Teorie her jako bojové umění (3)

27. leden 2013 | 08.00 |

Teorie her jako bojové umění (3) 

Tři základní úrovně osvojení teorie her jako bojového umění

Hned na začátku osvojení teorie her jako bojového umění se vyplatí mít ucelenou představu o tom, čím začneme, čím navážeme, v čem se budeme postupně zdokonalovat a co bychom měli zvládnout, až si teorii her jako bojové umění osvojíme. Pro názornější představu rozdělíme osvojení základů teorie her jako bojového umění na tři úrovně. Je pravděpodobné, že čtenář si pod některými z bodů nedokáže v tuto chvíli (při prvním čtení a se současným stupněm znalostí) udělat dostatečnou představu. Ale to je při osvojování teorie, která využívá kromě jiného i vyšší stupeň abstrakce, běžné. I tak mu to napomůže orientovat se v dalších pokračováních. Lze doporučit i to, aby se k tomuto členění čtenář vracel, protože mu to i průběžně, v návaznosti na další poznatky, umožní zpřesňovat si představu o tom, "odkud kam jde" (ve smyslu osvojování teorie her jako bojového umění).

1. Úroveň (Level)

První úroveň znamená zvládnutí základů teorie her a pochopení možností jejich aplikace v oblasti společenské reality. Na úrovní zvládnutí prvního stupně:

- Víme, co je to teorie her. Rozumíme smyslu jednotlivých definic a umíme převést jednoduché problémy reálného života do jazyka teorie her.

- Známe základní rozlišení jednotlivých typů her. Víme, co a jak je v rámci těchto typů her pojmenováno. Umíme na základě toho pojmenovat různé situace.

- Víme, co jsou to hry dvou hráčů s nulovým součtem a co chápeme pod řešením hry. Známe smysl pojmů "smíšená strategie", "Nashova rovnováha".

- Umíme interpretovat základní typy her dvou hráčů s nenulovou sumou k vyjádření standardních situací (vězňovo dilema, hon na jelena, manželský spor, tragédie společného). Orientujeme se v tom, jak najít Nashovu rovnováhu v těchto hrách a jaký je její smysl.

- Máme základní představu o tom, kam sahají možnosti aparátu teorie her. (To je velmi důležité, ale smysl toho, o co jde, budeme schopni pochopit až v příslušném kontextu.)

2. Úroveň (Level)

Druhá úroveň znamená pochopení kontextuálního charakteru her a využívání znalostí umožňujících analyzovat souvislost mezi jednotlivými typy her. Na této úrovni:

- Známe příklady zdánlivé odlišnosti mezi tím, jak by se člověk měl chovat podle toho, "co říká teorie", a jak se chová "ve skutečnosti", umíme je vysvětlit na základě kontextuálního charakteru her.

- Umíme si představit rozhodovací dilemata, do kterých vstupujeme při každém rozhodování, a jejich formální model prostřednictvím kontextuálních her (s možností využití bayessovských her).

- Známe odlišnosti modelu založeného na racionálním jednotlivci maximalizujícím svůj užitek a rolí jednotlivých složek psychiky (včetně paměti, představivosti, prožitkového mechanismu apod.).

- Víme, jak jednotlivé složky vlastní psychiky kultivovat a zvyšovat přesnost našich rozhodnutí.

- Víme, co je to omyl prvního a druhého řádu z hlediska kontextuálního charakteru her.

- Máme schopnost si vytvořit koncept reality, který je založen na mnohostranné vzájemné propojenosti různých her.

Poznámka: Na druhé úrovni stále ještě pracujeme pouze s aparátem her dvou hráčů. Oproti běžnému postupu při výkladu teorie her se věnujeme tomu, jak v realitě jsou jednotlivé hry propojeny. Z hlediska využívání teorie her jako bojového umění je právě tento moment velmi významný. Ne vždy však nacházíme dostatečnou oporu v aparátu teorie her. Proto právě zde má důležitou roli schopnost propojit abstraktní vyjádření reality s konkrétními zkušenostmi.

