Jaké reformy a proč (323) Grebeníček: Ropa a růst

25. prosinec 2014 | 07.00 |

Zajímavý příspěvek přednesl ve studentské sekci pracovní části 17. ročníku vědecké konference Lidský kapitál a investice do vzdělání Petr Grebeníček, student VŠFS:

Udržitelnost růstu HDP:

Ropa katalyzátor a úhlavní nepřítel ekonomického růstu

Petr Grebeníček

Východisko

Celá teze vychází ze současného stavu, tedy z aktuálních známých dat a z aktuálního technologických možností. Inovace nejsou vynechány, jen nelze definovat to, co ještě nevzniklo.

Přírodní zdroje součástí HDP

Jednou z veličin HDP, které udávají jeho vývoj, je spotřeba. Spotřeba je přímo závislá na produkci, neboť nelze spotřebovávat statky a služby, které nejsou vyprodukovány. Produkce statků je závislá na výrobních faktorech, které jsou děleny na půdu, práci a kapitál.

V tomto článku se zaměřím na přírodní zdroje, které jsou součástí výrobního faktoru půdy. Hlavní pozornost bude věnována ropě. Ropa jakožto přírodní surovina má zásadní vliv na primární, sekundární a terciální sektor ekonomiky, i přes to, že tento vliv není vždy na první pohled zcela viditelný. Abych upozornil na tento rozsah zastoupení ropy, uvedl bych citaci, která udává zastoupení ropy v produkci ve všech sektorech ekonomiky. "95 % veškerých potravin je pěstováno za přispění ropy. 90 % dopravy zprostředkovávají ropné deriváty. 95 % veškerého vyráběného zboží potřebuje pro svou výrobu ropu.  Za každou kalorii běžně vyráběných potravin se skrývá 10 kalorií z ropy. Na výrobu jednoho typického počítače se spotřebuje ropa o množství desetinásobku jeho hmotnosti."[1]

Dělení přírodních zdrojů

Dále bych rád zmínil rozdělení přírodních zdrojů.

Přírodní zdroje se dělí na přírodní zdroje obnovitelné a na přírodní zdroje neobnovitelné.

Přírodní zdroje obnovitelné jsou takové přírodní zdroje, u kterých se při regulované spotřebě nesnižuje jejich celková zásoba.

Přírodní zdroje neobnovitelné jsou takové přírodní zdroje, které mají kvantifikovatelnou celkovou maximální zásobu a tato zásoba se zvětšuje pouze v řádech statisíců až milionů let. Přírodní zdroje neobnovitelné se následně dělí na přírodní zdroje neobnovitelné recyklovatelné a přírodní zdroje neobnovitelné nerecyklovatelné.

Přírodní zdroje neobnovitelné recyklovatelné se dále dělí na plně recyklovatelné a částečně recyklovatelné.

Plně recyklovatelné přírodní zdroje jsou například sklářské výrobky, ty se dají v procesu výroby nového produktu využít na 100% a nedochází k žádným ztrátám.

Částečně recyklovatelné přírodní zdroje jsou například výrobky z rud. Při jejich recyklaci dochází k částečným ztrátám, které jsou v rozsahu několika procent, avšak jejich celková zásoba se i přes všechny snahy snižuje.

Ropa

Ropa patří do kategorie přírodních zdrojů neobnovitelných nerecyklovatelných.

Ropa nám nyní slouží ve všech ekonomických sektorech a značně se podílí na ekonomickém růstu. Hlavním problém, který vyvstává, je značná omezenost celkové zásoby ropy. Dá se předpokládat, že v době, kdy bude ropa téměř vyčerpána, dojde ke značnému útlumu ve všech sektorech ekonomiky z důvodu nárůstu cen ropných produktů a souběžně s tím může nastat období válek o poslední zásoby ropy. Což tak či onak povede ke globální destabilizaci ekonomik a s tím také dojde ke zpomalení růstu HDP a následně až k zastavení růstu HDP nebo k jeho klesání.

Lze oponovat tím, že stále nalézáme nová naleziště ropy. To je samozřejmě pravda, nýbrž tato nová naleziště mají z hlediska produktivity většinou menší efektivnost, než ta naleziště, které již byly vytěžena.

Zachování ekonomického růstu

Pokud chceme nadále zachovat ekonomický růst z dlouhodobého hlediska, bude nutné inovovat nejen na straně výrobců, ale i na straně spotřebitelů. Udržitelnost ekonomického růstu je zcela nemožná při zachování aktuální spotřeby, která je závislá na přírodních neobnovitelných zdrojích.

Substituce ropy

Substituty ropy bych rozdělil na dvě kategorie. Na kategorii energetické ropy, tedy ropné produkce, která je využívána v procesech přeměny ropy na energii, největší zastoupení v této oblasti mají spalovací a jiné motory. A na kategorii produktové ropy, tedy ropné produkce, která je využívána v procesech přeměny ropy na výrobky, největším zástupcem této kategorie jsou plastové výrobky.

