REFORMY (319) Sieglová: Kritické myšlení/1

15. prosinec 2015 | 07.00 |

V návaznosti na 18. ročník vědecké konference Lidský kapitál a investice do vzdělání a přípravu monografie "Perspektivy a financování odvětví produktivních služeb" uveřejňuji na pokračování podnětný příspěvek D. Sieglové věnovaný aktuální problematice kritického myšlení.

Konference proběhla úspěšně, bližší informace viz:
http://radimvalencik.pise.cz/2954-reformy-303-zprava-o-konferenci-lk.html

Dnes uveřejňuji první část – úvod do problematiky a bohatou literaturu. (Abstrakt jsem uveřejnil již dřív.)

Potenciály: Kritické myšlení a jazykové vzdělávání – část I.

Mgr. Dagmar Sieglová, MSE.D., Ph.D.

1                    Informace a současnost

S informační revolucí přichází i významné společenské proměny. Charakteristickým rysem období před ní bylo hledání cest, jak získat k informacím přístup. Současná éra je naopak typická maximálně efektivním přístupem k informacím. To s sebou přirozeně nese zásadní změny v charakteru zacházení s dostupným materiálem a jeho využití. Již nestačí informace vyhledávat, klíčovou se stává schopnost jejich systematického zpracovávání.

Výše zmíněný fenomén zasahuje sektory napříč společenským spektrem. V důsledku informačního a komunikačního boomu se mění charakter činností na pracovním trhu, dochází ke změnám ve struktuře firem a obchodu, současně se mění i způsoby podnikání nebo spolupráce. Zásadní transformací prochází i oblast školství na všech svých úrovních, a to jak ve způsobu práce s informacemi, tak v metodách výkladu. Mění se také význam a funkce spolupráce na úrovni komunikace mezi učitelem a žákem.

Terciální vzdělávání jako poslední stupeň formálního vzdělávacího procesu představuje most pro přípravu na budoucí odbornou praxi. Fenomén informační společnosti proto generuje potřebu zavádění kvalitativních změn, které by vhodně reagovaly na současnou realitu i na podmínky na pracovním trhu. Přichází generace studentů, jejichž způsob práce a uvažování, vztah k informacím i jejich zpracovávání a potřeby pro následnou studijní i pracovní praxi vyžadují celkovou restrukturalizaci přístupu k výuce.

Jakkoli se současná realita z pohledu pamětníka může zdát nedocenitelná, vzdělávání v souvislosti s rozvojem informačních a komunikačních technologií čelí zásadním výzvám. Jednou z nich je otázka aktivního myšlení a koncentrace. Nejeden pedagog se potýká s novým fenoménem nadměrného užívání ‚chytrých' technických pomůcek v průběhu výuky, které studentům umožňují maximální dostupnost dokumentů, internetu a sociálních sítí. Student, vybaven neomezeným přístupem k informacím, se stává "nekoncentrovaným, netrpělivým a rozptýleným. Pedagog jako zprostředkovatel informací a s tím související frontální styl výuky je pro něj na periferii jeho rozsahu pozornosti, jeho přirozeností je ‚multitasking'" (Knihová 2015). V důsledku toho studenti inklinují ke snadnějším formám hledání odpovědí. Namísto formulace vlastního postoje pasivně přejímají již existující rámce, avšak často s absencí kritické analýzy a v důsledku nepřiměřeného množství informací i s nízkou mírou retence poznatků.

Nabízí se proto otázka, zda takový způsob práce naučí studenty zvládat náročné úkoly pracovního procesu. Zda je vhodnou přípravou na to, aby student obstál na přijímacím pohovoru, pracovní schůzce, při obhajobě vlastní práce, vyjednávání s obchodním partnerem, získávání pracovních příležitostí, řešení krizí, konfliktů nebo problémů na pracovišti. Také je diskutabilní, zda taková forma aktivity vede k osvojení potřebných dovedností účinně svoji práci a postoje prezentovat, a zda rozvíjí schopnost kritického myšlení i jazykové a komunikační kompetence, které se jeví jako klíčové k dosažení úspěchu v současném globálně propojeném světě kultur, komunit, informací a trhu.

Cílem této práce je redefinovat potřeby studentů a s tím klíčové dovednosti, které jsou potenciálem pro úspěch ve studijní a následné pracovní praxi, a dále navrhnout alternativní přístup ke koncepci výuky ve vysokoškolském prostředí.

