Volby2017/066: Totální válka?/1

11. duben 2017 | 07.00 |

ANALÝZY A KOMENTÁŘE AKTUÁLNĺHO DĚNĺ PŘED ŘĺJNOVÝMI VOLBAMI DO PS Z HLEDISKA VYTVOŘENĺ PŘEDPOKLADŮ PRO SKUTEČNÉ REFORMY

Před seminářem v Jihlavě se mi podařilo napsat následující tezi svého vystoupení:

0001pt;line-height: normal">I.

Pokud se dnes hovoří jen o tzv. Čtvrté průmyslové revoluci či Průmyslu 4.0, je to zavádějící redukce, která je mj. nebezpečná. Navozuje totiž představu toho, že budoucí vývoj je jen záležitostí odborníků a že lidí bude brzy přebytek. Je nutné vycházet z toho, že:

- Automatizace, elektronizace a informatice průmyslu (což je obsahem tzv. Čtvrté průmyslové revoluce) je jen jednou z více převratných technologických změn, kterými bude výroba procházet. Bude např. docházet též k lokalizaci výrob a s tím spojenému radikálnímu snižování nákladů v oblasti výroby prakticky čehokoli.

- Především však (aby se naše civilizace vymanila ze slepé uličky setrvačného vývoje) se bude těžiště ekonomického vývoje přesouvat do oblasti produkce lidských schopností, přesněji do oblasti produktivních služeb umožňujících nabývání, uchování a uplatnění lidských schopností. Ekonomika se změní z produkce výrobků prostřednictvím výrobků na ekonomiku produkce lidí prostřednictvím lidí. Jde o změnu právě tak významnou, jakou byla průmyslová revoluce.

II.

Ekonomika založená na produktivních službách (jako je vzdělání, zdravotnictví, výchova v rodině, lázeňství apod.) bude nikoli jen "trvale udržitelná" (což je zavádějící pojem), ale bude to ekonomika nevyčerpatelných možností rozvoje vycházejících z nevyčerpatelného bohatství možností rozvoje lidských schopností a nevyčerpatelného bohatství přírodního prostředí, ve kterém žijeme a jehož jsme součástí.

III.

Představa o možnosti nevyčerpatelných (a v tomto smyslu samozřejmě i neomezených a trvale udržitelných) možnostech vývoje je významná nejen jako základ optimistické vize, k vytvoření nadhledu, z pozice kterého můžeme pochopit to, co děje a k čemu by měly směřovat nezbytné reformy. Je významná i k odvrácení nebezpečných představ, že k tomu, aby někteří (vyvolení) přežili, musí být velká část (či dokonce většina) obětována. Představ, které se v různých podobách šíří, jsou sdíleny částí tzv. mocenských elit, jejich slouhů, slouhy slohů a poskoky. Tento fenomén nazývám snahou o rozehrání komplexu her Titanic, kdy prohlubující se ekonomická nerovnost vede nejen k segregaci, ale kdy se systém začíná vyvíjet od segregace směrem k selektivní likvidaci.

IV.

Zlo současné globální moci (jehož obdobu bychom v dějinách těžko hledali) vzniklo pod vlivem dvou faktorů:

- Vzlínáním zdola, vytvářením struktur založených na vzájemném krytí porušování obecně přijatých zásad. Tj. struktur, kdy je člověk na základě toho, že se dopustil něco difamujícího, vydírán, ale také kryt a protěžován v institucionálních strukturách. Struktur, ve kterých začíná být považováno za normální to, co normální není. Struktur, které postupně pronikají institucionálním systémem, podřizují si enklávy zpravodajských služeb, podřizují si majetkové elity, začínají ovládat společnost tunelováním jejích zdrojů prostřednictvím státu a dosazováním vydíratelných a nesvéprávných figur do reprezentací států a nadstátních organizací.

- Absencí vize možností neomezeného vývoje, vlivem demoralizace pocházející z představy, že není jiná cesta k přežití vyvolených, než cesta obětování velkého množství lidí či spíše velké většiny obyvatelstva naší planety.

V.

Jádro současné globální moci v podobně nekontrolovatelných enkláv zpravodajských služeb, finančních agentů propojených s částí tradičních elit využívá permanentního vyvolávání a stupňování konfliktů:

- K překrývání příčin současných problémů.

- K vytváření prostředí vhodného pro tunelování zemí shora.

- K posilování prostředků kontroly obyvatelstva (jak formou technické vybavenosti, tak odbouráváním administrativních omezování kontroly soukromí).

VI.

