REFORMY (281) P. Grebeníček: HCC/2

7. listopad 2015 | 07.00 |

V rámci přípravné diskuse k 18. ročníku vědecké konference Lidský kapitál a investice do vzdělání, viz

http://radimvalencik.pise.cz/2820-reformy-262-predkonferencni-diskuse-se-rozbehla.html

uveřejňuji na pokračování velmi zajímavý a podnětný příspěvek studenta VŠFS Petra Grebeníčka:

Historie a současnost HCC – 2. část

Petr Grebeníček

Teoretická východiska

Jelikož není možné předpokládat budoucí vývoj daňového systému, vycházím z aktuální daňové úpravy. Budoucí ekonomický vývoj je taktéž nepředvídatelný, mzdy a náklady ve výpočtech budou statické, neboť zvýšení nákladů by mělo být závislé na pouze na inflaci a mzdy by taktéž měly být upraveny o inflaci. Ve výpočtech není využito daňových slev a bonusů, vyjma slevy na poplatníka, jejíž využití se dá předpokládat u všech osob, bez výjimky.

Vycházím ze mzdových údajů získaných z Ministerstva práce a sociálních věcí (dále jen "MPSV") a z výročních zpráv vybraných vysokých škol.

Nástup do zaměstnání je u každého absolventa individuální a taktéž i ukončení pracovního poměru z důvodu nástupu do starobního důchodu. Z tohoto důvodu jsem pro zjednodušení využil průměrných věkových hranic. Tedy absolvent bakalářského studia nastupuje do práce v 24 letech. Absolvent magisterského studia nastupuje do práce v 26 letech. Absolvent doktorského studia nastupuje do práce v 28 letech. Příjmy předcházející danému věku nebudou brány v potaz, neboť jsou dosaženy v průběhu studia, kdy se nejedná o absolventa. Nástup do starobního důchodu se pro osoby z mé generace pohybuje přibližně mezi 68 až 72 lety, tedy průměrně 70 let. Tedy předpokládaný produktivní věk bude v rozsahu 46 let v případě bakalářského studia, 44 let v případě magisterského studia a 42 let v případě doktorského studia.

Absolutně nepředvídatelným faktorem, který bude mít zásadní dopad na výpočty, ale nelze jej nijak objektivně podchytit je ukončení pracovní schopnosti z důvodu invalidity, nebo úmrtí. Pro zajištění objektivity výpočtů bude využito odchylek. Není-li uvedeno jinak, jedná se o období roku a částky jsou v Kč.

Jak již bylo zmíněno výše, budou zde uvažováni pouze absolventi, nikoli studenti. K tomuto mě vede hned několik důvodů. Nedokončené studium sice poskytne dané osobě službu ve formě vzdělání, avšak, pouze v omezené míře a těžko prokazatelné. Osoba, která nedokončila vysokoškolské vzdělání, se pravděpodobně nebude chlubit tím, že byla několikrát "vyhozena" od státních závěrečných zkoušek. Neboť se dá předpokládat, že by to bylo pro tuto osobu spíše "přitěžující okolností". Dále to vypovídá o špatně nastaveném studijním systému školy, která nedokáže v průběhu studií připravit své studenty na dostatečné úrovni ke splnění požadavků státních závěrečných zkoušek.

Financování formou HCC bude zkoumáno pouze z hlediska dlouhodobé udržitelnosti a to v rozsahu 46letého cyklu. Přechod ze standartního systému školného placeného za každý akademický rok na financování vysokoškolského studia formou HCC není objektem tohoto projektu.

Statistické údaje Ministerstva práce a sociálních věcí

Tab. 2.1: Statistické údaje MPSV

Rok

Absolvent bakalářského studia

Absolvent magisterského studia

Absolvent doktorského studia

do 30 let

30-49 let

50 a více let

do 30 let

30-49 let

50 a více let

do 30 let

30-49 let

50 a více let

2012

26 732

36 713

35 845

30 000

45 806

43 478

33 422

50 349

53 084

2013

27 204

36 157

35 602

29 924

45 719

43 506

36 590

53 123

55 590

2014

27 000

36 574

35 950

29 843

46 507

44 436

36 453

53 551

57 021

Vzhledem k nepravidelným poklesům a nárůstům ve mzdách za roky 2012, 2013 a 2014, budu vycházet z roku 2014, neboť nelze exaktně odhadnou budoucí vývoj.

Tab. 2.2: Upravené statistické údaje MPSV

Příjmy

Absolvent bakalářského studia

Absolvent magisterského studia

Absolvent doktorského studia

do 30 let

30-49 let

50 a více let

do 30 let

30-49 let

50 a více let

do 30 let

30-49 let

50 a více let

měsíc. hrubé

27 000

36 574

35 950

29 843

46 507

44 436

36 453

53 551

57 021

roční hrubé

324 000

438 888

431 400

358 116

558 084

533 232

437 436

642 612

684 252

roční čisté

248 085

327 225

322 080

271 590

409 362

392 229

326 229

467 595

496 281

Univerzitní daň

Při přechodu mezi školami by bylo ideálním nástrojem rozpočítání absolvovaných předmětů podle kreditů a to pouze do maximálního počtu 30 kreditů za semestr. V případě neuznání předmětů, které by vedlo k navýšení kreditů nad rámec běžného studia, by bylo na dohodě obou zúčastněných škol, aby se dohodly na řešení této situace. Tímto by bylo zamezeno nadměrnému zvyšování univerzitní daně. Toto pravidlo by mohlo být aplikováno i pro studenty, kteří studium nedokončili, avšak již nyní jsem odpůrcem takovéhoto přístupu.

(Pokračování třetí částí)

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 2 (1x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Komentáře

 zatím nebyl vložen žádný komentář