Teorie her jako bojové umění (22)

16. únor 2013 | 08.00 |

Teorie her jako bojové umění (22) 

Řešení úlohy 1(21)

Hráč, který přistihne jiného hráče při porušování obecně přijatých zásad (v našem případě s farmáři při porušení pravidel čerpání vody), může této skutečnosti využít a hráče, který porušil obecně přijatá pravidla, začne vydírat.

Tento případ se z hlediska modelů, kterými se snažíme "rozklíčovat" realitu, poněkud liší od předcházejících (kdy hráč, který druhého přistihl, a) neudělá nic, b) začne rovněž porušovat pravidla, c) porušení pravidel oznámí ostatním). Dosud uvažované tři alternativy se týkají toho, co se odehraje v dané komunitě (např. farmářů). Nový (čtvrtý případ, tj. vydírání) zpravidla komunitu přesahuje a vydírání jednoho hráče druhým se vztahuje k dalším komunitám, jejichž součástí oba hráči jsou.

Vzniká tedy otázka, jakým způsobem právě tento případ vydírání zkoumat prostředky teorie her. Vyjdeme z toho, že vydírání zakládá poměrně silný vztah (afinitu) mezi hráči (vydírajícím a vydíraným), kdy kromě jiného oba hráči vědí více než ostatní hráči. Na vztah vydírání jednoho hráče druhým zpravidla navazuje i vztah jejích vzájemného krytí a vzájemného protěžování.

Tento vztah přesahuje z jedné komunity, ve které jsou hráči sdruženi, do jiné komunity či jiných komunit. Vytvářejí tak část určité sociální sítě, kterou jsou propojeni hráči různých komunit. Porušování pravidel v jednom systému "přeskočí" do jiných systémů a zde má protěžování hráčů konkrétní podobu predeterminování vzniku koalic.

Navíc je zřejmé, že se nový prvek (krytí, vydírání a protěžování hráče) netýká jen dvojice hráčů, že tyto prvky budou mít tendenci se řetězit. To znamená, že budou vznikat struktury založené na vzájemném krytí porušování obecně přijatých zásad, které budou hrát velmi významnou roli ve společenském dění.

Toto je naprosto klíčový moment. Realita se stává zvrácenou a začínají platit úplně jiná pravidla než v situacích, kdy struktury založené na vzájemném krytí porušování obecně přijatých zásad nepůsobí. (Mj. již proto, že zde působí "místo trestu povýšení, místo povýšení trest" – to naprosto rozvrací stávající systém morálky, institucí apod. Toto je ovšem sdělení v popularizované podobě. Pro pochopení toho, co s tím, je nutné mít exaktní popis toho, o co jde.)

Sociální sítě a nástroje teorie her

Vytváření vhodných nástrojů umožňujících analyzovat výše popsané důsledky vztahů, které vznikají porušováním obecně přijatých zásad a následným vydíráním (spojeným se vzájemným krytím a protěžováním), začneme popisem role sociálních sítí. Sociální sítě zde chápeme široce jako jakékoli vztahy mezi hráči, které hrají různé hry v různých komunitách (sdruženích hráčů). Sociální sítě mohou být založeny např. na:

- Příbuzenských vztazích.

- Regionální spřízněnosti.

- Shodě zájmů, politického názoru, náboženského přesvědčení.

- Absolvování stejné školy.

Atd.

V úvahu je nutné brát i zpravodajské sítě, sítě vytvářené organizacemi, které zavádějí různé typy zasvěcení atd. V současné době se jako o sociálních sítích hovoří i o těch, které vznikají prostřednictvím internetu apod.

Sociální sítě mohou vznikat na bázi různých organizací a institucí, zpravidla však procházejí "křižmo" mezi vícero organizacemi a vícero institucemi. Na rozdíl od organizací a institucí nejsou tak viditelné. To, že existují, zpravidla zjišťujeme až podle toho, jak se jejich vliv projevuje. A ne vždy umíme dostatečně z jejich projevů vyčíst, jaké sítě v daném případě sehrály roli.

Příslušnost k určité síti a pozice v této síti zpravidla přináší určité výhody. Znamená však také určité závazky vůči síti.

Pokud si chceme osvojit základy teorie her tak, abychom teorii her využívali v běžném životě (jako svého druhu bojové umění), nemůžeme roli sociálních sítí ignorovat. Naopak. Většina standardních situací, v nichž se ocitáme, je podstatným způsobem působením sociálních sítí ovlivněna. Ovšem jak?

(Pokračování)

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 0.00 (0x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Komentáře