Jaké reformy a proč (303) Dnes: Konference

5. prosinec 2014 | 07.00 |

Aktuální informace k pracovní části 17. ročníku vědecké konference

Lidský kapitál a investice do vzdělání

Základní informace:

V pátek 5.12.2014 probíhá v budově VŠFS v Estonské ulici (vchod z Kodaňské) pracovní část naší tradiční vědecké konference (již 17. ročník) Lidský kapitál a investice do vzdělání.

17. ročník mezinárodní vědecké konference byl rozdělen dvě části:

a) Mezinárodní část formou vědecké konference proběhla 4.11.2014, byla pořádána CERGE-EI ve spolupráci s VŠFS a Institutem pro sociální a ekonomické analýzy (ISEA). Za VŠFS byl odborným garantem prof. PhDr. Petr Matějů, Ph.D.

a) Pracovní část, ke které se vztahuje tato informace, proběhne formou mikrosympózia a navazujícího workshopu v prostorách VŠFS, jejím odborným garantem je doc. Radim Valenčík, CSc.

Pracovní část je připravena tak, aby v rámci ní proběhla kvalifikovaná a intenzivní diskuse k aktuálním tématům současnosti navazující na analýzu dat prezentovanou v rámci mezinárodní části konference. Naváže též na přípravnou diskusi, která ke zveřejněným tématům probíhala od srpna tohoto roku. Přípravná diskuse k tématům pracovní části konference byla mimořádně plodná, umožnila "prokomunikovat" klíčové otázky a vytvořit tím příznivé předpoklady pro vlastní jednání v rámci mikrosympózia a navazujícího worshopu.

Vstup na konferenci je volný pro všechny zájemce, kteří mají k daným tématům co říci.

Uvítám avizo předem na svůj mail i během dnešního dne:

valencik@seznam.cz


Program pracovní části konference 5.12.2014

Zahájení:

9:30 hod. (prezence od 9:00 hod.)

Program:

Úvodní vystoupení:Radim Valenčík

Hlavní referáty:

Petr Matějů, Petra Anýžová: Role lidského kapitálu v úspěchu na trhu práce: srovnání šesti evropských zemí participujících na projektu PIAAC

Petr Matějů, Michael Smith, Natalie Simonová: Koho znevýhodňuje škola: chlapce nebo dívky?

Simona Weidnerová, Petr Matějů: Hodnotový kontext volby mezi kariérou
a domácností: mezinárodní srovnání.

Jan Barták: Vývoj přístupů ke znalostem

Jaroslav Vostatek: České doplňkové penzijní spoření: ukázka vládního selhání, dobývání renty a fiskální iluze

Sekce:

11:30 hod. - 13:00 hod., 14:00 hod. - 16:00 hod.

A. Vzdělání, efektivnost vzdělání, ekonomický růst:

Bohumír Štědroň: Prognózování a reformy

Jiří Mihola: České školství

Eva Kostrecová: Špecifiká personálneho manažmentu v prostredí  multinacionálneho podniku

Petr Wawrosz: Přenesená cena, financování odvětví produktivních služeb, ekonomický růst

Otakar Němec: Kvalifikace a zaměstnanost

Pavel Schránil: Audit lidského kapitálu

Dominik Stroukal: Vztah mezi nezaměstnaností a zdravotním stavem v České republice – longitudinální analýza

Jana Boučková, Jaroslav Viduna: Úvahy o lidském kapitálu

Naděžda Petrů: K otázce vysokoškolského vzdělání

Jiří Dobrylovský, Petr Adámek: Politika zaměstnanosti a její uplatňování v EU a v České republice

B. Penzijní systém a dlouhodobá uplatnitelnost člověka

Tomáš Fiala: Návrh penzijního systému pro zodpovědné občany zodpovědného státu

Jan Mertl: Ke vztahům mezi penzijním a zdravotnickým systémem

Jana Kotěšovcová: Komparace finanční výkonnosti penzijních fondů ve světě a problémy s tím spojené

Pavel Makovec: Penzijní reforma a kapitálový trh

Petr Čechák: Zamyšlení nad možností "rozfázování" odchodu do starobního důchodu a zavedení institutu částečného starobního důchodu

C. Aktuální kontexty přípravy a realizace reforem

Eva Kostrecová: Personálny manažment v Slovak Telekome

Karel Hušner: Reformy – teorie a realita

Jiří Šnajdar: Dokáže naše euroatlantická civilizace působit silou pozitivního příkladu?

