Jaké reformy a proč (304) Konference: Jaká byla

6. prosinec 2014 | 08.32 |


Včera (5.12.2014) v kongresovém centru Vysoké školy finanční a správní o. p. s. proběhla pracovní část 17. ročníku konference Lidský kapitál a investice do vzdělání. V úvodním vystoupení (které jsem uveřejnil ještě před konáním konference) jsem řekl mj., že za "reálný cíl považuji během následujících tří let připravit a prokomunikovat základní schéma komplexního programu takových reforem (včetně odpovědi na otázku, jak je realizovat v daných podmínkách), které by přeorientovaly fungování ekonomiky tak, aby mohl pokračovat dynamický a přitom trvale udržitelný růst, aby se obnovily tendence k vytváření vyšší míry rovnosti příležitostí pro společenský vzestup každého nezávisle na jeho startovní majetkové pozici, aby se podstatě zvýšila kvalita života člověka a postupně odstraňovaly hrozby, které vyvolává současný způsob ekonomického růstu i fungování společnosti".

K tomu jsem dodal, že "jsem optimista, ale doufám, že po dnešku, tj. po dnešním jednání a díky tomuto jednání, budu ještě více optimistický".

Viz: http://radimvalencik.pise.cz/1861-jake-reformy-a-proc-296-rv-uvodni-slovo.html

A mohu říci, že jsem ještě více optimistický, než jsem předpokládal. Myslím, že i každý z více než 60 aktivních účastníků sdíleli pocit, že se jednalo o velmi vydařenou akci, která dosáhla stanovených cílů. Zúčastnilo se jí mj. šest profesorů, z toho tři (prof. P. Matějů, prof. J. Barták, prof. J. Vostatek) vystoupili s hlavními referáty v plénu. Dva nestoři (doc. P. Schránil a doc. V. Pavlát, který z titulu doyena jednání konference uzavřel). Aktivně s příspěvky vystoupilo i více než deset studentů a absolventů VŠFS.

V dopolední části programu byly P. Matějů prezentovány příspěvky, jejichž společným jmenovatelem bylo formování a zhodnocování lidského kapitálu, letos se zvláštním důrazem na rozdíly mezi muži a ženami. Výsledky prezentovaných analýz svědčí ve prospěch závěrů, k nimž došla řada našich i zahraničních ekonomů (Mechtenbergová, Jurajda, Münich a další), podle nichž  školní známky představují signály, jejichž prostřednictvím studenti dostávají informace o svých schopnostech a talentu. Jsou-li v důsledku systematického zvýhodňování jedné skupiny proti druhé tyto signály zkreslené, má to významný vliv na úspěch v dalších životně důležitých soutěžích a situacích založených na konkurenci (přijímací zkoušky, úspěch na trhu práce), přičemž ti, kdo byli v počátečním vzdělávání systematicky zvýhodňováni, jsou v pozdějších soutěžích méně úspěšní než ti, kteří byli znevýhodňováni. Řada analýz, včetně našich (analyzována byla data z výzkumu PISA), ukazuje, že v počátečním vzdělávání jsou výrazně znevýhodňováni chlapci, kteří při stejných schopnostech dostávají horší známky než dívky. Komparativní analýza vlivu kompetencí na příjem založená na datech z mezinárodního výzkumu OECD zaměřeného na kompetence dospělých (PIAAC) ukázala nejen to, že v České republice je ve srovnání s jinými evropskými zeměmi vliv kompetencí na příjem přesahující vliv formálního vzdělání extrémně slabý (prakticky žádný), ale také to, že v ČR je příjmové znevýhodnění žen vůči mužům největší ze všech porovnávaných zemí. Jinými slovy, rostoucí šance žen na dosažení vyššího (zejména vysokoškolského) vzdělání se zatím nepromítají do měřitelných úspěchů na trhu práce. Otevřenou otázkou je, do jaké míry je to mimo jiné výsledek působení mechanismů zvýhodňování v počátečním vzdělávání. O tom, že by tomu tak mohlo být, svědčí výsledky ukazující, že ženy ve srovnání s muži na trhu práce kapitalizují více sociální původ (zejména vzdělání rodičů), zatímco muži více než ženy zhodnocují dosažené vzdělání. Současně se ale ukazuje, že u žen má vzdělání velmi silný vliv na formování jejich pracovně-kariérních orientací a hodnot, které je osvobozují od společenských tlaků tradičně je připoutávající k domácnosti a rodině. Provedené analýzy využívající dat z Evropského výzkumu hodnot přesvědčivě dokazují, že s rostoucím vzděláním se hodnoty žen a mužů výrazně sbližují, tj. ženy se stávají otevřenější změnám, jsou méně konzervativní a více zaměřené na výkon a úspěch. Komparativní analýza současně prokázala, že ve formování pracovně-kariérních orientací žen se v mnohem větší míře prosazují individuální preference než strukturní podmínky a omezení. Tím se zpochybňuje konzervativně feministický výklad formování pracovně-kariérních orientací žen založený na představě o klíčové roli omezujících společenských podmínek (bariéry diskriminační povahy) a větší empirickou oporu naopak získává preferenční teorie Hakimové silně korespondující s představou, že modernizace sebou přináší individualizaci projevující se zejména ve formování životních preferencí a životních stylů žen (Giddens).

