Jaké reformy a proč (258) Dobrylovský-Adámek IV.

21. říjen 2014 | 07.00 |

Další příspěvek, který uveřejňuji v rámci přípravné diskuse ke k pracovní části mezinárodní konference Lidský kapitál a investice do vzdělání (proběhne 5.12.2014) je od J. Dobrylovského a P. Adámka. Uveřejňuji jej na čtyři pokračování. Toto je čtvrté a závěrečné:

Politika zaměstnanosti a její uplatňování v EU a v České republice

Jiří Dobrylovský - Petr Adámek

Závěr

Hospodářská krize 2008 - 2011 je hodnocena jako nejvýraznější ekonomický pokles od konce 2. světové války. Ačkoliv na jednotlivé státy Evropské unie dopadla nestejným způsobem, globálně vedla ke značné redukci pracovních míst, tedy k vytváření nezaměstnanosti cyklického typu. Současně však prohloubila strukturální a regionální nerovnováhy, což problémy na trhu práce prohloubilo. Tento fakt se plně projevil i po odeznění hospodářské krize a po návratu k ekonomickému růstu, kdy nadále zůstávají velké skupiny ekonomicky aktivního obyvatelstva mimo stabilní zaměstnanecké poměry. Částečné, neplnohodnotné pracovní kontrakty tuto situaci nemohou vyřešit. Dále se prohloubil nesoulad mezi poptávkou a nabídkou na trhu práce. Kombinace všech těchto souvislostí stimuluje nové postupy na poli aktivní politiky zaměstnanosti. Kromě tradičních jsou vytvářeny nové projekty, jež mají přes svoji rozmanitost řadu společných rysů:

a)                  Jsou zaměřeny na nejvíce ohrožené skupiny obyvatel, jež nejsou schopny se samy umístit na trhu práce a nejsou schopny na něm setrvat. Z předcházejícího textu plyne, že se jedná zejména o absolventy škol, kteří hledají první zaměstnání, a také o starší pracovníky často těsně předdůchodového věku.

b)                  Přijatá opatření nespadají pouze pod zaměstnaneckou politiku v úzkém slova smyslu, ale obsahují často široké spektrum sociálních aspektů, jež vytvářejí příznivé podmínky pro do té doby vyloučené pracovníky. Příkladem může být již vzpomenuté Irsko, které garantuje umístění dětí z nízkopříjmových skupin obyvatel do předškolních zařízení.

c)                  Stále více projektů je financováno z Evropského sociálního fondu. Jeho prostřednictvím jsou vytvářena místa ve veřejném sektoru. Jedná se často o perspektivní místa v sociálních službách a v environmentální oblasti, kde je předpoklad, že nebudou likvidována prvním konjukturálním poklesem.

Seznam použité literatury

1.      BROŽOVÁ, D. Kapitoly z ekonomie trhů práce. 1. vyd. Praha: Oeconomica, 2012. ISBN 978-80-245-1880-0.

2.      KELLER, J. Tři sociální světy. 1. vyd. Praha: Slon, 2010. ISBN 978-80-7419-044-5.

3.      KELLER, J. Soumrak sociálního státu. 1. vyd. Praha: Slon, 2011. ISBN 978-80-7419-017-9.

4.      KOTÝNKOVÁ, M. Trh práce na přelomu tisíciletí. 1. vyd. Praha: Oeconomica, 2006. ISBN 80-245-1149-5.

5.      MILDEOVÁ, S., POTUŽÁKOVÁ, Z. Systémový přístup ke konceptu flexicurity. Politická ekonomie 2, 2011. ISSN 0032-3233.

6.      MPSV ČR. Analýza vývoje zaměstnanosti a nezaměstnanosti v 1. pololetí 2013. www.mpsv.cz.

7.      PAVELKA, T., LÖSTER, T., MAKOVSKÝ, P., LANGHAMROVÁ, J. Dlouhodobá nezaměstnanost v České republice. 1. vyd. Slaný: Melandrium, 2011. ISBN 978-80-86175-76-8.

8.      Statistická ročenka trhu práce v České republice 2013. Praha: Ministerstvo práce a sociálních věcí, 2014. ISBN 978-80-7421-073-0.

9.      Zákony o státním rozpočtu ČR v letech 2003 až 2013, dostupné z http://www.mfcr.cz/

New approaches to employment policy in the European Union and the Czech Republic

Abstract:Theory and employment policy consists of individual learning, responding to the practical needs of society. Theory and politics are closely linked yet and form one integral unit. At present, the issue of employment and unemployment examined objective positivist science. Economic theory is the issue of labor markets elaborated in detail at the micro and macro.

Unemployment is at 80 the last century has become an important factor. It is an important factor causing the growing national debt. Also threatens social peace in society. For this reason, the European Union passed the 90 years of the twentieth century from the so-called passive to active employment policy. Its aim is to prevent and eliminate unemployment causes that constitute it. A necessary condition for the application of methods of active employment policy is to create the necessary legal framework. Within the EU defined the four pillars of employment. Great emphasis is placed on reducing long-term unemployment.

Abstrakt: Teorie a politika zaměstnanosti představuje vnitřně konzistentní individuální nauku, reagující na praktické potřeby společnosti. Teorie a politika spolu úzce souvisí a tvoří jeden nedílný komplex. V současné době je problematika zaměstnanosti a nezaměstnanosti předmětem zkoumání objektivní pozitivistické vědy. V ekonomické teorii je problematika trhu práce detailně analyzována v mikro i v makroměřítku.

Nezaměstnanost se v 80 letech minulého století se stala důležitým faktorem. Vlivy Je důležitým faktorem způsobujícím růst státního dluh a rovněž ohrožuje sociální smír ve společnosti. Z tohoto důvodu Evropská unie přešla v 90. letech dvacátého století od takzvané pasivní k aktivní politice zaměstnanosti. Jejím cílem je předcházet a zamezit příčinám nezaměstnanosti, které ji způsobují. Nutnou podmínkou pro uplatnění metod aktivní politiky zaměstnanosti je vytvořit potřebný právní rámec. V rámci EU jsou definovány čtyři pilíře zaměstnanosti. Velký důraz je kladen na snižování dlouhodobé nezaměstnanosti.

Keywords: unemployment, active employment policy, labor market.

JEL Classification: J6

Údaje o autorech:

RNDr. Ing. Jiří Dobrylovský, Ph.D.

Vysoká škola ekonomická v Praze, katedra mikroekonomie

E-mail: dobrylov@vse.cz

PhDr. Petr Adámek, CSc.

Vysoká škola ekonomická v Praze, katedra mikroekonomie

E-mail: adamek@vse.cz

(Příště - pokračování dalším příspěvkem)

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 0.00 (0x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Komentáře