Do voleb se ještě mohou dít věci!/1

22. březen 2017 | 09.33 |

Většina lidí se domnívá, že se toho do voleb moc nestane: Zase dostaneme menu nechutných a nestravitelných (nevolitelných) politických stran, z nichž žádná nenabídne pohled na příčiny současných problémů a návazně na to na cestu jejich řešení.

Nemusí to tak být. Podle mě "zavedené" politické strany to přehnaly. Zašly hodně daleko. Zaslepeny chtíčem dobývání renty (výdělečně tunelářského zhodnocení výsledků voleb) jim uniklo, že doba se rychle mění, a domnívají se, že vystačí s kýčem nevážně míněných slibů místo skutečného volebního programu.

Jenže tentokrát tento podvod příliš bije do očí a navíc se tím otevírá příležitost pro menší politické subjekty, resp. ty subjekty, s nimiž se "nepočítá". A tak se může někdo "přepočítat". Uvedu dva příklady, které naznačují, že všechno může být ještě hodně jinak.

První příklad:

Cituji z vystoupení Ing. Jiřího Oberreitera na pražské konferenci SPO v Praze:

"V této souvislosti se ztotožňuji s názorem Docenta Radima Valenčíka, který říká, že volby vyhraje ta strana, která bude umět pojmenovat příčiny současného stavu, bude je umět definovat a zároveň ukáže způsob, jak současný stav řešit. Zatím se do tohoto úkolu žádná politická strana nepustila. Máme tedy unikátní příležitost, abychom se tohoto heroického úkolu zhostili my, Strana Práv Občanů."

Viz: http://www.parlamentnilisty.cz/politika/politici-volicum/Oberreiter-SPO-Pokud-si-udrzime-vnitrni-demokracii-nezaludnost-a-neintrikareni-mame-sanci-480133

Druhý příklad:

Podstatně obsáhlejší je druhý příklad "Zamyšlení před blížícími se celostátními volbami" Ing. Jaroslava Tichého:

"Zaujal mne článek doc. R. Valenčíka z 10. 3. tohoto roku pod názvem "O volbách ve Svobodném rádiu"

http://www.novarepublika.cz/2017/03/o-volbach-ve-svobodnem-radiu.html

který se týká přípravy podzimních voleb a předpokladů k dosažení dobrých výsledků těch politických stran, které budou schopny příčiny našich stávajících problémů nalézt a navrhnout jejich řešení.

Nechci s vyslovenými předpoklady nikterak polemizovat, neboť jsem sám toho názoru, že má-li dojít (obecně) k nějaké nápravě, je třeba nejprve problém pojmenovat, poté zanalyzovat a pak navrhnout řešení vedoucí k jeho nápravě. Jsem ale již poněkud skeptický k představě autora o nevolitelnosti těch stran, které tak neučiní, neboť zatím, jak známo, stačilo některým českým voličům výrazně méně k tomu, aby některou ze stávajících parlamentních stran volili. Tu kytička, jinde kobliha, tam zase teplý buřt či pivo se slevou. A s produkcí různých umělců, toť se ví. Bez toho by dnes nešlo odpoutat pozornost voličů od vyprázdněného vlastního programu dotyčné strany. Dochází tak buď k tomu, že předvolební programy stran jsou odbyté či nereálné, příp. jen proklamativní (budeme žádat, nesouhlasíme, chceme, budeme podporovat, zjednodušíme, urychlíme, vyřešíme apod.). Pěkné a pro někoho na první pohled možná i působivé, avšak bez návrhů konkrétních řešení jednotlivých bodů (slibů) uvedených v programu. A často i bez reálných představ, jak tyto proklamace uvést v život, neboť jde přece "jen o program do voleb", nikoliv o program po volbách.  Volby se tak mění ze souboje idejí a návrhů k řešení různých problémů společnosti a státu na souboj peněz a jednorázových pokusů o uplacení voliče. A je pak již problémem voliče, že namísto toho, aby se pídil po programu, který mu zajistí, aby měl na tu koblihu či buřta denně ze svého, tak dá přednost těmto "specialitám" jednou za 4 roky. Vždyť jsou přece zdarma či alespoň se slevou. Je to tedy "výhodné", jak nás všechny učí reklamy v cizích supermarketech u nás.

