Jaké reformy a proč (113): Nové - ad 6. téma

29. květen 2014 | 07.38 |

V těchto šesti pokračováních (toto je poslední) shrnuji a komentuji poznatky z rozpracování témat a dosavadní diskuse k tématům připravované konference a současně i odborné monografie s pracovním názvem Perspektiva a financování odvětví produktivních služeb. Příslušná témata byla zveřejněna ve druhém pokračování seriálu 17. ledna, viz:

http://radimvalencik.pise.cz/967-jake-reformy-a-proc-2.html

6. Téma

Hrozby a příležitosti, které vytváří současná doba v jednotlivých zemích, umožňují spolu s využitím teorie otevřít cestu k prosazení koncepčních komplexních reforem v oblastech sociálního investování a sociálního pojištění. K analýze bariér, které vznikají mezi teoretickým řešením a jejich uplatněním v praxi, je možné i nutné využít teorii her, zejména při analýze pozičního investování a při analýze působení struktur založených na vzájemném krytí porušování obecně přijatých zásad.

Témata:

- Analýza reality z hlediska hrozeb i příležitostí souvisejících s nutností a možností komplexních reforem v oblasti sociálního investování a sociálního pojištění.

- Možnost aplikace teorie her k analýze společenského dění z hlediska prosazení reforem v oblastech produktivních služeb – vyhodnocení zkušeností a doporučení.

- Reflexe problémů medializace výsledků přípravy a průběhu čtyř navazujících konferencí.

Co se podařilo a které nové otázky se objevily:

Jednou z velmi opomíjených zásad dobré teorie o společnosti je, že otázka, jak dosáhnout toho, aby poznatky teorie byly využity, je nejen otázkou praxe, ale musí a může být položena i jako otázka teoretická. Jinými slovy - problematiky využití rozvíjejícího se teoretického poznání je rovněž součástí teorie. Dobrá teorie o společnosti musí umět provést sebereflexi i z hlediska reálných možností svého uplatnění.

Z tohoto hlediska se během uplynulých měsíců ukázalo, že záměr i načasování prvních výstupů vytvoření teoretického zázemí pro komplex reforem umožňujících "proplout úskalími" současné doby a přeorientovat současný typ ekonomického růstu (který vede do slepé uličky) na ekonomický růst založený na produktivních službách odpovídají tomu, o co v současné době jde.

Připomenu, že připravujeme seriál čtyř navazujících mezinárodních vědeckých konferencí, kdy:

- První, pracovní proběhne 15. listopadu 2014.

- Na druhé v roce 2015 bude projekt přípravy komplexních reforem představen mezinárodní odborné veřejnosti.

- Na třetí v roce 2016 by již měl být předložen a zevrubně produskutován propracovaný koncept vzájemně provázaných reforem v oblasti systémů sociálního investování a sociálního pojištění (tj. zejména v oblasti financování vzdělání, péče o zdraví a penzí).

- Na závěrečné konferenci tohoto seriálu, která proběhne na podzim roku 2017, bude prezentován jak příslušný komplex reforem, tak i výsledky jeho "prokomunikování" s veřejností a politickou sférou (mj. i s ohledem na volby do Poslanecké sněmovny).

Období (v tuto chvíli již necelých) čtyř následujících let bude zajímavé zejména tím, že bude docházet ke zcela zásadní proměně základního globálně sdíleného paradigmatu vyjednávání vlivu. O tom starém, které je v současné době v krizi a které se zvrhlo ve snahu překrývat to, o co jde vyvoláním konfliktů (a to v co nejvíce oblastech a co nejvíce je vystupňovat), jsem hovořil v předcházejícím pokračování. Touto svojí degenerací (zpronevěřením se původní roli vytváření konsensu) celá globální hierarchie jader vyjednávání vlivu postavená na starém základním ideovém paradigmatu uvolnila prostor, který bude z různých stran postupně obsazován jinými typy paradigmat různého druhu. Již není lze vytipovat některé základní charakteristiky toho, co bude postupně převládat oproti starému globálnímu paradigmatu:

1. Důraz na dlouhodobost zejména z hlediska surovinového zabezpečení států. - Uvidíme, jak fenomén dlouhodobého uvažování zdrojového zabezpečení ekonomik států ovlivní vytváření představ o charakteru ekonomického růstu.

2. Hledání způsobu obnovy autority státu. Současný vývoj ukázal, že některé významné státy (včetně USA) ztratily schopnost provádět státní politiku jako takovou. Státní aparát se stal kořistí zájmových skupin (toho, co nazývám "zprivatizované enklávy zpravodajských služeb, které prorostly s podhoubím struktur založených na vzájemném krytí porušování obecně přijatých zásad). A reprezentace státu plní jen roli jakéhosi fíkového listu, není schopna ani sebereflexe svého postavení. - Uvidíme, jaké řešení se najde. Bylo by naivní domnívat se, že vliv struktur založených na vzájemném krytí porušování obecně přijatých zásad lze zcela eliminovat. Jednotlivé reprezentace státu, které si uchovají svéprávnost, budou muset najít způsob životaschopného konsensu, který nebude oslabovat autoritu státu. Vliv států, jejichž reprezentace nebude schopna zajistit autoritu státu jako státu, bude upadat. Důležitá bude míra teoretické reflexe podstaty, mechanismů fungování a příčin vzniku struktur založených na vzájemném krytí porušování obecně přijatých zásad.

3. Výše uvedené proměny starého globálního paradigmatu budou probíhat v podmínkách poměrně dynamických změn geopolitického vlivu většího množství států a finančních center. - Uvidíme, do jaké míry se v těchto hrách budou či nebudou reprezentace jednotlivých států obracet k autoritě vědy a vědy o společnosti zvlášť.

4. Významnou roli bude hrát přístup k řešení sociální otázky. Zde se setkáme s různými alternativami. - Uvidíme, jak se více i méně vyspělé země vypořádají s otázkou zabezpečení vzdělanosti, péče o zdraví, udržitelností penzijního systému. Do jaké míry hledání odpovědí v této oblasti povede k pochopení role odvětví produktivních služeb jako zdrojového odvětví ekonomiky. Rovněž tak bude zajímavé sledovat, do jaké míry řešení sociální otázky půjde cestou averze k majetku jako takovému, a do jaké míry bude identifikován jako hlavní zdroj problémů investování do společenské pozice (vedoucí k sociální segregaci, potlačující rovnost příležitostí k nabývání a uplatnění lidského kapitálu).

(Pokračování)

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 5 (1x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Komentáře

RE: Jaké reformy a proč (113): Nové - ad 6. téma ondrey 29. 05. 2014 - 08:57