Volby2017/067: Totální válka?/2

12. duben 2017 | 07.00 |

ANALÝZY A KOMENTÁŘE AKTUÁLNĺHO DĚNĺ PŘED ŘĺJNOVÝMI VOLBAMI DO PS Z HLEDISKA VYTVOŘENĺ PŘEDPOKLADŮ PRO SKUTEČNÉ REFORMY

Domnívám se, že teze, které se mi podařilo napsat těsně před sobotním seminářem v Jihlavě (8. dubna), posouvají pochopení podstaty současné globální moci, mechanismů jejího fungování, její degenerace a úpadku i širšího historického kontextu o kus dál, oproti rok a půl starým tezím, které jsem zpracoval a uveřejnil při příležitosti oslav 28. října v roce 2015, viz:

http://radimvalencik.pise.cz/2846-podstata-soucasne-moci-uvaha-k-vyroci-28-10.html

I v těch původních je ovšem něco navíc a ne náhodou jsou dodnes často čtené. Před chvílí jsem se podíval na statistiku svého blogu a zjistil, že jen za uplynulých 30 dní měl příslušný článek 2107 nezávislých návštěv. Následující teze, které nyní postupně okomentuji, ty původní z roku 2015 nenahrazují, ale navazují na ně, doplňují je a v některých momentech upřesňují.

A nyní již teze po tezi:

I.

Pokud se dnes hovoří jen o tzv. Čtvrté průmyslové revoluci či Průmyslu 4.0, je to zavádějící redukce, která je mj. nebezpečná. Navozuje totiž představu toho, že budoucí vývoj je jen záležitostí odborníků a že lidí bude brzy přebytek. Je nutné vycházet z toho, že:

- Automatizace, elektronizace a informatice průmyslu (což je obsahem tzv. Čtvrté průmyslové revoluce) je jen jednou z více převratných technologických změn, kterými bude výroba procházet. Bude např. docházet též k lokalizaci výrob a s tím spojenému radikálnímu snižování nákladů v oblasti výroby prakticky čehokoli.

- Především však (aby se naše civilizace vymanila ze slepé uličky setrvačného vývoje) se bude těžiště ekonomického vývoje přesouvat do oblasti produkce lidských schopností, přesněji do oblasti produktivních služeb umožňujících nabývání, uchování a uplatnění lidských schopností. Ekonomika se změní z produkce výrobků prostřednictvím výrobků na ekonomiku produkce lidí prostřednictvím lidí. Jde o změnu právě tak významnou, jakou byla průmyslová revoluce.

K tomu:

To je širší rámec toho, v jakém historickém kontextu se současná globální moc zrodila. V předcházejících tezích se mně nedařilo ukázat, jak tento širší historický kontext se specifickou podobou současné globální moci souvisí. Tentokrát se mi to podařilo, a to poměrně organickým způsobem. Tato souvislost však bude obnažena až ve třetí a čtvrté tezi.

II.

Ekonomika založená na produktivních službách (jako je vzdělání, zdravotnictví, výchova v rodině, lázeňství apod.) bude nikoli jen "trvale udržitelná" (což je zavádějící pojem), ale bude to ekonomika nevyčerpatelných možností rozvoje vycházejících z nevyčerpatelného bohatství možností rozvoje lidských schopností a nevyčerpatelného bohatství přírodního prostředí, ve kterém žijeme a jehož jsme součástí.

K tomu:

V této tezi je oproti tomu, co jsem zveřejnil dříve, poukázání na to, že pojem "trvale udržitelný rozvoj" je již sám o sobě zavádějící. Vede k představě, že musíme něco nějak udržovat. Ale tak to přece není, svět kolem nás je nevyčerpatelně bohatý a my sami jeho přetvářením můžeme rozvíjet nás vnitřní svět (svět prožitků, poznatků, představ, zkušeností, vědomostí) rovněž tak, aby byl nevyčerpatelně bohatý a jako takový umožňoval využití nevyčerpatelného bohatství přírody. Neexistují žádné hranice, které by na základě využití lidského poznání, nebylo možné překročit. Podaří-li se projít jedním z kritických úskalí dějin civilizace, bude otevřena cesta k tomu, aby se ekonomický rozvoj a celá naše civilizace oprostily od závislosti na kvantech přírodních zdrojů a aby ovládnutí vnitřních struktur přírody umožnilo překročit prostorová a časová omezení té části Vesmíru, ve které se zrodila.