Dalším problémem, který v této souvislosti spatřuji, je ten, že zejména parlamentní politické strany dávají před volbami jen plané sliby nejen proto, že nevědí, jaké jsou příčiny současných problémů, jak autor uvádí (či že od počátku nehodlají své sliby po volbách uvádět v život), nýbrž někdy i proto, že:

- to naopak vědí velmi dobře, avšak přiznat to nemohou. Problém totiž spočívá v praktikách těchto politických stran a jejich sekretariátů (způsob dodatečného zajišťování peněz do stranických pokladen),  kšeftaření s hlasy poslanců jednotlivých stran (někdy bez vědomí příslušného stranického sekretariátu, jindy mezi jednotlivými stranami navzájem stylem "něco za něco", prosazování zájmů některých finančně silných firem či skupin v parlamentu atd..);

- tyto návyky si zástupci těchto stran v parlamentu již natolik osvojili, že jejich škodlivost a amorálnost v posledním období často ani nevnímají nebo

- vědí, že směrem k voličům navyklým volit zvykově a často bez dostatečného porovnání předvolebních slibů s povolební praxí to ani potřebovat nebudou.

Autor článků vychází přitom z premisy vzniku velké "naštvanosti" mas a razantní změny jejich přístupu k volbám. Ač tomu tak při podzimních volbách nepochybně bude, nelze čekat, že takto obrození voliči přijdou v téměř 100% počtu k urnám a že jejich nadpoloviční většina bude volit nově či přistupovat k volbám jinak než dosud. Až takovým optimistou nejsem. Lze totiž předpokládat, že ač ty parlamentní "strany, jejichž hlavní rolí, které se podujaly, je být fíkovým listem ke krytí různých lumpáren, budou nevolitelné", jak autor uvádí, voleny určitým procentem voličů přesto budou.

Reakcí na hlavní příčiny současných problémů uváděné v citovaném článku z 10.3. navážu ve druhé a současně závěrečné části tohoto zamyšlení.

Považuji za potřebné zastavit se dále u hlavních příčin současných problémů uváděných v článku doc. R. Valenčíka z 10.3. s cílem ukázat na jejich propojenost:

a/ do institucionálních struktur státu, jež mají chránit stát a jeho obyvatele před rozkladem, prorůstají struktury sestávající z osob, které na sebe "něco vědí". Tyto osoby jsou pak spolu nejvíce solidární. Dochází u nich k vzájemnému krytí při porušování obecně přijatých zásad;

b/  zrychlení bohatnutí "bohatých" na úkor zbytku společnosti, která na to doplácí. Současně s tím se tak zrychluje chudnutí "chudých", do této kategorie postupně propadá i střední vrstva, v minulosti vždy opora společnosti. V současnosti to nabylo rekordních parametrů. V důsledku toho dochází k nárůstu ekonomické a sociální nerovnosti a z toho vyplývající segregaci;

c/  propojení zpravodajských služeb USA, jež jsou dnes mimo jakoukoliv kontrolu, se strukturami ad a/ a ad b/. Na rozdíl od minulosti, kdy tajné služby využívaly kompromitujících informací na příslušné osoby k budování své zpravodajské sítě, dochází v současnosti k tomu, že tyto služby pomocí zkompromitovaných osob vytvářejí "viditelnou část" současné globální moci, dosazují do ní své slouhy a slouhy slouhů."

Viz: https://www.aliancens.cz/single-post/2017/03/21/Zamy%C5%A1len%C3%AD-p%C5%99ed-bl%C3%AD%C5%BE%C3%ADc%C3%ADmi-se-celost%C3%A1tn%C3%ADmi-volbami

(Pokračování druhou částí článku Ing. Jaroslava Tichého zítra)

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 3 (2x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Komentáře

 zatím nebyl vložen žádný komentář