R2016/008: Co můžeme udělat hned v 10 bodech

8. únor 2016 | 07.00 |

Jako další pokračování letošního seriálu o reformách zařazuji výsledek diskusí na téma, čím začít, co je v naší kompetenci již nyní. Uvedená část je zařazena jako .subkapitola 7.2. do monografie-ročenky "Perspektivy afinancování odvětví produktivních služeb". Uvírám kritické náměty na upřesnějí, doplnění apod.

Deset příkladů toho, čím začít, tj. co kdo může udělat již dnes

Na základě několika zajímavých diskusí pořádaných v rámci pravidelného teoretického semináře Ekonomie produktivní spotřeby či v přímé návaznosti na něj, sestavení pracovní verze návrhu 10 aktivit, kterými lze začít reformy zahájit, byly vytipovány tyto priority:

1. Propagovat výsledky obsažené v prvních dvou monografiích-ročenkách. K tomu připravit její vhodně zjednodušené a podstatně zestručněné prezentace. Zvýraznit, co je hlavní, a klást důraz na srozumitelnost.

2. Dosáhnout podstatně vyšší úrovně týmovosti při zpracování dalšího ročníku monografie-ročenky a "akčního" osvojení základních východisek všemi účastníky. Pozornost věnovat metodologické stránce týmové práce a zvyšování efektivnosti práce týmu.

3. Organizovat 19. ročník konference Lidský kapitál a investice do vzdělání tak, aby formou, průběhem, výběrem a zejména pak kvalitou recenzního řízení splňoval podmínky pro zařazení do uznávané databáze (Web of Science nebo Scopus). Zvýšením prestižního charakteru konference dosáhnout širšího osvojení základních východisek přístupu v rámci naší i zahraniční odborné obce.

4. Podstatně zkvalitnit výuku tak, aby došlo ke změně trendu přístupu studentů, tj. jejich orientace pouze na to "znát látku" (opakovat to, "co se po nich chce", resp. co si studenti myslí, že se po nich chce) na chápání toho, o čem to je a k čemu to je. Naučit je kriticky myslet ("jak by to bylo, kdyby určitá teze neplatila", znát předpoklady platnosti jednotlivých tvrzení, z nichž se sestává obsah sdělovaných poznatků). Na základě toho podstatným způsobem zvýšit jejich zapojení do týmové práce zaměřené na řešení současných problémů. Problematiku zvýšení kvality výuky zakomponovat přímo do zpracování dalšího ročníku monografie-ročenky.

5. Realizovat konkrétní kroky ke zvýšení funkčnosti absolventské sítě VŠFS (včetně zapojení do této sítě zahraničních studentů přicházejících na VŠFS v rámci programu ERASMUS). Uskutečnit setkání s absolventy, kteří se v rámci své profesní angažovanosti mohou podílet na přípravě a realizaci jednotlivých kroků komplexních reforem.

6. Vybrat vhodnou oblast vzniku synergických efektů v oblasti nabývání, uchování a uplatnění lidského kapitálu, kterou by ve spolupráci s podnikovou praxí bylo možné prakticky realizovat přímo v podmínkách VŠFS.

7. Vytipovat vhodnou oblast vzniku synergických efektů v oblasti cestovního ruchu (v návaznosti na vzdělávací, lázeňské i podnikatelské aktivity) a využít stávajících kontaktů v této oblasti k praktickému demonstrování možností odvětví produktivních služeb i identifikování toho, co brání jejich podstatně dynamičtějšímu rozvoji.

8. Ukázat širší význam postgraduální plně zásluhové a plně uzavřené nadstavby průběžného penzijního systému. Předložit akční projekt (takový, který by mohl okamžitě nahradit stávající problémový systém souběhu penze a profesního uplatnění). Ukázat, že uvedený systém by mohl být velmi účinný i při motivování části uprchlíků k aktivnímu zapojení do ekonomiky naší země a do systémů sociálního investování a sociálního pojištění.

9. Dokončit a začít kalibrovat koncept a modely hry typu Titanic. Ověřit, zda a jak může prezentace modelů přispět k lepšímu pochopení některých tendencí současného vývoje, tj. tomu, o co jde a jak čelit určitým rizikům.

10. Pravidelně, s využitím konceptu pohledu na současný vývoj, který je obsažen v monografiích-ročenkách z roku 2014 a 2015, monitorovat současný vývoj, prezentovat predikce s cílem dosáhnout širšího povědomí odborné i širší veřejnosti o přístupu týmu působícího při VŠFS.

(Pokračování dalším příspěvkem)

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 0.00 (0x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Komentáře

 zatím nebyl vložen žádný komentář