Pokračující degenerace jádra současné globální moci zašla tak daleko, že roste intenzita tlaku na reformu jak zevnitř, tak i zvenku, ze strany veřejnosti. I zde se projevuje snaha jádra globální moci řešit problémy vyvoláním drastických konfliktů, tentokráte přímo uvnitř jednotlivých zemí, v nichž má jádro globální moci původ. Hrozbu pokračující degenerace a úpadku řeší jádro současné globální moci obdobně jako goebbelsovsky vyšinuté nacistické Německo pokusem o dotažení stávající tendence vyhrocování konfliktů k totální válce proti všem vedené slouhy, slouhy slouhů a zapouzdřenými poskoky této současné globální moci. Jsme přímými svědky a oběťmi této šílené totální války, jejím následkům se však dokážeme efektivně bránit, protože je stále zřetelnější, o co jde.

VII.

K efektivní obraně a následné nápravě potřebujeme:

- Společně sdílenou realistickou vizi.

- Odhalení mechanismů současné moci.

- Akční program obrany a nápravy.

(Pokud je myšlenka dobrá, vždy si najde toho, kdo pomocí ní zvítězí.)

Zdroj: http://radimvalencik.pise.cz/4432-pred-jihlavou-o-degeneraci-soucasne-moci.html

Už dlouho jsem chtěl upřesnit své teze o podstatě současné moci, které jsem zveřejnil před rokem a půl, viz:

http://radimvalencik.pise.cz/2846-podstata-soucasne-moci-uvaha-k-vyroci-28-10.html

Ale stále se mi to nedařilo. Až v památný pátek 7. dubna, v den bombardování Sýrie, těšně před seminářem. Teze jsem začal psát před sedmou ráno a nepodíval se na zprávy, abych se mohl soustředit. O bombardování jsem se dozvěděl až kolem 10. hodiny, kdy jsem je dopsal. Nepotřeboval jsem v nich měnit ani slovíčko. "Hrozbu pokračující degenerace a úpadku řeší jádro současné globální moci obdobně jako goebbelsovsky vyšinuté nacistické Německo pokusem o dotažení stávající tendence vyhrocování konfliktů k totální válce proti všem vedené slouhy, slouhy slouhů a zapouzdřenými poskoky této současné globální moci." – To je prostě trefa do černého.

K předcházející studii o povaze současné moci, konkrétně na článek "Proč s Trumpem? (A proti jaké moci)" z 19. března, jsem dostal dva komentáře:

Lebeda:"V té rozvaze chybí uvážena jedna varianta, která je v podstatě nepřímo vyloučena. Je to možná dualita globální moci jako klíčový faktor jejího zachování. Není nikterak vyloučeno, že Pan Trump a spol. představují pouze druhé z autonomních křídel téže globální moci. Uvedené ideové paradigma tak je paradigmatem pouze jednoho z obou autonomních křídel. Tato varianta vyžaduje jediné. Představit si ještě jednu vyšší a nadřazenou úroveň řízení nad oběma autonomními křídly. Je to možné? Teoreticky určitě. Je to fakt? Jsou lidé, kteří tvrdí, že ano. A jak to je? Kdo ví..."

Neubert:"Myslím, že ve skutečnosti existují možnosti tři:

1) centralizovaná globální moc, o které je přesvědčen Radim (nejsou ovšem žádné přímé důkazy), moc která teď zeslábla a nechala tak vyhrát Trumpa;

2) duální struktura globální moci, zmíněná v Lebedově komentáři, připouštějící konflikt dvou autonomních křídel a existenci nějaké zastřešující úrovně řízení centralizované globální moci;

3) mnou podporovaná představa delokalizované globální moci vznikající konflikty a jejich řešením uvnitř buržoazní třídy, kterou stmeluje společný zájem, ale stále ještě rozdělují zájmy partikulární, spojené s lokalizací jednotlivých složek parazitujících na různých národních substrátech, dosud zvaných státy."

Zdroj: http://radimvalencik.pise.cz/4368-komentare.html

Považuji je za cenné podněty k tomu, abychom se vyhnuli jednostranným pohledům. Domnívám se však, že jádro současné globální moci, jakkoli zdegenerovalo a dochází k jeho úpadku, je velmi kompaktní a uzavřené dovnitř. Podobně jako hitlerovské vedení nacistického Německa v období vyhlášení totální války (a nic na tom nemění pokusy typu Valkýry). Zatím je schopno vynucovat si to, co je nutné k jeho přežívání. Například souhlas všech slouhů a slouhů globální moci s čímkoli. A demonstrativní souhlas. Jak pookřála srdíčka zapouzdřenců! Právě takový signál potřebovali.

Z toho vyplývá praktický závěr: Odpor vůči současné globální moci se musí vést na široké základně a spojenci mohou mít velmi různou i nečekanou podobu. V následujícím dění bude důležité mimo jiné a patrně i zejména to, jak se jádro současné globální moci bude obnažovat a tím i izolovat. I od části svých současných slouhů a slouhů slouhů. Zítra podrobněji k jednotlivým bodům.

(Pokračování)

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 1.33 (3x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Komentáře

 zatím nebyl vložen žádný komentář