V navazující pracovní části konference probíhající v sekcích zaměřených zejména na vzdělávací a penzijní systémy probíhala diskuse k hypotéze, podle které nejobecnější příčinou současných problémů ekonomických i sociálních problémů je to, že doposud nedošlo k přeorientaci stávajícího modelu setrvačného vývoje směrem ke společnosti produktivních služeb, tj. modelu rozvoje, jehož těžištěm a hnacím motorem jsou produktivní služby bezprostředně spojené a nabýváním, uchováním a uplatněním lidského kapitálu. Zvláštní pozornost byla věnována hrozbám a příležitostem, spočívajícím v prosazení, resp. pokračujícího blokování komplexních reforem v oblastech sociálního investování a sociálního pojištění. Pozornost se zaměřila zejména na dva okruhy:

- Jak spolu vzájemně souvisí reforma penzijního systému (a důrazem na reformu tzv. prvního pilíře, tak aby byl plně zásluhový a flexibilní z hlediska volby různých životních trajektorií) a reformy v oblasti financování vzdělání a zdravotnictví. (Kdy cílem reforem je vytvoření podmínek pro plný rozvoj a uplatnění schopností lidí jako faktoru ekonomického růstu i naplnění kvality života.)

- Čím je ohrožena včasná realizace reforem. Zde bylo předneseno několik vynikajících příspěvků zabývajících se mj. vztahem mezi korupcí a reformami či mezinárodním kontextem reforem.

Konference probíhala od 9.30 (zahájili jsme ji na minutu přesně) do 18.00 a pak ještě do pozdních večerních hodin v pizzerii Padova neformálními, ale velmi zajímavými rozhovory.

Všechny přínosné příspěvky (z nichž některé mě svou úrovní překvapily) postupně zveřejním na svém blogu.

Počítám, že během měsíce připravím z konference sborník, který bude mj. obsahovat teze zveřejněné v rámci přípravné diskuse, příspěvky přednesené na konferenci a ohlasy na přednesené příspěvky. Návazně pak (doufám, že do konce února) spolu s dalšími kolegy s využitím poznatků, které konference přinesla, připravím vědeckou monografii, která se bude věnovat problematice přechodu ke společnosti založené na produktivních službách bezprostředně působících na nabývání, uchování a uplatnění lidského kapitálu (konceptu nezbytných reforem a společenskému kontextu jejich přípravy a prosazení).

Z toho vyjde příští, tj. 18. ročník konference, která bude zaměřena na projednání uvedené problematiky na reprezentativním mezinárodním vědeckém fóru.

(Pokračování nejzajímavějšími příspěvky z konference)

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 2 (3x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Komentáře