O programu Rusnokovy vlády

27. červenec 2013 | 16.25 |

Kdo máte zájem (a jste z Prahy či okolí), přijďte do pizzerie Padova v neděli v 18.00 popovídat si o tom, co by mělo být a co by nemělo být v programovém prohlášení Rusnokovy vlády. Důvody k tomu jsou přinejmenším dva:

- Ten méně důležitý: Podle všeho nás čeká něco jako "dvojvládí" a vyostřená společenská polemika, co má větší váhu – nedůvěra ze strany nedůvěryhodné Sněmovny, nebo důvěra důvěryhodné veřejnost? Společnost bude víc než jindy vtažena do reálného dění a bude ho mít možnost ovlivnit. Parlamentní opozice jen velmi málo využila možnost ovlivnit zaměření a obsah rodícího se programu vlády. Tak se nebojme k této otázce něco říci.

- Ten více důležitý: Podle všeho nás rovněž čeká tropický den, zejména večer může být strašný. V pizzerii Padova je letní zahrádka osvěžovaná vodotryskem, dobré pivo, víno i jídlo. Ceny velmi přijatelné. Budu tam s pár chytrými přáteli.

Kde pizzerii Padova najdete:

Moskevská 342/20

101 00 Praha-Praha 10

Pozor - tramvaj 22 tam nejede (výluka), nutno náhradním autobusem z I. P. Pavlova, jezdí každou chvíli.

Tady je odkaz na pizzerii:

http://www.padova.cz/contact.html

Na těchto stránkách je i mapka.

(Nebude tam moc lidí, navíc, vypadám skoro jako Marx, takže každý pozná, ke kterému stolu si má sednout.)

Uděláme si příjemný podvečer tam, kde není horko.

Těším se a na případné dotazy operativně odpovím

Některé náměty k zamyšlení:

1. Důležité by mělo být říci, co by Rusnokova vláda dělat neměla.

2. Přesto, že bude vládnout s omezeným mandátem a jen několik měsíců (či právě proto), měla by stručně vyjádřit dlouhodobou programovou vizi tak, aby její (i operativní a "hasící") kroky byly plně zhodnotitelné plnohodnotnou vládou, která na ni naváže.

3. Vzhledem ke komplexnímu selhání předešlé vlády by podstatnou částí Rusnokovy vlády měla být analýza reálného stavu fungování ministerských aparátů, dokumentace tohoto stavu a navržení bezprostředních kroků k nápravě, kterou tato vláda započne a na kterou naváže další vláda. Tato dokumentace a analýza by též měla dát odpověď na to, zda je reálné, aby na Rusnokovu vládu navázalo "stojedničková", která by byla pokračováním Nečasové vlády pozměněné na Němcovou.

Podklady programového prohlášení, které jsou doposud k dispozici (podtrženo důležité, červeně můj návrh na doplňky):

Pravidla chování vlády:

"Mise vlády - hodnoty a pravidla naší služby

18. 7. 2013 13:34

Premiér Jiří Rusnok představil na prvním zasedání vlády pravidla, podle kterých se budou členové jeho kabinetu řídit při každodenní výkonu svých funkcí. Obsahem je patnáct bodů vyjadřujících různé právní, morální a etické hodnoty, které se vztahují ke spolupráci jednotlivých členů vlády a k činnosti kabinetu jako celku ve vztahu k veřejnosti a správě státu.

1. Nadřazenost veřejného zájmu:

- Působení ve veřejném životě musí být motivováno především snahou o prosazení věcí veřejného zájmu a tento veřejný zájem musí být nadřazen privátním zájmům či osobnímu prospěchu.

- Prosazovat skupinový nebo individuální zájem je přípustné pouze v případě, že to přinese též prospěch celku a není to v rozporu s veřejným zájmem.

- Veřejné instituce a funkce mají být v každém případě vykonávány v souladu s jejich posláním a cíli a nesmějí být zneužívány k prosazování privátních zájmů.

