REFORMY (323) Campbell: Kritický pohled/1

21. prosinec 2015 | 07.00 |

V návaznosti na 18. ročník vědecké konference Lidský kapitál a investice do vzdělání a přípravu monografie "Perspektivy a financování odvětví produktivních služeb" uveřejňuji na pokračování podnětný příspěvek J. Campela. Potěšil mě příspěvek i aktivní účast tohoto skvělého analytika a komentátora současného dění.

Konference proběhla úspěšně, bližší informace viz:
http://radimvalencik.pise.cz/2954-reformy-303-zprava-o-konferenci-lk.html

Dnes uveřejňuji první část:

Lidský kapitál a investice do vzdělání: Kritický pohled – I. část

Jan Campbell

      Předpokládám, že velká většina aktivních i pasivních účastníků konference představuje především subjektivní pohled, názory a výsledky své práce, nebo chápaní tak důležitého tématu, jakým je člověk, jeho rozvoj a s jeho rozvojem spojené investice.

      Pozorný účastník si jistě všiml, že se nezmiňuji o lidském kapitálu, ale o člověku. Kdo mě zná jako osobu, nebo zná alespoň částečně některé z mých prací, ví, že již dlouhá léta nejsem zastáncem označení člověka jako kapitál. Proč se tedy účastním konference, s jejímž nazváním nesouhlasím?

     Je tomu proto, že je mou potřebou, aby si povolaní a univerzitní studenti se zájmem o rozvoj člověka plně uvědomili, že každý člověk a jeho rozvoj jsou částí složitého procesu rozvoje společnosti, ve které se člověk narodil, koná a umírá, a že není možné ignorovat konkrétní a významné kategorie, z nichž jsem si pro příspěvek vybral pouze jednu: Subjektivismus.

    Subjektivismu je schopný tvořit podmínky pro rozvoj člověka jak směrem k progresu, tak i regresu. Předpokládám, že většina z přítomných bude nebo je schopna si představit, že integrální socium, to jest společenství lidí, se rozvíjí směrem k progresu, ale nerovnoměrném. Nerovnoměrný rozvoj je vlastní pouze společenství lidí na základě negentropie, která není vlastní ostatním prvkům přírody.

      Negentropie, někdy zvanásyntropie, extropie, ectropie nebo dokonce or entaxie je ve své podstatě negativní entropie. Koncept negentropie zavedl a zveřejnil Erwin Schrödinger ve své populárně vědecké knize Was ist Leben?, anglicky What is Life?, česky Co je život? Kniha byla publikovaná v roce 1944. Později se objevili další vědecké veličiny, na příklad Léon Brillouin, který proces zkrátil do jednoho slova, negentropie, s cílem vyjádřit lépe pozitivní stránku procesu. V roce 1974, Albert Szent-Györgyi navrhl zaměnit negentropii pro názvem  syntropie. Tento název může mít své kořeny v teorii italského matematika Luigi Fantappiè. Fantappiè se ve 40 letech minulého století snažil konstruovat jednotnou teorii biologie a fyziky.Nehledě na mnoho jiných pokusů zaměnit negentropii jiným názvem, lze i dnes konstatovat, že původní název se používá nejvíce. Je tomu pravděpodobně asi proto, že obsah negentropie lze shrnout do rovnice Negentropie-Import se rovná Entropie-Export.

     Jak víme, sám Einstein prohlásil svého času: "Rovnice je pro mě důležitější, protože politika je pro okamžik, a rovnice pro věčnost." V případě člověka označovaného jako lidský kapitál, se vědomě nebo nevědomě vzdalujeme od této pravdy a tím se současně přibližujeme k politice a politizaci vzdělání a konání. Akademická obec a akademické instituce by si měly být této skutečnosti vědomi. A postavit se proti politizaci akademického vzdělání a s ním spojeného konání. Touto výzvou nemám v úmyslu hodnotit kvalitu příspěvků této konference, protože jsem je ani neslyšel, ani nečetl, ale vím, že pouze člověk jako jediný v přírodě má nejvyšší formu vědomí. Proto ho, a tím i Vás vážení přítomní, oslovuji.

     S každým oslovením člověka je spojen jeho stav a stav prostředí. Stav člověka a stav prostředí, ve kterém člověk žije, tj. socium, komunita spojuje složité a na první pohled krásné spektrum zvané duha.Duha je výraz všeslovanský, v polštině je slovo dęga, v ruštině dugá, v srbštině a chorvatštině dúga a tak dále, jehož společným jmenovatelem všech různých se mi jeví oblouk, něco klenutého, co spojuje, ale co současně, podobně jako nebeská duha, nasává svými konci ze země, a pije vodu, života.

