(71.70) Hra: Co přinesl 9.8.13 – Superaféra 58

13. srpen 2013 | 05.49 |

V pátek 9.8.2013 se k článku "Kalouskova "stojednička" padla, co bude dál?" objevil zajímavý a podnětný komentář, který napsal někdo pod značkou "pat". Uvádím ho hned na začátku a v plném znění:

Tak to vezměme po jednotlivých bodech:

1) Předčasné volby budou, ale to neznamená, že MZ nemá důvod je oddalovat (1. chyba autora). Bohužel pro něj nemá zdůvodnění. Udělá co, půjde, tak je možné, že budou až v listopadu (ještě sněmovnu nerozpustím, musí schválit asi 150 zákonů, dělám to pro lidi...)

2) Proti Rusnokově vládě se budou vymezovat skoro všichni (snad s výjimkou VV). Sestava přátel MZ k tomu přímo vybízí (Balvín, Fišer jsou ideální terče, časem přijdou útoky na Žáka, Holcáta a další). Na Blanické rytíře může autor zapomenout. MZ je proti mediím celkem imunní, o to víc se mu budou mstít na "jeho" vládě.

3) Udržovat po volbách Rusnokovu vládu bude zbytečné, proto odejde velmi rychle. Při předpokládaných preferencích stran nebude problém se sestavením nové vlády. Autor zapomíná na nové strany, především ANO. Tato strana má potenciál kolem 10 %, pokud se podaří najít správného "medvěda". Tím by mohl velmi dobře Martin Stropnický. Otázkou je, zda se prosadí nejjednodušší varianta - jednobarevná vláda ČSSD s tichou podporou KSČM. O tom pochybuji, protože by nezbyla křesílka pro SPOZ.

4) Tady s autorem souhlasím, ODS zase hraje na to "ono to nějak dopadne, vždycky jsme se z takových krizí dostali". Zapomínají, že dřív nebyla TOP ... a taky nemají předsedu, který by dokázal lidi oslovit. Chybí jim v této situaci někdo jako Klaus, Topolánek, Paroubek. Úprk členů už začal (snížení stavu o více než 10 %).

5) Problém neoblíbenosti Kalouska TOP vůbec řešit nemusí. Pro většinu jejich voličů je ON tou personou, která se může postavit MZ. To, že ho nenávidí voliči ostatních stran, je úplně jiná věc.

6) Protože nevím, co je hluboká krize paradigmatu, tento bod přeskakuji.

7) Proměna politické reprezentace bude minimální. Možná přijde nová strana (ale to už tu bylo mnohokrát), díky zmenšenému počtu mandátů pro pravici tam budou za tyto strany jen ty nejznámější staré tváře, ale ve skutečnosti se skoro nic nezmění. Politickou scénu ovládne programově vyprázdněná ČSSD, kterou vedou lidé, kteří nikdy normálně nepracovali (Sobotka, Tejc, Hašek) a jsou na akvárium zvyklí. Očekávat nějakou změnu (kromě zásadních mediálních vyjádření) je opravdu velmi naivní.

Tak mi vychází na sedm bodů pět odlišných názorů. Docela dost na to, že vycházíme ze stejných zdrojů a metod.

Viz můj příspěvek: http://radimvalencik.pise.cz/511-komentare.html#488192

Viz citovaný komentář: http://radimvalencik.pise.cz/511-kalouskova-stojednicka-padla-co-bude-dal.html

Budeme tedy moci porovnávat. Při čtení podnětného komentáře jsem si uvědomil, že by bylo dobré říci něco o teoretickém konceptu, tak jak s ním pracuji a jak se postupně vyvíjí. Činím tak v následující části:

Trochu teorie (některé poznatky, která přinesla konfrontace výchozího teoretického konceptu se sledováním, analýzou a prognózou vývoje po 13.6.2013

1. Potvrdilo se, že ve společenském dění mají významnou roli struktury založené na vzájemném krytí porušování obecně přijatých zásad, tj. struktury, ve kterých dominují vztahy založené na vzájemném vydírání, vzájemném protěžování v institucionálním systému (v systému formálních i neformálních institucí) a vzájemném krytí. Tyto struktury podstatným způsobem ovládly celý institucionální systém a jsou schopny účinně a koordinovaně postupovat proti případům indiskrece.

