Penze v Babišově programu: Velké překvapení

13. září 2017 | 15.25 |

Dlouho jsem program ANO pro letošní říjnové volby nečetl. Z prostého důvodu. Neočekával jsem, že by byl lepší než programy jiných stran. Z toho, co jsem z dílny ANO četl či slyšel před tím, jsem věděl, že nevychází z pojmenování a analýzy příčin současných problémů, podobně jako je tomu i u ostatních politických subjektů.

Začal jsem se o něj zajímat, teprve až jsem na Facebooku narazil na článek "Program hnutí ANO: Vrchol populismu, který snad ani Babiš nemůže myslet vážně" uveřejněný na ctidoma.cz, viz:

http://www.ctidoma.cz/politika/2017-09-13-program-hnuti-ano-vrchol-populismu-ktery-snad-ani-babis-nemuze-myslet-vazne?utm_source=facebook&utm_medium=social&utm_campaign=facebook-share

Začal jsem se o něj zajímat jednak proto, že článek obsahoval spoustu ne zcela korektních výpadů proti Ano, jednak proto, že jsem v článku žádný odkaz na program nenašel. A také jsem byl zvědav, zda v programu zůstala ještě nějaká zmínka o blbosti s tzv. 2. pilířem, která se na stránkách ANO coby relikt minulosti dlouho vyskytovala, viz:

http://radimvalencik.pise.cz/4297-volby17-026-problem-zvany-ano.html

(pokud by to tam zůstalo, byl by to, jak jsem ukázal, hodně velký problém).

A ještě jedna věc mě vedl k tomu, že jsem program ANO vyhledal. Před čtyřmi dny jsem uveřejnil 7. pokračování série "O smyslu teorie", kde jsem rozebral článek z České pozice věnovaný penzijní problematice a programům jednotlivých stran. V něm se k programu ANO v této oblasti uvádělo: "Hnutí ANO svou představu o budoucí důchodové reformě dokonce ještě ani nepředstavilo."

Viz: http://radimvalencik.pise.cz/4964-volby-2017-212-o-smyslu-teorie-7.html

Hned jsem proto vyhledal a podíval se v "Programu hnutí ANO pro volby do Poslanecké sněmovny 2017" na část věnovanou penzijnímu systému a byl jsem opravdu překvapen.

Zde je program ANO v uvedené oblasti, vybral jsem a zvýraznil tučně to nejdůležitější:

14. PRÁCE A SOCIÁLNĺ VĚCI

Stáří a ani obtížná životní situace nesmí být pro občany hrozbou. Stát musí pomáhat, ale nesmí připustit, aby jeho pomocná ruka byla chapadlem, které člověka drží v pasivní závislé roli. Sebevědomý občan potřebuje pomoc v situaci, kterou sám nemůže ovlivnit, nikoliv v situacích, na které se může připravit a v rámci možností se na jejich řešení finančně podílet. Prosadíme transparentnost a předvídatelnost růstu důchodů, včetně důchodů

Invalidních. Počítáme s pravidelnými valorizacemi důchodů navázanými na ceny spotřebního koše a růst průměrné mzdy. Nepřipustíme využívání prostředků vybraných na důchodovém pojistném k jinému účelu, nepřipustíme, aby vzorec pro valorizaci důchodů byl měněn v neprospěch důchodců včetně příjemců důchodů invalidních.

Prosadíme opatření, která zabrání nezaslouženě nízkým důchodům lidí, kteří pečovali o děti nebo jiné závislé členy rodiny. Při výpočtu důchodu bude doba péče nejen započítána jako

odpracovaná, ale bude i finančně zvýhodněna (uplatníme fikci, že pojištěnec měl vyměřovací

základ, jehož výši stanoví zákon). Navrhneme zvýšení základní výměry důchodů

Důchod se skládá ze základní a procentní výměry. Základní výměra je pro všechny stejná a činí 9 procent z průměrné mzdy používané pro důchodové účely, v roce 2017 činí 2 550 korun. Při každé valorizaci je navyšována všem o stejnou částku.