Rafik Bedretdinov: Jak předvídat budoucnost?

Václav Janoušek: Technologie vytváření masového souhlasu ve společenském diskursu jako poziční investování

Václav Leinweber: Dnešní svět - od Fukuyamy k Huntingtonovi

Pavel Čírtek: Lidský kapitál – ekonomie, štěstí a mlčící většina

D. Studentská sekce

Jan Červenka: Lidský kapitál, jeho rozvoj a řízení

Tomáš Kosička: Nebezpečí pro reformy - korupce

Vítek Zažímal: Stát a vzdělání

Lukáš Novotný: Vzdělání a lidský kapitál

Aleš Drahokoupil: Politický marketing na podporu komplexních reforem

Michal Blahout: Politický systém, aneb je třeba ho změnit?

Workshop:

17:30 hod. – 19:00 hod., moderuje Radim Valenčík

Příloha: Návrh témat pracovní části 17. ročníku vědecké konference Lidský kapitál a investice do vzdělání:

1. Nejobecnější příčinou současných problémů je to, že doposud nedošlo k přeorientaci stávajícího setrvačného vývoje směrem ke společnosti produktivních služeb, tj. společnosti, těžištěm ekonomiky které jsou produktivní služby spojené a nabýváním, uchováním a uplatněním lidského kapitálu.

Témata:

 • Vymezení společnosti produktivních služeb v kontrastu ke stávajícímu typu ekonomického růstu a společenského vývoje.
 • Zdůvodnění, proč je pojem "společnost produktivních služeb" přesnější než pojmy "vzdělanostní společnost", "znalostní ekonomika" apod.
 • Srovnání zrodu společnosti produktivních služeb s průmyslovou revolucí.

2. Ekonomický růst může být současně exponenciálně dynamický a trvale udržitelný, resp. dokonce musí být exponenciálně dynamický, aby byl trvale udržitelný. Základem tohoto typu růstu jsou produktivní služby, které mají efekty znázorněné následujícím obrázkem:

Témata:

 • Identifikace a katalogizace všech možností spojených s a) rychlejším profesním startem, b) zvýšením výkonnosti, c) prodloužením zenitu profesní dráhy, d) prodloužením horizontu produktivního uplatnění (v oblasti vzdělávání, péče o zdraví, výchovy, rekreačních a relaxačních aktivit, péče o rodinu, v oblasti kultury apod.
 • Komplementarita uplatnění osob různého věku při vhodně volené dráze profesního uplatnění a vhodných formách týmové práce.
 • Rozvoj inovačních schopností, zvyšování dynamiky inovací umožňujících "odpoutávat ekonomický růst od závislosti na omezenosti některých přírodních zdrojů.

3. Rozhodující podmínkou přechodu k ekonomice produktivních služeb je zainteresovanost subjektů působících v oblasti produktivních služeb spojených s nabýváním, uchováním a uplatněním lidského kapitálu; vytvoření zpětných vazeb mezi efekty produktivních služeb a financováním těchto subjektů, může podstatným způsobem přispět k vyšší dynamice ekonomického růstu, pozitivním změnám jeho charakteru a zvýšení kvality života lidí.

