(71.10) Hra: Co přinesl 10.6.2013 (Teorie mafií)

14. červen 2013 | 08.15 |

Za klíč k pochopení současného dění ("čtecí prizma") považuji to, co (toporně) nazývám: Problematika proměn základního ideového paradigmatu, které podmiňuje fungování jader vyjednávání vlivu na všech úrovních, na kterých dochází ke koordinaci působení struktur založených na vzájemném krytí porušování obecně přijatých zásad.

Dne 10. 6.2013 byly z mého hlediska nejvýznamnějším dokladem toho, že toto "čtecí prizma" je adekvátní, myšlenky, které přinesla jedna úspěšně obhájená diplomová práce (na Katedře řízení podniku Vysoké školy finanční a správní). Jejím autorem je P. Altner. Již název práce je pěkný: "Aplikace teorie mafii k analýze podnikové sféry".

Nejdříve její abstrakt v češtině a angličtině:

Cílem této práce je aplikace teorie her a teorie mafií k analýze soukromého a veřejného sektoru se zvláštním důrazem na korupci, a to zejména na velké případy. Tyto jevy jsou porovnány s typickými projevy tradičních mafií a na základě podobností mezi oběma skupinami, avšak s ohledem na jistou míru odlišností, je definován pojem mafie středoevropského typu. Pomocí tohoto pojmu se dále analyzují některé problémy českého soukromého a veřejného sektoru. Existence mafií středoevropského typu znamená, že pokud chceme úspěšně odhalovat větší případy korupce, musíme si být vědomi těchto propojení, jinak budou vždy odhalovány pouze ty případy, které si tyto skupiny přejí odhalit.

The aim of this study is to apply game theory and mafia theory to analyze the Czech private and public sector, concentrating above all on large-scale cases of corruption. These are compared with the typical traits of traditional mafias, and, based on the similarities of both groups, Mafias of Central European type are defined and explained. The existence of Mafias of Central European type means that in order to successfully reveal cases of corruption, we need to be aware of these mafialike interconnections, otherwise the only cases that will be uncovered will be those that these groups intend to be revealed.

Rovněž tak obsah svědčí o tom, že v ní můžeme najít velmi mnoho zajímavého k současnému dění:

1 Úvod ...............................................9

2 Organizovaný zločin ............................... 14

2 .1 Historie organizovaného zločinu...........................14

2.2 Definice organizovaného zločinu ...........................15

3 Mafie .............................................25

3.1 Vymezeni zkoumaných aktivit ...............................25

3.2 Dobýváni renty ............................................ 26

3.3 Lobbing...................................................29

4 Korupce ...........................................31

4.1 Úplatkářstvi ..............................................31

4 .2 Odděleni korupce od darů..................................32

4.3 Definice korupce .......................................... 34

4.4 Přičiny korupce ........................................... 35

4.5 Štrukturálni kořeny korupce ...............................36

4.6 Korupce v českém prostředi ................................40

4.7 Děleni korupce ............................................ 42

4.8 Korupce a výběrová řizeni .................................43

5 Teorie her........................................45

5 .1 Historie..................................................45

5.1.1 Pojmy teorie her ..........................................46

5.2 Vyjádřeni her.............................................50

5.2.1 Normální funkce ...........................................50

5.2.2 Příklady her ..............................................55

6 Redistribuční systémy ............................. 60

6 .1 Elementární redistribuční systém..........................60

6 .2 Účel výzkumu..............................................64

7 Teorie mafií ...................................... 67

7 .1 Myšlenka..................................................67

7 .2 Porovnání.................................................69

8 Mafie středoevropského typu ....................... 74

8.1 Otázky této práce.........................................76

8.1.1 Lze pro současnou situaci v české společnosti použit model mafii jako čteci model reality?...................................76

8.1.2 Jakou roli v české společnosti hraji systémy založené na vzájemném kryti?..................................................77

8.1.3 Co vede společnosti k tomu, aby se neuchylovaly k praktikám dobýváni renty?...................................................79

8.1.4 Co vede úředníky k bráni úplatků a jaké jsou možnosti eliminace tohoto druhu jednáni?..........................82

8.1.5 Jaký je rozsah publikaci od českých autorů na téma organizovaného zločinu a korupce?.................................89

9 Závěr.............................................90

Ukázka některých myšlenek ze 7. kapitoly (s. 67-73, kráceno):

Jak bylo v teoretické části uvedeno, mafie musí splňovat několik atributů. Pokud bych si měl vybrat pouze jeden, z mého pohledu nejdůležitější, který se ve společnosti vyskytuje velmi standardně a nezávisle na jakémkoli řízení a postoupit jej analýze, nemohu pravděpodobně myslet nic jiného než korupci. 0 korupci se dnes ve velkém rozsahu mluví a píše. Je to velmi vděčné téma, protože se pravděpodobně nenajde nikdo, kdo by o ní neslyšel a v rámci dobrých mravů si na ni neudělal jakýsi názor. Přesto se s ní málokdo setkal osobně, a ten, kdo se s ní setkal, aniž by byl jejím přímým aktérem, se k ní (raději) moc hlasitě nevyjadřuje. Tyto praktiky v našem okolí sice většinou považujeme za něco, co by se dít nemělo, zároveň se ale vymlouváme na to, že "doba už je taková".