Co se týče energetické ropy, zde se domnívám, že lze ropu velice efektivně substituovat. Je mnoho známých substitutů, které dokáží velice efektivně produkovat energii. Uvedu několik nejznámějších příkladů energetických substitutů:

§  VVodík těžený především ze zemního plynu a ropy a ve 4 % z vody (H2O) elektrolýzou. Vysoce efektivní energetický zdroj, jehož hlavním úskalím je jeho skladování. Vodík lze skladovat v plynném stavu pod tlakem 350-700 barů, v kapalném stavu kdy je toto skladování vysoce energeticky náročné a v pevných látkách za působení fyzikálně chemických vlastností.

§  MMetan pochází především z biologického původu přibližně 90 %. Velká naleziště jsou i na mořském dně. Problémem spojeným s těžbou tohoto zdroje je to, že se tyto krystalické zmrzlé metanové kuličky vytvářejí v hloubce větší než je 500 metrů pod mořskou hladinou a při vyzdvihnutí z této hloubky dojde k tání zmrzlého metanu, kdy velmi rychle změní skupenství z pevného na plynné. V hloubce 500 metrů podmořské hloubky a méně se přirozeně vyskytují bakterie, které metan rozkládají, při těžbě metanu z mořského dna by se tedy muselo zajistit nekontaminování těmito bakteriemi, vyřešení problému s vysokým hlubinným tlakem, nerovnostmi mořského dna a nekonstantními hloubkami.

§  HHelium 3 (3He) vzniká jaderným štěpením, které probíhá přirozeně v termonukleárních procesech ve Slunci. Zemská atmosféra brání průniku této látky, která je odnášena ze slunce slunečními větry. Předpokládaný výskyt by měl být na měsíci, kam se po miliardy let helium 3 ukládalo do svrchních vrstev měsíčního povrchu. I tak se předpokládá, že se jedná přibližně o 50mg helia 3 na tunu měsíčního materiálu.

§  VVulkanická energie vzniká rozpadem radioaktivních látek a působením slapových sil v zemském jádru. Nevýhodou této energie je limitované množství vulkanicky aktivních oblastí, ze kterých by mohla být tato energie v geotermálních elektrárnách využita na ohřev vody nebo na získávání elektrické energie.

§  SSolární energie, která má původ podobný, jako helium 3 vzniká v termonukleárních procesech ve Slunci. Solární konstanta, energetické vyjádření solární energie dopadající na zemský povrch je 1373 W/m2 (průměrná hodnota). Nyní jsme schopni získat přibližně 17% z energie, která dopadne na zemský povrch.

Uvedl jsem nejznámější a nejdiskutovanější alternativní zdroje pro energetickou ropu, v tomto výčtu by se samozřejmě dalo pokračovat.

Co se týče produktové ropy, jejím největším zástupcem jsou plastové výrobky, která mají jedinečné fyzikální a chemické vlastnosti. Nejsou mi známy žádné substituty, které by měly podobně unikátní vlastnosti a vzhledem k tomu, v jak velkém množství se využívají plasty v produkci výrobků (stačí se rozhlédnout a vidím plastové výrobky všude kolem sebe) se domnívám, že se jedná o nejdůležitější využití ropy. Jedinou známou inovací, která se odehrála v oblasti produkce plastových výrobků, byla efektivnost využité ropy, množství surové ropy potřebné na výrobu stejného typu plastového výrobku, se snížilo. Avšak zatím není znám ani žádný výzkum týkající se nahrazení produktové ropy.

Proto se domnívám, že je velice důležité začít se substituováním energetické ropy co nejdříve, nejen, že to pozitivně ovlivní inovace, což můžeme sledovat na vývoji solárních článků, ale také to omezí spotřebovávané množství ropy, kterou si ponecháme (v přeneseném významu) jako budoucí výnos.

Ať už nám ropa jako taková dojde za 40let nebo za 200let nebo za 1000let, to nelze s jistotou určit, je jisté, že jednoho dne její zásoby na této planetě vyčerpáme. Naší hlavní snahou by nyní mělo být, bez ohledu na všechny prognózy, začít s ropou hospodařit mnohem obezřetněji a myslet i na budoucnost, ať už se nás přímo týká nebo ne.

Matematické vyjádření zásoby přírodních zdrojů

Matematické vyjádření zásoby přírodních zdrojů (Stock of natural resources).

SNR = (w1 * přírodní zdroje obnovitelné – w2 * regulovaná spotřeba přírodních obnovitelných zdrojů) + w3 * přírodní zdroje plně recyklovatelné + w4 * míra recyklovatelnosti * přírodní zdroje částečně recyklovatelné + w5 * přírodní zdroje nerecyklovatelné

w1 + w2 + w3 + w4 +w5= 1 (Váhy vyjadřují zastoupení daného přírodního zdroje podle jeho obnovitelnosti.)[1] Ropa – Wikipedie: význam ropy. CREATIVE COMMONS. Wikipedie, otevřená encyklopedie [online]. 22. 11. 2014 [cit. 2014-11-29]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Ropa

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 0.00 (0x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Komentáře

RE: Jaké reformy a proč (323) Grebeníček: Ropa a růst ondrey 25. 12. 2014 - 16:44