Jaké reformy a proč (336) Bedretdinov: ad Čírtek 2

7. leden 2015 | 07.00 |

Další dvojici ohlasů na průběh a obsah pracovní části 17. ročníku konference Lidský kapitál a investice do vzdělání jsem dostal od R. Bedretdinova. Oba jsou motivovány příspěvkem P. Čírtka a diskusí k němu. Uveřejňuje je postupně (toto je první):

Štěstí a ekonomie II.

PhDr. Rafik Bedretdinov, CSc

Reakce na velmi zajímavý příspěvek Pavla Čírtka

Zajímavé a upřímné poznámky o lidském štěstí nabízí P.Čírtek (viz Marathon).  Podle něj "stalo již téměř tradicí, že v diskusích s ekonomy narážím na problém, že pro mnohé z nich není umění, próza a drama použitelným, tím spíše legitimním a gnoseologicky relevantním zdrojem. Jestliže ekonomové, myslím, že mnozí z nich se skřípěním zubů, přijali jako legitimní poznatky psychologie a sociologie, pak krásná literatura, poezie a drama jim byla a je k užitku maximálně jako zdroj odpočinku po vyčerpávajícím kreslení grafů a matematických vzorců, odhlédnuto ovšem od Mandevillova průkopnického Bzučícího úlu". Lze souhlasit, že ekonomická ignorance uměleckých přístupů k pojetí štěstí, redukce člověka k homo economicus patří k záporným "zásluhám" ekonomické vědy. Ovšem, proč to dávat do antagonistického protikladu. Kanadský vědec Peter Laurence dává následující definici: "Ekonomie je uměním uspokojovat nekonečné potřeby pomocí omezených zdrojů". Je pochopitelně, že zde uměním míněna schopnost, zručnost, dovednost, ne jako kumšt nebo umělecká díla. Nás však zajímá kumštýřská reflexe štěstí. Umění je prostředek komunikace mezi lidmi pomocí emocí a myšlenek. Ekonomie a umění v širším smyslu mají více méně pravdivě odrážet, znázorňovat skutečnost. Ekonomie pro tento účel má své nástroje, a to: modely, matematický aparát, kdežto umění využívá jazyk, představivost, fantazie a používá celou paletu specifických zobrazovacích prostředků. Ekonomie a ekonomika orientovaný především na uspokojování lidských materiálních potřeb, kdežto do popředí uměleckého odrazu dostává uspokojování citových, estetických, etických materiálních a duchovních potřeb. Ekonomie a umění mají stejný záměr odrážet člověka, mezilidské vztahy a samozřejmě i štěstí z různého úhlu pohledů, tj. navzájem se doplňují, ale nekonfrontují. Podle názoru P. Čírtka "...značný díl práce, který v tomto punktu(otázce štěstí – vysvětlení R.B.) stojí před ekonomy, už za ně udělali spisovatelé, básníci a dramatici a jsem přesvědčen, že navzdory úšklebkům zástupců pozitivních věd, už pro reflexi toho co je a hlavně co není štěstí, rozhodně udělali dost alespoň v tom směru, že v jejich tvorbě, pokud jde o skutečné spisovatele, básníky a dramatiky, jako tvůrce pravdivě reflektující reálný svět lidí a jejich vztahů, najdeme i to, po čem se hodlají pídit ekonomové". Jako potvrzení syntézy ekonomického a spisovatelského chápání lidského štěstí můžeme uvést myšlenku Alberta Camuse: "Život příliš rychle stává zvykem. Chceš mít peníze kvůli šťastnému životu, ale ve výsledku veškeré síly, celá barevná paleta života obětována výdělku. Štěstí zapomenuto, prostředek se stává účelem." Zajisté tradičního ekonoma vůbec nezajímají tyto atributy štěstí, pro něj je hlavní postavou je racionální bytost, která usiluje o zhodnocení svých prostředků. Že by v tom projevovala omezenost ekonomie? Pokud však chceme vymanit ze zajetí ekonomické jednostrannosti, pak musíme rozšířit nebo jinak definovat předmět ekonomie.

            S dalším tvrzením P.Čírtka lze stěží souhlasit, že "spisovatel, resp. dramatik či básník na straně jedné a ekonom na straně druhé pak mají jeden zásadní společný rys. Ti i oni vytvářejí fikce". S první části myšlenky vyjadřují souhlas: umělec vycházející z reality musí tvořit vlastní imaginární svět. Pokud však touto cestou pouští ekonom, pak hodnota jeho bádání téměř nulová, neboť jeho úkolem je reflexe hospodářské reality prostřednictvím ekonomických modelů a vytváření projektu budoucího vývoje. Poslední etapě se říká vědecké prognózování. Správná prognóza je základem tvorby adekvátních plánů. Platí to samozřejmě i ve vztahu k ekonomickému pojetí štěstí chápaného jako syntéza důchodu, volného času a zdraví. Jsou to ekonomické parametry štěstí, které je nutno doplnit komplexem psychologických (pozitivní sebeúcta, pocit zvládání vlastního života i okolí, optimismus, podnětná a zajímavá práce, přínosné osobní a přátelské vztahy, duchovní rozvoj – D.G.Myers: The Pursuit of Happiness) a kulturních charakteristik. Nejde o snahu vytvářet falešný obraz světa, ale o usilí pochopit jeho všestranně a historicky. Tím se ovšem nepopírá falešnost a triviálnost jednotlivé ekonomické teoretické produkce. Umělec může vytvořit svůj fantazijní svět (například, J.R.Tolkien), který sice vzdálen existujícímu světu, ale přece jen odráží některé, dokonce i podstatné atributy reality Díky Tolkienovu "...vypodobnění šťastných hobitů a elfů a silných životaschopných společností, ukazuje, jak je možno žít, přemýšlet a vnímat svět tak, aby nám to pomáhalo k prožívání bohatšího života plného pocitu štěstí (viz Pán prstenu & filozofie, s. 103)

"Ekonomie se může ubádat k smrti a zkoumat reciprocitu shora zdola, takovou analýzu jakou nám předkládá geniální básník, prostě nemůže poskytnout". Podle mne nelze srovnávat nesrovnatelné. Básník má své výrazové prostředky, které působí mnohem emotivnější, kdežto ekonom může poskytnout logickou analýzu, která sice nevypadá tak efektně a vyžaduje určitou racionální schopnost vnímání, ale je velice hodnotná pro praktické účely. Například, teorie všeobecné rovnováhy může se pochlubit logičnosti a řekl bych i krásou. Vyžaduje to však ponoření do harmonického světa ekonomie. Umělecké a ekonomické nejsou rozdílné světy, pouze různé způsoby vnímání reality.

(Pokračování příspěvkem dalšího autora)           

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 0.00 (0x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Komentáře

RE: Jaké reformy a proč (336) Bedretdinov: ad Čírtek 2 jkaleta 08. 01. 2015 - 14:38