R2016/013/M: Postup a metody

6. prosinec 2016 | 07.00 |

Dalšími podklady k monografii Ekonomický základ odvětví produktivních služeb a zahájení komplexních reforem je první nástin úvodních partií této monografie:

Jak budeme postupovat

Nejdříve, ještě v rámci tohoto úvodu, budeme věnovat větší pozornost metodám a metodologickému základu, který používáme. A to z následujících důvodů:

1. Abychom čtenáře orientovali na způsob čerpání poznatků z našeho textu, mj. abychom tím zvýraznili to nejvýznamnější.

2. Abychom zodpověděli na otázku, proč se v našem přístupu podařilo postoupit tak daleko ve srovnání s jinými přístupy, a současně se vyhnout určitým pastem, do nichž mohou ambiciózní projekty spadnout.

3. V neposlední řadě pak proto, abychom si přepravili podmínky pro objasnění toho, proč při určitém způsobu celoživotního vzdělání lze podstatným zvýšit inovační potenciál společnosti právě s využitím prodloužení období produktivního uplatnění těch, kteří si osvojí vhodné metody myšlení. (Této otázce pak budeme věnovat samostatnou pozornost.)

Návazně na to ukážeme, v čem se nám podařilo postoupit dál, oproti předcházejícímu roku. A to formou kritického rozboru tezí publikovaných v minulém roce a explicitním vyjádřením přesahů oproti tomu, co sdělovaly.

Těžištěm monografie pak bude prezentování návrhu reformy stávajícího průběžného systému penzijního pojištění v plně zásluhový a v plně uzavřený s jednotnou základní dávkou, a to formou zavedení a postupného dobrovolného rozšiřování plně zásluhové a plně uzavřené postgraduální nadstavby tohoto systému. V této části formou původních modelů a analýz vycházejících z těchto matematickým modelů ukážeme, jaké obrovské ekonomické rezervy se v této oblasti skrývají. Ekonomické rezervy nejen snadno dosažitelné, ale takové, že jejich využití postupně zásadním způsobem změní charakter ekonomiky a přeorientují ekonomiku na trvale udržitelný a současně více než exponenciální dynamický růst.

Návazně na tuto klíčovou část monografie ukážeme, jaké konkrétní možnosti pro prodloužení doby produktivního uplatnění člověka se v jednotlivých oblastech odvětví produktivních služeb nabízejí, jak tyto možnosti využít (jaké reformy jsou k tomu nutné) a jak se tím vytvoří podmínky pro plnější uplatnění nastupujících generací i rychlejší odstartování jejich profesní kariéry. Půjde zejména o oblast celoživotního vzdělání, nadstandardní zdravotní péče, ale i oblast poskytující lázeňské či rekreační služby.

V rámci toho relativně samostatnou pozornost budeme věnovat metodám inovačního myšlení a možnostem jejich kultivace, a to právě ve směru, který bezprostředně souvisí s rozvíjení inovačního potenciálu společnosti na základě prodloužení období produktivního uplatnění člověka na profesních trzích.

Jako každý rok předvedeme i jeden z výrazných pokroků v oblasti rozpracování teoretických základů, v tomto případě fenomén "zádrhele" na finančních trzích, který popíšeme s využitím aparátu teorie kooperativních her. Ukážeme jak odhalení a teoretická analýza tohoto fenoménu s využitím vysoce abstraktního matematického aparátu napomáhá objasnit některé zásadní jevy v oblasti fungování a zdokonalování finančních trhů, a to právě v oblastech financování odvětví produktivních služeb.

Jako každoročně bude věnovat pozornost realizační problematice, tj. tomu, jak dosažené výsledky využít, resp. prosadit v praxi, a to včetně odpovědi na otázku, čím začít, podobně jako tomu bylo v předcházející monografii. Tentokrát bude naší oporou zcela evidentní přínosnost a současně i realizovatelnost zavedení plně zásluhové a plně uzavřené postgraduální nadstavby současného systému penzijního pojištění. Na základě toho budeme zcela otevřeně ukazovat cesty i problémy, které jsou či mohou se vyskytovat při uplatnění výsledků, které předkládáme, v oblasti tvorby programů politických stran před volbami do Poslanecké sněmovny v říjnu 2017.

Metoda

Pojmový aparát

Metodologickým základem našeho přístupu je přesné vymezení pojmů a definování pojmů. Konkrétně:

1. Porovnání různých definic.

2. Pojmové vymezení přesahu oproti stávajícímu poznání, tj. vymezení toho, v čem navrhovaný přístup přesahuje stávající pojmové vymezení dané problematiky.