Možná právě z tohoto důvodu se v této studii nevěnuji korupci, se kterou se lidé setkávají v "běžném" životě, ale korupci na nejvyšších místech mezi zákonodárci a zájmovými skupinami. I v této oblasti se korupce vyskytovala od nepaměti a proto není divu, že se vyskytuje i nyní. Problém, který v dnešní době vidím jako stále rostoucí, je pohlížení na jednotlivé korupční kauzy jako na oddělené přestupky, jejichž pachatelé nejsou v žádném propojení. V okamžiku, kdy přijmeme myšlenku, že spolu jednotlivé korupční aféry mohou souviset, a to ani ne tak předmětem korupce jako spíše prostředím a propojeností aktérů, tak budeme schopni nejen vidět vzájemné krytí a rozsah celého systému, ale i odhadnout středobody zájmů, a tak také předvídat další rozvoj systému.

Jako příklad podobné situace můžeme připomenout skutečnost, že i John Edgar Hoover (1895-1972), jakožto první a nejdéle působící ředitel FBI, jemuž president L. B. Johnson v roce 1964 povolil stát se doživotním ředitelem FBI, do roku 1963 trval na tom, že mafie a organizovaný zločin neexistují. Netvrdím, že o existenci mafie nevěděl, ale ať byly důvody jeho tvrzení jakékoli, do roku 1963 se předpokládalo, že jednotlivé protiprávní incidenty, později označené za činnost mafie, byly alespoň pro veřejnost brány jako incidenty oddělených skupin bez jakéhokoli užšího propojení. Z našeho pohledu je to pravděpodobně nepředstavitelné, ale teprve roku 1963 při slyšení před senátní komisí vypověděl Joe Valachi jakožto člen newyorkského podsvětí o existenci mafie a popsal jak její rozsah a napojení na policii a vládu, tak i její zákony a struktury. Přestože ve své výpovědi uvedl mnoho jmen mafiánských bossů, nevedla přímo k uvěznění jediného z nich. Bylo však možné vytvořit nové postupy při odhalování organizovaného zločinu, které v budoucnu vedly k výraznému zvýšení efektivnosti policie a justice.

Stejně jako dnes, tak i tehdy mělo veliké množství lidí poměrně přesnou představu o tom, že jednotlivé protiprávní incidenty, které vyplouvaly na povrch díky médiím, jsou v nějakém propojení, ale do okamžiku přímého odhalení mafie se tyto představy daly považovat za neopodstatněné či jako konspirační teorie, protože policejní složky neměly vyčleněný aparát pro jejich odhalování.

...

Samotná struktura celé státní správy má ve své podstatě pyramidový charakter, a přestože v žádném případě nehodlám tvrdit, že každý člen tohoto řetězce zahrnujícího ministry na špici přes hejtmany a starosty po nejnižší výkonné úředníky je zapleten do čehokoli nekalého, hierarchická struktura zůstává. Z této struktury vycházejí i pravomoci jednotlivých úředníku a tak v okamžiku vzniku jakéhosi systému založeného na principu vzájemného krytí je s vysokou pravděpodobností postavení jednotlivých členů určeno z velké části vlivem, který jim jejich funkce umožňuje. Protože i u nás se najdou příklady, kdy stopy korupce vedly hlouběji do systému, tak přestože nikdy nedošlo k úplnému odkrytí, docházím k závěru, že i tento bod je splněn.

...

Přesto, že u nás nedochází k odhalení či jiným změnám ve vedení, je možné zaznamenat postupující kariéry některých potenciálních členů, kteří se na začátku své kariéry nechvalně proslavili v různých kauzách a protože byli ochotni v ústraní přečkat těžká období a projevili se silnou loajalitu k systému, objevili se po mnoha letech na veřejnosti v mnohem vyšší pozici. Takovýmto způsobem je možné zajistit dostatečnou základnu možných budoucích velících činitelů.

...

Dnešní "moderní" organizace si často uvědomují, že pozornost vzniklá projevy násilí není pro jejich druh podnikání přínosná, a tak se čím dál častěji tyto organizace vyznačují ekonomickou převahou, kterou využívají k ekonomické a politické likvidaci nepohodlných protivníků. Násilí je pouze prostředek pro vymožení respektu, ale přitahuje pozornost. Pro české prostředí je kontraproduktivní.

...

Nikoli násilí ale korupce je jednou z nejsilnějších zbraní organizovaného zločinu využívanou převážně k získání stabilní ochrany před odhalením kriminálních aktivit a k ovlivnění a zastavení vyšetřování spáchaných trestných činů. Stejně tak u nás je nejsilněji uplatňována strategie uplácení za účelem dobývání renty a ochraně před odhalením.

15.6. bude uveřejněn článek o 100 dnech prezidentování M. Zemana

16.6. bude uveřejněn článek o výroku papeže Františka

17.6. bude uveřejněn článek o největším korupčním skandálu v ČR

(Pokračování)

Poznámka k dalším pokračováním: Den 13.6.2013 přinesl dříve, než jsem čekal, potvrzení toho, o čem píšu. Mnohem dřív a mnohem frapantnější či průkaznější, než jsem čekal. To, co k této problematice napíšu dnes (14.6.2013) uveřejním až 17.6.2013, abych dodržel pravidlo čtyřdenní zpoždění.

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 0.00 (0x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Komentáře

RE: (71.10) Hra: Co přinesl 10.6.2013 (Teorie mafií) prof. j. kestner 15. 06. 2013 - 09:57