Jaké reformy a proč (184) Audit lidského kapit. I

8. srpen 2014 | 05.42 |

V rámci první fáze přípravy pracovní části podzimní konference Lidský kapitál a investice do vzdělání mně poslal Doc. Ing. Pavel Schránil, CSc. následující materiál (uveřejňuji na pokračování, dnes první část):

LIDSKÝ KAPITÁL

Pod tímto pojmem lze též rozumět soubor, zejména kmenových, zaměstnanců v kterémkoliv subjektu tj. instituci či podniku. Nejde jen o nahodilý soubor, ale o v čase systematicky vytvářený kolektiv zaměstnanců, majících nejen žádoucí kvalifikaci, ale i určitý kladný vztah k instituci, která je zaměstnává, k pracovní náplni této instituce a k práci, kterou sami vykonávají. Použití názvu kapitál v tomto případě znamená, že tento soubor je pro činnost uvažovaného subjektu velice cenný a opravňuje k použití pojmu "lidský kapitál".

Není možné jej nahodile v krátkém okamžiku vytvořit, ale musí být plánovitě a systematicky vytvářen. Nestačí však jen vytváření, ale je nezbytné i stálé ověřování kvalit a hledání dalších cest pro udržení a další zvyšování kvality. Pamatuje na to již i Zákoník práce, v paragrafu 227, kde se říká:

"Odborný rozvoj zaměstnanců zahrnuje zejména:

            a) zaškolení a zaučení,

            b) odbornou praxi absolventů škol,

            c) prohlubování kvalifikace,

            d) zvyšování kvalifikace."

Následuje tam obsáhlý výklad jednotlivých pojmů.

Zvláštní situace nastane při příchodu krize. O tom pojednává např. práce: Smejkal V. Rais K.Řízení rizik, GRADA PUBLISHING, ISBN 978-80-247-3051-6, s. 34

Jak reagovat na blížící se, či nastávající krizi. Co by mohlo a mělo být i úkolem interního auditu. To je samozřejmě hlavně úkolem vrcholového vedení, ale spoluúčast interního auditu je potřebná při vlastním hodnocení zaměstnanců.

Pro personální audit lze z uvedené práce vybrat a upravit dvě zásady:

Udržet a získat nejlepší zaměstnance. Jde-li o vynikající zaměstnance, je možné i uvažovat o jejich akciové účasti. Provést personální audit, kvalifikace a praxe, bezúhonnosti a loajality k instituci.

Krize je i dobrá příležitost. Může být i tzv. tvořivou destrukcí. V podniku je důvodem k rekonstrukci, omezení nebo zrušení nevýdělečných úseků, včetně účelného omezení počtu zaměstnanců. IA zde není od toho, aby se interesoval o další osud propouštěných, i když ten nemusí být dobrý. Podnik by se dostal do neřešitelných situací, mnohdy s celkově neblahými následky. Obecně může krize pomoci odstranit i nežádoucí konkurenci. Velkou výhodou je dostatek pohotového cash flow. Lze dát též podnět k odprodeji nepotřebného majetku.

Výchozím krokem efektivního personálního auditu je především personální a hlavně odborné posilování existujících útvarů interního auditu na všech úsecích.

Dále je nutné, aby ve schváleném plánu interního auditu byl zahrnut i plán auditu personálního úseku instituce. Dále je uveden příklad ze skutečného auditu:

Při prověřování pracovní smlouvy v personálním úseku banky, uzavřené s odborníkem, důchodcem, byla smlouva uzavřena v květnu, ale podle vyhlášky, jejíž platnost skončila již v březnu. Byla tedy z právního hlediska neplatná. Kdyby náhodou došlo třeba k soudnímu sporu o výši odměny, nebo k placení náhrady při pracovnímu úrazu, byla by pozice personálního úseku u soudu špatná, nehledě na prestiž. Po upozornění auditora došlo k okamžité nápravě.

Dalším krokem je plán auditu jednotlivých kategorií zaměstnanců. Patří sem analýzaa ověřeníkvalifikace, odpovědnosti, pracovních výsledků a loajality jednotlivých zaměstnanců. Předem je vhodná volba a příprava různých způsobů a metod ověřování.

Výsledkem je možnost úprav pracovního zařazení, včetně materiálního hodnocení a na druhé straně též propouštění nevyhovujících.

Audit - principy a zásady a jeho role pro personální řízení při tvorbě lidského kapitálu.

A. Externí audit – EA

Probíhá podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů (zákon o auditorech). A změn provedených zákony č. 227/2009 Sb., č. 139/2011 Sb., č. 188/2011 Sb., č. 420/2011 Sb. č. 428/2011 Sb., č. 52/2012 Sb., a č. 167/2012 Sb. (Podle stavu k 14. 1. 2013.

Jde o povinný audit, od velikosti podniku určené zákonem o účetnictví. Každý podnik jej musí objednat u jím zvoleného, oprávněného externího auditora.

Slouží především finančnímu trhu a všem klientům. Zpráva o auditu je veřejný dokument a je povinou součástí Výroční zprávy. Částečně slouží i majitelům a managementu předáním soupisu všech nalezených nepřesností, je to tzv. Management Letter. Tam kromě soupisu je i možnost důsledků nalezených závad a uložený termín pro jejich odstranění. Tento dokument je důvěrný.

Kromě ze zákona povinného auditu výsledku hospodaření, je možné si objednat i jiné rozličné služby, třeba i personální audit, ovšem jde o velice nákladnou záležitost, kterou by mohly realizovat jen velké auditorské společnosti. To může připadnout v úvahu jen při velmi zvláštních a mimořádných situacích.

B. Interní audit - IA

"Interní audit je nezávislá, objektivní, ujišťovací a konzultační činnost, zaměřená na přidávání hodnoty a zdokonalování procesů v organizaci. Interní audit pomáhá organizaci dosáhnout jejich cílů tím, že přináší systematický metodický přístup k hodnocení a zlepšení efektivnosti řízení rizik, řídicích a kontrolních procesů a řízení a správy organizace".

Hlavní zásadou je, že IA slouží a je podřízen vždy primárně majitelům firmy a sekundárně slouží i managementu. Za majitele se považuje valná hromada, případně jí odpovídající subjekt. IA má teoreticky neomezený rozsah působnosti, záleží jen na rozhodnutí majitelů a samozřejmě i na příslušné kvalifikaci a počtu zaměstnanců IA. Patří sem tedy i personální audit. Výsledky IA jsou neveřejné.

Každý audit vyžaduje z principu nezávislost a zejména odbornost auditorů. Respektování standardů interního auditu a přiměřeně i standardů externího auditu, to je podmínkou, aby bylo možné vůbec mluvit o auditu.

O teoretickou odbornost IA, o vzdělávání interních auditorů celosvětově pečuje a podporuje International Institut of Audit – IIA, se sídlem na Floridě. Jeho pobočkou je u nás ČIIA, se sídlem v Praze. Pro IA má význam, že po příslušné zkoušce může udělovat i kvalifikační certifikaci auditorů, a to i s mezinárodní platností. Nejvyšším stupněm je, za jménem obvykle uváděný, titul CIA (Certifikated Internal Auditor).

(Pokračování - v příštím pokračování bude pojednáno o provádění personálního auditu v různých oblastech)

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 0.00 (0x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Komentáře