2. Respekt ke svobodě, morálce, právu a spravedlnosti:

- Základní hodnotou je pro nás člověk a jeho svoboda ve smyslu možnosti sám za sebe rozhodovat o své budoucnosti a podle svého uvážení a svých možností utvářet svůj život a situaci, jejíž je součástí.

- Protože svobodu nechápeme jako svobodu izolovaného jednotlivce, ale jako svobodu všech lidí či občanů bez rozdílu, je pro nás neméně základní hodnotou respekt ke spravedlnosti a k morálním a právním pravidlům, jež umožňují koexistenci více svobodných jedinců a vedou k tomu, aby jedni brali ohled na druhé.

- Tento respekt k pravidlům a ke svobodě druhých je především založen na uznání hodnoty a důstojnosti druhých lidí a jejich nezadatelných a nezcizitelných lidských práv.

3. Prosperita, kvalita života, udržitelnost a stabilita:

- Prosperita je nezbytným předpokladem kvalitního života, a proto nemají být kladeny zbytečné překážky ekonomickým aktivitám jednotlivců, pokud nejsou v rozporu s hodnotami morálky, práva a spravedlnosti.

- Prosperita však nesmí být samoúčelná, ale má sloužit kvalitě života a společnosti jako celku.

- Současně však kvalita života ve smyslu plného rozvoje schopností člověka, na základě toho pak prodloužení horizontu jeho produktivního uplatnění, je nejvýznamnějším faktorem prosperity.

- Klíčovou součástí veřejného zájmu je dlouhodobě životaschopná (udržitelná) společnost. Naplnění požadavků udržitelnosti proto předchází naplňování požadavků na prosperitu a kvalitu života.

- Stejně tak považujeme za veřejný zájem stabilitu, tj. jistou schopnost společnosti a jejích bezpečnostních systémů absorbovat (ustát) vnější vlivy a diskontinuity s cílem získat čas na adaptaci.

4. Úcta k pravdě:

- Ve svém jednání usilujeme o co největší poctivost a autentičnost, kriticky přezkoumáváme správnost svého jednání a v případě potřeby ho korigujeme.

- Jsme si vědomi, že to nejsme my, kdo rozhoduje o pravdivosti či nepravdivosti, ale že naše myšlenky a výpovědi mohou být pravdivé jen tehdy, když neustále usilujeme o hledání pravdy, kterou nikdo nevlastníme.

- V diskusi nám proto nejde o přesvědčování a vnucování vlastního názoru druhým, nebo dokonce o prosazování vlastních skrytých zájmů, ale o společné hledání pravdy, přičemž musíme stále kriticky zkoumat, zda naše vlastní výpovědi i výpovědi druhých jsou pravdivé či nepravdivé.

- Z tohoto hlediska považujeme na přirozené a závazné respektování kompetence vědeckého přístupu.

5. Kritické myšlení:

- Jakékoli naše rozhodování o konkrétních krocích, hledání řešení problémů a vytyčování bližších či vzdálenějších cílů je založeno na znalosti věci a relevantních informací, na analýze problémů (s využitím teorie) a zralém úsudku.

- Nezbytným předpokladem je sebekritičnost, která umožňuje eliminovat nesprávná vyhodnocení situace a ukvapené úsudky a předem vyloučit neadekvátní řešení.

- Základem je vzdělanost a spolupráce s vědeckou sférou, která dovoluje chápat věci v širších kontextech a v kritickém odstupu, nepodléhat myšlenkovým schématům a vidět alternativy.

- Navržené řešení musí projít co nejširší oponenturou, a to i ze strany názorových protivníků , a pokud je to možné, jejich věcné argumenty musí být do výsledného řešení vtěleny.

6. Myšlenková otevřenost a kreativita:

- Žádné nápady, myšlenky a přístupy apriorně neodmítáme; rozhodně ne z ideologických důvodů. Neexistují pro nás žádná tabu a nejsme předpojatí. Jakýkoli nápad nebo myšlenku můžeme odmítnout až po vážné diskuzi.

- Jsme také odpovědní a nezanášíme diskusní prostor nepromyšlenými nápady a myšlenkovým balastem ; každý předložený koncept se snažíme vybavit sadou předpokladů, na kterých je založen.