Zvýšení základní výměry na 10 procent průměrné mzdy by například v roce 2017 znamenalo

růst příjmů důchodců každý měsíc o 273 korun, tedy stejnou částku pro každého.

Navýšení v roce 2018 by podle stávajících odhadů výše průměrné mzdy znamenalo pro každého důchodce cca 295 korun měsíčně navíc k zákonné valorizaci, navýšení v roce 2020 pak cca 324 korun.

Všechny další valorizace by dorovnávaly základní výměru stejnou částkou všem tak, aby vždy dosahovala 10 procent rostoucí průměrné mzdy.

Prosadíme možnost dřívějšího odchodu do důchodu pro lidi pracující v náročných profesích. Na zvláštní důchod bude platit odvody jejich zaměstnavatel, zaměstnanec se bude moci rozhodnout, zda ho bude čerpat před nástupem do řádného důchodu nebo později

v souběhu s ním.

Prosadíme záruku automatického zvýšení důchodu o 1000 korun měsíčně při dosažení věku 85 let. Nyní jsou navyšovány důchody o 2000 korun měsíčně při dosažení věku 100 let.

Prosadíme dlouho odkládanou reformu důchodového systému založenou na principech:

zachování stávajících nároků;

směrování zásadně do budoucna;

záruky základního státního důchodu pro každého, kdo v zemi odváděl daně z příjmu po

zákonem stanovenou dobu. Výše důchodu nebude závislá na výši odvodů a bude se

měnit automaticky ve vazbě na zákonem určený statistický ukazatel;

doplnění základního důchodu o zásluhovou část závislou na výši a době odvodů. Doba péče o dítě nebo jiného závislého člena rodiny bude při výpočtu zvýhodněna;

― správa příjmů a výdajů důchodového systému bude oddělena od státního rozpočtu prostřednictvím sociální pojišťovny;

― možnost využití dalších státem podporovaných forem zajištění stáří podle možností

a uvážení každého občana. Motivací k tomu bude snížená daňová i odvodová zátěž lidí

v aktivním věku.

Zasadíme se o zlepšení podmínek života seniorů. Podpoříme jejich volnočasové aktivity, celoživotní vzdělávání. Prosadíme zvýšenou právní ochranu, návrat úcty a respektu ke stáří. Do služeb zaměstnanosti zařadíme také aktivní práci s osobami v předdůchodovém věku, odchod do důchodu nesmí být jedinou možností, jak řešit problémy na trhu práce. Všichni musí mít možnost včas změnit profesi, využít celoživotních znalostí a zkušeností a vykonávat práci, která je uspokojí a bude v souladu s jejich schopnostmi a možnostmi. Mezi naše hlavní priority patří zajištění kvalitního, bezpečného a dostupného systému sociálních služeb...

Nabídkou (sociálních) služeb se budeme snažit o co největší zapojení osob se zdravotním postižením do běžného života.

Viz: https://www.anobudelip.cz/file/edee/2017/09/program-hnuti-ano-pro-volby-do-poslanecke-snemovny-2017-20170904-143443.pdf

Zodpovědně konstatuji:

1. V uvedené pasáži není nic populistického, vše je reálné.

2. Především však je pojetí reformy penzijního systému nejblíže tomu, co považuji za naprosto zásadní – dosáhnout toho, aby penzijní systém jak motivoval, tak i vytvářel podmínky pro prodloužení doby produktivního uplatnění člověka. A to jak z hlediska zavedení plně zásluhového systému s jednotnou sociální dávkou, tak i cíleným zaměřením sociálních (v naší terminologii "produktivních") služeb v dané oblasti. K tomu doporučuji 6. díl série "O smyslu teorie", ve kterém jsem popsal, o jaký penzijní systém jde a proč to má pro budoucí vývoj společnosti naprosto zásadní význam (vůbec nejde jen o důchodce), viz:

http://radimvalencik.pise.cz/4961-volby-2017-211-o-smyslu-teorie-6.html

Opravdu jsem nečekal, že příslušná a zásadní část programu ANO bude zpracována tak dobře. A je dobře, že je zpracovaná dobře.

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 1.2 (20x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší