou zainteresováni na uplatnění svých absolventů, nikoli tím, že je nikoli veřejné. Formulace o "duplicitních a slepých větvích" hraničí s ideologickou zaslepeností.

Z programu ČSSD:

Zásadní je, aby vysoké školství zůstalo i nadále veřejnou zodpovědností, včetně způsobu financování. Musí být bráněno snahám o zavedení školného v jakékoliv podobě. Zpoplatnění vysokoškolského studia vnáší do vzdělávání tržní princip, který ze vzdělávacího procesu činí hlavně honbu za diplomem. Namísto zatěžování studujících poplatky bude ČSSD usilovat o nastavení spravedlivého stipendijního systému, který pomůže sociálně a ekonomicky znevýhodněným skupinám a podpoří talentované.

K tomu:

S ideologickou zaslepeností ČSSD v této oblasti asi nejde nic dělat. Docela by mě zajímaly argumenty a data, na nichž spočívá tato formulace: "Zpoplatnění vysokoškolského studia vnáší do vzdělávání tržní princip, který ze vzdělávacího procesu činí hlavně honbu za diplomem."

Ale budiž. Mnohem horší však je, že v celé části věnované vysokému školství není ani zmínka o tom, že by způsob financování vysokých škol (fakult, nositelů vzdělávacích programů) měl vést k jejich zainteresovanosti na dlouhodobém uplatnění jejich absolventů.

Takže se nadále bude udržovat stav "nárokování prostředků" ze strany reprezentací vysokých škol, bude udržována kultura podbízení se reálné moci, kterou reprezentace vysokých škol umí dobře vycítit a dobře ji sloužit. Vždyť to známe.

Z programu ČSSD:

Celoživotní a další vzdělávání

Společenské změny, měnící se požadavky trhu práce, působení technologií, nových médií a sociálních sítí – to vše bude vyžadovat stále významněji, aby se člověk vzdělával během celého života. Jde o rekvalifikace a zvyšování kvalifikace pro profesní uplatnění, o posilování právního povědomí, rozvíjení sociálních dovedností, mediální nebo finanční gramotnosti i jazykové kompetence.

To vše musí být co nejdostupnější, zejména ve vztahu k sociálně a ekonomicky znevýhodněným skupinám. To lze pouze tehdy, pokud si veřejný sektor udrží významnou pozici v systému celoživotního vzdělávání. ČSSD budeme podporovat aktivní zapojení škol a vzdělávacích institucí na všech úrovních vzdělávací soustavy do systému vzdělávání dospělých.

K tomu:

Pochopitelně ani slovo o úloze celoživotního vzdělávání při prodloužení doby produktivního (i výdělečného) uplatnění člověka. Přitom to není tak okrajová záležitost, jak by se mohlo zdát.

Z programu ČSSD:

Instituce občanské společnosti a rozvoj kultury

Postupná demokratická integrace minorit migrantů a migrantek (včetně minorit historických) do společnosti musí být založena – ve shodě s komunitárním právem – na multikulturní zásadě uznání a tolerance ke kulturním odlišnostem, při respektování zákonů integrující země. Takováto integrace brání jednak nežádoucímu a společensky nepřijatelnému či dokonce kriminálnímu chování členů či členek většinové společnosti vůči členům a členkám minorit, jednak nežádoucímu chování minorit (interetnická agrese, nerespektování práv žen apod.).

K tomu:

Vyvážené a citlivé. Jen je docela zajímavé, jak se z celé části o kultuře vypařila jakákoli zmínka o církevních restitucích. Přitom toto téma o sobě dá ještě vědět.

Z programu ČSSD:

V současné době čelíme v případě demografického vývoje jasným a znepokojivým trendům, které jsou v ČR často horší než v jiných vyspělých státech. Porodnost je velmi nízká a v roce 2030 patrně nastane situace, kdy plná čtvrtina všech obyvatel bude starší 65 let!  V situaci absence větší migrace ze zahraničí (či evidentní neochoty ji do ČR lákat), tak dojde k ohrožení základního pilíře naší středoevropské generační politiky, totiž solidarity.

K tomu:

Má se na mysli důstojné zabezpečení člověka ve stáří. Klíčem je však nikoli mezigenerační solidarita, ale vnitrogenerační – posílení solidarity mezi těmi, kteří ve vyšším věku ještě mohou být výdělečně činní (a ty k tomu stimulovat), a těmi, kteří již tuto schopnost ztrácejí (u nichž nastala příslušná pojistná událost).

Je to zcela zásadní rozdíl vidění jednoho z nejvýznamnějších problémů. K tomu též viz:

http://radimvalencik.pise.cz/4124-co-dat-do-programu-politicke-strany-a-vyhrat-volby.html

Z programu ČSSD:

Mezigenerační politiky musí myslet i na seniory a osoby v důchodovém věku. Jejich počet poroste, a proto je třeba jim věnovat zvýšenou pozornost. Na rozdíl od jiných směrů nepovažuje ČSSD vyšší míru dožití za problém, ale za pozitivní fenomén. Je si také vědoma, že větší počet let strávených na tomto světě neznamená výrazně větší počet let, které je možné trávit v produktivním věku. Jistá povolání ani neumožňují, aby se jim člověk věnoval déle, a automatizace a robotizace práce má lidem dát šanci strávit více času mimo tradičně chápaný pracovní proces. Současně je ČSSD jednoznačně pro možnost strávit aktivní stáří, ale nikoli pro povinné dramatické prodloužení pracovního věku. Mezigenerační solidarita, aplikovaná i v případě mladého věku, má dodat legitimitu možnosti důstojného stáří, které mj. zajistí stát.

K tomu:

Formulace "větší počet let strávených na tomto světě neznamená výrazně větší počet let, které je možné trávit v produktivním věku" přímo nahrává tomu, aby se udržoval systém, který nemotivuje k dlouhodobějšímu produktivnímu uplatnění a volbě racionální trajektorie profesního uplatnění, což je jediný realistický základ udržitelného penzijního systému.

(Pokračování)


Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 0.00 (0x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Komentáře

RE: R2017/039/M: K programu ČSSD/5 alkan 07. 01. 2017 - 21:52