R2017/038/M: K programu ČSSD/4

6. leden 2017 | 07.00 |

Dostala se mi do rukou pracovní verze Dlouhodobého programu ČSSD z prosince 2016. Čekal jsem, že to bude program psaný po staru, bez vnímání reality. O tom, co by měl dobrý program obsahovat, jsem psal již dříve, viz:

http://radimvalencik.pise.cz/4088-program-strany-ktera-chce-vyhrat-volby.html

http://radimvalencik.pise.cz/4104-r2016-027-m-co-musi-dobry-program-obsahovat.html

Přece jen jsem však doufal, že si ti, co program dělají, budou uvědomovat, že tentokrát na jeho kvalitě bude hodně záležet a že v něm přece jen něco přínosného bude. Po pravdě řečeno, byl jsem zklamán. Uvedu alespoň pár připomínek k zásadním konstrukčním prvkům programu, třeba to k něčemu pomůže. Vyberu jen ty nejdůležitější pasáže a k nim připojím povětšinou jen stručný komentář.

4. část vybraného textu s mými poznámkami (modře)

Z programu ČSSD:

Sociálně tržní a ekologicky zodpovědná ekonomika

Za zdroj naší konkurenceschopnosti však ČSSD nepokládá­ nízké mzdy a náklady, ale vyspělou znalostní ekonomiku

0pt;mso-bidi-font-family:"Times New Roman""> založenou na schopnosti nejenom vyrábět, ale i navrhovat, inovovat a prodávat na koncové trhy. Cílem je rychlý růst produktivity opřený o kvalitativní a znalostní faktory.

K tomu:

Zní nadějně, ale hodně obecné. Tady měla být otevřena diskuse k tomu, jak si to konkrétně představit a co je pro to nutné udělat.

Z programu ČSSD:

Cestou k tomu je rozvíjení sociálně a ekologicky zodpovědné tržní ekonomiky, která napravuje tržní selhání a zmírňuje nespravedlivé dopady trhu, zejména příjmové a majetkové nerovnosti. Trh není schopen uspokojivě, efektivně a dostupně zajistit základní veřejné služby, zejména ve školství, zdravotnictví, dopravní a síťové infrastruktuře a sociálních službách. Příčinou současné vlny pravicového populismu je neschopnost státu efektivně zajistit tyto základní úlohy státu tváří tvář globalizaci a neoliberální ekonomické ideologii, kterou zdiskreditovaly nejen její nevalné výsledky, ale od níž se odvrací hlavní ekonomický proud i mezinárodní instituce, které ji kdysi hlásaly jako nekritické dogma.

K tomu:

Tady se zase autoři programu vracejí k tomu, co považují za parketu sociální demokracie a co je zdrojem současných problémů. Problém je v tom, že myšlenková schémata, ze kterých vycházejí, jsou zastaralá a neosvědčila se. Tam, kde tato schémata sociální demokracie uplatňovaly delší dobu, tam to vedlo k úpadku. Jedna z příčin setrvačného vidění reality je, že si autoři programu vůbec nedokážou představit, co znamená využívání investičních příležitostí spojených s nabýváním, uchováním a uplatněním lidských schopností. Návazně si pak nedovedou představit, jak konkrétně a jak ve spolupráci role veřejných institucí s působením zdokonalovaných tržních mechanismů může společnost dosahovat stále plnějšího využití těchto investičních příležitostí a právě na tomto základě zvrátit nepříznivé tendence bohatnutí bohatých a chudnutí chudých. A to na ekonomicky efektivním základě rovných příležitostí, nezávislých na výchozích majetkových poměrech a výchozím začlenění do osobních vazeb.

Při trpělivé diskusi by se to dalo autorům programu vysvětlit. Obávám se však, že o to ani nemají zájem, že jsou plně zahleděni do svých stereotypů a že si myslí, že s tím vystačí oni (z hlediska svého postavení v ČSSD) i ČSSD (z hlediska svého postavení ve společnosti). Nevystačí a je to škoda.

Z programu ČSSD:

Do budoucna bude klíčové, jak dokážeme využít znalostní revoluce a nových vědeckých poznatků zejména v oblasti digitálních technologií. Je však též třeba zajistit jejich dopady na společnost, zvláště u skokových technologických změn, nových forem podnikání a tlaku na tradiční formy zaměstnávání. Do technologického a kapitálového rozvoje je třeba zapojit i malé a střední podniky. Zjednodušení podmínek a stimulace jejich podnikání je zásadní vzhledem k jejich přínosu pro inovace, přizpůsobivost novým požadavkům trhu, exportní výkonnost a ekonomický růst, ale i pro zajištění plné zaměstnanosti.