3. Úroveň (Level)

Třetí úroveň znamená pochopení (a přenesení do akční podoby při rozpoznávání situací v reálném životě a efektivním reagování) procesu vyjednávání koalic ve hrách s více hráči a působením vnějších vlivů na predeterminování jejich vzniku. Na té úrovní:

- Známe základní teoretické přístupy k analýze her s více hráči, vyjednáváním a tvorbou koalic, včetně vyjádření her v různém tvaru, a různé přístupy k definování řešení těchto her.

- Máme představu o tom, jak probíhá proces vyjednávání koalic v redistribučním systému (v systému, ve kterém jsou hráči spojeni ke společnému výkonu a rozdělují si to, co prostřednictvím tohoto výkonu mají k dispozici).

- Umíme využít představu o procesu vyjednávání v redistribučních systémech k identifikování a odhadu míry vnějších vlivů působících na reálné systémy redistribučního typu.

- Známe odlišnost působení vnějších vlivů spojených s různými typy spřízněnosti od působení vlivů spojených s pozičním investováním a působením struktur založených na vzájemném krytí porušování obecně přijatých zásad.

- Máme základní představu o tom, jak vznikají struktury založené na vzájemném krytí porušování obecně přijatých zásad v návaznosti na model hry typu tragédie společného.

- Umíme číst, co se ve společenské realitě odehrává v důsledku působení struktur založených na vzájemném krytí porušování obecně přijatých zásad.

Poznámka: Na této úrovni osvojení teorie her začínáme pracovat s aparátem her s více hráči (většinou půjde o tři hráče). Tento aparát je poměrně náročný na pochopení. Vyložíme jej však ve vhodně uživatelsky upravené podobě tak, aby byl dostatečně srozumitelný. Současně s tím budeme postupovat výběrově, tj. z aparátu teorie her se třemi a více hráči vybereme jen ty pasáže, které jsou nezbytné k tomu, abychom dosáhli toho, o co nám jde - uměli rozpoznávat standardní situace a efektivně na ně reagovat.

Poznámky ke všem třem úrovním:

- Nad uvedenými třemi úrovni osvojení teorie her jako bojového umění jsou další. K pochopení toho, co nám mohou přinést, je potřeba osvojit si v určité míře výše uvedené tři základní úrovně.

- Každá úroveň osvojení teorie her jako bojového umění má vlastní rozměr zdokonalování. Tj. posloupnost prezentace jednotlivých úrovní neznamená, že musíme dosáhnout dokonalosti nižší úrovně a teprve následně přejít k další. Posloupnost jen vymezuje cestu k dostatečnému pochopení toho, o co jde a co s tím. Každý bod každého směru je pak spojen se zdokonalováním příslušného typu schopností. Vždy na každé úrovni jde nejen o získání nových poznatků a pochopení jejich smyslu, ale i o umění rozpoznávat reálné situace a naučit se na ně efektivně reagovat.

- Kurz vychází z představy, že skutečně svobodný člověk chtě nechtě musí pochopit, o co jde ve společenské realitě a co s tím. A to i ve smyslu, "co s tím" udělá (i) on sám. Klade důraz na individuální pochopení a individuální zodpovědnost. Teprve následně pak na rozpoznávání těch, kteří jsou schopní obdobného přístupu a schopni vzájemné koordinace, aniž by se museli uzavírat do skupiny vymezené dodržováním styků, pravidel, rituálů, uznáváním vůdců (byť i jen ideových) apod.

- Výše uvedený výklad je spojen s využitím určitého stupně teoretického zázemí. Další rozvoj teorie umožní přesnější, srozumitelnější, dostupnější a efektivnější výklad. To je také hlavní smysl rozvoje teorie v této oblasti.

(Pokračování)

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 1 (2x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Komentáře