2. Potvrdilo se, že pro koordinaci činnosti (rozdělení výnosů, rozhodování o konkrétní podobě protěžování a krytí osob, rozhodování o způsobech reakce na indiskrece, rozhodování o eliminováni vlivu některých osob) těchto struktur je nutné společně sdílené základní ideové paradigma.

3. V našich konkrétních podmínkách (v ČR a v dané době) se jako jeden z lokálních parametrů tohoto paradigma vyvinulo to, že začalo být považováno za normální to, co normální není (to, co není nejen přijatelné z hlediska veřejného mínění, ale co podlamuje funkčnost celého společenského systému), což vedlo k překročení míry, v rámci které mohou struktury založené na vzájemném krytí porušování obecně přijatých zásad fungovat, aniž by došlo k vážným krizovým jevům.

4. To (považování za normální toho, co normální není) vedlo k "zapouzdření" politické reprezentace uvedených struktur a odstartovalo události spojené s 13.6.2013 a navazující na ně.

5. Existuje propojení mezi lokálními a globálně působícím strukturami založenými na vzájemném krytí porušování obecně přijatých zásad, existuje obecně sdílené základní ideové paradigma mezi jádry vyjednávání vlivu na různých úrovních.

6. Existuje rovněž vzájemné působení mezi spontánně vzniklými strukturami založenými na vzájemném krytí porušování obecně přijatých zásad a strukturami, které se získáváním (monitorováním, provokováním i vyráběním) informací o porušování obecně přijatých zásad v rámci svého institucionálního postavení profesionálně zabývají (tj. zpravodajskými službami); v důsledku této vzájemné interakce dochází k osamostatnění substruktur založených na vzájemném krytí i v rámci zpravodajských služeb a jejich propojení se spontánně vzniklými.

7. Jádra vyjednávání vlivu na různých hierarchických úrovních a v různých oblastech mají velmi odlišnou podobu. (Tj. nepotvrdila se hypotéza, že mají některé příbuzné rysy.) Společné je zde jen to, že:

- Při vytváření a fungování jádra mají významnou roli efekty spojené se společnou dohodou v případě tří hráčů (paretovská zlepšení vznikající touto dohodou a vytvořením tříčlenné koalice oproti dvoučlenným).

- Vznikem nestabilní či více méně stabilní tříčlenné koalice začíná hra na možnost výměny jednoho z hráčů jiným s hráčem z prostřední, ve kterém se vyjednává vliv.

8. Lze rozlišit zejména následující typy jader vyjednávání vlivu:

- Případ, kdy se relativně stabilní jádro nevytváří, z příslušné oblasti vyjednávání vlivu jsou pouze vytlačovány osoby, které jsou nositeli odlišného ideového paradigmatu než toho, které umožňuje krýt porušování obecně přijatých zásad, které je globálně sdíleno, příp. má příslušné lokální modifikace.

- Případ, kdy se vytvoří poměrně stabilní jádro reprezentované konkrétními osobami a kdy v logice hry se toto jádro oddělí od ostatních hráčů ("zapouzdří") jednak tím, že má rozhodující vliv (o který se nedělí s ostatními hráči), jednak tím, že dochází k vytlačování hráčů, kteří by mohli některého hráče v tomto jádru nahradit. (Zde působí efekt společně přijatelného dohody původních hráčů, kteří dodržují tuto dohodu i tím, že hráč, který by byl pro některé dva hráče přijatelnější, než třetí původní hráč, je vytlačen do oblasti periferie vyjednávání.)

- Případ obdobný předešlému, kdy se ovšem nejedná o osoby, ale reprezentanty skupiny, kdy příslušný reprezentant může být za určitých podmínek trvale či dočasně nahrazen.

- Případ, kdy se vyjednávací jádro vytvořilo, ale "nezapouzdřilo se, reaguje se svým okolím, může dojít k nahrazení jednoho hráče jiným, případně i pokračování tohoto procesu nahrazování hráčů jádra.

- Případ, kdy se vytvoří alternativní jádro vyjednávání vlivu v prostředí systému, toto jádro pracuje s odlišným sdíleným ideovým paradigmatem (vyvinulo se v opozici proti původně sdílenému) a kdy dojde k střetu s původním jádrem vyjednávání vlivu, jehož pozice je zakotvena vazbami na struktury založené na vzájemném krytí porušování obecně přijatých zásad a pozice těchto struktur v institucionálním systému. (V tomto případě mohou převážit i jiné vztahy příbuznosti než ty, které pocházejí ze vzájemného vydírání, krytí a protěžování.)

