Teorie her jako bojové umění (31)

25. únor 2013 | 10.05 |

Teorie her jako bojové umění (31) 

Další typy efektů

(Řeč bude i Bildebergu.)

Ad 2. Efekty vznikající v důsledku působení sociálních sítí založených na investování do společenské pozice.

Investování do společenské pozice má často podobu investování do členství v prestižním klubu (např. golfovém). Ti, kteří jsou členy prestižního klubu (což demonstruje jejich schopnost investovat do společenské pozice) mají přístup k využití investičních příležitostí určitého typu, ostatní nikoli.

Samostatný rozbor by si zasloužila problematika prestižní univerzity z hlediska investování do společenské pozice. Zde jsou totiž spojeny efekty investování do schopnost (lidského kapitálu) spojeny s efekty investování do společenské pozice (společenského kapitálu). Nyní jen několik poznámek:

1. Každá skutečně dobrá univerzita, pokud využívá prvek investování do společenské pozice jako zdroj příjmu i posílení pozice na trhu, se snaží otevřít vhodnými formami přístup ke vzdělání i těm, co jsou mimořádně talentovaní (snaží se je ulovit a následně podpořit různými stipendii). Míra využití prvku pozičního investování v různých, ale i stejných oblastech světa se velmi liší.

2. Společnost je zpravidla velmi citlivá na to, do jaké míry je přístup k univerzitnímu vzdělání podmíněn pozičním investováním, tj. zda nedochází ke zjevné či skryté přeměně oblasti univerzitního vzdělání v obdobu prestižních klubů. Proto otázka tzv. školného či z opačné strany tzv. bezplatného vysokého školství vyvolává takové emoce. Je to dáno i nesmírně významnou rolí absolventských sítí univerzit (jako jednoho z typů sociálních sítí) ve společnosti.

Pokud má investování do společenské pozice formu členství v prestižním klubu, vznikají tím sociální sítě založené na investování do společenské pozice. Pojem "členství v prestižním klubu" chápeme velmi obecně. Mohou to být různá pravidelná prestižní fóra (viz poznámka (1) o Bildebergu na konci tohoto dílu seriálu), na nichž je účast podmíněna značnými investičními prostředky, využití prestižních rekreačních lokalit, bydlení v prestižních rezidenčních čtvrtích apod.

Společně s efekty z investování do společenské pozice (viz předcházející příspěvek) vznikají efekty i z predeterminování koalic v těch organizacích, institucích, firmách, sdruženích apod., které jsme nazvali redistribučními systémy. Velikost primárních efektů je dána rozdílem mezi očekávanou průměrnou výplatou, příp. mezi výplatou v bodě společně přijatelné rovnováhy, a výplatou, kterou má příslušný hráč ve vítězné koalici.

Pro případ tří hráčů lze určitým zjednodušením říci, že pokud je koalice predeterminována sítí, která vznikla na bázi investování do společenské pozice (členství v prestižním klubu), pak se jeho výplata oproti průměrné očekávané výplatě zvýší o polovinu této průměrné očekávané výplaty. Naopak - pro hráče, který není členem této sítě, jeho výplata klesne z průměrné očekávané výplaty na nejnižší možnou, podle toho, o kterého hráče se jedná. Efekty, které vznikají tímto způsobem, jsou tedy poměrně značné.

Hráč, který by se v důsledku afinity vzniklé na základě pozičního investování a od tohoto investování se odvíjející sociální sítě ocitl mimo vítěznou koalici, by mohl kompenzovat tuto skutečnost nižší výplatou a obnovit svým ústupkem situaci, za které je vznik každé z dvoučlenných koalic stejně pravděpodobný.

