REFORMY (272) Kajzar: LK a Cestovní ruch/1

29. říjen 2015 | 07.00 |

Velmi mě potěšil příspěvek P. Kajzara zaslaný s předstihem na 18. ročník naší konference Lidský kapitál a investice do vzdělání. Je k věci a doufám, že vyprovokuje diskusi na téma "cestovní ruch jako odvětví produktivních služeb". Chystám se k tomuto tématu formulovat pár tezí, a proto příspěvek uveřejňuji na pokračování s předstihem (blog mi ho bere jen po částech). Toto je první část (nejdříve základní údaje a úvod):

Význam a perspektivy mezinárodního cestovního ruchu pro světové ekonomiky – I. část

Patrik Kajzar

Abstrakt:

Cestovní ruch hraje nezastupitelnou roli ve světových ekonomikách. Cestovní ruch je součástí každodenního života. Význam mezinárodního cestovní ruch spočívá nejen v příjmech do státních rozpočtu, v zaměstnanosti obyvatel pracujících v různých podnicích cestovního ruchu, ale i v rozvoji lidských zdrojů, který má v sektoru služeb zásadní strategickou a nezastupitelnou úlohu. Přínosem mezinárodního cestovního ruchu je nejen hledisko ekonomické, ale také sociální a environmentální. Cílem tohoto příspěvku je zhodnotit a poukázat na to, jakou roli hraje ve světových ekonomikách cestovních ruch.

Klíčová slova: Cestovní ruch, světová ekonomika, perspektivy, regiony.

Použitá literatura:

[1]               ČSÚ., 2015. Cestovní ruch - 1. čtvrtletí 2015 [Online].  [cit. 2015-10-15]. Dostupné z https://www.czso.cz/csu/czso/cri/cestovni-ruch-1-ctvrtleti-2015

[2]               KAJZAR, P., 2015. Vybrané kapitoly z geografie cestovního ruchu. Karviná: OPF, SU. ISBN 978-80-7510-156-3.

[3]               KAJZAR, P., 2014. Employee Training and Development in Tourism Sector. In Ekonomika a řízení podniku ve 21. století. Ostrava: VŠB - TU Ostrava, Ekonomická fakulta, katedra podnikohospodářská a katedra managementu, 2.vyd. ISBN 978-80-248-3520-4.

[4]               KAJZAR, P., 2012. Vzdělávání v cestovním ruchu – oblast komunikace.  In Výzvy a perspektívy cestovného ruchu v Slovenskej republike. Bratislava: Ekonomická univerzita. ISBN 978-80-225-3534-2.

[5]               KAJZAR, P., 2011. The Role of Human Resources in the World of Globalization. In Globalisation Dimensions & Impacts, International Journal of Politics & Economics. London, s. 133-149. ISBN 978-0956825629.    

[6]               KAMENICKÝ, J., 2015. Cestovní ruch české ekonomice pomáhá.[Online].                                            [cit. 2015-10-10]. Dostupné z http://www.statistikaamy.cz/2015/01/cestovni-ruch-ceske-ekonomice-pomaha/

[7]               KESNER, L., I., MORAVEC, R. NOVOTNÝ a D. ŠKODOVÁ-PARMOVÁ, 2008. Management kulturního cestovního ruchu. Praha: MMR ČR.

[8]               PALATKOVÁ, M., 2011. Mezinárodní cestovní ruch. Praha: Grada, ISBN 978-80-247-3750-8.

Ing. Patrik Kajzar, Ph.D.

Slezská univerzita

Obchodně podnikatelská fakulta

Univerzitní nám. 1934/3,

73340 Karviná 

Email:kajzar@opf.slu.cz

Úvod

Cestovní ruch představuje důležitý sektor v jednotlivých světových ekonomikách, někde hraje menší, někde větší roli, ale jeho význam neustále roste a stává se součástí života obyvatel jednotlivých států. Historie cestovního ruchu sahá daleko do historie, spojená se zámořskými objevy a obchodními cestami, ale teprve na konci 19. století a počátkem 20 století se stal cestovní ruch hlavním elementem ve zkoumání mnoha vědeckých disciplín, který ho zkoumali s různých hledisek, zejména jako ekonomický, prostorový i sociologický jev.

Vznik novodobého cestovního ruch je spojován s průmyslovou revolucí ve vyspělých státech důsledkem ekonomického, technického a socionálního rozvoje. Vznik a další vývoj novodobého cestovního ruchu předpokládá svobodný pohyb lidí, existenci materiálně-technické základny, dále pak dostatek volného času a disponibilní příjem. Cestovní ruch také předpokládá takový stupeň uspokojení základních životních potřeb, kdy vzniká možnost uspokojovat i méně nezbytné potřeby, kam řadíme i cestovní ruch a výstavbu potřebných dopravních, ubytovacích zařízeních.

V současné době se oblastí cestovního ruchu zabývá řada vědních disciplín a to od ekonomie, sociologie, geografie až po psychologii, marketing a medicínu. Každá vědní disciplína zkoumá cestovní ruch ze svého pohledu a využívá svůj vlastní metodologický aparát. Vědecké disciplíny, které zkoumají cestovní ruch, tvoří jeden celek - teorii cestovního ruchu. Předmětem teorie cestovního ruchu je cestovní ruch jako komplexní jev.

Cestovní ruch v současnosti představuje společensko-ekonomický jev, který přispívá nejen ke zlepšování příjmů do státního rozpočtu, ke tvorbě hrubého domácího produktu, ale také ke zvyšování vzdělanosti obyvatel jednotlivých regionů a také napomáhá překlenout regionální rozdíly.

Dle Kesnera, Novotného a Škodové-Parmové můžeme cestovní ruchu označovat přímo za turistický průmysl, který tvoří rovněž nesmírně široký komplex činností a podílí se na něm celá řada subjektů. Cílem tohoto oboru je umožnit, organizovat a zpříjemnit občanům cestování, ať již rekreační či poznávací. Hlavním subjektem je v cestovním ruchu cestující občan. K uspokojení jeho přání a potřeb se postupně vytvořila celá široká škála profesí a profesionálních podnikatelských subjektů. Šíře oboru cestovního ruchu tak ve svých ekonomických souvislostech přináší značný multiplikační efekt.

Cílem toho příspěvku je zhodnotit a poukázat na význam cestovního ruchu v mezinárodním měřítku.

(Pokračování)

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 0.00 (0x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Komentáře

 zatím nebyl vložen žádný komentář