- Případ, kdy se původní tříčlenné jádro vyjednávání vlivu rozšiřuje na více hráčů, převažuje faktor efektů společné dohody a vytváření koalic uvnitř tohoto systému je tabuizováno a sankcionováno (je považováno za porušení neporušitelných pravidel), přičemž je dán počet hráčů, kteří takovýto systém vytvoří, nedochází k jeho rozšíření (což je také předmětem striktně dodržované dohody).

(Identifikování, utřídění, přesný popis, sestavení konceptu a modelování některých aspektů případů výše uvedeného typu je důležitým úkolem teorie. Uvítám náměty či případnou spolupráci, protože zde se teorii nabízí velká příležitost posunout se dál. Domnívám se, že je nejen možné, ale i velmi naléhavé a v našich současných podmínkách též reálné provést sebereflexi toho, jak společenský systém funguje, s využitím příslušné aplikace teorie her.)

Ještě několik poznámek k aktuálnímu dění z hlediska toho, co se odehrálo 9.8.:

Za zaznamenání slouží rozhovor K. Schwarzenberga pro Právo, který ukazuje jeho pohled na to, co se stalo, budoucí vývoj a zejména jeho pohled na to, o co půjde v blížících se volbách:

Proč jste se pro předčasné volby nerozhodli dříve, mohli jste si ušetřit blamáž?

K. Schwarzenberg: Já jsem v diskusích s kolegy říkal, že to vždy takto skončí. Nicméně kvůli vlastním členům a z důvodů sebeúcty, když jsme měli většinu ve Sněmovně, jsme se jí nemohli vzdát. Museli jsme tento rituál podstoupit. A také vzhledem k tomu, že ještě v úterý všichni přísahali, že budou dodržovat domluvený postup, tak jsme věřili, že to ustojíme. I tak jsem nevěřil, že to dostaneme – paní Němcová s podpisy přijde za Zemanem, ale on se na to vykálí jako na placatý kámen.

Věříte informacím, že za změnou názoru těch dvou poslanců z ODS je Václav Klaus?

K. Schwarzenberg: Slyšel jsem klepy, že osvědčené přátelství obou prezidentů se tady projevilo.

S čím půjdete do voleb jako TOP 09, jaké bude vaše hlavní téma?

K. Schwarzenberg: Ještě před časem jsme plánovali, že bude naším hlavním mottem, že jsme evropská strana. To ztratilo na aktuálnosti. Teď budeme říkat, že jsme jediná strana, která se jednotně postavila prezidentu samoděržavnému.

Myslíte, že to bude pro obyčejné lidi přitažlivé, že je zajímají vaše boje?

K. Schwarzenberg: Mám zkušenosti z voleb v Evropě, často jsem pozoroval zblízka volby v Rakousku, v Německu, jednou ve Francii. A všiml jsem si, že voliče motivuje, když jsou pozice ve volbách vyhraněné na jasně identifikovatelné osoby.

Budete tedy soutěžit proti Zemanovi?

K. Schwarzenberg: Ano.

Bohuslav Sobotka pro vás není rovnocenný soupeř?

K. Schwarzenberg: Je staré dobré anglické přísloví, že se nikdy nekope do těch na zemi.

Volby zřejmě vyhrají soc. demokraté. Byli byste ochotni s nimi jít do vlády?

K. Schwarzenberg: Ne. Máme docela odlišný program. A jak jsem dědek starej, byl jsem leckde v Evropě, a tak vím, že fungují koalice, kam jdou vyrovnaní partneři. Když je jedna strana výrazně silnější, tak ta slabší na to doplatí. Podívejte se na liberály v Německu (FDP), dříve respektovaná strana v objetí paní Merkelové asi zahyne. Když Gerhard Schröder udělal koalici se zelenými, ministrem zahraničí byl velice talentovaný Joschka Fischer, ale zlomyslní komentátoři v Berlíně říkali, že je ministrem pouze pro Blízký východ a Jižní Ameriku. To nemá smysl. Zůstane-li vliv pana prezidenta na soc. dem. v dnešní míře, tak jim doporučí za partnera spíše čerta rohatého než mě.