- Při hledání řešení se nenecháme svázat myšlenkovými stereotypy.

- Upřednostňujeme nová řešení, která jsou flexibilní, tj. je snadné adaptovat je na změněné podmínky.

- Jsme kreativní a invenční.

7. Odbornost a kvalita:

- Občané ani stát nejsou pokusnými králíky. Co funguje dobře, neměníme. Co je potřeba změnit, měníme s dlouhodobou perspektivou a pokud možno konsenzuálně napříč politickým spektrem.

- Hledáme řešení, která jsou inovativní, atraktivní a přinášejí jasně definovanou přidanou hodnotu pro občany a stát.

- Respektujeme a aplikujeme tuto dělbu práce: politici rozhodují, co je správné udělat. Úředníci, odborníci a manažeři rozhodují, jak, s kým a kdy to udělat. Všechny skupiny za to nesou svůj jasně definovaný díl odpovědnosti.

- Pro nalézání těch nejlepších konceptů a řešení spolupracujeme s těmi nejerudovanějšími odborníky, kteří jsou k dispozici.

- Preferujeme a uskutečňujeme plynulé, hladké změny, které nevyvolávají významné oscilace či turbulence. Skokové změny realizujeme najednou s cílem přenést se z jednoho stabilního stavu do druhého stabilního stavu co nejrychleji a bez nežádoucích důsledků.

8. Odpovědnost:

- Smyslem našeho konání je služba občanům v tom nejvyšším slova smyslu, ne ukojení vlastního ega nebo prosazování jakýchkoli parciálních zájmů.

- Jsme si plně vědomi odpovědnosti, kterou na sebe bereme. Naší základní osobní hodnotou je tedy pevnost charakteru, která se projevuje mimo jiné ve schopnosti odolat očekávaným tlakům (mediálním, osobním).

- Vzhledem k charakteru doby a našich rolí mají bezpečnostní pravidla a zásady nejvyšší prioritu. Jsme prozíraví, obezřetní a diskrétní.

- Společný zájem je vždy nadřazen skupinovému nebo individuálnímu zájmu. Pracujeme jako tým a táhneme za jeden provaz.

9. Odvaha:

- S největší pravděpodobností nás čekají nelehké chvíle. Naši oponenti budou mít obavy z úspěchu našeho konání.

- Pokud se nám pokusí bránit, máme dost odvahy veškeré překážky překonat. Pokud se objeví výhružky, víme, za kým jít a jak se těmto výhružkám účinně postavit čelem.

10. Pravidla a zásady:

- Respektujeme a dodržujeme stanovená pravidla a zásady.

- Za všech okolností ctíme dobré mravy a chováme se vždy slušně.

-Držíme slovo!

- Případná pochybení bereme vážně, v důležitých věcech jsme neústupní a zásadoví.

11. Průhlednost:

- Na dotazy odpovídáme otevřeně.

- Pokud je něco důvěrné, jasně uvedeme z jakého důvodu a kdy bude možné danou věc zveřejnit.

12. Respekt, důvěra a spolupráce:

- Objem práce i komplexita úkolu, který před námi leží, není možné zvládnout jinak, než spoluprací. Proto využíváme všech dostupných synergií a usilujeme o pěstování kultury vzájemné interakce.

- Naše spolupráce je založena na vzájemné toleranci, důvěře a respektu, podporujeme se navzájem.

- Jsme ochotni ke kompromisu, zvláště pokud vznikne na základě hluboké diskuze a neučiní výsledek jalovým, blokování dohody jen z důvodu lpění na své pravdě není přípustné.

- V zájmu společné věci jsme schopni pokory a upozadění vlastního ega,

- Respektujeme výsledky demokratických procesů, svůj názor si však můžeme ponechat.

13. Empatie:

- Je důležité vnímat sebe sama i každého okolo. Porozumění a vcítění se je základem kvalitních mezilidských vztahů.

- Vždy bereme v potaz, že každý je jedinečný, má vlastní potřeby, touhy a prochází různými situacemi. Jen vnímavost a respekt vůči jinakosti druhých umožňuje vytvářet společenství se společnými cíli a hodnotami.