Témata:

 • Identifikace a katalogizace všech oblastí, v nichž se již nyní ekonomické efekty, které vznikají v oblasti produktivních služeb, vracejí těm ekonomickým subjektům, které se o ně zasloužily.
 • Identifikace a katalogizace všech oblastí, v nichž je žádoucí či nezbytné příslušné zpětné vazby vytvořit.
 • Navržení mechanismů, podmínek či pravidel, jejichž uplatnění či zavedení by příslušné zpětné vazby vytvořilo.
 • Zdůvodnění toho, proč bez vytvoření zpětných vazeb vznikají bariéry zrodu ekonomiky založené na produktivních službách.

4. K prosazení nové ekonomiky, tj. ekonomiky produktivních služeb, je nutný komplex vzájemně provázaných reforem v odvětvích sociálního investování a sociálního pojištění (zejména vzdělání, péče o zdraví a penzijního pojištění).

Témata:

 • Problematika financování vzdělání, zejména vysokoškolského z hlediska dlouhodobé uplatnitelnosti absolventů.
 • Problematika financování zdravotní péče, zejména z hlediska prodloužení zenitu a horizontu produktivního uplatnění.
 • Optimalizace penzijního systému z hlediska identifikace a zpětné alokace ekonomických efektů vznikajících působením produktivních služeb (tj. řešení otázky, jak musí být penzijní systém postaven, aby se v něm do nejvíce projevily efekty produktivních služeb).
 • Identifikování a katalogizace vzájemné podmíněnosti reforem v jednotlivých odvětvích sociálního investování a sociálního pojištění.
 • Reformy v dalších oblastech produktivních služeb.

5. Neschopnost vytvořit si realistickou představu o možnosti exponenciálně dynamického trvale udržitelného růstu je gnoseologickou příčinou vzniku a šíření představ o katastrofickém či silovém řešení problémů spojených s existencí nepřekonatelných bariér růstu (formou reglementace spotřeby, omezení počtu obyvatelstva apod.). Tyto představy následně zvyšují intenzitu pozičního investování, jehož důsledkem je ekonomická segregace a oslabování institucionálního systému společnosti působením struktur založených na vzájemném krytí porušování obecně přijatých zásad. Návazně pak dochází k deformování reforem v oblastech systémů sociálního investování a sociálního pojištění, zneužívání jejich objektivní nezbytnosti k aktivitám poškozujícím společnost.

Témata:

 • Popis projevů katastrofického či silového řešení současných problémů.
 • Vymezení a modelování pozičního investování, návazně pak jeho důsledků s využitím teorie her.
 • Identifikování a katalogizace forem deformování a zneužívání reforem.
 • Popis a modelování působení struktur založených na vzájemném krytí porušování obecně přijatých zásad s využitím teorie her.
 • Neschopnost vytvořit se reálnou představu o možnosti exponenciálně dynamického a současně trvale udržitelného rozvoje jako "spouštěcí" mechanismus eskalace pozičního investování a jeho přerůstání ve vznik a rozrůstání se struktur založených na vzájemném krytí porušování obecně přijatých zásad.

6. Hrozby a příležitosti, které vytváří současná doba v jednotlivých zemích, umožňují spolu s využitím teorie otevřít cestu k prosazení koncepčních komplexních reforem v oblastech sociálního investování a sociálního pojištění. K analýze bariér, které vznikají mezi teoretickým řešením a jejich uplatněním v praxi, je možné i nutné využít teorii her, zejména při analýze pozičního investování a při analýze působení struktur založených na vzájemném krytí porušování obecně přijatých zásad.

Témata:

 • Analýza reality z hlediska hrozeb i příležitostí souvisejících s nutností a možností komplexních reforem v oblasti sociálního investování a sociálního pojištění.
 • Možnost aplikace teorie her k analýze společenského dění z hlediska prosazení reforem v oblastech produktivních služeb – vyhodnocení zkušeností a doporučení.

Průběžně aktualizované teze příspěvků v rámci přípravné diskuse jsou uveřejněny na:

http://www.vsfs.cz/lidskykapital/?id=2172-teze-prispevku

(Pokračování informací a průběhu konference - zítra)

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 0.00 (0x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Komentáře