REFORMY (323) MONO: Hlavní problémové okruhy

19. prosinec 2015 | 07.00 |

Spolu s kolegy dokončujeme práce na druhé ročence-monografii "Perspektivy a financování odvětví produktivních služeb - 2015", která si klade za cíl uplatnit komplexní přístup k řešení současných problémů. Průběžně budu uveřejňovat některé nové, dříve nepublikované pasáže, které považuji za relevantní z hlediska současného dění. Loňský ročník monografie ke stažení v plném znění a informace o přípravě letošní ročenky-monografie najdete zde:

http://radimvalencik.pise.cz/2966-reformy-307-priprava-monografie-za-rok-2015.html

První materiál výše uvedeného typu je z části "Shrnutí, diskuse a závěr ke kapitole Výchozí teze a rozbor poznatků získaných při jejich rozpracování". Stručně informuje o posunu poznání oproti loňskému roku, hlavních tématech ročenky-monografie a záměrech do budoucna. Zde je (uvítám připomínky a náměty):

K jednotlivým problémovým okruhům lze dodat následující:

Ad 1/ Během roku se řešitelský tým setkal s fenoménem promítnutí koncepce vycházející z představy o 4.

průmyslové revoluci jak do širšího veřejného povědomí, tak i do programu ČSSD. Považujeme tuto koncepci za chybnou, za projev setrvačného myšlení v přelomové době. V rámci času, který jsme měli k dispozici, jsme tuto koncepci podrobili kritice. Ukázali jsme, že odsuzuje k "údělu zbytečnosti" 40 % obyvatelstva a perspektivně ještě víc. Tím nepřímo nahrává tomu, aby se rozehrála hra typu "Titanic", o které budeme hovořit podrobněji. V příštím roce se teoretickou konfrontací naší koncepce (založené na tom, že jde o změnu srovnatelnou s průmyslovou revolucí, při které vzniká nový sektor – sektor produktivních služeb umožňujících nabývání, uchování a uplatnění lidského kapitálu) s koncepcí 4. průmyslové revoluce budeme intenzivně věnovat.

Ad 2, 3/ Během roku, zejména v souvislosti v přípravou a konáním 18. ročníku vědecké konference Lidský kapitál a investice do vzdělání, došlo k podstatnému zvýšení zájmu o problematiku HCC. A to nejen v rámci řešitelského týku, ale i v rámci širších odborných kontaktů, kterými tým disponuje. To umožnilo podstatným způsobem postoupit v rozpracování a prokomunikování dané problematiky. Tímto směrem bude tým pokračovat i v příštím roce. Předpokládáme, že v podmínkách České republiky se během několika let může dostat otázka využití HCC při financování vysokého školství i dalších sfér produktivních služeb znovu do hry. Za velmi pozitivní lze považovat, že došlo i k posunu ve směru většího společného sdílení podstaty toho, o co v dané problematice jde.

Ad 4/ Zcela zásadní výsledek byl dosažen v oblasti zkoumání problematiky lidských prožitků, štěstí v návaznosti na koncept ekonomie produktivní spotřeby. Ukazuje se, že racionální základ etiky nelze najít na bázi neoklasického konceptu pojetí člověka jako spotřebitele či hráče, který maximalizuje svůj užitek. Lze ho však najít v rámci konceptu ekonomie produktivní spotřeby, pokud vycházíme z konceptu člověka, který v souvislosti s nabýváním, uchováním a uplatněním svého lidského kapitálu zvyšuje intenzitu svého prožitkového bohatství vztahováním se k budoucímu a zpřítomňováním minulého. Takto identifikovaný racionální základ etiky umožní (dle našich předpokladů) vytvořit dostatečné motivační zdroje pro široké společenské hnutí zaměřené na obranu vůči rostoucím hrozbám a nápravu stávajících deformací.

Ad 5/ Skutečnost, že eroze institucionálního systému globální společnosti je dána jeho penetrováním vzájemně propojenými strukturami založenými jednak na vzájemném krytá porušování obecně přijatých zásad a jednak na pozičním investování, považujeme za koncept, který se velmi dobře osvědčuje při vyhodnocování reálných situacích, které rok 2015 přinesl. Tj. je dána tím, že do institucionálního systému globální společnosti tyto struktury pronikly a ovládly jej.

Ad 6/ Tématice tohoto problémového okruhu obsahovala výrazný prognostický prvek: To, že dojde ke krizi základního globálně i lokálně sdíleného ideového paradigmatu vyjednávání vlivu uplatňovaného prostřednictvím struktur založených na vzájemném krytí porušování obecně přijatých zásad a návazně pak i ke ztrátě schopnosti jader vyjednávání vlivu plnit si svou roli. Ačkoli nemáme dostatečné možnosti (především kapacity) k intenzivnímu monitorování toho, co se odehrává v místech nejvyostřenějších konfliktů, v nichž jde o prosazení prestižního řešení demonstrujícího moc vyrůstající z propojení obou typu struktur, o kterých jsme hovořili (ukrajinská krize, řecká krize, syrská krize, uprchlická krize), domníváme se, že k námi prognózovanému jevu došlo a nadále dochází. Tj. že celý stávající systém ideového krytí toho, o co v dnešním světě jde, ztrácí svoji funkčnost. V příštím roce se to ukáže ještě mnohem zřetelněji. Nakolik bude tento proces pokračovat, natolik se budou otevírat okna pro prokomunikování pozitivní vize, pozitivní koncepce založené na komplexu reforem, které jsou nezbytné pro přeorientaci ekonomického růstu a způsobu fungování ekonomiky.

Ad 7/ Nejvíce se okno pro prokomunikování reforem otevřel v souvislosti s řeckou krizí, kde se doložitelně projevila absence pozitivního řešení na straně těch, kteří se s velkou podporou obyvatelstva pokusili o odpor a nápravu. Proto v monografii určitou pozornost věnujeme rozboru situace, která v souvislosti s řeckou krizí v průběhu roku vznikla. Současně jsme problematiku identifikování podmínek pro prokomunikování reforem dali do bezprostřední souvislosti s tím, jak se bude postupně obnažovat pokus o rozhrání hry tipu "Titanic".

Na závěr této kapitoly stojí za zdůraznění dva momenty:

- Je nesmírně pozitivní, že jsme k přístupu, který jsme veřejně prezentovali různými formami, obdrželi velké množství připomínek a doporučení umožňujících lépe se orientovat v dané problematice.

- V připomínkách se neustále objevuje požadavek, abychom vyložili příslušnou problematiku ještě více srozumitelně. Snažíme se o to. V některých směrech však bude nutné, aby se pojmy, které jsou nezbytné k pochopení současného dění, postupně vžily a postupně dostaly do veřejného povědomí jako nástroj kvalifikovaného rozpoznání toho, o co jde. Proto také letos přikládáme rozšíření slovníčku základních pojmů, se kterými pracuje náš přístup.

(Pokračování dalším příspěvkem)

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 0.00 (0x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Komentáře

 zatím nebyl vložen žádný komentář