R2017/037/M: K programu ČSSD/3

5. leden 2017 | 07.00 |


Dostala se mi do rukou pracovní verze Dlouhodobého programu ČSSD z prosince 2016. Čekal jsem, že to bude program psaný po staru, bez vnímání reality. O tom, co by měl dobrý program obsahovat, jsem psal již dříve, viz:

http://radimvalencik.pise.cz/4088-program-strany-ktera-chce-vyhrat-volby.html

http://radimvalencik.pise.cz/4104-r2016-027-m-co-musi-dobry-program-obsahovat.html

Přece jen jsem však doufal, že si ti, co program dělají, budou uvědomovat, že tentokrát na jeho kvalitě bude hodně záležet a že v něm přece jen něco přínosného bude. Po pravdě řečeno, byl jsem zklamán. Uvedu alespoň pár připomínek k zásadním konstrukčním prvkům programu, třeba to k něčemu pomůže. Vyberu jen ty nejdůležitější pasáže a k nim připojím povětšinou jen stručný komentář.

3. část vybraného textu s mými poznámkami (modře)

Z programu ČSSD:

Ochrana demokracie a lidských práv

Proces internacionalizace a univerzalizace lidských práv chápe ČSSD jako nezbytný základ k mírové koexistenci, spolupráci a vzájemné solidaritě států a národů. Proto bude usilovat o to, aby eticko-právní zásady mezinárodního práva měly prioritní postavení v našem právním systému a aby Česká republika měla aktivní podíl na mezinárodních smluvních a institucionálních zárukách při obraně lidských práv. ČSSD uznává prioritu základních a nezadatelných práv a svobod před státní svrchovaností, ale nepřehlíží, jak zdlouhavě a obtížně Evropa dospívala k jejich uznání, a kolik úsilí muselo být vynaloženo k porážce totalitarismů, které zneuznávaly evropskou emancipační ideu nebo ji chtěly definitivně vykořenit. Proto ČSSD klade velký důraz na to, aby byla vnímána výchozí politická a historická situace a kulturní identita rozvojových zemí, neboť jejich podcenění vyvolává komplikující obranné reakce, zvláště je-li spojeno se selektivním přístupem, diktovaným konjunkturálními mocenskými zájmy.

Zároveň ČSSD považuje za nevyhnutelné, aby zásahy do svrchovanosti států, motivované kvalitativním porušováním lidských práv, byly opřeny o nesporná fakta a nesporné právní normy. Zvládání integračních procesů - evropského, globálního - tak, aby se nevymkly z humanizační a emancipační perspektivy, podle mínění ČSSD vyžaduje jejich permanentní korekci z hlediska étosu lidských práv. Nemělo by dojít k tomu, že odkládání těchto integračních procesů - v důsledku zaostávání "globalizace" politiky a politicko-právních institucí - posílí bariéry proti jejich komplexnímu ustavení, zvláště proti jejich demokratizující a socializující dimenzi.

K tomu:

Plaše, zamlženě, ale aspoň toto. Určitý náznak toho, že nekritické a bezvýhradné slouhovství globální politice selektivního přístupu k lidským právům, tj. uplatňování politiky dvojího metru zneužíváním doktríny lidských práv k udržování současného systému globální moci, je cesta do pekel.

Jenže tady měl dobrý program začínat a ptát se, co tuto politiku použití dvojího metru zrodilo, jak je možné, že slouhovství této politice ovládlo prakticky všechny euroreprezentace. Ale to už bychom od ČSSD asi chtěli příliš moc.

Z programu ČSSD:

Česká republika ve světě

Základní východiska

Svět se nachází v přelomovém období. S koncem unipolárního momentu historie spojeného s globální dominancí Spojených států končí i několik století globální politické, ekonomické

a bezpečnostní hegemonie Západu. Na mezinárodní scénu vstoupily nové mocnosti, vlivní globální i regionální aktéři, kteří přicházejí s vlastními představami o fungování mezinárodního systému, s novými politickými, ekonomickými, ideologickými a kulturními preferencemi. Mocenské poměry se tak stávají multipolárními.

Nejvýznamnějším úkolem současnosti je zajistit dialog nových mocností o pravidlech, kterými se budeme řídit v 21. století na poli rozvoje demokracie, lidských práv, státní suverenity a mezinárodních vztahů. Pro ně je rozhodující, zda vlády a společnosti jsou schopny najít oboustranně prospěšnou rovnováhu mezi paralelně narůstající úrovní mezistátního soupeření a přeshraniční vzájemné závislosti v podmínkách oslabených struktur globální moci a hegemonie, reprezentované USA v západním světě ve druhé polovině 20. století.

Možnosti Západu při vyjednávání o budoucí podobě světa závisejí na politické a ekonomické stabilitě západních demokracií. Sociální demokracie si musí být vědoma, že mezi faktory, které ji nejvíce ohrožují, patří narůstající příjmová nerovnost, jež oslabuje západní společnosti a jejich uspořádání ve chvíli, kdy se objevují alternativní modely řízení státu i způsoby vedení mezinárodní politiky.

Proto je nezbytné úspěšně čelit hlavním dnešním výzvám, jimiž jsou: prohlubující se sociální nerovnosti, porušování politických a sociálních práv, klimatické změny, znovu se vynořující mezistátní konflikty, organizovaný zločin, existence zhroucených států a nekontrolovaná migrace, často vyvolaná zmíněnými jevy. Dopady těchto jevů se projevují i na evropském kontinentu.

Do globálního prostoru tak musí vstoupit EU jako co nejjednotnější aktér s koordinovanou vnější politikou. Všechny výše uvedené kroky hodlá ČSSD prosazovat s jednoznačným důrazem na dodržování lidských práv, která nechápeme jen v jejich občanské a politické dimenzi, ale též v rovině sociální a hospodářské – lidská práva jsou nedělitelná.

Hlavním cílem ČSSD je globální společnost postavená na vzájemném uznání jednotlivců, různých skupin (etnických, náboženských, národnostních) a států. Taková společnost musí být vysoce participativní, solidární a sociálně vyvážená. Je třeba brát vážně obavy občanů z globalizace a zabránit tomu, aby negativní důsledky globalizace dopadaly na ty nejslabší. Současně bude ČSSD prosazovat jasný postoj, že nacionalismus a protekcionismus není alternativou a řešení je třeba hledat společně na nadnárodní úrovni.

K tomu:

Je sice dobře, že se upozorňuje na končící hegemonii USA (i když to je spíše přání, než skutečnost), ale na rozdíl od předcházející části se zde ani náznakem neupozorňuje na hlavní nebezpečí současnosti - používání globálního klacku dvojího metru při uplatňování doktríny lidských práv. A na to, že sice hegemonie USA prý končí, ale euroreprezentace se nechají ze strany zpravodajských složek USA špiclovat, vydírat, vtahovat do zločineckých akcí, realizovat projekty omezující svobodu kriticky myslících občanů...

(Pokračování)


Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 0.00 (0x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Komentáře

 zatím nebyl vložen žádný komentář