Už si tedy zvykáte, že svůj politický důchod strávíte v opozici?

K. Schwarzenberg: Já ještě nejsem v důchodu, pane.

Ale říkal jste, že je to vaše poslední volební období.

K. Schwarzenberg: To je pravda, ale popravdě řečeno mě pan prezident hodně motivuje jít zase do toho a dělat mu opozici.

Myslíte, že porazíte ODS?

K. Schwarzenberg: To ví pánbůh a je to hlavně na voličích. Já nebojuji proti někomu, ale abych získal více hlasů.

Ale lovíte ve stejném rybníku.

K. Schwarzenberg: Pozor, já mám rybníky a celý život se zabývám rybníkem, a vím, že jsou rybníky, kde člověk v bahnu uvízne.

Vy nevidíte na činech prezidenta nic kloudného. Ale někteří lidé říkají, že politické strany od něj dostaly užitečnou lekci, konečně se umravní a nebudou tolik pletichařit a hašteřit se.

K. Schwarzenberg: Vy jste optimista.

Můžete ho brát jako ruku osudu, která pomůže české politické scéně se vzpamatovat?

K. Schwarzenberg: Ta ruka osudu nás bude dále fackovat, než nabereme rozum. A ostatně právem.

Zeman vám vyčítá, že jste sabotoval ekonomickou diplomacii a teprve Rusnokova vláda to dokázala rozpohybovat. Jak se vám ta kritika líbí?

K. Schwarzenberg: To je pustá lež. Každý, kdo se tím zabývá, tak ví, že jsem udělal na ministerstvu nutnou reformu a že jsme odešli od předešlého systému. Tehdy byl na velvyslanectví obchoďák a ten se staral o obchodní věci a ostatní se o to nezajímali. Teď všichni diplomaté, které jsem vyslal, vědí, že je to hlavní priorita jejich činnosti. Máme málo velvyslanectví na světě, kde ta politická činnost převažuje. Pan prezident pochází z jiné politické doby, zmeškal a nevnímal vývoj. To, že si ministerstvo obchodu a průmyslu vybudovalo vlastní síť lidí ve světě, tak proti tomu nic nemám, také jsme na tom začali pracovat ještě s ministrem Kocourkem, který tomu rozuměl.

Viz: http://www.novinky.cz/domaci/310068-schwarzenberg-pan-prezident-me-hodne-motivuje-jit-zase-do-toho-a-delat-mu-opozici.html

Zajímavá byla zpráva o posunu termínu voleb, a to na velmi zajímavý termín polokulatého smutného srpnového výročí:

ČSSD, KSČM a TOP 09 se dohodly, že přesunou termín hlasování o rozpuštění Sněmovny z pátku 16. srpna na úterý 20. srpna. Návrh iniciovala TOP 09, soc. dem. a komunisté s ním souhlasili. Důvodem ke změně je obava, že v pátek by nemuseli být ve Sněmovně všichni poslanci, kteří slíbili rozpuštění podpořit. Předseda poslanců ČSSD Jeroným Tejc potvrdil, že na přesunu termínu hlasování se všechny tři strany dohodly. S návrhem podle něj přišla TOP 09 kvůli obavě, že v pátek 16. srpna nebude ve Sněmovně dostatek poslanců. Tím by byl úspěch rozpuštění a v důsledku vyvolání předčasných voleb ohrožen. "Problém není na straně ČSSD, my jsme měli zajištěnou účast na pátek. Nyní ji zajistíme i na dohodnuté úterý," řekl Tejc Novinkám. Soc. dem. tak podle něj učiní už proto, že předčasné volby považuje za svou prioritu. Tejc přitom doufá, že přesun termínu hlasování není taktikou, jak rozpuštění Sněmovny zhatit. "Může to být taková taktika, ale nikoliv taktika ČSSD," zdůraznil. Předseda poslanců TOP 09 a Starostů Petr Gazdík Právu řekl, že jejich klub by v pátek nebyl v plném počtu, nejméně dva poslanci se nemohou účastnit. Jeden jde na plánovanou operaci a druhý nemůže z vážných rodinných důvodů. "Nechceme, aby to skončilo blamáží, nevadí, že to bude o pár dní později, kdy už mohou být ve Sněmovně všichni, kdo se pod rozpuštění podepsali,” řekl Gazdík. S hlasováním v úterý jsou srozuměni i komunisté, kteří dorazí v plném počtu. "Lidi tady mít budeme," řekl Novinkám šéf poslanců KSČM Pavel Kováčik. Ačkoli se ve čtvrtek podpisem pod listinu žádající rozpuštění Sněmovny přidali jen čtyři z 11 poslanců Věcí veřejných, místopředseda Michal Babák v pátek ujistil, že možná s výjimkou jednoho člena klubu, který bude na dlouhodobě plánované dovolené, se mimořádné schůze dolní komory zúčastní všichni véčkaři. "Také nejsem pod listinou podepsaný, ve čtvrtek jsem to nestihl, ale pro rozpuštění Sněmovny hlasovat budu. To chtějí i ostatní členové strany. Jeden z poslanců je ale na dovolené s rodinou, takže pokud bude hlasování v pátek, možná se nedostaví," řekl Právu Babák. Podle šéfky klubu Kateřiny Klasnové ale budou véčkaři v plné síle, pokud se hlasování o rozpuštění Sněmovny odsune až na úterý 20. srpna. "Můj podpis jako předsedkyně klubu na listině je a tím také vyjadřuji stanovisko všech našich poslanců. Je ale pravda, že přesouvání termínu do všeho spíš vznáší zmatek," podotkla. Ačkoliv bude hlasování o rozpuštění Sněmovny přesunuto, nebude tím ohrožen předpokládaný termín předčasných voleb 18. a 19. října. Pokud se skutečně volby uskuteční v těchto dnech, nová Sněmovna by měla stihnout schválit státní rozpočet na příští rok.

Viz: http://www.novinky.cz/domaci/310107-snemovna-se-rozpusti-o-par-dnu-pozdeji-strany-se-baly-neuspechu.html

Doufejme jen, že nejde o testování toho, jak přece jen z předčasných voleb vyklouznout tím, že se budou vymýšlet nové a nové důvody.

ODS činí další kroky ke své záhubě:

Pokud bude výkonná rada ODS rozhodovat o vyloučení vlivného člena Tomáše Hrdličky, navrhne její člen Zdeněk Pánek vyloučení exprimátora a předsedy pražské ODS Bohuslava Svobody. Pánek to Právu řekl před pátečním zasedáním výkonné rady. "Připadá mi naprosto absurdní vylučovat kohokoliv na základě novinářských spekulací. Nejprve by měli z ODS odejít ti, kdo ODS opravdu poškozují. To jsou například ti, kteří jsou obviněni z ekonomické trestné činnosti, jako třeba Svoboda, který chce vyloučení Hrdličky navrhnout," řekl Právu Pánek, který ve výkonné radě zastupuje středočeský region. "Byl to právě Petr Nečas a Bohuslav Svoboda, kteří zničili poslední zbytky důvěry občanů ve značku ODS a svým nezodpovědným chováním ji poslali na hranici volitelnosti. Vlastní problémy pak řeší tím, že se je snaží svalit na ostatní," dodal Pánek. Svoboda, stejně jako celá bývalá rada hlavního města Prahy s výjimkou Aleksandry Udženiji, čelí obvinění za uzavření nevýhodné smlouvy v kauze Opencard, v říjnu by měl jít před soud. Podle informací Práva chce Svoboda "silou" prosadit Hrdličkovo vyloučení na jednání regionální rady ODS, i přes to, že někteří vysocí představitelé ODS s tím nesouhlasí. "Můžeme vylučovat někoho za porušení stanov, ale ne za to, že má jiný názor," řekla už dříve například poslankyně Jana Černochová. Hrdličkův vyhazov naopak prosazuje místopředseda Jiří Pospíšil. Člen ODS, který si nepřál být jmenován, Právu řekl, že pokud regionální rada navrhne výkonné radě vyloučení Hrdličky, tak ho nejvyšší stranický orgán s nejvyšší pravděpodobností posvětí. Podle informací Práva se s Bohuslavem Svobodou počítalo ve "stínové vládě" Miroslavy Němcové coby s ministrem zdravotnictví.