3. Interpretace přesahu, tj. prezentování konkrétních příkladů, které ukazují, proč je přesah v daném směru významný.

Návazně na přesné pojmové teoretické uchopení reality pak volíme některý z další postupů:

- Formulujeme pojmový či názorným způsobem vyjádřený koncept, který dle možností dotáhneme do matematického modelu.

- Využijeme pojmově vyjádřený přesah stávajících určení k vytvoření pojmů umožňujících na společném teoretickém základě popsat souvislost jevů z různých oblastí poznání, které si vytvořily vlastní pojmový aparát. (Tj. otevíráme si touto cestou přístup ke komplexnímu, interdisciplinárnímu zachycení reality, a to na jednotném teoretickém základě.)

- Zvýrazníme hlavní tvrzení přístupu formou navazujcích tezí, z nichž každá je falzifikovatelná a celý systém tezí koresponduje s příslušnou oblastí reality (neexistuje relevatní interpretace, která by systém tezí přesahovala).

Návazně na použití pojmového aparátu a jeho převedení do podoby konceptů, matematických modelů, formulování základních tvrzení (falzifikovaných tezí a verifikovatelného systému tezí), vytvoření tezauru pro interdisciplinární přístup využijeme metodu testování matematických modelů a interpretace dosažených výsledků v oblasti našeho zkoumání.

Příklad použití pojmového aparátu

Použití pojmového poznání považujeme za nejvýznamnější fázi poznání reality. Pokud tato fáze poznání není dostatečně zvládnuta, může to znehodnotit veškerou snahu vloženou do řešení nějakého konkrétního problému. Slovy Goetha – kdo si nezapne dobře první knoflík, ten se už dobře neobleče. Ukážeme si to na konkrétním příkladu, a to příkladu, který je pro problematiku, kterou se v této monografii zabýváme, zásadní.

V případě přístupu k problematice penzijního pojištění si musíme především odpovědět na otázku (a tuto odpověď formulovat v příslušných pojmových určeních), proti jakému riziku systém penzijního pojištění pojišťuje a co je v tomto smyslu pojistnou událostí. Pokud si totiž explicitně nedáme na tyto otázky odpověď, můžeme se dopustit zásadních metodologických chyb např. tím, že budeme za pojistnou událost považovat dožití vysokého věku, nebo budeme za základní typ solidarity v penzijním systému považovat mezigenerační solidaritu.

Pro srovnání lze uvést to, jakým způsobem je pojem pojistná událost formulován v současné právní úpravě penzijního pojištění (Zákon 1995). § 1 odstavec (1) říká: "Tento zákon upravuje důchodové pojištění (dále jen "pojištění") pro případ stáří, invalidity a úmrtí živitele [§ 4 odst. 1 písm. c) a d)]." § 4 pak rozlišuje jednotlivé druhy pojištění: "a) starobní, b) invalidní, c) vdovský a vdovecký, d) sirotčí." To, kdy nastává pojistná událost (ve smyslu starobního penzijního pojištění), upravuje § 28: "Pojištěnec má nárok na starobní důchod, jestliže získal potřebnou dobu pojištění a dosáhl stanoveného věku, popřípadě splňuje další podmínky stanovené v tomto zákoně." Toto vymezení přebírá i právní úprava z roku 2011 (Zákon 2011).

Z toho ovšem vůbec není zřejmé, proč by dosažením určitého věku měla nastat pojistná událost. Velmi vágní definování pojistné události má pak zásadní dopad na řadu problémů při koncipování systému pojištění. Při řešení otázky, jak prodlužovat dobu odchodu do důchodu, dále pak otázky, jak kombinovat pojištění proti riziku ztráty schopnosti výdělečné činnosti v důsledku stárnutí s příjmovou solidaritou. V neposlední řadě pak i otázky, jak valorizovat důchody. 

Nyní jen předznamenáme následující:

1. Pojistnou událostí je (částečná či úplná, dočasná nebo trvalá) ztráta schopnosti získat dostatek prostředků pro plnohodnotný život v důsledku procesu stárnutí.

2. Návazně pak platí, že solidarita v systému penzijního pojištění je mezi těmi, u nichž tato událost nastala, a těmi, u nichž nenastala, tj. mezi těmi, kteří mohou a chtějí získávat prostředky pro svůj život formou výdělečné činnosti, a těmi, kteří nemohou, příp. nechtějí tyto prostředky takto získávat.

Z metodologického hlediska je významné, že pokud se podaří dát přesnou definici (očištěnou od všech nánosů daných předsudky apod., v důsledku kterých se dohromady spojují věci, které nesouvisí s podstatou problému), otevírá se tím současně cesta k "rozklíčování reality" formou elementárního matematického modelu.

(Pokračování)

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 0.00 (0x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Komentáře

 zatím nebyl vložen žádný komentář