III.

Představa o možnosti nevyčerpatelných (a v tomto smyslu samozřejmě i neomezených a trvale udržitelných) možnostech vývoje je významná nejen jako základ optimistické vize, k vytvoření nadhledu, z pozice kterého můžeme pochopit to, co děje a k čemu by měly směřovat nezbytné reformy. Je významná i k odvrácení nebezpečných představ, že k tomu, aby někteří (vyvolení) přežili, musí být velká část (či dokonce většina) obětována. Představ, které se v různých podobách šíří, jsou sdíleny částí tzv. mocenských elit, jejich slouhů, slouhy slohů a poskoky. Tento fenomén nazývám snahou o rozehrání komplexu her Titanic, kdy prohlubující se ekonomická nerovnost vede nejen k segregaci, ale kdy se systém začíná vyvíjet od segregace směrem k selektivní likvidaci.

K tomu:

Důležitý krok k pochopení příčin toho, proč se právě dnes zrodila současná globální moc v podobě zla, jaké tu ještě nikdy v historii nebylo. Absence představy o možnosti vývoje založeného na nevyčerpatelných možnostech "vnějšího" (přírodního) i "vnitřního" (duchovního) světa vedla k tomu, že se začaly rozehrávat hry, které jsem označil podle toho, co se dělo na Titanicu. Důležité zde je i to, že jakmile nerovnost překročí určitou míru, dochází nejen k fatální segregaci, ale vývoj se může překlopit směrem k selektivní likvidaci (která může přerůst až v totální autolikvidaci).

IV.

Zlo současné globální moci (jehož obdobu bychom v dějinách těžko hledali) vzniklo pod vlivem dvou faktorů:

- Vzlínáním zdola, vytvářením struktur založených na vzájemném krytí porušování obecně přijatých zásad. Tj. struktur, kdy je člověk na základě toho, že se dopustil něco difamujícího, vydírán, ale také kryt a protěžován v institucionálních strukturách. Struktur, ve kterých začíná být považováno za normální to, co normální není. Struktur, které postupně pronikají institucionálním systémem, podřizují si enklávy zpravodajských služeb, podřizují si majetkové elity, začínají ovládat společnost tunelováním jejích zdrojů prostřednictvím státu a dosazováním vydíratelných a nesvéprávných figur do reprezentací států a nadstátních organizací.

- Absencí vize možností neomezeného vývoje, vlivem demoralizace pocházející z představy, že není jiná cesta k přežití vyvolených, než cesta obětování velkého množství lidí či spíše velké většiny obyvatelstva naší planety.

K tomu:

K objasnění toho, jak mohlo vzniknout zlo v podobě současné globální moci, nejsou nutné žádné spiklenecké či konspirativní teorie. Proces degenerace moci byl přirozený. Propojily se dvě nebezpečné tendence. Jedna, která tu vždy byla (bujení struktur založených na vzájemném krytí porušování obecně přijatých zásad a jejich "vzlínání" zdola směrem k vrchním patrům institucionálního systému. Druhá, která souvisí s demoralizací (ztrátou lidských hodnot a zábran) v důsledku neschopnosti vidět jinou možnost budoucího vývoje než tu, která předpokládá likvidaci velkého množství či velké většiny lidí. Důležitá je zde zmínka o selhání tradičních majetkových elit. Ty totiž v historii vzlínání struktur založených na vzájemném krytí omezovaly. Selhaly mj. i v důsledku absence pozitivní vize, což význam pozitivní vize zvýrazňuje.

(Pokračování komentářem dalších tří tezí)

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 1.33 (3x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Komentáře

 zatím nebyl vložen žádný komentář