(58.2) Hra: Jak a proč diskutujeme?

9. květen 2013 | 08.00 |

Největší záhada: Kdo a proč přejímá postoje, názory či argumentaci spojenou se základním ideovým paradigmatem jader vyjednávání vlivu uplatňovaného prostřednictvím struktur založených na vzájemném krytí porušování obecně přijatých zásad. Má to příčiny genetické, replikační, konspirační, spekulační, spontánní či jiné? Efekt hlásné trouby a jeho příčiny.

Na úrovni diskutování globálních problémů (která může probíhat v lokálních podmínkách – v hospodě, příležitostně nebo třeba na Facebooku) je o něco obtížnější vysvětlit příčiny toho, proč někdo přebírá a hájí postoje, které jsou derivátem základního ideového paradigmatu jader vyjednávání vlivu uplatňovaného prostřednictvím struktur založených na vzájemném krytí porušování obecně přijatých zásad.

K uvedeným (a podtrženým) pojmům viz:

http://radimvalencik.pise.cz/6-anatomie-puvodu-lumparen.html

http://radimvalencik.pise.cz/190758-teorie-neni-nikdy-dost-vi.html

Je až s podivem, jak se celkem všeobecně ví, co je v souladu s tímto základním ideovým paradigmatem a co ne, jaký postoj a jaká argumentace tomuto paradigmatu odpovídají a jaké ne, co se jako by "chce" a co je "vzdorovitým argumentem či postojem proti tomu, co se "chce". "Správné" (ve smyslu linie dané základním ideovým paradigmatem) je:

- Adorovat silová řešení a spoléhat na ně jako na všelék (proti čemuž stojí argument, že tento typ "řešení" problémy jen překrývá, ve skutečnosti však vyhrocuje a nechává rozbujet v nebezpečnějších podobách).

- Obhajovat demonstrativní používání dvojího metru, ať odlišnost daná uplatňováním dvojího metru přesáhne jakoukoli "rozlišovací úroveň".

- Strašit terorismem, komunismem apod. jako jediným a největším nebezpečím, a to tím více, čím více a na každém kroku se projevuje krize stávajícího systému a s tím spojená potřeba najít řešení reálných, a nikoli fiktivních problémů.

- Popírat možnost toho, že by současné instituce byly (byť i jen v určité míře) ovládány strukturami založeným na vzájemném krytí porušování obecně přijatých zásad.

- Podléhat schizofrenii, kdy na jedné straně jsou zlehčovány problémy uvnitř systému a na druhé straně dochází ke smiřování se s názorem, že problémy již natolik vybujely, že je již není možné řešit (oscilace mezi laciným loajalismem a fatalistickým katastrofielismem).

(Velmi zřídka se stává, že se stane událost, jejíž hodnocení prizmatem "loajality" vůči základnímu ideovému paradigmatu není naprosto jasné a zřetelné; pak jsme ovšem zpravidla svědky zajímavých situací.)

Na úrovni diskutování globálních problémů (která v různých obměnách a s přihlédnutím ke specifickým kulturním rysům probíhá na celém světě) není obtížné vysvětlit, o co jde. Totiž o to vytvářet podmínky, které umožňují ono vzájemné krytí, které je základem příslušných struktur. Obtížné je však vysvětlit příčiny angažovanosti osob, které do těchto diskusí vstupují a hájí to "správné", co odpovídá základnímu ideovému paradigmatu. Ti, kteří se v různých diskusích angažují z pozice základního ideového paradigmatu jader vyjednávání vlivu uplatňovaného prostřednictvím struktur založených na vzájemném krytí porušování obecně přijatých zásad, z toho totiž zpravidla nemají žádné – alespoň na první pohled zvenku "viditelné" či "hmatatelné" – výhody. Proč to tedy dělají? Co jím to přináší?

Můžeme uvažovat následující důvody:

- Genetické: Vývojem a přirozeným výběrem lidského druhu je do některých z nás geneticky vložena loajalita (včetně aktivní loajality, tj. toho, že se stáváme hlásnou troubou) k tomu, abychom obhajovali to, co se "chce" z pozic reálného vlivu, jakkoli by pozice reálného vlivu byla proti nám, podřizovala si nás, dělala z nás pouhé figurky ve hře, ve které můžeme jen prohrát. Přebíráme postoj silnějšího, protože je silnější nebo se nám alespoň silnějším zdá být.

- Replikační: V komunikačním prostoru působí komunikační replikátory, které jsou obdobou množících se a přizpůsobujících se na vnější podmínky živých organismů. Těmito komunikačními replikátory jsou memy a memplexy (tj. na teorii memů a memplexů skutečně něco je). Některé osoby nemají dostatečnou imunitu vůči těmto memplexům, jsou příslušnými replikátory nakažení, stávají se jejich nositeli i šiřiteli. 

- Konspirační: Aby přirozený vývoj veřejného mínění nevedl k odhalení toho, jak působí struktury založené na vzájemném krytí porušování obecně přijatých zásad, aby tyto struktury mohly existovat, vyvíjet se, uplatňovat svůj vliv, nestačí působit na veřejné mínění jen shora – prostřednictvím stanovisek vůdčích osob a sdělovacích prostředků. Je nutné zajistit vstřícný vliv i zdola. A tak jsou některé osoby získány (vydíráním či odměnou) k tomu, aby šířily určitý typ názorů, používaly určitý typ argumentace a zastávaly určité postoje, které odpovídají základnímu ideovému paradigmatu jader vyjednávání vlivu uplatňovaného prostřednictvím struktur založených na vzájemném krytí porušování obecně přijatých zásad.

- Spekulační: Hlasatel názorů odpovídajících tomu, co se "chce", tj. názorů, postojů a argumentů, které odpovídají základnímu ideovému paradigmatu, počítá s tím, že dříve nebo později si ho všimne někdo z těch, kteří mají reálný vliv a že si mu pomůže k získání lepší pozice ve společnosti.

- Spontánní: Způsob řešení určité situace, o kterém je rozhodnuto v rámci hierarchie jader vyjednávání vlivu, je nutné prosadit za každou cenu (jinak by to mohlo destabilizovat celý systém založený na ovládnutí institucí prostřednictvím struktur založených na vzájemném krytí porušování obecně přijatých zásad). A to, o jaký způsob řešení se bude jednat, lze odhadnout předem. Proto ten, kdo si osvojí postoje odpovídající základnímu ideovému paradigmatu, nejen v diskusi, ale zejména v následné realitě zastává to stanovisko, které je prosazeno (a tudíž které "opticky vítězí").

Úloha k zamyšlení 1(58.2):

Který z uvedených důvodů má největší vliv a proč?

Úloha k zamyšlení 2(58.2):

Existuje ještě nějaký jiný důvod, který je v uvedené m přehledu opominut?

Poznámka: Pokud se někomu ze čtenářů bude zdát, že má k uvedeným otázkám co říci, prosím ho, aby to napsal formou komentáře k článku na blogu nebo aspoň jako poznámku k odkazu uveřejněnému na Facebooku. V příštím pokračování se pokusím zformulovat svůj názor, ale je to jen můj názor. Uvítám korekce a doplnění.

(Pokračování)

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 1 (2x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Komentáře