Vzhledem k tomu, že by se jeho výplata podstatně snížila a výplata ostatních dvou hráčů (v našem modelu zjednodušeném na případ tří hráčů) zvýšila, v některém z dalších kol hry tohoto typu by již nedokázal to, že se ocitne mimo koalici, přijetím nižší výplaty kompenzovat (v reálném životě zpravidla bývá nejnižšší výplatou 0, zde by uchování situace stejné pravděpodobnosti vzniku kterékoli z dvoučlenných koalic vyžadovalo zápornou výplatu).

Investování do společenské pozice spojené s vytvářením sociálních sítí působí tedy na predeterminování koalic zcela fatálně. Tím se liší od většiny jiných afinit typu rodinného spříznění apod., kde efekt tohoto "fatálního predeterminování koalic" v takové míře nehrozí.

Později uvidíme, jak významnou roli tato - plně formalizovatelná a matematickým modelem vyjádřitelná - skutečnost hraje při vzniku současného typu struktur založených na vzájemném krytí porušování obecně přijatých zásad.

Ad 3. Efekty vznikající v důsledku porušování obecně přijatých zásad.

V tomto případě se nabízí model hry typu Tragédie společného (Tragedy of Commons), kterou jsme se podrobně zabývali ve 21. dílu našeho seriálu.

Jak jsme již uvedli, vyplatí se v této hře všem hráčům zvolit strategii "Nedodržet pravidla", tj. podvádět. Protože se tato hra hraje zpravidla v určitém kontextu dalších her, mohou si hráči vytvářet různé instituce k ochraně dodržování pravidel (viz práce již zmíněné nositelky Nobelovy ceny za ekonomii E. Ostrom). K vyjádření výše uvedeného můžeme použít modely, které obsahují prvek trestání či ztráty reputace v případě, když se zjistí, že některý z farmářů porušil pravidla čerpání vody. Dejme tomu, že sankce v případě, že všichni farmáři dohodu o čerpání vody dodrží, ale jeden farmář ji poruší, je 9 záporných bodů. (Pokud by porušovali všichni či téměř všichni hráči pravidla, nebudou si sami sobě sankce pochopitelně ukládat.)  Tomu odpovídá následující matice výplat (první číslo v každé buňce je výplata jednoho farmáře, druhé číslo je výplata každého jednoho z ostatních farmářů, tj. nikoli součet výplat všech ostatních farmářů).

Pak budeme mít následující matici výplat:

Ostatní farmáři

Dodrží pravidla

Nedodrží pravidla

Jeden

farmář

Dodrží pravidla

5; 5

1; 2

Nedodrží pravidla

10 - 9; 5

= 1; 5

2; 2

Zde se všem hráčům vyplatí spolupracovat.

Problém je v tom, že hráč zpravidla neví zcela jistě následující:

- Odhalí komunita to, že porušuje dohody, tj. obecně uznávaná pravidla, a potrestá ho?

- Nepodlehnou ostatní hráči pokušení porušit dohodu v naději, že jejich chování nebude odhaleno?

Uvedené dilema můžeme vyjádřit jako baysovskou hru formou asociované matice, kdy hráč oceňuje určitou pravděpodobnost, že může být potrestán. Matematický aparát baysovských her je elegantní, v praxi však dokážeme jen stěží odhadnout pravděpodobnost s jakou ten či onen hráč odhaduje, že bude přistižen. Proto musíme model dále rozšířit. To bude předmětem dalšího dílu našeho seriálu. 

Poznámka:

(1) U nás se v souvislosti s volbou prezidenta hovořilo o roli, kterou hraje Bilderberg (též Konference Bilderberg, Klub Bilderberg nebo Skupina Bilderberg), viz heslo ve Wikipedii:

http://cs.wikipedia.org/wiki/Bilderberg

Podobných prestižních fór globálního, ale i lokálního chrakteru je více a jsou kromě jiného založeny i na efektech vznikajících investováním do společenské pozice. Samozřejmě, že vztahy afinit založené na společné účasti v takových fórech mají velký vliv na predeterminování koalic ve významných hrách.

(Pokračování)

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 0.00 (0x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Komentáře