Teorie her jako bojové umění (21)

15. únor 2013 | 08.00 |

Teorie her jako bojové umění (21) 

Úvodní poznámka

Připravili jsme si již vše potřebné k tomu, abychom od příkladů, které jen ilustrují některé možnosti využití teorie her v běžném životě, přešli k "rozklíčovaní" reálných problémů. Velmi důležitým pojítkem je rozbor hry typu Tragédie společného (Tragedy of the Commons, někdy nesprávně překládáno jako Tragédie společenského vlastnictví) a jejího kontextu.

O hře typu Tragédie společného

Hra typu Tragédie společného je hrou dvou hráčů, vyjadřuje ovšem chování určité komunity, která užívá společnou pastvinu, či zásobu vody apod. V dalším budeme uvažovat případ farmářů, kteří hospodaří v podmínkách omezené zásoby vody. Komunita se dohodne na způsobu jejího čerpání. Každý z hráčů má dvě možnosti – buď dodržet pravidla čerpání vody, nebo je nedodržet. Model hry typu Tragédie společného je obdobou hry typu Vězňovo dilema. V matici stojí na jedné straně jeden z farmářů a na druhé straně jsou ostatní. Pokud budou všichni (jak jednotlivý farmář, tak zbývající farmáři) dodržovat dohodu a spolupracovat (což v daném případě znamená dodržovat dohodnutá omezení při používání vody), vypěstuje každý z nich slušnou úrodu (hodnocenou jako 5). Pokud někdo začne porušovat pravidla čerpání vody, může si svou úrodu zvýšit (např. na 10), ovšem jen v případě, že ostatní hráči dohodu dodrží (těm na úrodě porušení dohody jedním jediným hráčem nic neubyde). Když všichni pravidla čerpání vody poruší, bude každý z farmářů mít úrodu podstatně menší (hodnocenou 2). A nejhůře farmář dopadne (bude mít jen 1), pokud on sám dohodu dodrží a všichni ostatní ji poruší.

Tomu odpovídá následující matice výplat (první číslo v každé buňce je výplata jednoho farmáře, druhé číslo je výplata každého jednoho z ostatních farmářů, tj. nikoli součet výplat všech ostatních farmářů):

Ostatní farmáři

Dodrží pravidla

Nedodrží pravidla

Jeden

farmář

Dodrží pravidla

5; 5

1; 2

Nedodrží pravidla

10; 5

2; 2

Problém je v tom, že pokud budeme hráče považovat za racionální subjekty maximalizující svůj užitek, budou situaci vidět každý za sebe jako jednotlivý farmář a tudíž jejich dominantní strategií bude nedodržet pravidla týkající se čerpání vody. Výsledek bude tedy ten nejhorší. Poznamenejme v této souvislosti, že právě v kontextu těchto úloh vznikají averze vůči modelům založeným na předpokladu racionality hráčů a maximalizaci jejich užitku. Návazně pak i přesvědčení, že reálné chování lidí lze vysvětlit jen tehdy, pokud jsou modely doplněny etickou dimenzí, která je chápána jako exogenní prvek. (Jak neustále zdůrazňuji, pokud se chceme o prvek morality - obrazně řečeno - "opřít", musíme znát její původ, nikoli se k ní jen odvolávat či na ni apelovat.)

Nositelka Nobelovy za ekonomii za rok 2009 E. Ostrom (oceněná za analýzu společenského vlastnictví) nabízí jiný pohled na řešení tohoto dilematu. Na základě bohatých empirických výsledků předkládá řešení v podobě samosprávy. Společné vlastnictví lze spravovat svépomocí bez centrálního řízení. Dobrovolně vzniklé společenství dokáže samo spontánně vytvořit efektivní správu společenského vlastnictví. Jinými slovy, dobrovolně vzniklé společenství dokáže chránit společné vlastnictví, alokovat plody tohoto vlastnictví mezi své členy a eliminovat černé pasažéry. E. Ostromová nevytváří matematické modely, ale zkoumá společenské instituce formou analýzy rozsáhlého empirického materiálu z různých částí světa a uplatňuje vývojový pohled. Člověk podle ní chybuje, ale současně se učí, resp. umí se poučit z chyb.

Empirické analýzy testovaly, co udělá jeden hráč, pokud zjistí porušení pravidel (např. čerpání vody) jiným hráčem. Uvažovaly tři možnosti, jak na toto zjištění může reagovat:

- Neučinit nic (což má své důvody).

- Začít porušovat pravidla rovněž.

- Oznámit porušení pravidel ostatním hráčům, z čehož pak vyplývá trest pro hráče porušujícího pravidla.

Úloha k zamyšlení 1(21)

Co ještě může udělat hráč, pokud zjistí porušení pravidel jiným hráčem? (Jedna z nejvýznamnějších reakcí ve výše uvedeném přehledu totiž chybí a právě ta je příčinou toho, proč je dnes využití teorie her jako bojového umění tak významné.)

(Pokračování)

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 0.00 (0x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Komentáře