Viz: http://www.novinky.cz/domaci/310134-clen-vykonne-rady-ods-pokud-bude-hrdlicka-vyloucen-navrhnu-vyhazov-svobody.html

Šéf pražské ODS Bohuslav Svoboda přesvědčil své spolustraníky. Regionální rada totiž navrhla výkonné radě ODS vyloučit lobbistu Tomáše Hrdličku a poslance Jana Floriána ze strany. Hrdlička měl údajně stát za postupem poslanců Jana Floriána a Tomáše Úlehly, kteří nehlasovali proti důvěře vládě Jiřího Rusnoka. Pražská organizace se staví za zrušení členství Jany Nagyové, kterou stíhá policie. Regionální rada ODS vyzvala výkonnou radu, aby vyloučila ze strany nejen Tomáše Hrdličku, ale i Jana Floriána, který už své členství ve straně ukončil. Zároveň rada vyzvala oblastní sdružení Prahy 13, aby pozastavilo nebo ukončilo členství Jany Nagyové. Pokud se tak nestane, regionální rada Nagyové členství zruší. Hrdlička na jednání vůbec nedorazil a mezi pražské občanské demokraty nepřišel ani nikdo z jeho domovské organizace Prahy 10. "Místo toho, aby si pan Hrdlička přišel vyslechnout názory svých kolegů, tak poskytuje rozhovory někde v baru nebo na nějaké kožené židli," komentovala nepřítomnost lobbisty poslankyně Jana Černochová. Část členů ODS se dožadovala Hrdličkova vyloučení, ačkoliv pro jeho podíl na zhroucení stojedničky nemají důkazy - alespoň je nikdo nezveřejnil. "Se sluhou prostě musí jít i jeho pán," prohlásil například předseda pražské ODS Bohuslav Svoboda. Podobně se ve čtvrtečních Událostech, komentářích vyjádřil také místopředseda strany Jiří Pospíšil. "Přikláním se k tomu, že pan Hrdlička má odejít, protože minimálně je spjat s tím, že pan poslanec Florián nás takto zradil," uvedl ve vysílání. Florián se s Hrdličkou zná, před svým zvolením do sněmovny totiž pracoval jako řidič a asistent poslance z Prahy 10 Borise Šťastného a vozil i Hrdličku. Hrdlička a Svoboda přitom měli v minulosti korektní vztahy, Hrdlička po volbách v roce 2010 dokonce prohlásil, že Svobodu do ODS přivedl on sám. A právě Svoboda nyní Hrdličku ve straně nechce mimo jiné proto, že Jan Florián je jen Hrdličkovou loutkou. Tomáš Hrdlička se ale brání; pro zpravodajský server Týden.cz řekl, že Svoboda je ovlivněn horkem, tlakem a stářím, a odmítl, že by s rebelujícími poslanci cokoli řešil. Hrdlička tvrdí, že s Floriánem ani Úlehlou vůbec nemluvil, a prý nechápe, kde se tento příběh vzal. "Jestli se to prokáže, tak já jsem připravený odejít z ODS," řekl ČT. Stejně tak Tomáš Úlehla popírá, že by za jeho rozhodnutím odejít při hlasování ze sálu stáli nějací kmotři. Bez zajímavosti není, že se jméno Tomáše Hrdličky objevuje ve vyšetřování kauzy Nagyová, vedle dalších zákulisních hráčů Ivo Rittiga, Jiřího Tomana a Romana Janouška. Proti Hrdličkovi a Floriánovi v ODS je i Jiří Pospíšil: "Říkám to veřejně tady, že pan Hrdlička má odejít, protože minimálně jeden poslanec, pan Florián, nás takto zradil," řekl v Událostech, komentářích. Jan Florián pro ČT: "Jiří Pospíšil v UK účelově lhal! Sdělil, že mne řídí či úkoluje pan Tomáš Hrdlička. Není to pravda. Také kvůli regionálním šedým eminencím jsem vystoupil z ODS. Toto jeho tvrzení zcela vylučuji. Kdybych byl spojen s kmotry, byl bych v minulých parlamentních volbách v roce 2010 na čelných místech pražské kandidátky, kterou sestavují šedé eminence, což se v mém případě nestalo. Kandidoval jsem na posledním nevolitelném 36, místě kandidátky a z vůle voličů jsem se kroužkováním do sněmovny dostal, to je nezpochybnitelné. Toto je jasný argument! Očekávám jeho omluvu." Pražští sociální demokraté mají na stole nejen vyloučení lobbisty Tomáše Hrdličky, stejný osud by mohl potkat i bývalou šéfku kabinetu expremiéra Petra Nečase (ODS)

Viz: http://www.ceskatelevize.cz/ct24/domaci/237516-prazska-ods-chce-aby-vykonna-rada-vyloucila-hrdlicku-i-floriana/

Nelze než závidět nejen demokratické, ale i občanské straně, jak rychle dokáže své členy vylučovat.