      Naproti slovo duh nemá s duhou jazykově nic společného. Není to samec od duhy. Duh je zdraví, síla, užitek a prospěch. Víme přece, že když nám jde něco k duhu, je nám to ku prospěchu. Neduh je ovšem opak zdraví a síly, je to nemoc. Kdo je neduživý, je nemocný, traduje se. Člověk nemusí být akademikem, ani jinak formálně vzdělaným aby si uvědomil, že náš socium trpí multi rozměrovým neduhem. Přijmu li pouze tuto tezi na vědomí, bude jasné, že lidská rakovinová buňka se také vyvíjí. Její vývoj je pro ni samotnou progresivním vývojem, s fatálními následky. Zde se nabízí otázka. Je příroda indiferentní? Lhostejná a dovolující přítomnému organismu rakovinové buňky se progresivně vyvíjet? Tento příklad neuvádím, abych vzbudil zájem, kritiku nebo dokonce odchod z konference.

     Příklad uvádím proto, že si mohu představit – ne prognostikovat či předpovídat, že je principiálně možné každému z nás abstraktní úsudek, podle kterého jsou rozvoj a vývoj (nejenom vědomí a svědomí) člověka podobné vývoji rakovinové buňky. Ne regrese, ale progresu, opravdu nerovnoměrnému. Tím jsem se dostal blíže k neduhu sociuma, naší společnosti.

     Společnost, ve které se s pomocí akademické obce podporuje rozvoj člověka, kterého charakterizuje chamtivost podporovaná narkotickým působením peněz, majících sílu sugesce, může rodit pouze surogáty. Surogáty elit, které jsou pěnou a falsifikátem zakrývajícím opravdovou podstatu, smysl a význam elity, kterou socium potřebuje jako sůl a kterou má akademické obec vzdělávat a vychovávat. Sugesce je velice silný a mocný instrument přinucení, schopen transformovat člověka v otroka.

    Že se mnozí z nás již vědomě, či nevědomě cítí být otrokem místo člověkem dokazuje děni ve světě. Proto je nejenom mojí osobní potřebou jasně formulovat, že vzdělání bez výchovy je neduh. Proti pouhému vzdělání stojí pár, vzdělání a výchova. Tento pár je duh, zdraví a síla. Spojení vzdělání a výchovy a jejich přijetí jako nerozdělitelného páru symbolizuje také označení duha. Duha je něco klenutého, krásného, co spojuje, ale co současně, podobně jako nebeská duha, nasává svými konci ze země, a pije vodu. Dnes již mnozí vědí, že voda má paměť. Z časových důvodů se nemohu o tomto druhu paměti vyjádřit.

    Paměť, kterou máme, dovoluje si vzpomenout na příklady vývoje matematiky včetně vlnové (nediskrétní) matematiky, elektromagnetismu, atomové a v neposlední řadě i termojaderné energie. Zmíněné oblasti vývoje dovolují lépe pochopit, proč diskuze o lidském kapitálu vede do slepé uličky, cul de sac se tomu říká ve Francii.

     Pro přítomné, kteří nejsou matematiky, uvádím, že diskrétní matematika je spojena s reálným životem, je to řeč komputerových programů. Zabývá se těmi oblastmi matematiky, kde hrají hlavní úlohu celá čísla a jednotlivé konečné objekty. Diskrétní objekty jsou prezentovány převážně pomocí konečných grafů a množin. Slovo "diskrétní" je míněno jako opak "spojitého". Co se rozumí pod nediskrétní matematikou vyplývá z uvedené definice.

    V průběhu mnoha let výzkumu a experimentů v uvedených oblastech v 19. století se teoretickým výzkumem založeným na nediskrétní matematice neobdržely očekávané výsledky. Bylo potřeba další generace vědeckých kapacit, aby tyto kapacity ovládli aplikaci diskrétní matematiky a definovali nové vědecké disciplíny. Sem patří kvantová teorie, kvantová mechanika statistická fyzika a další. Uvádím to proto, že s jejich objevením se vytvořila potřeba – zdůrazňuji potřeba, ne chtíč nebo dokonce přání, nových úkolů a cílů, a současně i epochální technický a technologický progres, pokrok, nejenom v oblasti atomové energie a atomové bomby.

    Vzniklé potřeby definice nových úkolů a cílů nás dovedli například k termojaderné energetice. Současně s tímto progresivním vývojem a dosažením progresu, jsme však nastoupili cestu k oddálení se od reálného výzkumu světa a přírody. Reálný výzkum světa a přírody se zaměňuje výzkumem abstraktním a dnes již virtuálním. Nebezpečí, která pocházejí z takového výzkumu ignorujícího svět a přírodu si začínáme pomalu a jistě uvědomovat. Nejsem si ale jist, že všichni si uvědomují následky svého konání, především tzv. elity, o nichž jsem se krátce zmínil.

(Pokračování)

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 0.00 (0x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Komentáře

 zatím nebyl vložen žádný komentář