R2016/071: Monografie - shrnutí 5. kapitoly

11. duben 2016 | 07.00 |

Monografie "Čtvrtá průmyslová revoluce, nebo ekonomika produktivních služeb?" věnovaná problematice přechodu k ekonomice založené na produktivních službách vzniklá na základě týmové práce v roce 2015 byla po úspěšném recenzním řízení odevzdána do tisku. V nejbližší době bude v plném znění uveřejněná on-line. Intenzivně pracujeme na další, která ukáže syntetický pohled na to, jak řešit současné problémy, jaké reformy jsou k tomu nutné, kdo a jak je schopen je prosadit.

V rámci seriálu o reformách postupně uveřejňují shrnutí, diskusi a závěry k jednotlivým kapitolám:

Shrnutí, diskuse, závěr ke 4. kapitole

Cestovní ruch je specifické odvětví, které využívá kvalifikovanou pracovní sílu a její znalosti. Cestovní ruch zahrnuje nejrůznější služby (např. ubytovací, stravovací, dopravní apod.) a je napojeno na řadu dalších odvětví (služby místní infrastruktury a specializované služby). Díky jejich činnosti tak rostou příjmy i v těchto navazujících odvětvích. Jedná se jednak o přímé vlivy, spojených s ubytovacími, stravovacími zařízeními, dopravci, cestovními kancelářemi apod. a také nepřímý vliv, který je spojen zejména s výstavbou těchto zařízení i zařízení pro volný čas, a dále také s výrobou nápojů, potravin a pohonných hmot.

V oblasti cestovního ruchu je také důležité investovat do lidského kapitálu formou vzdělávání s cílem získat speciální znalosti a kompetence. Na úrovni managementu důležitou roli hrají spíše průřezové dovednosti, kdy manažeři působící v cestovním ruchu často mají vzdělání v oblasti účetnictví, marketingu, práva, ekonomie, atd. Nicméně, od manažerů se očekává, že mají také následující dovedností a kompetence, mezi které patří znalosti informačních technologií, znalosti o obchodních dovednostech a strategickém plánování, strategických aliancích, manažerských dovednostech spočívající v řízení prostřednictvím vizí a hodnot, komunikační dovednosti v několika jazycích apod.

Cestovní ruch plní několik významných nezastupitelných funkcí, kterou je jednak rekreačně zdravotní funkce, která je spojená s poskytnutím služeb zaměřených na lázeňské pobyty se širokou škálou lázeňských procedur, zdravotní cestovní ruch, wellness, beauty, různé fitness programy a programy zaměřené na regeneraci, relaxaci, rekondiční pobyty apod. Další funkcí je kulturně poznávací funkce cestovní ruchu, která je důležitá pro kultivaci duševních hodnot člověka a obohacení jeho vnitřního života. Pomáhá jednak utvářet kulturní zájmy, resp. napomáhá jejich realizaci, učí rozpoznávat a vážit si kulturní dědictví vlastního národa a jiných národů. Výchovně vzdělávací funkce cestovního ruchu má pomoci k porozumění jazykům jiných národů a je spojená k interkulturnímu vzdělávání, ke kterému nepřispívá pouze samotný pobyt v zahraničí (či jiná interakce s cizí kulturou), ale i to, jak si zážitek vyložíme, co pro nás znamená, jak mu rozumíme a s jakými emocemi ho prožíváme. Interkulturní komunikace je pravděpodobně důležitější dnes, než v jakémkoli jiném období lidských dějin. Jedním z hlavních důsledků tohoto trendu je, že budoucí úspěch v navazování kontaktů s místním obyvatelstvem, bude stále více záviset na schopnosti jedince efektivně a vhodně komunikovat a přizpůsobit se místní kultuře. Vědecko-informační funkce je jednak spojená s pořádáním kongresů, konferencí, sympozií, apod. a vyznačuje se zejména tím, že účastníci cestují do kongresových míst za účelem výměny vědeckých a odborných poznatků, informací a zkušeností. Ve výměně informací a poznatků mají zásadní roli informační a komunikační technologie, kdy informace představují konkurenční výhodu na trhu. Proto je pro subjekty cestovního ruchu nezbytné využívat potenciál informačních a komunikačních technologií, které jim tuto výhodu na trhu mohou zajistit.

Sociální kapitál má při tvorbě lidského kapitálu nezastupitelnou roli. Cestování je spojeno s volným časem, ve které vznikají vazby a kontakty utvářející sociální sítě, v nichž se během společné aktivity formují normy a hodnoty, jež mohou být přenášeny i do jiných kontextů mimo volný čas. Součástí cestování by měl být také nějaký prožitek, který představuje právě probíhající aktivitu, ať už se jedná o tělesnou nebo mentální, je spojenou s aktivitou prožívání. Pokud po určité době si vzpomeneme na prožitek, který jsme prožili, pak jej označujeme jako zážitek. A právě na prožití nevšedních zážitků se bude oblast cestovního ruchu čím dál více zaměřovat i do budoucna.

V dalším rozpracování problematiky cestovního ruchu jako jednoho z velmi významných ekonomických odvětví a jako odvětví, která má i důležité produktivní funkce při nabývání, uchování a uplatnění lidského kapitálu bude nutné podrobněji prozkoumat vztah mezi vývojem finančních trhů a financováním využívání investičních příležitostí v tomto odvětví. Jde o následující:

- Rozlišit zdroje financování (individuální, soukromé institucionální, veřejné).

- Jaké finanční produkty se uplatňují při rozvoji různých oblastí cestovního ruchu a při různých akcích v rámci cestovního ruchu.

- Identifikovat oblasti, kde v důsledku nevyvinutosti finančních trhů dochází k výraznému nevyužívání investičních příležitostí spojených s nabýváním, uchováním a využíváním investičních příležitostí.

- Rovněž tak ukázat a utřídit případy pozičního investování v oblasti cestovního ruchu, tj. případy, kdy investování ze soukromých zdrojů slouží k omezení možnosti využívání investičních příležitostí jinými subjekty a ve svých důsledcích vede k ekonomické, sociální a informační segregaci.

Do budoucna lze předpokládat tři významné tendence v oblasti cestovního ruchu:

1. Propojování jednotlivých funkcí cestovního ruchu s cílem maximálně využívat synergické efekty (např. lázeňství a kongresovou turistiku).

2. Prodlužování doby pobytu v případě těch forem cestovního ruchu, které jsou spojeny s nabýváním a současně i uplatněním lidského i sociálního kapitálu. Jedním z důvodů, že zdokonalováním prostředků dálkové komunikace umožňuje nahradit cestování mnohem efektivnějšími formami.

3. Nalézání různých forem financování některých prvků cestovního ruchu z budoucích efektů formou HCC (na bázi přenesené ceny či zprostředkovaného uplatnění přenesené ceny).

(Pokračování)

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 0.00 (0x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Komentáře

 zatím nebyl vložen žádný komentář