Zajímavý je i rozhovor s T. Hrdličkou pro Parlamentní listy:

V poslední době jste se stal pomalu větší mediální hvězdou než Iveta Bartošová. Vaše jméno je skloňováno ve všech médiích a ČTK dokonce přeložila do angličtiny pro zahraniční agentury článek, kde se píše, že jste prý zařídil hlasování poslanců Floriána a Úlehly, takže jste se dostal i do zahraničí. Jste opravdu takový démon, který tahá za nitky?

T. Hrdlička: Ani nevíte, jak v tomto rozumím slovům Miroslava Kalouska, minulý týden jsem se málo vypršel. Jinými slovy, virtuální realitu já v této chvíli přičítám v České republice spíše velkým horkům a s tím spojené fyzické i psychické zátěže některých politiků i novinářů. Jde o to, že jsem někdy pozdě odpoledne poslal SMS novináři Lidových novin – a čtenář si ji může přeložit i do angličtiny – ve které přece není vůbec nic o hlasování o Rusnokově vládě. Celá SMS je o tom, co myslím, že by bylo pro ODS nejlepší řešení. Jediná věta, ani jediné slovo se netýká Rusnokovy vlády, hlasování i o Rusnokově vládě. Každý si to může ověřit.

A kde se podle vás berou tyto z vašeho pohledu fámy? Říká se, že na každém šprochu je pravdy trochu...

T. Hrdlička: Já bych řekl, že ta chyba se u některých lidí stala mezi první a pátou třídou základní školy, kdy selhal výchovný a vzdělávací systém. Protože přečíst několik vět za sebou a rozpoznat jejich význam se děti učí na prvním stupni. Čili znovu: SMS odpovídala na dotaz novináře: "Co si myslíte, že by měla ODS v tuto chvíli udělat?".

A...?

T. Hrdlička: Moje odpověď novináři zazněla po projevu prezidenta republiky, ve kterém Miloš Zeman v podstatě vyloučil jmenování Mirky Němcové premiérkou, byť by existovala "stojednička". Prezident řekl, že využije svých ústavních práv a možností, bude týdny přemýšlet, citoval tam slova Václava Havla z roku 1998. A tak jsem v této návaznosti odpověděl, že ODS by na základě aktuálního vývoje a informací plynoucích z projevu prezidenta měla odejít do opozice, svolat mimořádný volební kongres na září – uvědomte si, že ODS je nyní bez řádně zvoleného předsedy, a neumím si představit, že ODS půjde do těžkého volebního střetu bez předsedy s plným mandátem. Dále, že by ODS měla udělat sebereflexi, tedy vyhodnocení posledních sedmi let svého vládnutí, co se povedlo a nepovedlo a vzít si z toho ponaučení. A že kongres by měl oslovit menší nelevicové neparlamentní strany a že bychom se měli zamyslet, jestli do vedení strany nepatří úspěšní starostové a primátoři z řad ODS, který pro stranu léta pracují a umí vyhrávat volby. Poslední, co jsem napsal bylo, že tím by se ODS výrazně odlišila od TOP 09, které nezbývá nic jiného než jít se starými tvářemi a starými sliby. To by byla první výhoda ODS. Druhá výhoda ODS by byla, že za 14 měsíců jsou komunální volby a místní samospráva je skutečnou páteří v ODS. Ve sněmovních volbách ODS někdy vyhrávala, někdy ne, ale skutečnou páteří a krví ODS jsou zastupitelé, starostové a primátoři. A pokud bychom měli přijít o ně, tak je to skutečně konec ODS.

Čili jste smskami nikoho neovlivňoval?