POUŽITÁ LITERATURA:

ANDERSON, Lorin W. & David R. KRATHWOHL. A Taxonomy for Learning, Teaching and Assessing. Addison Wesley Longman, Inc., 2001.

BEAN, J. Engaging ideas: The Professor's Guide to Integrating Writing, Critical Thinking and Active Learning in the Classroom. San Fracinsco: Jossey-Bass, 1996.

BLOOM, Benjamin S. Taxonomy of Educational Objectives. The Classification of Educational Goals. Handbook I: Cognitive domain. 1. vydání. New York : David Mc Kay Company, Inc., 1956.

BOWELL, T. & Kemp, G. Critical Thinking: A Concise Guide. London: Routledge. 2002.

BRITON, D. M., SNOW, M. A., a WESCHE, M. B. Content-based second language instruction. New York: Newbury House, 1989.

European Union (EU), Europeans and Their Languages Report, Special Eurobarometer 386, June 2012.  http://europa.eu/pol/mult/index_en.htm

GAFFIELD-VILE, N. Content-based second language instruction at the tertiary level. ELT Journal, Volume 50/2, April 1996. Oxford University Press, 1996.

KLOOSTER, David. What is critical thinking. Thinking Classroom, Spring 2001 (4), pp. 36-40.

KNIHOVÁ, L. Multimedia-Rich Content Integration into ESP Instruction. Opportunities and Challenges in Language Learning and Teaching, Mezinárodní konference, Mladá Boleslav, 2015. (prezentace)

MEREDITH, K. S., & STEEL, J. L. Orava Project 1994-1999: Educational collaboration for the 21st century. Bratislava, Slovakia: Orava Association for Democratic Education, 2000.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT). Národní program rozvoje vzdělávání v České republice. Bílá kniha. Praha: Ústav pro informace ve vzdělávání, 2001. ISBN 80-211-0372-8.

OBAMA, B. Verbatim. Time, 9. Listopad, 2015.

O'SULLIVAN, B., WEIR, C., & HORAI, T. IELTS as a predictor of academic language performance, Part 1. IELTS Research Reports, 2007, Volume 7.

PORTER, Alan L; READ, William H. The Information Revolution: Current and Future Consequences (Contemporary Studies in Communication, Culture & Information). Ablex Publishing Corporation, 1998. ISBN 978-1567503494.

STEEL, J. L. The Reading and Writing for Critical Thinking Project: A Framework for School Change. In D. KLOOSTER,  J. STEEL, & P. BLOEM (Eds.). Ideas Without Boundaries: International Educational Reform through Reading, Writing and Critical Thinking. International Reading Association. 2001.

STEEL, J.L., MEREDITH, K.S., TEMPLE, C. & WALTER, S. What is Critical Thinking. Guidebook I. (Czech version). Prague: Kritické myšlení, o.s., 2007a.

STEEL, J.L., MEREDITH, K.S., TEMPLE, C. & WALTER, S. Developing Critical Thinking. Guidebook II. (Czech version). Prague: Kritické myšlení, o.s., 2007b).

STEEL, J.L., MEREDITH, K.S., TEMPLE, C. & WALTER, S. Methods for Promoting Critical Thinking. Guidebook III. (Czech version). Prague: Kritické myšlení, o.s., 2007c.

STEEL, J.L., MEREDITH, K.S., TEMPLE, C. & WALTER, S. Further strategies for Promoting Critical Thinking. Guidebook IV. (Czech version). Prague: Kritické myšlení, o.s., 2007d.

STEEL,  J.L., MEREDITH, K.S., TEMPLE, C. & WAKTER, S. Cooperative Learning. Guidebook V. (Czech version). Prague: Kritické myšlení, o.s. 2007e.

WEBOVÉ ODKAZY:

Council of Europe, Common European Framework of Reference for Languages: Learning, Teaching, Assessment (CEFR), Language Policy Unit, Strasbourg.                 http://www.coe.int/lang-CEFR

International Literacy Association, http://www.literacyworldwide.org/

Council Resolution of 21 November 2008 on a European strategy for multilingualism, Journal of the European Union.                                                                                                                     http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2008:320:0001:0003:EN:PDF

Kritické myšlení, o.s. http://www.kritickemysleni.cz/

Národní ústav odborného vzdělávání (NÚOV),  Rámcově vzdělávací programy, http://www.nuov.cz/ramcove-vzdelavaci-programy

Reading and Writing for Critical Thinking International Consortium, http://www.rwctic.org/

(Pokračování)


Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 0.00 (0x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Komentáře

 zatím nebyl vložen žádný komentář