REFORMY (157) Teoretické "jádro pudla"

5. červenec 2015 | 07.00 |

Do seriálu o reformách zařazuji pasáž, která vznikla na základě podnětů recenzentů významné odborné publikace. Cílem této pasáže je:

1. Ukázat, že podstatná proměna charakteru ekonomického růstu je reálná a nezbytná, pokud se společnost má vyhnout velkým problémům a otevřít si cestu pro realizaci pozitivní vize.

2. Co nejsrozumitelněji a nejnázorněji ukázat a dokázat, že ekonomický růst může být současně výrazně (více než exponenciálně) dynamický a současně trvale udržitelný.

Cílem skutečných reforem je pro takový růst vytvořit podmínky.

Některé důležité formulace jsou v této pasáži původní a zásadní (tj. velmi důležité pro pochopení toho, o co jde). Velmi bych uvítal zpětnou reakci na to, nakolik jsou srozumitelné, v čem by bylo potřeba je rozvinout, doplnit či upřesnit, příp. co vyvolává nesouhlas. Nejen od odborníků, ale i od těch, co odborně v dané oblasti poznání nepůsobí. V určitém smyslu slova se totiž jedná o klíčových moment nutný k pochopení toho, o co jde.

Zde je příslušná pasáž (modře, aby lépe vynikla):

Ekonomický růst může být současně výrazně dynamický a trvale udržitelný, resp. dokonce musí být výrazně dynamický, aby byl trvale udržitelný, pokud se ovšem změní jeho charakter.

Trvalá udržitelnost růstu je dána výrazným zvýšením intenzity inovačních procesů, a to právě na základě plnějšího využívání investičních příležitostí, kterými člověk disponuje. Produktivní služby plní při zvyšování dynamiky ekonomického růstu a současně ochraně jeho udržitelnosti dvojí roli:

- Jednak samy jsou součástí ekonomického růstu (včetně toho, jak je vyjadřován prostřednictvím ukazatele HDP).

- Jednak tím, že působí na využívání investičních příležitostí spojených s rozvojem lidských schopností (nabýváním, uchování a uplatněním lidského kapitálu), umožňují zvyšovat užitečné efekty prakticky všech produktů při současném výrazném snižování nákladů na jejich produkci (a to i nákladů v jejich vyjádření prostřednictvím naturálních jednotek).

Pokud budeme cílovou stránku ekonomických procesů chápat v její dvojjedinosti jako naplňování prožitkového bohatství lidského života člověka při současném zvyšování jeho produktivních schopností, které se stávají nejdynamičtějším faktorem růstu a současně ekonomickému růstu vtiskují novou kvalitu (danou vyšší mírou naplnění lidského štěstí), pak platí, že ke každému naturálnímu omezení naplnění této cílové stránky existuje takový souhrn inovací, který umožňuje tuto cílovou stránku i přes přírodou daná omezení naplnit. Možnost realizovat příslušné inovace je pak podmíněna využíváním investičních příležitostí spojených s rozvojem lidských schopností. V případě, že se ekonomický systém vyvíjí setrvačně, tj. pokud pro využívání investičních příležitostí spojených s rozvojem proinovačně orientovaných lidských schopností nejsou v ekonomickém systému vytvořeny podmínky, pak možnosti ekonomického růstu narážejí na přírodní a návazně pak i nejrůznější sociální bariéry. To se následně může projevit v podobě nejrůznějších krizových jevů a konfliktů. Současné recidivy finanční krize mají svůj původ právě v tom, že setrvačné pokračování ekonomického růstu v současné jeho podobě, s nízkými efekty spotřeby na rozvoj proinovačně orientovaných lidských schopností, narazilo na přirozená omezení. Tradiční způsoby poptávkové stimulace ekonomického růstu ztrácejí v těchto podmínkách účinnost.

Rozhodující podmínkou přechodu k ekonomice produktivních služeb je zainteresovanost subjektů působících v oblasti produktivních služeb spojených s nabýváním, uchováním a uplatněním lidského kapitálu; vytvoření zpětných vazeb mezi efekty produktivních služeb a financováním těchto subjektů, může podstatným způsobem přispět k vyšší dynamice ekonomického růstu, pozitivním změnám jeho charakteru a zvýšení kvality života lidí. Teprve vytvoření těchto zpětných vazeb (formou zdokonalování trhu) umožňuje vytvoření konkurenčního prostředí, ve kterém vznikne dostatečný tlak na podstatné zvýšení inovační aktivity zaměřené na nabývání, uchování a uplatnění lidského kapitálu - a tudíž i na postupné vyrovnávání rovnosti příležitostí ve smyslu jejich nezávislosti na výchozí majetkové pozici.

(Pokračování dalším příspěvkem)

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 1 (1x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Komentáře

RE: REFORMY (157) Teoretické "jádro pudla" jkaleta 06. 07. 2015 - 13:30