R2016/085: 19. ročník konference LK/2

25. duben 2016 | 06.15 |

 Krátce přerušuji prezentování výsledků analýzy komplexu her TITANIC, konkrétně sérii o "výpočtu sluníčkářů", a zařazuji aktuální informaci o letošní konferenci Lidský kapitál a investice do vzdělání.

Informace o 19. ročníku konference Lidský kapitál a investice do vzdělání/2

19. ročník konference

Lidský kapitál a investice do vzdělání

Datum:  

24. a 25. listopadu 2016

Místo:

Vysoká škola finanční a správní, z.ú., Estonská 500, Praha 10
(vchod z Kodaňské ulice)

Termín odeslání příspěvku: do 30. září 2015
Jazyk: anglický, český (v případě zaslání příspěvku v českém jazyce bude za překlad do jazyka anglického účtován poplatek, organizátor konference ručí za kvalitu překladu)
Příspěvek zaslat na mail: radim.valencik@vsfs.cz

Rozsah příspěvku 6-10 stran textu podle šablony (včetně abstraktu a literatury).

Doporučená struktura příspěvku s uvedením alternativ

1. Úvod

Cíl příspěvku a jeho stručná charakteristika.

Typ příspěvku (v úvodu bude uvedeno, do které kategorie příspěvek patří):

a) Prezentace původních dílčích výsledků uznávaným odborníkem.

b) Prezentace původních dílčích výsledků zástupcem uznávaného odborného týmu.

c) Práce prezentující původní metodu a možnosti jejího uplatnění.

d) Práce prezentující zdokonalení původní metody a možnosti jejího uplatnění.

e) Práce prezentující výsledky využití známé a uznávané metody v oblasti dosud neanalyzovaného empirického materiálu.

f) Práce systematizující teoretické zdroje přístupu k řešení určitého relevantního problému a navrhující způsob využití některých z těchto teoretických zdrojů.

g) Práce kriticky analyzující dosavadní přístupy k řešení společensky významného problému a na základě toho navrhující alternativu.

2. Problém a metody

Jaký problém práce řeší a jaké metody využívá:

- Ad a): Uvést návaznost na stávající výsledky, v čem je prezentovaný výsledek původní.

- Ad b): Uvést návaznost na stávající výsledky, v čem je prezentovaný výsledek původní.

- Ad c): Začlenění metody do kontextu stávajících přístupů, porovnaní jejích předností a možností s nejnovějšími poznatky v dané oblasti, v čem je nová a v čem lze očekávat zlepšení oproti dosavadním přístupům.

- Ad d): Začlenění metody do kontextu stávajících přístupů, porovnání jejího zdokonalení s možnosti stávající, v čem spočívá zdokonalení a v čem lze očekávat zlepšení oproti dosavadním přístupům.

- Ad e): Popis metody a její začlenění, v čem je materiál původní, jaké původní poznatky jeho analýza přinesla.

- Ad f): Jakou oblast příspěvek mapuje, na základě čeho a jak utřídil stávající přístupy, který problém v dané oblasti považuje za nejvýznamnější, jaký přístup k jeho řešení navrhuje.

- Ad g): Vymezení přístupů, které jsou předmětem kritiky, jak a v čem se projevuje nedostatečnost stávajících přístupů, jaká alternativa se navrhuje a proč, jaké jsou očekávaná zlepšení jejího uplatnění.

Kapitoly 3., 4. atd.

x. Shrnutí a diskuse k výsledkům

- Shrnutí.

- Co je považována za hlavní přínos.

- Které výsledky nejsou jednoznačně doloženy, zdůvodněny apod. (kritická sebereflexe výsledků).

- Jaké další úkoly bude nutné v dané oblasti řešit a pro řešení kterých se dosaženými výsledky otevírá prostor?

 (x+1). Závěr

Stručné zhodnocení výsledků v kontextu současného společenského vývoje a vývoje teorie. Jak výsledky mohou ovlivnit realitu či teorii, koho by měly oslovit.

Recenzní řízení

Všechny příspěvky budou postoupeny do recenzního řízení a posouzeny dvěma nezávislými recenzenty. O přijetí či nepřijetí příspěvku do sborníku rozhoduje na základě posudků a na základě upraveného příspěvku podle posudků Programový výbor.

Kritéria, podle nichž budou recenzenti příspěvek posuzovat:

1. Dodržení formálních požadavků:

- Jazyková a stylistická úroveň.

- Správné začlenění typu příspěvku.

- Dodržení požadavků na strukturu příspěvku.

- Dodržení tematického zaměření konference.

2. Adekvátnost vymezení přesahu příspěvku oproti dosud známým výsledkům:

- Správné zařazení tématu.

- Znalost teoretických zdrojů v dané oblasti a práce s nimi (včetně poznatků dosažených v předcházejících ročnících konference a shrnutých ve dvou monografiích na téma perspektivy a financování odvětví produktivních služeb).

- Posouzení původnosti výsledků.

3. Aktuálnost výsledků a jejich uplatnitelnost pro rozvoj teorie či praxe.

4. Schopnost kritické sebereflexe a adekvátnost vymezení cest dalšího zkoumání.

Publikační etika

Sborník se řídí nejvyššími standardy publikační etiky,
viz:
Etický kodex časopisu ACTA, 137 kB

Sledujte informace na:

http://www.vsfs.cz/?id=1045-konference-a-seminare

(Pokračování dalším příspěvkem)

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 0.00 (0x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Komentáře

 zatím nebyl vložen žádný komentář