14. Radost:

- Nenecháme se ovládnout špatnou náladou. Radost, humor a nadhled nám umožňují nebrat se příliš vážně a pomáhají překonat možnou frustraci z nelehkého boje.

- Humor a nadhled nás chrání před tím, abychom byli příliš zarytí a naštvaní na sebe navzájem či na své oponenty.

15. Tah a výdrž:

- Věnujeme možné maximum k dosažení očištění veřejného prostoru. Vždy ale na rovinu vymezíme své možnosti.

- Vytrváme v pracovitosti a společným odhodláním a podporou prosadíme všechny cíle. V práci se vzájemně podporujeme. Naše odhodlání nepolevuje. Pokud poleví, musí ostatní vycítit a přispět ku pomoci."

Viz: http://www.vlada.cz/scripts/detail.php?pgid=56

Informace o stavu přípravy programového prohlášení z ČT:

"Přesně za týden chce mít Jiří Rusnok hotové programové prohlášení své vlády. Ministerstva mají ve svých prioritách jasno a většina z nich už premiérovi své plány poslala. Kromě už dříve zmiňovaného zvyšování platů pro policisty nebo hasiče počítají třeba s dalšími dotacemi na ekologické zateplování domů nebo s důslednějšími kontrolami potravin. Programové prohlášení koaliční vlády před třemi lety mělo 42 stran a bylo vůbec nejobsáhlejší v historii. Naopak program vlády Jiřího Rusnoka by mohl být vůbec nejstručnější. "Stručný bude zřejmě mandát naší vlády, takže není důvod ho zatěžovat nějakým balastem," uvedl sám premiér. Před poslance chce přijít asi jen se šesti stranami, které už se navíc rychle plní. Podle Rusnoka je vládní prioritou snaha pomoci nastartovat "alespoň nějaký" hospodářský růst. "Budeme všechna svá rozhodnutí zvažovat v kontextu tvorby pracovních míst a určitě nám do toho zapadá také regionální aspekt," prohlásil ministerský předseda. Jednou z priorit, které by se měly dostat do programového prohlášení vlády za ministerstvo životního prostředí, je rozjezd programu Nová zelená úsporám na zateplení domů a bytů. "Je to unikátní program, který přispěje k velmi rychlému nastartování ekonomiky. Především v oblasti stavebnictví," říká ministr příslušného resortu Tomáš Podivínský. Současný ministr zemědělství Miroslav Toman v sobě nezapře bývalého šéfa Potravinářské komory. Kromě odstranění povodňových škod, na které už resort dostal z rozpočtu přes dvě miliardy navíc, se chce zaměřit právě na pečlivější kontroly potravin. "A to nejen z Polska, ale ze všech rizikových zemí. Aby kontroly byly daleko pečlivější a častější, nejen když někde něco vypukne," přiblížil Toman. Resort dopravy pak hodlá do programového prohlášení vlády prosadit levnější stavby dálnic a silnic. "Aby provozovatelé kamionů vydělali na tom, že budou dálnice využívat v době, kdy tam nevadí občanům," vysvětlil Žák. Na ministerstvu pro místní rozvoj finální podobu návrhu ještě sepsanou nemají, ministr Lukl chce ale navázat na svého předchůdce. "Hlavní krátkodobé úkoly MMR jsou například přijetí zákona o veřejných zakázkách a vypořádání se s povodněmi," míní mluvčí ministerstva Jana Jabůrková. Jestli se nakonec premiérovi podaří všechny požadavky ministrů vměstnat do plánovaných šesti stran, však zatím není jasné. Na délce tady ale vlastně nezáleží, nerozhodnuté strany totiž čekají nejvíc na obsah programu. Právě podle něj se rozhodnou, jestli v klíčový den, tedy 8. srpna, dají Rusnokovu týmu svůj hlas."

Viz: http://www.ceskatelevize.cz/ct24/domaci/236061-rusnokovo-programove-prohlaseni-se-rychle-plni/

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 0.00 (0x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Komentáře