T. Hrdlička: Zdůrazňuji především, že ta SMS byla směřována novináři z Lidovek, nikoli členům či poslancům ODS. A v žádném případě jsem se v ní nevyjadřoval k Rusnokově vládě. Takže jestli dnes hlupáci typu Jiřího Pospíšila a Mirky Němcové říkají, že bych měl být vyloučen, tak říkám, že oni za to nemůžou. Prostě selhal vzdělávací systém mezi první a pátou třídou, protože si nepřečetli, co v té SMS stálo a že jsem ji neposílal členům a poslancům ODS, ale Lidovkám. V okamžiku, kdy prezident Zeman řekl, že Miroslavu Němcovou nepověří sestavením vlády, tak sestavovat s TOP 09 stínovou vládu by bylo velmi kontraproduktivní.

A nemrzí vás, že Miroslava Němcová nebude premiérkou? Slyšel jsem, že je to velice inteligentní žena se státnickými schopnostmi.

T. Hrdlička: Mrzí mě to, určitě. Je mi to hrozně líto, ale život není vždy o úspěších a o tom, co bychom si přáli. Mrzí mě, že ti, kteří byli médii prezentováni jako ti čestní, nemohli dokončit svůj mandát.

Nemrzí vás také, že paní Němcová o vás řekla, že jste jí ukradený a že si hrajete na velkého bosse?

T. Hrdlička: Já jsem toto neslyšel. Možná, že myslela "bez klobouku bos". Ale teď konec ironie. Já si na nic nehraju. Bohužel v ODS si lidé přestali navzájem naslouchat, přestali přemýšlet o slovech druhých a toto je bohužel v tuto chvíli i deficit Mirky Němcové. Jak jsem již zmínil, poslance Úlehlu jsem viděl naposledy před dvěma lety a poslance Floriána jsem za poslední rok viděl asi třikrát. Mě by zajímalo, zda to, že odešli ze sálu při hlasování o Rusnokově vládě, znamená, že odvolávají své podpisy pod "stojedničkou", protože to jsou dva na sobě nezávislé akty. Místo toho následovala hysterie podobná té v souvislosti s tou SMS. Navíc neporušili ani usnesení Výkonné rady ODS, které říká: "Výkonná rada ODS konstatuje, že žádný z poslanců Občanské demokratické strany vládě Jiřího Rusnoka důvěru nevysloví." A oni Rusnokově vládě důvěru nevyslovili.

Pan zastupitel Bohuslav Svoboda řekl na vaši adresu a adresu takzvaných kmotrů, že by se ODS měla zbavit "pasáků, veksláků a řidičů". Co tomu říkáte?

T. Hrdlička: Toto jsou ničím nepodložené pojmy a ve chvíli, kdy je někteří členové ODS začali používat proti svým ideovým oponentům, tak ODS nejde od úspěchu k úspěchu, ale od neúspěchu k neúspěchu. A když tady někdo používá takové výrazy, tak se ptejme, jestli by členství ve straně neměli přerušit lidé obvinění policií ze závažných trestných činů v souvislosti s výkonem funkce, což se týká pana Svobody. Podívejme se na výsledky jeho práce. Pražská ODS v době předsednictví Borise Šťastného získala mandát primátora, většinu v radě hlavního města Prahy a 17 z 22 starostů velkých městských částí. Po roce předsedování Bohuslava Svobody ODS o radní a primátora Prahy přišla a skončila v opozici. Po roce primátorování pana Svobody přišla ODS o několik radnic velkých městských částí a po roce jeho primátorování byl on a další členové rady obviněni policií. To jsou fakta a výsledky práce pana Svobody. Myslím si, že na základě uvedených faktů si váš čtenář na otázku, kdo by měl odejít, odpoví sám.

Viz: http://www.parlamentnilisty.cz/arena/rozhovory/Schwarzenberg-je-debil-a-Nemcova-je-hloupa-Mocny-odeesak-Hrdlicka-zacal-mluvit-281682

V podtržené části odpovědi T. Hrdličky (což má být obsah údajné SMS Lidovým novinám) je zformulován poměrně realistický program nápravy a obnovy pozic ODS. Za toto je přece potřeba okamžitě vyloučit. Přesně tak funguje "zapouzdřený" systém, tj. ti, co jsou ovládáni skupinovou konformitou (omezeností).

(Pokračování)

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 1 (1x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Komentáře

RE: (71.70) Hra: Co přinesl 9.8.13 – Superaféra 58 ondrey 13. 08. 2013 - 14:17