K tomu:

Kýčovité pasáže vycházející ze setrvačného vidění reality. Autoři programu nechápou, o čem je zásadní změna probíhající v ekonomice. Zdaleka není jen o digitalizaci (a třeba i lokalizaci výrob na bázi nanotechnologií, o čem není v programu ani zmínka). Je o zrodu nového sektoru, sektoru produktivních služeb umožňujících nabývání, uchování a uplatnění lidských schopností. Tento sektor se postupně stane motorem růstu, vtiskne růstu trvale udržitelnou a lidskou kvalitu. V něm najdou dostatek příležitostí ti, co budou z oblasti průmyslu i některých služeb uvolňováni v důsledku technologického pokroku. Podrobně jsem o tom psal vícekrát, tak aspoň připomenu, jak by to mohlo znít v dobrém programu:

"Postupně tak vytvoříme ekonomický základ pro vzestup odvětví, která umožňují nabývat, uchovat a uplatnit lidské schopnosti, tak se stala dominantním sektoru ekonomiky (vzdělání, péče o zdraví, výchova v rodině, zajištění startovní rovnosti šancí pro mladé). Odvětví těchto produktivních služeb nabídnou neomezené možnosti pro dynamické profesní uplatnění většiny obyvatelstva, zejména pak té části, která bude v souvislosti s technologickými změnami dalších vln průmyslové revoluce uvolňována z bezprostřední výroby, a současně vytvoří dostatečný silný inovační potenciál pro tyto technologické změny."

Zdroj: http://radimvalencik.pise.cz/4124-co-dat-do-programu-politicke-strany-a-vyhrat-volby.html

(Pokud si rozkliknete a přečte celé, zjistíte, že k zahájení nezbytných změn je jen krůček, že je prostě lze začít realizovat.)

Z programu ČSSD:

Děti narozené během transformace s nerovným přístupem ke vzdělání a na trh práce teprve budou vykazovat vyšší míru relativní chudoby, jakmile na pracovní trhy vstoupí. Je tedy třeba již dnes přemýšlet nad nástroji prevence budoucí chudoby a dědičné nerovnosti.

Klíčovým nástrojem politiky ČSSD je progresivní daň z příjmů fyzických osob a majetkové daně. Progresivní zdanění je osvědčenou metodou pomáhající hospodářství jak z makroekonomického, tak ze sociálního hlediska. Na jedné straně vyjadřuje hodnotu solidarity, na druhé straně nižším zdaněním zvyšuje motivaci k práci příjmově slabších pracovníků, kteří jsou nejvíce ohroženi nezaměstnaností.

K tomu:

Dobrý postřeh, ale řešení, které se navrhuje, je zcela nedostatečné. Celý komplex problémů začlenění těch skupin obyvatelstva, které se oddělily a nadále oddělují v důsledku majetkové nerovnosti, nezvládnuté nepřizpůsobivosti, selhání v oblasti způsobu života či které vznikly v důsledku migračních vln, do fungujícího společenského organismu vyžaduje mnohem koncepčnější přístup. Zde je nutné rovněž představit si, co znamená využívání investičních příležitostí spojených s nabýváním, uchováním a uplatněním lidských schopností a jakou podobu musí ekonomický systém, který k tomu vede. Jen pro ilustraci uvedu pasáž z programu, který by na řešení této problematiky orientoval. Je z jednostránkového podkladu, ze kterého jsem citoval v předcházející poznámce:

"Stabilní a efektivní systém založený na celoživotním nabývání, uchování a uplatnění schopností člověka, v jehož dynamice bude hrát významnou roli zásluhovost, otevřeme všem, kteří se na vytváření tohoto systému budou mít zájem podílet a se kterými nás bude spojovat ochota ke vzájemnému respektování hodnot, kulturnímu obohacení a úcta k základům toho, z čeho náš sociální a ekonomický život vyrůstá."

Zdroj: http://radimvalencik.pise.cz/4124-co-dat-do-programu-politicke-strany-a-vyhrat-volby.html

(Pokračování)


Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 0.00 (0x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Komentáře

 zatím nebyl vložen žádný komentář